W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 102/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 03 października 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

 4. Tomasz Jędrzejczak- Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 5. Zbigniew Sosnowski- Poseł na Sejm RP

 6. Radosław Konieczny- doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:35 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 września 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek od zaległości po zmarłej Danucie Szczepankowskiej.

 3. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 50 zł i zamkną się kwota 62 274 543,99 zł. Poinformowała, że po stronie dochodów proponuje się dokonać zmian w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85111- szpitale ogólne. Zaznaczyła, ze plan wydatków również ulega zwiększeniu o kwotę 50 zł i zamknie się kwotą 61 159 969,99 zł. Dodała, że proponuje się dokonać zmian po stronie wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz..85111- szpitale ogólne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień dzisiejszy / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek od zaległości po zmarłej Danucie Szczepankowskiej

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zmarła Danuta Szczepankowska była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie, której to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z ustawy 203 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i które to środki na w/w Pani zostały wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku Sądu. Dodała, że w/w Pani zobowiązana była do odprowadzenia do wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczyniła, wobec czego SP ZOZ w Lipnie uregulował za dłużnika to zobowiązanie na rzecz ZUS i dłużnik powinien zwrócić szpitalowi te środki. Nadmieniła, że w związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przejęta przez powiaty na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego i jego załączników.

Podkreśliła, że Zmarła zostawiła testament, w którym spadek przekazała córce, synowi i wnukowi i spadkobiercy zobowiązani są do solidarnego uregulowania długu. Nadmieniła, ze proponuje zadłużenie rozłożyć spadkobiercom na raty: pani Dorocie Szczepankowskiej- Skibińskiej na 23 raty po 74 zł i jedna ratę w kwocie 65,13 zł, Panu Marcinowi Szczepankowskiemu na 11 rat po 150,zł i jedną ratę w wysokości 129,20 zł, Panu Radosławowi Skibińskiemu na 23 raty po 74 zł i jedną ratę w wysokości 81,79 zl.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek od zaległości po zmarłej Danucie Szczepankowskiej / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Sprawy różne

Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 03 października 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego