W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 100/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 września 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Aneta Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych

 4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

 5. Błażej Sętkowski- Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie decyzji w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Kikole w sprawie wsparcia finansowego dla inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej Nr 170 122 C Lubin – Ciełuchowo na odcinku Lubin- Lubin”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 4. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego dot. zajęcia stanowiska wobec sprawy Pani A. Toczyńskiej dłużniczki powiatu lipnowskiego. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 5. Rozpatrzenie pisma Pana J. Kozakiewicza z Tłuchowa w sprawie odwołania się od negatywnej decyzji dot. likwidacji barier architektonicznych.

 6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia wskazanych odcinków dróg kat. dróg powiatowych

 7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Mł. Referent B. Sękowski/.

 8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 9. Sprawy różne

  Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej budżetu powiatu.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na rachunku bankowym powiatu lipnowskiego w dniu dzisiejszym jest ponad 190 tys. zł. Natomiast na lokatach w tej chwili nie ma ulokowanych żadnych środków finansowych. Zaznaczyła, że powiat wszelkie wolne środki przekazuje na spłatę zadłużenia jak np. 300 tys. zł do Banku Nordea. Zaznaczyła, że wszelkie płatności odbywają się na bieżąco. Podkreśliła, że pod koniec września mija termin płatności pierwszej faktury za remont apteki szpitalnej. Dodała, że do końca roku z większych faktur będzie do opłacenia faktura za remont kuchni i kolejne za remont apteki. Powiedziała, że codziennie wpływają na rachunek bankowy powiatu znaczne środki finansowe z opłaty komunikacyjnej i opłaty geodezyjnej. Wskazała, że najbliższa subwencja powinna wpłynąć do 15 września br. i wówczas część środków zostanie ulokowana na lokacie bankowej. Powiedziała, że została zrobiona wstępna analiza na przygotowanie obligacji powiatu lipnowskiego. Zaznaczyła, że przygotowanie dokumentacji do obligacji będzie możliwe dopiero po analizie wykonania budżetu za 2013r. Podkreśliła, że zadłużenie pozostałe po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie jest spłacane z wydatków.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na przyszły rok trzeba zabezpieczyć środki na inwestycje i remonty w wysokości 12 mln zł. Podkreślił, że należy podejmować działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na planowane inwestycje oraz tak gospodarować posiadanymi środkami finansowymi by skończyć rok nadwyżką finansową.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że należy przygotować się do przygotowania budżetu na rok 2014r. Zaznaczyła, że tempo wzrostu zostało określone na 2,5% PKB, natomiast wskaźnik wzrostu towarów i usług na 2,4%. Zaznaczyła, że rząd nie planuje wzrostu wynagrodzeń w administracji rządowej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na przyszły rok w samorządzie powiatowym również nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Dodał, że należy zorganizować spotkanie dyrektorów i kierowników jednostek wraz z księgowymi odnośnie przedstawienia wytycznych do projektu budżetu na rok 2014.Dodał, że władze powiatowe przymierzają się do wydania obligacji na kwotę 4 mln, zaś ich wykup na 6-7 lat. Zaznaczył, że w przyszłym roku planowane jest 6 mln zł na inwestycje i remonty na drogach powiatu, 2 mln zł na modernizację boisk przy Zespole Szkól w Skępem oraz 2 mln zł na budowę hali przy Zespole Szkół w Skępem i dyrektorzy muszą mieć świadomość, że na inne zadania środków nie będzie.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 200 tys. zł powiatowi lipnowskiemu. Dodała, że w tym roku planowana jest spłata większego zadłużenia. Podkreśliła, ze jest bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że planowana jest sprzedaż gruntów w Leniach Wielkich, ponadto działka przy lipnowskim basenie. Dodał, że jest również planowana sprzedaż gruntów należących do Skarbu Państwa w Wielgiem, z której to sprzedaży powiat otrzyma 25%.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- przedstawiła proponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Wskazała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 67 810 i zamkną się kwotą 61 876 962,99 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej określonej decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiej w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zaznaczyła, że również plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 810 zł i zamknie się kwotą 60 762 388,99 zł. Dodała, że zmian planuje się dokonać w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz.. 80120 – licea ogólnokształcące, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80140- centa kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Kikole w sprawie wsparcia finansowego dla inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej Nr 170 122 C Lubin – Ciełuchowo na odcinku Lubin- Lubin”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Gmina Kikół chce złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 170 122 C Lubin- Ciełuchowo w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zaznaczyła, że zgodnie z założeniami programu ubiegając się o dofinansowanie, w sytuacji gdy wnioskodawca ma partnera wówczas uzyskuje większą szansę na pozyskanie środków.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował odłożyć rozpatrzenie tego pisma do czasu rozmowy na ten temat z Wójtem Gminy Kikół.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił odłożyć rozpatrzenie tego pisma.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego dot. zajęcia stanowiska wobec sprawy Pani A. Toczyńskiej dłużniczki powiatu lipnowskiego. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że z informacji uzyskanej z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Wydział Udostępnia Danych z Warszawy dłużniczka powiatu lipnowskiego Pani A. Toczyńska została wymeldowana z pobytu stałego w Lipnie i brak jest jej aktualnego adresu, a z informacji MOPS wynika, że od 8 lat przebywa poza granicami miasta. Dodała, że zadłużenie wobec powiatu lipnowskiego wynosi 119,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami, kwoty 92,00 zł tytułem kosztów postępowania, 20 zł kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym oraz kosztów bezskutecznej egzekucji w wysokości 31,10 zł. Skierowała się z pytaniem czy w związku z tym dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje wstrzymać się z procedurą egzekucyjną do czasu ustalenia pobytu miejsca stałego dłużniczki.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wstrzymać procedurę egzekucyjną wobec dłużniczki A. Toczyńskiej do czasu ustalenia miejsca pobytu dłużniczki A. Toczyńskiej.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana J. Kozakiewicza z Tłuchowa w sprawie odwołania się od negatywnej decyzji dot. likwidacji barier architektonicznych.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Pan J. Kozakiewicz z Tłuchowa odwołał się od negatywnej decyzji dot. likwidacji barier architektonicznych. Wskazał, ze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie przedstawiło opinię z której wynika, że zgodnie z posiadaną dokumentacją Pan Kozakiewicz jest osobą niepełnosprawną z tytułu choroby układu krążenia, a schorzenie to według dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego nie powoduje ograniczeń w poruszaniu się. Poinformował za opinią PCPR, że likwidacja barier architektonicznych przysługuje w pierwszej kolejności osobom, które przez swoją niepełnosprawność mają problemy z poruszaniem się. Zaznaczył, że w chwili obecnej środki przeznaczone na likwidację barier architektonicznych są niewystarczające na zrealizowanie nawet części wniosków, które wpłynęły w terminie i które spełniają wszystkie wymagane ustawami kryteria.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze przedłożoną argumentację jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania opinii dot. pozbawienia wskazanych odcinków dróg kat. dróg powiatowych

  Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi władze samorządowe muszą uzyskać opinię zarządów powiatów sąsiednich o pozbawieniu dróg powiatowych kategorii drogi powiatowej i o taką opinię wystąpił Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. Zaznaczył, że ZDP w Lipnie wnosi o wydanie pozytywnej opinii dot. pozbawienia wskazanych odcinków dróg położnych na terenie powiatu aleksandrowskiego kat. drogi powiatowej i zaliczenie ich do kat. drogi gminnej.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienie odcinków dróg publicznych na terenie powiatu aleksandrowskiego kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Mł. Referent B. Sękowski/.

B. Sętkowski- Mł. Referent. ds. gospodarki nieruchomościami- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Poinformował, że rzeczoznawca majątkowy St. Pięta wykonał operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości i tak działka w Leniach Wielkich określona została na 115 tys. zł, zaś działka w przy basenie w Lipnie na 26 tys. zł..

Przewodniczący Zarządu- powiedział, żeby zorientować się , czy droga w Leniach Wielkich została wydzielona, by myśliwi mieli dojazd do swojej posiadłości.

M. Kwiatkowski- zasugerował, by poczekać ze sprzedażą działki przy basenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. realizując Uchwałę Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/217/2013 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej postanowił o zorganizowaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. geodezyjne jako działka nr 94/8 położonej w Leniach Wielkich.

2.realizując Uchwałę Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/215/2013 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej postanowił o zorganizowaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. geodezyjne jako działki nr 2238/19 i 2238/21 położonych w Lipnie.


Ad.8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu a dot. kwestii przetargowych na inwestycję modernizacji boisk przy Zespole Szkół w Skępem i inwestycji budowy hali sportowej przy Zespole Szkól w Lipnie oraz podań dotyczących nabycia drewna pochodzącego z wycinki przy ul. Sierakowskiego i przy ul. 11 Listopada.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na przyszły rok planowane są dwie poważne inwestycje. Dodał, że należy porozmawiać z Dyrektorami czy są gotowi podjąć się takiego wyzwania jakim są kwestie przetargowe i później realizacja tych zadań.

Nadmienił, żeby w specyfikacji przetargowej jasno zostało wskazane, że pierwsza płatność nastąpi po zrealizowaniu 60 % zadania, zaś kolejna po wykonaniu całości zadania. Przypomniał, żeby zawsze stosować w pracy wadium.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzji:

1. postanowił, że decyzje dot. przetargów na zadania pn.:,, Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2” oraz zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej w Lipnie” zostaną podjęte po spotkaniu z dyrektorami szkół, przy których prowadzone będą te inwestycje.

2. wyraził zgodę na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki za cenę 100 zł za szt. zgodnie ze złożonym podaniem Pana Kamila Nowaka i Pana Dawida Jasińskiego.Ad.9. Sprawy różne

  Wicestarosta J. Poliwko- poinformował, że był na spotkaniu z Dyrektorem Pomorskiej Spółki Gazowej Zakład w Bydgoszczy, który zaznaczył, że pani Burmistrz Miasta Lipna nie kontaktowała się w kwestii gazyfikacji Powiatu Lipnowskiego. Podkreślił, że w tej chwili gazyfikowany jest Rypin i Golub- Dobrzyń.

  Przewodniczący Zarządu- wskazał, że został przygotowany grunt do rozmów nt. gazyfikacji Miasta Lipna i Pani Burmistrz do tej pory nie wykazała się inicjatywą, ponieważ to przede wszystkim miasto Lipno byłoby głównym odbiorcą gazu.

  Zaproponował, by na najbliższą sesję, która jest planowana na 03 października na godz. 13,00 w Starostwie zaprosić Dyrektora Pomorskiej Spółki Gazownictwa z Bydgoszczy Pana Mariusza Mirka, by przedstawił radnym i mieszkańcom powiatu informację na ten temat oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasz Jędrzejczaka.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków upoważnił członka Zarządu K. Kwiatkowskiego do przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie,, Usługa edukacyjna skierowana do uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, uczniów Zespołu Szkół w Skępem i uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w ramach projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w powiecie lipnowskim” realizowanego w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: powołania komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że już w tej chwili należy pomyśleć o zawarciu umów z zespołami, które będą uświetniały w roku 2014 imprezy organizowane i współorganizowane przez Powiat Lipnowski tj. Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce, Dożynki Powiatowe i Sołtysiada. Dodał, że w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano analizy rożnych propozycji zespołów i zaproponowano na Wilkowyjce - Zespół KOMBII, na Dożynki Powiatawe -Zespół BOYS, na Sołtysiadę - Zespół BACIARY . Zaznaczył, że są to zespoły sprawdzone, przy których muzyce mieszkańcy powiatu zawsze dobrze się bawili. Dodał, że już dziś należy przymierzyć się do zawarcia umów z w/w zespołami. Podkreślił, że oczywiście Starostwo będzie podejmowało się szukania sponsorów, którzy pokryją część kosztów związanych z organizacją w/w imprez.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umów z zespołami KOMBII, BOYS, BACIARY na występ dla mieszkańców podczas powiatowych uroczystości planowanych w 2014r.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o god z. 12,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 11 września 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego