W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 września 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

 4. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty

 5. Barbara Retlikowska –pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Lipnie

 6. Waldemar Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie

 7. Dariusz Garbarczyk- Komendant Powiatowy Policji w Lipnie

 8. Ireneusz Poturalski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

 9. Józef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

 10. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

 11. Eliza Jałowiecka – Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:25 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 września 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012r.

- Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2012. /ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.,

- Sprawozdanie z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. zo.o. w Lipnie za 2012r. /ref. Prezes Zarządu Spółki J. Waleczko/.

- Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012r. /ref. Komendant Powiatowy PSP w Lipnie I. Poturalski/.

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012r. /ref. Komendant Powiatowy Policji D. Garbarczyk/.

- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  - zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. / ref. Naczelnik Wydziału KmT. I. Śmigielska/.

  - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu / ref. Naczelnik Wydziału KmT. I. Śmigielska/.

  - ustalenia przebiegu drogi powiatowej /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

2. Informacja ZDP w Lipnie nt. stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczania odcinka drogi nr 2707 C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek – Wioska do kat. dróg gminnych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

4. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Kikole w sprawie wsparcia finansowego dla inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej Nr 170 122 C Lubin – Ciełuchowo na odcinku Lubin- Lubin”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

6. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie dofinansowania Inspekcji. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

7. Rozpatrzenie pisma Usług Transportowych M. Chrapkowski w sprawie umorzenia kary. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

8. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie udzielenia upoważnienia do procedury przetargowej z związku z zakupem peletu do ogrzewania CKP./ref. Inspektor E. Zielińska/.

9. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Dnia Papieskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy podczas ,,Dnia Papieskiego 2013 na terenie Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

10. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Narodowy Memoriał w sprawie pomocy merytorycznej i finansowej w budowie pomnika historycznego na ziemiach piastowskich. ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu 34 kompletów umundurowania dla pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym. ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  13. Rozpatrzenie pisma SGGW w Warszawie w sprawie wypełnienia ankiety dot. zmian i kierunków przyszłych działań, które mogą mieć wpływ na przyszłość ochrony przyrody i gospodarki w Lasach Państwowych. /ref. Naczelnik Wydz. Środowiska E. Jałowicka- Rudewicz/.

14. Sprawy rożne.

  Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad1. 1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że uzgodnione zostało, by XXXI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 03 października na godz. 13,00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Następnie zwrócił się o zreferowanie najistotniejszych kwestii dotyczących działalności poszczególnych inspekcji, służb.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012r.

B. Retlikowska- przedstawiła informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie powiatu. Zwróciła szczególną uwagę na zasady oznakowania transportu ziemniaka, ponieważ za złe oznakowanie transportu grożą sankcje finansowe. Dodała, że transport ziemniaka musi być właściwie oznakowany tj. posiadać numer rejestracyjny producenta i kod rejestracyjny powiatu, na którym jest produkowany. Zaapelowała o pomoc w nagłośnieniu tego tematu. Zaznaczyła również, że na żadnej pobranej do kontroli próbce kukurydzy nie stwierdzono występowania GMO.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że pomoże w nagłośnieniu tego tematu poprzez artykuł w prasie. Dodał, żeby informacja została przekazana na właściwą komisje Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012r./informacja stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2012. /ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.

W. Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2012. Dodał, że Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna podczas prowadzonych przez siebie kontroli również nie wykryła występowania GMO. Wskazał, że Inspekcja pobierała więcej próbek w związku z podejrzeniem BSE. Nadmienił, że sami hodowcy są nieodpowiedzialni. Dodał, że pracownicy Inspekcji objeżdżali gospodarstwa hodujące świnie, że do końca czerwca musza spełnić standardy, jednakże 9 gospodarzy nie wywiązało się z tego obowiązku i Policja skierowała stosowne wnioski wobec nich do Sądu.

Zaznaczył, że na koniec 2012r. wszystkie stada świń w powiecie lipnowskim są wolne od wirusa choroby Aujeszkyego i od czerwca 2013r. Komisja Europejska uznała powiat lipnowski wolnym od choroby Aujeszkyego. Dodał, że istnieje dość duże zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń, który może się przenosić również poprzez przemieszczające się dziki. Poinformował, że stwierdzono również występowanie włośnicy u świń w Gminie Wielgie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie Informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2012./ informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- Sprawozdanie z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. zo.o. w Lipnie za 2012r. /ref. Prezes Zarządu Spółki J. Waleczko/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno było omawiane szczegółowo na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Lipno w czerwcu br.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że obecny kapitał zakładowy Spółki Szpital Lipno wynosi 1 mln 350 tys. zł. a jej aktywa to ponad 9,5 mln zł. Zaznaczył, że 1/3 Spółka oddaje na rzecz państwa w formie podatków i innych opłat. Podkreślił, ze Spółka nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych, jednak istnieje pewne zagrożenie dot. roku 2014. Zaznaczył, że obecny kontrakt Spółki jest niedoszacowany i Spółka ma pod 1,5 mln nadwykonań.

Przewodniczący Zarządu –zasugerował, że Spółka przygotowała na sesje sprawozdanie ze swojej działalności w formie pokazu slajdów.

Następnie zwrócił się z pytaniem, dlaczego nie doszło do zawarcia umowy dot. zapewnienia przez szpital opieki nad opiekunkami osób starszych.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że umowa, która została przygotowana była nie do zaakceptowania, ponieważ cały ciężar odpowiedzialności przerzucała na Szpital a chodzi przecież o opiekę nad osobami starszymi, gdzie rożne rzeczy mogą się wydarzyć.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, żeby szpital dostarczył dokumenty dot. tej sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie sprawozdanie z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. z o.o. w Lipnie za 2012r. /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/


- Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012r. /ref. Komendant Powiatowy PSP w Lipnie I. Poturalski/.

I. Poturalski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012r.

Powiedział, że od roku 2012 sporo się zmieniło, ponieważ w rok 2013 jest znacznie mniej zdarzeń niż analogicznym okresie roku 2012. Następnie przedstawił stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie, wskazując, że w Komendzie pracuje 54 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Zaznaczył, że funkcjonariusz przeprowadzający kontrole obiektów według opracowanego planu i w przypadku występowania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wydaje stosowne decyzje.

Następnie omówił stan wyposażenia sprzętowego Komendy informując, że prowadzi rozmowy dot. przekazania 31 letniej drabiny jednostce OSP w Chrostkowie.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że z przeprowadzonej rozmowy z Wójt Gminy Chrostkowo wynika, że jednostka OSP w Chrostkowie nie ma środków na zapłacenie za w/w drabinę a Pani Wójt ma szereg innych planów i inicjatyw, na które potrzebuje znaczonych środków finansowych. W związku z powyższym zwrócił się do Komendanta o wyjaśnienie kwestii przekazania w/w drabiny na potrzeby powiatu lipnowskiego.

I. Poturalski – Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- przedstawił stan wyposażenia w pojazdy, wskazując, że Komenda powoli schodzi ze stanu z tymi pojazdami, które są najstarsze. Dodał również, że poprawia się wyposażenie sprzętowe jednostek OSP działających na terenie powiatu. Podkreślił, że minusem jest sytuacja finansowa Komendy, gdzie brakuje środków na bieżące utrzymanie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by księgowa Komendy razem ze Skarbnik Powiatu wspólnie poszukały propozycji rozwiązania tych kwestii.

I. Potruralski- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- wskazał, że został już rozstrzygnięty przetarg dot. doprowadzenia węzła ciepłowniczego do Komendy Powiatowej PSP w Lipnie, który wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie Analizę stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012r. / analiza stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012r. /ref. Komendant Powiatowy Policji D. Garbarczyk/.

D. Garbarczyk- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, że najprościej i najskuteczniej jest przedstawić dane dotyczące działalności Komendy Policji w formie statystycznej, gdyż ta forma najskuteczniej obrazuje specyfikę tej służby. Dodał, że spadł wskaźnik wykrywalności, który wynosi 79,5%, a wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych. Nadmienił, że taki wynik daje Komendzie Powiatowej Policji bardzo dobre miejsce w województwie. Zaznaczył, że niepokojącym zjawiskiem jest wzrost przestępstw społecznie dokuczliwych tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem, zaś zmniejszyły się rozboje i wymuszenia rozbójnicze. Podkreślił, ze w 2012r. na terenie powiatu były dwa zabójstwa, a w 2013r. póki co jeszcze żadnego. Podkreślił, że dużym sukcesem jest zmniejszenie przestępczości wśród nieletnich, zwłaszcza dot. wymuszeń, dzięki szeroko zakrojonym akcjom prewencyjnym prowadzonym w szkołach. Dodał również, że w roku 2012 było mniej wypadków na drogach powiatu lipnowskiego, w tym również mniej zabitych, do czego z pewnością przyczyniły się działania prewencyjne jak i represyjne lipnowskiej Komendy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by Komenda na sesje przygotowała sprawozdanie ze swojej działalności w formie pokazu slajdów. Dodał, że planowane jest spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. udrożnienia ruchu w mieście Lipno poprzez umożliwianie wyjazdu z Lipna na Toruń przez ul. Sportową. Zaproponował również wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w związku z pozytywną oceną działalności Komendanta Powiatowego Policji o nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł brutto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął i skierował na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 2012r/ informacja stanowi zał. nr 6 do nin.protokołu/ oraz postanowił wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przyznanie Komendantowi Powiatowemu Policji nagrody finansowej w kwocie 3 tys. zł.


- Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 30 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku, którą przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie. Dodała, że RIO wydała pozytywną opinię w stosunku do przekazanych dokumentów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie skierował na posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie i na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie Informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2013r.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 397 531 zł i zamkną się kwotą 62 274 493,99 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna, dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 758- rożne rozliczenia, rozdz. 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80120- stołówki szkolne, dz. 852- opieka społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że również plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 397 631 zł i zamkną się kwotę 61 159 919,99 zł. Podkreśliła, że zmian po stronie wydatków dokonano w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 020- leśnictwo, rozdz.. 02001- gospodarstwa leśna, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75405- komendy powiatowe policji, dz. 758- rożne rozliczenia, rozdz. 75818- rezerwy ogólne i celowe, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80120- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80114- szkoły zawodowe, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz.. 80195- pozostała działalność, dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321- pozostałe zadania, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdz. 85395- pozostałe zadania, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, rozdz. 85415- internaty i bursy szkolne, dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dodała, że zmiany dotyczą również zwiększenia wydatków inwestycyjnych Zespoły Szkół Technicznych w Lipnie natomiast wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ulegają zmniejszeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na XXXI sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013. Dodała, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków oraz podpisanymi umowami na realizacje projektów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028 i skierował na XXXI sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


  - zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. / ref. Naczelnik Wydziału KmT. I. Śmigielska/.

  W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że zmiana wykazu przystanków komunikacyjnych spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych, a także potrzebą zmiany nazw już istniejących oraz uaktualnieniem kilometraza.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i skierował na XXXI sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


  - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu / ref. Naczelnik Wydziału KmT. I. Śmigielska/.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Rada Powiatu nakłada obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zaznaczył, że proponowane są maksymalne stawki za usuniecie pojazdu określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013r.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


  - ustalenia przebiegu drogi powiatowej /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

  W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie-powiedział, że w związku z przekazaniem Gminie Lipno odcinka drogi powiatowej nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska nastąpiła konieczność ustalenia pozostałego odcinka tej drogi pozostającego w kategorii dróg powiatowych, proponując nazwę drogi Chodorążek- Wioska, lokalizację drogi od km 0+000 w miejscowości Chodorążek do km 4+797 w miejsowości Wioska.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej i skierował na XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją, by XXXI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 03 października 2013r. o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.

Ad. 2. Informacja ZDP w Lipnie nt. stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

  W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił informacje dot. stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Poinformował, że w związku z tym, że w tym roku wygasły 3-letnie umowy na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi zaszła konieczność ogłoszenia nowych przetargów na działania w tym zakresie. Wskazał, że w zakresie usuwania skutków gołoledzi powiat lipnowski został podzielony na 6 tras, a do ubiegłego roku było 5 tras. Trasa I (Lipno, Sumin- Wola, Trutowo, Dąbrówka, Liciszewy, Wawrzonkowo, Kikół, Ciełchowo, Grodzeń, Jastrzębie, Lipno) - wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe G. Durkiewicz & P. Durkiewicz; Trasa II (Lipno, Jastrzębie, Grodzeń, Wildno, Kawno, Stalmierz, Obory, Ławki, Kobrzyniec, Nowa Wieś, Chrostkowo, Janiszewo, Adamowo) - wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe G. Durkiewicz & P. Durkiewicz; Trasa III (Kolankowo, Chlebowo, Karnkowo, Chodorążek, Wioska, Łąkie, Skępe, Ligowo, Mysłakówko, Kozioróg Leśny, Marianki, Małomin, Kamień Kmiecy, Tłuchowo, Kłobukowo, Suradówek, Piątki, Wierzbick, Głodowo)- wygrało Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki ze Skępego, Trasa IV (Wielgie, Czarne, Suszewo, Tupadły, Zakrzewo, Wylazłowo, Mokowo, Chalin, Michałkowo, Kamienica, Dobrzyń, Bachorzewo, Zbyszewo) –wygrało PPHU ,,MARDAR Dariusz Zawulewski z Wielgiego, Trasa V- Bobrowniki, Rachcin- Cyprianka, Witoszyn- Radomice, Gnojno- Żabieniec- Brzeźno- Maliszewo, Lipno, Ośmiałowo, Mniszek-Wąkole, Bobrowniki) wygrał Zakład Budowlany MELBUD z Bobrownik, Trasa VI (Witkowow, Kłokock, Łochocin, Wichowo, Zaduszniki, Złodowy, Krojczyn,. Dyblin, Szpiegowo, Złowody, Oleszno- Wielgie, Bętlewo, Witkowo) –wygrało PPHU ,,MARDAR” Dariusz Zawulewski z Wielgiego). Zaznaczył, ze ceny w tym zadaniu kształtują się od 140,40 żł za pracę czynną do 321, 84 zł.

  Dodał, że jeżeli chodzi o odśnieżanie powiat został podzielony na 13 tras i na każdą z tych tras został wybrany wykonawca. Nadmienił, że został również rozstrzygnięty przetarg na sprzęt dodatkowy tj. równiarki, koparki itp.

Podkreślił, że w dokumentacji przetargowej było określone, że umowa zawierana będzie na okres 3 lat.

Wicestarosta J. Poliwko- zwrócił się z pytaniem, dlaczego została utworzona 6 trasa w zakresie usuwania skutków gołoledzi.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że jedna z tras okazała się zbyt długa ponieważ biegła przez teren 3 gmin i trzeba było ją podzielić na dwie krótsze trasy.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że do Starostwa zaczęły docierać różne sygnały dot. tych przetargów. Podkreślił, żeby w przyszłości sprawdzać wiarygodność firmy pod względem posiadanego sprzętu.

Zwrócił się z pytaniem, czy będą zabezpieczone dyżury w ZDP w Lipnie w okresie zimowym.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że dyżury jak co roku zostaną zabezpieczone w okresie zimowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją dot. przygotowań do zimowego utrzymania dróg.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczania odcinka drogi nr 2707 C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek – Wioska do kat. dróg gminnych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że Wójt Gminy Lipno wystąpił o wyrażenie opinii dot. zaliczenia pozbawionego przez powiat kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek – Wioska do kategorii dróg gminnych. Zwrócił się o wydanie pozytywnej opinii w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zaliczenia drogi publicznej nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska na odcinku od km 0+000 do km 7+818 do kategorii dróg gminnych. /uchwała stanowi zał nr 12 do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła zmiany do budżetu powiatu lipnowskiego. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 700 – oświata i wychowanie rozdz.70005- szkoły zawodowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, rozdz.85395- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./ uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Kikole w sprawie wsparcia finansowego dla inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej Nr 170 122 C Lubin – Ciełuchowo na odcinku Lubin- Lubin”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Wójt Gminy Kikół zwrócił się o dofinansowanie projektu pn:,, Przebudowa drogi gminnej Nr 170122C Lubin- Ciełuchowo na odcinku Lubin- Lubin”, ponieważ jeżeli będzie miał partnera wówczas ma większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach ,,Narodowego Programu Przybudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność, Rozwój”. Zaznaczył, że projekt obejmuje usprawnienie dowozu uczniów oraz bezpiecznego wyjazdu służb OSP w Lubinie do udziału w akcjach gaśniczych, jak również poprawi infrastrukturę drogową na terenie powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mając na uwadze przedstawione przez Panią Skarbnik argumenty proponuje wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipowskim, a Gminą Kikół dotyczącej udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół proponując na ten cel kwotę nie większą niż 15 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipowskim a Gminą Kikół dotyczącej udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół proponując na ten cel kwotę nie większą niż 15 000 zł./ projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie dofinansowania Inspekcji. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się o pomoc finansową dla Inspekcji w związku z faktem, iż przybywa spraw a dotacja od kilku lat jest na takim samym poziomie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby wystąpić z propozycją dofinansowania Inspekcji w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, by w ten symboliczny sposób podziękować im za prace na rzecz powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją dofinansowania Inspekcji w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Usług Transportowych M. Chrapkowski w sprawie umorzenia kary. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Chrapkowski Mirosław z Chalina w wymaganym terminie nie zgłosiło organowi, który udzielił licencji zmiany oznaczenia przedsiębiorcy i otrzymało z tego tytułu karę w wysokości 1000 zł podtrzymaną przez SKO.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że władze powiatu muszą dbać o dochody własne powiatu dlatego proponuje przedmiotowe pismo o umorzenie rozpatrzyć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.8.Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie udzielenia upoważnienia do procedury przetargowej z związku z zakupem peletu do ogrzewania CKP./ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wystąpiła o udzielenie upoważnienia do zakupu peletu do ogrzania Centrum Kształcenia Praktycznego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, żeby Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dokonał zakupu peletu za 10 tys. zł do końca roku i na taki zakup nie jest konieczne udzielenia stosowanego upoważnienia gdyż taki zakup należy do bieżącej działalności jednostki, a dalsze decyzje dot. zakupu peletu będą podejmowane w nowym roku budżetowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie peletu za 10 tys. zł do ogrzania Centrum Kształcenia Praktycznego do 31 grudnia 2013r.i w związku z tym nie jest konieczne udzielenie pełnomocnictwa, gdyż taki zakup należy do bieżącej działalności jednostki, zaś dalsze decyzje dot. zakupu peletu będą podejmowane w nowym roku budżetowym.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Dnia Papieskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy podczas ,,Dnia Papieskiego 2013 na terenie Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, że jak co roku na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy podczas ,,Dnia Papieskiego 2013” i Koordynator Dnia Papieskiego wystąpił o zgodę na jej przeprowadzenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach Dnia Papieskiego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Narodowy Memoriał w sprawie pomocy merytorycznej i finansowej w budowie pomnika historycznego na ziemiach piastowskich. ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, że Stowarzyszenie Narodowy Memoriał zwróciło się o pomoc merytoryczną i finansową w budowie pomnika historycznego na ziemiach piastowskich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył prośbę wyrażoną w piśmie.


Ad 11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu 34 kompletów umundurowania dla pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym. ./ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwróciła się o zakup umundurowania dla 34 kompletów umundurowania dla uczniów klasy o profilu militarno- sportowym. Dodała, że w roku ubiegłym Zarząd Powiatu w Lipnie sfinansował zakup mundurów dla uczniów I klasy o profilu militarnym.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że zakup umundurowania w roku ubiegłym został sfinansowany w terminie późniejszym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że decyzję dot. zakupu umundurowania dla pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym w Zespole Szkół w Skępem podejmie w terminie późniejszym.


Ad. 12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

- nie wyraził zgody na roboty dodatkowe ale zobowiązał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przygotowania dokumentacji i protokołu robót zamiennych dot. inwestycji pod nazwą: ,, Przybudowa apteki szpitalnej”

- nie podjął decyzji dot. robót dodatkowych związanych z inwestycją ,Remont pomieszczeń Kuchni Głównej Szpitala Lipno Spółka zoo”.

- postanowił wystąpić do Władz Lipnowskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego o zorganizowanie spotkania, na którym zostanie omówiona ewentualna możliwość udostępnienia lokalu na rzecz tegoż Stowarzyszenia przez władze powiatu.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma SGGW w Warszawie w sprawie wypełnienia ankiety dot. zmian i kierunków przyszłych działań, które mogą mieć wpływ na przyszłość ochrony przyrody i gospodarki w Lasach Państwowych. /ref. Naczelnik Wydz. Środowiska E. Jałowicka- Rudewicz/.

  E. Jałowiecka- Rudewicz- powiedziała, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wystąpiła o wypełnienie ankiety dot. zmian i kierunków przyszłych działań, które mogą mieć wpływ na przyszłość ochrony przyrody i gospodarki w Lasach Państwowych.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zobowiązał pracowników Wydziału Środowiska do wypełnienia ankiety i odesłania jej na wskazany adres.


14. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na złożone wnioski m.in. na zakup autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że w związku z powyższym proponuje uruchomić procedurę przetargową dot. zakupu w/ autobusu i upoważnić A. Linkowksiego do czynności przetargowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zobowiązał Kierownika Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Arkadiusza Linkowskiego do przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie dot. zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym powołania komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z treścią decyzji Starosty Lipnowskiego ustalającej wysokość odszkodowania na rzecz Pana Bogusława Pętlickiego za nieruchomość położoną w miejscowości Stalmierz.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 25 września 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego