W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 98/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 sierpnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Jarosław Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.

  5. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

  6. Anna Smużewska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 09 sierpnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn.,, Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół”.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą. ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA.

- kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawską- Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

2. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru dokonania darowizny na rzecz Gminy Wielgie nieruchomości ozn. jako działka nr 165/1. /ref. Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz, Dyrektor ZDP W. Jańczak/.

3. Rozpatrzenie pisma Pana St. Wawrowskiego w sprawie odtworzenia mostu na rzece Mień w miejscowości Wólka /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Rozpatrzenie pisma Pani A. Skibickiej ze Skępego w sprawie wycofania sprawy z postępowania sądowego./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sal dydaktycznych i biura na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie udzielenie pełnomocnictwa na sprzedaż posiłków profilaktycznych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie poszerzenia zakresu robót remontowych w dali gimnastycznej/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Rozpatrzenie pisma Komendanta Miejskiego- Gminnego Związku OSP w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie boiska przy Zespole Szkół w Skępem na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowych. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

11.Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia ,,Nuta i Pióro” w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie auli Zespołu Szkól w Lipie na koncert piosenek z tekstem Magdy Czapińskiej.

12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

13. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad sesji.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy, by XXX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 30 sierpnia br. o godz. 13,00 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Następnie zwrócił się o omówienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 175 392,99 zł i zamkną się kwotą 61 693 611,99 zł. Powiedziała, że po stronie dochodów zmian dokonano w dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 192 714 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów zwiększającej subwencje ogólną cześci oświatowej. Nadto dodała, że zmiany następują również w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85204- rodziny zastępcze w związku z koniecznością dostosowania wysokości wprowadzonej wielkości dotacji do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 0,01 zł oraz w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność, z uwagi na zwrot niewykorzystanej o 17 321 zł dotacji na realizację programu ,,Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej”. Podkreśliła, że również plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 175 392,99 zł i zamknie się kwotą 60 733 244,99 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność rozdz..60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 630- turystyka rozdz. 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75019- rady powiatów, w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85111- pozostała działalność, rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85204- rodziny zastępcza, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395- pozostałe zadania, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195- pozostała działalność, w dz. 926- kultura fizyczna rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych a dot. one zwiększenia wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, natomiast zmniejszeniu ulegają w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028 i skierował na XXX sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn.,, Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół”.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że z propozycją budowy chodnika wystąpił samorząd Gminy Kikół. Wskazała, że Wójt Gminy Kikół złożył wniosek o dofinansowanie z budżetu powiatu zadania polegającego na poprawie infrastruktury drogowej w wysokości 1 000 zł i przypomniała, że zarząd na poprzednim posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2013r. pozytywnie ustosunkował się do tej propozycji, czego wyrazem jest przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn.,, Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół” i skierował na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą. ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że projekty w w/w sprawach zostały omówione na posiedzeniu w dniu 06 czerwca br. i wówczas to zarząd podjął decyzje o skierowaniu w/w uchwał na sesję planowaną na miesiąc sierpień.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W, wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą, likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem i skierował je na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekty uchwały stanowi zał. nr 5,6,7,8 do nin. protokołu/.


- kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA.

- kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawską- Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na posiedzeniu w dniu 24 lipca br. projekty uchwał w w/w sprawie zostały przez Zarząd omówione szczegółowo i wówczas została podjęta decyzje o skierowaniu ich na najbliższą sesję, która planowana jest na dzień 30 sierpnia 2013r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA., kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawską- Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o. i skierował na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie/ projekty uchwał stanowią zał. nr 9,10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją, by XXX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 30 sierpnia 2013r. o godz. 13,00 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


2. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru dokonania darowizny na rzecz Gminy Wielgie nieruchomości ozn. jako działka nr 165/1. /ref. Podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz, Dyrektor ZDP W. Jańczak/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Wójt Gminy Wielgie zwrócił się o przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Czarne o nr ew. 165/1 o pow. 0,0514 na rzecz Gminy Wielgie, która planuje zagospodarować ten teren na parking i cześć rekreacyjną. Zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o przedstawienie opinii w tej sprawie.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie powiedział, że grunt o który wnioskuje Gmina Wielgie w ewidencji gruntów widnieje jako droga powiatowa, a tak w rzeczywistości jest to wydzielony pas drogowy i obowiązująca w tym zakresie procedura to pozbawienie tego terenu kategorii drogi powiatowej.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że koszt wykonania parkingu na 5 ar szacuje na kwotę 50 tys. zł, do tego trzeba będzie go utrzymywać w czystości, odśnieżać dlatego jego zdaniem bardziej zasadne byłoby przekazanie tego gruntu Gminie Wielgie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jeżeli parking zostałby wykonany pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych wówczas byłby to tylko koszt materiałów, dlatego jego zdaniem bardziej zasadne z punktu widzenia powiatu jest wykonanie parkingu we własnym zakresie, niż pozbyć się tego terenu.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili stanowisko Przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi Gminie Wielgie, że to samorząd powiatu dokona zagospodarowania działki o nr ew. 165/1 o pow. 0,0514 położonej w miejscowości Czarne.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Pana St. Wawrowskiego w sprawie odtworzenia mostu na rzece Mień w miejscowości Wólka /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie – powiedział, że działka nr 546/3 otoczona jest dwiema drogami gminnymi o nr działek 536 i 589, których właścicielem jest Miasto i Gmina Skępe. Dodał, że działkę od drogi gminnej o nr działki 536 przedziela rzeka Mień, w związku z tym Powiat Lipnowski nie jest w żaden sposób właściwy do rozwiązania tej sprawy. Podkreślił, że właściwym do rozwiązania problemu dot. naprawy mostu jest zarządca dróg tj. samorząd Miasta i Gminy Skępe lub Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Lipnie jako sprawca likwidacji istniejącego tam mostu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi wyjaśniającej kto jest właściwym do rozwiązania problemu otworzenia motu na rzece Mień w miejscowości Wólka tj. zarządca dróg tj. samorząd Miasta i Gminy Skępe lub Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Lipnie jako sprawca likwidacji istniejącego tam mostu.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem co w tej chwili robią pracownicy fizyczni Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że w tej chwili pracownicy ZDP w Lipnie kończą remont chodnika we wsi Bógpomóż, regulują pobocza, ścinając trawy, gałęzie itp.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by po zakończeniu w/w prac pracownicy ZDP w Lipnie wraz z pracownikami gospodarczymi Starostwa przymierzyli się do rozebrania wiaty przy pogotowiu lipnowskiego szpitala.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pan W. Sobociński uzupełnił swój wniosek dot. rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przedstawiając swoją sytuację finansowo- rodzinną, która kwalifikuje go do rozłożenia zadłużenia na raty. Dodała, że proponuje dokonać rozłożenia zadłużenia w wysokości 2.294,74 zł na 23 raty po 95,00 i jedną ratę w wysokości 109,74 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia płatności na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na upieczenia społeczne i zdrowotne /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Pani A. Skibickiej ze Skępego w sprawie wycofania sprawy z postępowania sądowego./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani A. Skibicka ze Skepego zwróciła się o wycofanie sprawy z postępowania sądowego o zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste. Podkreśliła, że Pani Skibicka zapłaciła już kwotę 3 000 zł a pozostałą kwotę 2594,83 deklaruje zapłacić do 31 sierpnia 2013r.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że opłata za użytkowanie wieczyste podlega Skarbowi Państwa i Zarząd Powiatu nie ma kompetencji do rozstrzygania tego typu spraw, tylko Starosta.

Starosta K. Baranowski- zwrócił się do Sekretarza i Skarbnika o wyjaśnienie tej sprawy.


6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że zgodnie z zasadami udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski uchwalonych przez Radę Powiatu w Lipnie dyrektorzy szkół wytypowali kandydatów do stypendiów: 5 uczniów z Zespołu Szkół w Lipnie, 7 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (4 z technikum 3 z zespołu szkół zawodowych), 3 uczniów z Zespołu Szkól w Skępem, 2 uczniów z Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, 4 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, co daje łącznie 21 stypendiów. Zaznaczyła, że uczniowie dostaną po 200 zł miesięcznie stypendium, tylko uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych po 100 zł zgodnie z prośbą Rady Pedagogicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski./uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu//.


7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sal dydaktycznych i biura na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że wpłynęło podanie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dot. wyrażenia zgody na wynajem sal dydaktycznych i biura na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja”. Zaznaczyła, że 31 sierpnia br. wygasła umowa najmu na rzecz ,,Edukacji” i Zarząd Spółki wystąpił do Dyrekcji ZST w Lipnie o zawarcie nowej umowy do 31 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że z pisma Zarządu Spółki wynika, że ogłosiły nabór do pierwszej klasy nie mając wiedzy jak będzie decyzja dot. wynajmu. Wskazał, że przed ogłoszeniem naboru Zarząd Spółki powinien przyjść i rozmawiać na ten temat. Zaznaczył, że w związku z faktem, iż wciąż przybywa uczniów Szkoły Muzycznej, która zlokalizowana jest w budynku ZST w Lipnie i obecnie wynosi 120 uczniów, władze powiatu jako organ prowadzący dla Szkoły Muzycznej winny dbać przede wszystkim o komfort nauki tych uczniów, dlatego proponuje wyrazić zgodę na wynajem dwóch klas lekcyjnych na dwa lata by w ten sposób dokończyć cykl nauczania dla tych uczniów, którzy już uczą się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” w trzeciej i drugiej klasie.

A. Smużewska- powiedziała, że z punktu widzenia oświaty propozycja Pana Starosty jest bardzo korzystna.

K. Kwiatkowski- powiedział, że władze spółki powinny myśleć naprzód i już dawno rozmawiać o siedzibie dla swojej szkoły, a jeżeli robią to na ostatnią chwilę to muszą mieć świadomość, że decyzja mogła być różna. Zaznaczył, że należy mieć na uwadze przede wszystkim uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

J.Poliwko, M. Kwiatkowski i P. Wojciechowski- podzielili stanowisko Starosty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem dwóch sal dydaktycznych i biura na okres 2 lat na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” z uwagi na konieczność zapewnienia sal lekcyjnych dla zwiększającej się liczby uczniów Szkoły Muzycznej w Lipnie, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że rozmawiał z Panią Wojewodą o przyjęciu przez Powiat Lipnowski budynku, w którym mieści się Sanepid.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie udzielenie pełnomocnictwa na sprzedaż posiłków profilaktycznych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że sprzedaż posiłków należy do bieżącej działalności Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W i Dyrektor ma ku temu stosowane upoważnienie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że sprzedaż posiłków należy do bieżącej działalności Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W i Dyrektor ma ku temu stosowane upoważnienie.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie poszerzenia zakresu robót remontowych w sali gimnastycznej/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Pani Dyrektor ZST w Lipnie zwróciła się o poszerzenie zakresu robót remontowych w sali gimnastycznej ponieważ przy odnowionych ścianach pilnej naprawy wymaga parkiet ( zamontowanie obluzowanych klepek oraz pomalowanie całej powierzchni. Zaznaczyła, że koszt tych prac to ok. 18,5 tys. zł. Dodała, że Dyrektor zwróciła się również o wyrażenie zgody na zakup farby oraz materiałów do naprawy tynku w celu renowacji fasady i bocznej ściany budynku głównego CKP w Lipnie, co da koszt ok. 1,5 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uznał na zasadne poszerzenie zakresu robót remontowych w sali gimnastycznej ZST w Lipnie polegające na naprawie parkietu oraz wyraził zgodę na zakup farby oraz materiałów do naprawy tynku w celu renowacji fasady i ściany bocznej budynku głównego CKP i postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwiększenia o 20 tys. zł budżetu ZST w Lipnie z przeznaczeniem na w/w cele.


10. Rozpatrzenie pisma Komendanta Miejskiego- Gminnego Związku OSP w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie boiska przy Zespole Szkół w Skępem na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowych. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie boiska przy Zespole Szkół w Skępem na przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo- pożarniczych w dniu 01 września br. na następujących zasadach tj. organizatorzy pokrywają koszty mediów i uporządkują udostępniony teren po imprezie oraz odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zawodów.


11.Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia ,,Nuta i Pióro” w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie auli Zespołu Szkól w Lipie na koncert piosenek z tekstem Magdy Czapińskiej.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie auli Zespołu Szkół w Lipnie na zorganizowanie koncertu piosenek z tekstem Magdy Czapińskiej w wykonaniu Doroty Osińskiej w dniu 14 września 2013r.


Ad 12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na sprzedaż starej, nie używanej kserokopiarki REGMA znajdującej się na stanie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami firmie VIRGO za kwotę 300,00 zł brutto.

- wyraził zgodę na obniżenie kwoty wywoławczej samochodu osobowego Volkswagen Pasat pochodzącego z przepadku mienia do kwoty 1000,00 zł.

- postanowił dokonać sprzedaży przez Referat drewna pozyskanego z wycinki drzewa ( 3 topole) z terenu Zespołu Szkół w Lipnie za kwotę 100 zł każde.


Ad. 13. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał Kierownikowi Referatu o każdorazowym stosowaniu wadium przy sprzedaży oraz zobowiązał do przygotowania stosowanego druku z numerem konta na który należy wpłacać wadium.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że rozmawiał z Naczelnik Wydziału Geodezji o realizacji uchwały dot. pobierania opłat za ksero, wydruk itp.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Lipnie dot. skierowanej propozycji zakupu nieruchomości po starym szpitalu przy ul. 11 Listopada w Lipnie, informujące, że radni Rady Miejskiej w Lipnie na spotkaniu w dniu 20 sierpnia br. opowiedzieli się za budową dwóch budynków socjalnych niż adaptacją budynku starego szpitala oraz sugerują sprzedaż obiektów poszpitalnych za symboliczną złotówkę.

Zaznaczył, że w związku z taką decyzją władz samorządowych proponuje dokonać rozeznania w sprawie firmy, która specjalizuje się w rozbiórkach budynków i dokonać rozbiórki budynku starego szpitala a grunty przeznaczyć do sprzedaży.

Następnie zaproponował by pod nadzorem Sekretarza Powiatu Kierownik Referatu gospodarczego A. Linkowski wraz z pracownikiem Wydziału Budżetu i Finansów A. Kitler dokonali spisu z natury budynku po starym szpitalu w Lipnie na ul. 11. Listopada.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Wydział Oświaty przygotowuje projekt pn,, Powiat stawia na młodzież” w ramach Podziałania 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Działania 9.1. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:. Priorytetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków jednostek samorządu terytorialnego. Dodała, że w ramach projektu będą fakultatywne zajęcia z matematyki, j. polskiego języków obcych itp. Zaznaczyła, że będzie to z korzyścią dla przyszłych uczniów klas maturalnych. Dodała, że wymagany udział finansowy wynosi 15% wartości projektu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu pn.,, Powiat stawia na młodzież, w okresie od 01.01.2014 do 30.07.2015r. /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się z pytaniem dot. zapłaty z opóźnieniem należności wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne przez Panią Edytę Walczykowską. Zaznaczyła, że zgodnie z podjętą uchwałą winna dotrzymać ustalonego przez Zarząd terminu, czego nie uczyniła, tłumacząc się błędnym odczytaniem terminu wpłaty. Dodała, że był to jednorazowy przypadek i dłużniczka obiecała spłacać zadłużenie w terminie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął decyzję, aby Pani E. Walczykowska regulowała dalej terminowo płatności, nie naliczając jej odsetek za wynikłe opóźnienie.

Przewodniczący Zarządu- zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Powiatowe 25 sierpnia br. do Skępego.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 sierpnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego