W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 95/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 08 lipca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego przez Wicestarostę Lipnowskiego Jarosława Poliwko.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:00 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego Wicestarosta J. Poliwko witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2013r.

Następnie Wicestarosta przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek

 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odsetek i kosztów egzekucji lub rozłożenia płatności na raty.

 5. Rozpatrzenie pism o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON następujących wnioskodawców:

- p. Zofii Wojciechowskiej z Lipna,

- p. Joanny Biernackiej z Lipna,

- p. Jadwigi Tylus z Lipna,

- p. Magdaleny Orłowskiej z Lipna.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania przetargowego dot. zadania remontu korytarza i toalet na II piętrze szkoły- podjęcie uchwały

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie wyżywienia dla pracowników firmy budującej gazociąg na terenie Powiatu Lipnowskiego i zapewnienie środków finansowych na ten cel.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie zgody na remont pracowni żywienia.

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w przyznania środków finansowych na remont korytarza na 1 piętrze klatki schodowej i sal lekcyjnych.

11. Rozpatrzenie pisma OSP w Nowej Wsi w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce OSP.

12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

13. Sprawy rożne


Wicestarosta J. Poliwko- przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 320 zł i zamkną się kwotą 61 510 659 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów należy dokonać w dz. 020- leśnictwo rozdz. 02078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 3 320 zł na odnowienie lasu zniszczonego podczas pożaru we wsi Borowo. Zaznaczyła, że plan wydatków ulega również zwiększeniu o kwotę 3 320 zł i zamknie się kwotą 60 550 292 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 020- leśnictwo rozdz. 02078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dz.801- oświata i wychowanie rozdz. 80130-.szkoły zawodowe, rozdz. 80148- stalówki szkolne i przedszkolne, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 8533- powiatowe urzędy pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej o rozbieżnościach między zapisami w budżecie a Wieloletnią Prognozą Finansową oraz w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028./uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że pani I. Leśniewska była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie, której to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z Ustawy 203” i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13” a które to zostały w/w Pani wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku sądu. Podkreśliła, że dłużnik był zobowiązany do odprowadzenia od wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczynił. Dodała, że szpital uregulował za dłużnika składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Zaznaczyła, że w związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przyjęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdanie finansowego i jego załączników. Podkreśliła, że Pani Leśniewska przedstawiła informację, że choruje a jej sytuacja rodzinno- finansowa kwalifikuje się do rozłożenia jej zadłużenia na raty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek, rozkładając należność w kwocie 3 832,95 zł na 23 raty po 160 zł miesięcznie i jednej raty w wysokości 152,95 zł. uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odsetek i kosztów egzekucji lub rozłożenia płatności na raty.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że pani M. Michalska była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie, której to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z Ustawy 203” i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13”, a które to zostały w/w Pani wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku sądu. Podkreśliła, że dłużnik był zobowiązany do odprowadzenia od wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczynił. Dodała, że szpital uregulował za dłużnika składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Zaznaczyła, że w związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przyjęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdanie finansowego i jego załączników. Podkreśliła, że Pani Michalska przedstawiła informację, że poważnie choruje, a jej sytuacja rodzinno- finansowa kwalifikuje się do rozłożenia jej zadłużenia na raty oraz umorzenia odsetek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz odsetek i kosztów egzekucji lub rozłożenia płatności na raty tj. postanowił umorzyć należność pieniężną wynikającą z naliczonych odsetek kwocie 77,99 zł i rozłożyć płatność wynikającą ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kosztów bezskuteczność egzekucji w kwocie 182,29 zł nas 4 raty po 40 zł i jedną ratę w kwocie 22,29 zł / uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pism o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON następujących wnioskodawców:

- p. Zofii Wojciechowskiej z Lipna,

- p. Joanny Biernackiej z Lipna,

- p. Jadwigi Tylus z Lipna,

- p. Magdaleny Orłowskiej z Lipna.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że wpłynęły 4 podania o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Zaznaczył, że jest opinia PCPR w Lipnie, która we wszystkich tych przypadkach stwierdza, że nie ma wystarczających środków na zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi paniom: Z. Wojciechowskiej, J. Biernackiej, J.Tylus, M. Orłowskiej z Lipna, że z uwagi na brak środków musi pisma rozpatrzyć negatywnie, jednakże Zarząd będzie podejmował działania mające na celu zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wówczas jeszcze raz będą analizowane złożone pisma o dofinansowanie ze środków PFRON.


Ad.6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że 9 nauczycieli ze szkól prowadzonych przez Powiat Lipnowski złożyło wnioski o przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący komisji, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły, w której pracuje dany nauczyciel, dwóch ekspertów oraz przedstawiciele związku zawodowego, do którego przynależy nauczyciel.

  Wicestarosta J. Poliwko zaproponował, aby przedstawicielami organu prowadzącego a zarazem przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych zostali pracownicy wydziału oświaty tj. Anna Smużewska, Edyta Zielinska i Małgorzata Filbrandt.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął 9 uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 9 następujących nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy ma stopień nauczyciela mianowanego: tj. Pani Iwony Rzekanowskiej, Pani Doroty Krupczyńskiej, Pani Dominiki Osińskiej, Pana Zbigniewa Juszczyka, Pana Pawła Malinowskiego, Pani Małgorzaty Cicheckiej, Pani Iwony Grubeckiej, Pani Justyny Prażniewskiej, Pani Moniki Deskiewicz / uchwały stanowią zał. nr 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14/

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie utrzymał na dotychczasowym poziomie tj. 120 zł netto stawkę dla przewodniczących komisji i ekspertów komisji egzaminacyjnych za każde posiedzenie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania przetargowego dot. zadania remontu korytarza i toalet na II piętrze szkoły- podjęcie uchwały

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze tradycyjnie w okresach wakacyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski odbywają się prace remontowe i tak w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie planowany jest remont korytarza i toalet na II piętrze w budynku szkoły. Zaznaczyła, że Dyrektor ma na ten cele zabezpieczone środki w budżecie szkoły. Nadmieniła, że został w tym zakresie przygotowany stosowany projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Juszczyk Dyrektorowi Zespołu Szkól Technicznych w LIpnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie /uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie wyżywienia dla pracowników firmy budującej gazociąg na terenie Powiatu Lipnowskiego i zapewnienie środków finansowych na ten cel.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W zwróciła się o wyrażenie zgody na zapewnienie wyżywienia dla około 30 pracowników firmy budującej gazociąg na terenie Powiatu Lipnowskiego. Dodała, że w związku z tym konieczne jest zwiększenie § 4220 o 21 tys. zł.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że zwiększenie możliwe jest tylko na sesji. Dodała, że na dzisiejszym posiedzeniu w zmianach w budżecie pojawiła się zmiana polegająca na przesunięciach w budżecie jednostki, by zabezpieczyć środki na wyżywienie a na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie będzie można przedstawić propozycję stosowanego zwiększenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zapewnienie przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W wyżywienia dla pracowników firmy budującej gazociąg i postanowił dokonać stosowanych zmian w budżecie szkoły, by zwiększyć § 4220, a na najbliższej sesji Rady Powiatu zwróci się o dokonanie stosownego zwiększenia środków jednostce.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie zgody na remont pracowni żywienia.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w okresie wakacyjnym Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W planuje wykonać remont pracowni żywienia siłami własnymi pracowników szkoły. Zaznaczyła, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na remont pracowni żywienia w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W w okresie wakacyjnym siłami pracowników szkoły.


Ad 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w przyznania środków finansowych na remont korytarza na 1 piętrze klatki schodowej i sal lekcyjnych.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że w okresie wakacyjnym Dyrektor planuje wykonać remont korytarza na I piętrze klatki schodowej. Zaznaczyła, że należy wyjaśnić, czy Dyrektor posiada środki na ten cel w swoim budżecie.

Wicestarosta J. Poliwko- zaproponował, by odłożyć rozpatrzenie tego pisma do czasu wyjaśnienia kwestii finansowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie pisma do następnego posiedzenia Zarządu.


Ad 11. Rozpatrzenie pisma OSP w Nowej Wsi w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce OSP.

Wicestarosta J. Poliwko- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w budżecie powiatu lipnowskiego na 2013r. nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie działalności OSP i wobec powyższego wszystkie podania dot. poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych na chwilę obecną muszą być rozpatrzone negatywnie.


Ad 12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego marki Audi 80 o numerze rejestracyjnym: CT 31723 za cenę określoną w ocenie technicznej sporządzonej przez komisję ds. inwentaryzacji, wyceny majątku Starostwa Powiatowego w Lipnie przeznaczonego do likwidacji oraz przeprowadzenia jego likwidacji.

- wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany znajdujący się na ok. Korczaka do 31 grudnia 2013r. Pani Katarzynie Sumińskiej, określając stawkę dzierżawy na 55 zł brutto, wskazując jednocześnie, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

- wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany znajdujący się na os. Korczaka do 31 grudnia 2013r. Pani Elżbiecie Chojnickiej, określając stawkę dzierżawy na 55 zł brutto, wskazując jednocześnie, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

- wyraził zgodę na nabycie przez Pana Marka Krajewskiego dwóch wiat znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ekologicznej za kwotę 150 zł.

- wyraził zgodę na sprzedaż złomu pozyskanego z byłej oczyszczalni ścieków szpitala w Lipnie oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

- upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do przyprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania ,,Remont pomieszczeń kuchni głównej Szpitala Lipno Sp. zo.o.”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie oraz postanowił zwiększyć kwotę tegoż zadania do kwoty wskazanej w kosztorysie.

- wyraził zgodę na wydzierżawienie powierzchni 12 m2 w budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10B z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego przez KBS w Aleksandrowie Kujawskim, wskazując, że szczegóły dzierżawy określi stosowana umowa.


Ad. 13. Sprawy rożne

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przysłał informację o uchyleniu przez Radę Miejską w Skępem uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatu Lipnowskiemu dla zadania inwestycyjnego pn,, Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem”.

Dodał, że kosztorys na remont boisk przy Zespole Szkół w Skępem opiewa na kwotę około 3 mln zł, jednakże złożyliśmy wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie tej inwestycji.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła wyniki naboru elektronicznego do szkół prowadzonych przez powiat lipnowski. Powiedziała, że w systemie zarejestrowało się 525 uczniów, a w roku ubiegłym 567. Zaznaczyła, że jest to wynik nie ostateczny ponieważ uczniowie wciąż przenoszą dokumenty. Podkreśliła, że na dzień dzisiejszy 67 uczniów w terenu powiatu poszło do szkół poza terenem powiatu.

Podkreśliła, że w Muzycznej Szkole Publicznej I stopnia w Lipnie na dzień dzisiejszy jest 120 uczniów. Zaznaczyła, że z wstępnej kalkulacji wynika, że w Zespole Szkół w Lipnie będzie 6 nowych oddziałów, w Zespole Szkół w Skępem 3 nowe oddziały, w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W 2 oddziały, w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie powstaną 4 oddziały technikum, 5 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej (o jeden oddział mniej niż w roku ubiegłym) i 1 oddział zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej. Podkreśliła, że trwa nabór do liceum dla dorosłych.

Następnie przedstawiła wyniki tegorocznych matur. Zaznaczyła, że powiat lipnowski w województwie kujawsko- pomorskim znalazł się na 6 miejscu, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminu maturalnego, a jeżeli od tego wyniku odjęlibyśmy wynik szkół niepublicznych, które ten wynik zaniżają, wówczas powiat lipnowski byłby na 3 miejscu w województwie Podkreśliła, że w LO w Lipnie wszyscy uczniowie zdali maturę, jest tylko kilka poprawek.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta Jarosław Poliwko zamknął o godz. 9,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 08 lipca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego