W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

 5. Bartłomiej Brzozowski- radca prawny


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 sierpnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piątkowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą do działania jednoosobowego w sprawach dotyczących sprzedaży posiłków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

6. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 115 541 zł i zamkną się kwotą 61 809 152,99 zł. Zaznaczyła, że zmian w planowanych dochodach dokonuje się w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 600 – transport i łączność rodz. 60014 – drogi publiczne i powiatowe, w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 750 – administracja publiczna rozdz. 75020 – starostwa powiatowe, w dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80148 – stołówki szkolne, w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie. Podkreśliła, że plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 666 zł i zamknie się kwotą 60 949 578, 99 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 600 – transport i łączność rozdz 60095 – pozostała działalność, w dz. 630 – turystyka rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa rozdz 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 750 – administracja publiczna rozdz 75011 – urzędy wojewódzkie rozdz 75019 – rady powiatów rozdz 75020 – starostwa powiatowe, w dz. 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz 75405 – komendy powiatowe policji, w dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz 80130 – szkoły zawodowe rozdz 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego rozdz 80195 – pozostała działalność, w dz. 851 – ochrona zdrowia rozdz. 85111 – pozostała działalność rozdz. 85195 – pozostała działalność, w dz. 852 – pomoc społeczna rozdz 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze rozdz 85204 – rodziny zastępcze, w dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz 85395 – pozostałe zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień dzisiejszy / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały wsparcie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że dochody powiatu za I półrocze br. zostały zrealizowane w kwocie 32 653 738,84 zł, co daje 53,09 % wykonania planu, natomiast wydatki za ten sam okres zostały wykonane w kwocie 30 709 415,39 zł, co daje 50,72% wykonania planu. Zaznaczyła, że większe wykonanie dochodów nad wydatkami spowodowało powstanie tymczasowej nadwyżki w wysokości 1 944 323,45 zł. Podkreśliła, że niższe wykonanie od planowanych dochodów uzyskano z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wskazała, że na dzień 30 czerwca 2013r. zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamyka się kwotą 10 821 692,29 zł. Podsumowała, że realizację budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze br. należy ocenić pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy ustalić dodatki funkcyjne dla nowo wybranych dyrektorów tj. Pani Katarzyny Piątkowej Dyrektor Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W i Pani Iwonie Gronkowskiej Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Dodał, ze proponuje nowej Pani Dyrektor Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W ustalić dodatek funkcyjny na poziomie poprzedniego Dyrektora tj. w kwocie 700 zł, natomiast Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie dodatek funkcyjny na poziomie 600 zł.

Pozostali członkowie Zarządu przychylili się do przedstawionej propozycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piątkowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą do działania jednoosobowego w sprawach dotyczących sprzedaży posiłków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że firma PGN i G Technologie spółka akcyjna z Krosna Oddział Gazobudowa w Zabrzu wystąpiła do Dyrektora ZS w Dobrzyniu o sprzedaż posiłków dla swoich pracowników. Firma mając na uwadze wystąpienie pokontrolne NIK, w którym zakwestionowano sprzedaż posiłków bez zgody władz samorządowych z uwagi na fakt, że szkoła nie ma obowiązku sprzedaży posiłków podmiotom zewnętrznym i by móc tego dokonywać Dyrektor musi mieć specjalne upoważnienie ze strony organu prowadzącego. Wskazała, że uznając argumentację firmy za zasadną został przygotowany stosowny projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie upoważniający Dyrektor ZS w Dobrzyniu do działania w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Piątkowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą do działania jednoosobowego w sprawach dotyczących sprzedaży posiłków /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że odbył rozmowy z Zarządem Spółki Edukacja, który pogodził się z faktem, iż ma zgodę na wynajem na okres 2 lat szkolnych, jednakże wnioskuje o 4 sale lekcyjne i salę komputerową plus biuro na okres 2 lat. Zaznaczył, że zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji ZST w Lipnie wynajem pomieszczeń na rzecz Edukacji nie będzie kolidował z pracą ZST w Lipnie i Szkoły Muzycznej, a przyniesie to dochody do budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie tj. wyraził zgodę na wynajem sal dydaktycznych i biura Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na okres 2 lat na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” zgodnie z potrzebami w/w Ośrodka, zaznaczając by wynajem nie kolidował z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie./uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

Ad 6. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 sierpnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego