W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 96/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 lipca 2013r

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Jarosław Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.

 4. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 08 lipca 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W /ref. Inspektor E. Zielińska/.

 3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont korytarza na 1 piętrze klatki schodowej i sal lekcyjnych. /ref. Inspektor E. Zielińska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie wpisania do planów budżetowych na rok 2014 wykonania parkingów przy ul. Sierakowskiego.

 5. Rozpatrzenie pisma Pana Kamila Wilkanowskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zakupu komputera ze środków PFRON.

 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

 7. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie szkoły.

 9. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie podjęcia uchwały wprowadzającej zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach: Łąkie, Wielkie, Małe, Święte oraz Sarnowskie.

 10. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Honorowego Społecznego Komitetu Sztandaru dla KPP w Lipnie.

 11. Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom z terenu powiatu lipnowskiego

 12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przeszedł do realizacji porządku.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie polegających na przesunięciach między paragrafami w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowe wystąpili Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor ZDP oraz Wydział Finansowy Starostwa: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz.71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 750- administracja państwowa, rozdz.75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz..75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W /ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty – powiedziała, że dnia 16 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W. Wskazała, że wpłynęła tylko jedna oferta na to stanowisko. Zaznaczyła, że członkowie Komisji Konkursowej w głosowaniu tajnym dokonali wyboru kandydata na to stanowisko w osobie Pani Katarzyny Piątkowskiej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą powierzając to stanowisko Pani Katarzynie Piątkowskiej na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2013r. do dnia 31 sierpnia 2018r. / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont korytarza na 1 piętrze klatki schodowej i sal lekcyjnych. /ref. Inspektor E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 25 czerwca br. Zespół Szkół w Lipnie otrzymał 10 tys. zł na remont sal lekcyjnych, który powinien zostać przeprowadzony w okresie wakacyjnym, natomiast Dyrektor ZS w Lipnie wyraził sugestie, że w związku z trudnościami w pozyskaniu wykonawców remont korytarza mógłby zostać przeprowadzony w okresie ferii zimowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Lipnie podjętą na sesji w dniu 25 czerwca br. Zespół Szkół w Lipnie otrzymał 10 tys. zł na remont sal lekcyjnych, który powinien zostać przeprowadzony w okresie wakacyjnym, natomiast w kwestii remontu korytarza, zgodnie z sugestią Dyrektora środki na ten cel zostaną zaplanowane w przyszłorocznym budżecie aby prace remontowe mogłoby zostać przeprowadzone w okresie ferii zimowych.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie wpisania do planów budżetowych na rok 2014 wykonania parkingów przy ul. Sierakowskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że z opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wynika, że grunt, na którym miałby zostać wykonany parking tj. działka nr 2673/4 należą do Gminy Miasta Lipna. Przypomniał, że Zarząd rozważał realizację tegoż przedsięwzięcia, jednakże do wspólnej realizacji konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy samorządami precyzującego zasady użytkowania i wykorzystania działki pod parking oraz finansowania tej inwestycji. Zaznaczył, że ZDP w Lipnie dokonał rozeznania cenowego w/w inwestycji (prefabrykaty, materiały budowlane, wykonanie, zmiana organizacji ruchu oraz opracowanie projektu budowlanego) to koszt ok. 110 tys. zł według tegorocznych cen.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że grunty, na których miałby zostać wykonany parking tj. działka nr 2673/4 przy ul. Sierakowskiego należą do Gminy Miasta Lipna i to do samorządu miejskiego należy inicjatywa w tej sprawie.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana Kamila Wilkanowskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zakupu komputera ze środków PFRON.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło od Pana K. Wilkanowskiego podanie o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu komputera. Zaznaczył, że jest opinia PCPR w Lipnie, która stwierdza, że nie ma wystarczających środków na zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie rozpatrzył wskazane podanie negatywnie.


Ad 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości /ref. Podinspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

1. postanowił o zorganizowaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 382/15 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/216/2013 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej,

2. ustanowił prawo trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe położone na ternie gminy Chrostkowo w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie,

3. nie wyraził zgody na wykorzystanie przez Gminę Miasta Lipna nieruchomości gruntowej po starych szklarniach przy szpitalu w Lipnie (działka nr 88/6 o pow. 0,1960ha )

4.zwrócił się do Firmy ,,CEERES” o sprecyzowanie wielkości i dokładnego miejsca, na którym firma chciałaby zamontować jednostkę kogeneracyjną.

5. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego tj. nieruchomości stanowiących drogi powiatowe położone na terenie gminy Lipno /uchwałą stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

- podjął uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego tj. samochodu osobowego Skoda Super II 2.0 o nr rejestracyjnym CLI 12 MX oraz powołał komisje przetargową w tym zakresie /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA, zaznaczając, żeby okres dzierżawy został określony na 5 lat, zaś kwota dzierżawy na 2 500,00 zł netto. /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie zawartej z Kujawsko- Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o., zaznaczając, żeby okres dzierżawy został określony na 5 lat, zaś kwota dzierżawy na 400 zł netto /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na zadanie realizowane w ramach projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” osobach: Przewodniczący Komisji: Barbara Małkiewicz, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska, członek komisji: Anita Iwon,

- ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową na zadanie dotyczące zakupu sprzętu (laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, pamięć flash) realizowane w ramach projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w osobach: Przewodniczący Komisji: Damian Górnicki, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska, członek komisji: Janusz Czapiewski.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie szkoły.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Podkreślił że ZST w Lipnie zwrócił się o wycięcie wierzby o obwodzie 76 cm, która stanowi przeszkodę przy wymianie ogrodzenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku wierzba z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego – działka nr 1940/2 położona w Lipnie, ul. Okrzei 3, pod warunkiem stwierdzenia zasadności usunięcia drzew przez właściwy organ tj. Burmistrza Miasta Lipna


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie podjęcia uchwały wprowadzającej zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach: Łąkie, Wielkie, Małe, Święte oraz Sarnowskie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło kolejne pismo od Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dot. podjęcia uchwały wprowadzającej zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach: Łąkie, Wielkie, Małe, Święte oraz Sarnowskie kierowane tym razem na ręce Przewodniczącego Rady a Staroście Lipnowskiemu do wiadomości. Powiedział, że stanowisko Przewodniczącego Rady jest takie, że należy tym razem władzom Skępego jednoznacznie i stanowczo odpowiedzieć oraz powołać się na właściwe przepisy regulujące te kwestie, jasno wyjaśniając, że za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych (poza parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz terenami, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji) odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta i jest to zadanie własne gminy.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Honorowego Społecznego Komitetu Sztandaru dla KPP w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyznaczył następujących przedstawicieli samorządu powiatowego do Honorowego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KPP w Lipnie w osobach: Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Dariusza Kłobukowskiego, Starosty Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego i Skarbnik Powiatu Pani Barbary Małkiewicz.


Ad.11 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom z terenu powiatu lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że tradycyjnie podczas dożynek planowane jest wręczenie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa”, którą przyznaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego zostały przygotowane stosowane wnioski dla następujących rolników w terenu powiatu lipnowskiego: Zdzisław Kopczyński z Grodzenia, Janusz Wenderlich z Wawrzonkowa, Roman Chojnicki z Oleszna, Jerzy Sadowski z Rumunek Karnkowskich, Mirosław Spytek z Wolęcina.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa” dla następujących rolników w terenu powiatu lipnowskiego: Zdzisław Kopczyński, z Grodzenia, Janusz Wenderlich z Wawrzonkowa, Roman Chojnicki z Oleszna, Jerzy Sadowski z Rumunek Karnkowskich, Mirosław Spytek z Wolęcina.


Ad.12. Sprawy rożne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków zapoznał się z treścią pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie kierowanego do Urzędu Miejskiego w Lipnie dotyczącego eksploatacji i konserwacji obiektu mostowego na rzece Mień, iż zadanie to należy do Urzędu Miasta jako właściciela terenu na którym znajduje most.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr 68/2, 87/3 i 87/5 położoną w miejscowości Stalmierz , gmina Chrostkowo.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że pojawił się problem prawny dot. wyjaśnienia, czy pojazdy służbowe jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego nie powinny być rejestrowane na właściciela majątku ponieważ jednostki te nie posiadają osobowości prawnej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, żeby w tej kwestii opinię prawną przygotował radca prawny Starostwa.

Nadto poinformował, że Wójt Gminy Wielgie wycofał się ze wspólnej organizacji Dożynek tłumacząc to niemożliwością sprostania naszym oczekiwaniom. Dodał, że pojawił się pomysł organizacji Dożynek na terenie Zespołu Szkół w Skępem i w związku z powyższym pojawia się zapytanie, czy proponujemy władzom Miasta i Gminy Skępe wspólną realizację tegoż przedsięwzięcia, czy organizujemy tegoroczne dożynki sami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Władz Miasta i Gminy Skępe z propozycją wspólnej organizacji Dożynek na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 24 lipca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego