W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 94/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 4. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:35 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 czerwca 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 25 czerwca 2013r. w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości dotyczących kosztów postępowania sądowego i zastępstwa w egzekucji /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w naszej szkole noclegów i wyżywienia dla uczestników regat windsurfingowych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

6. Rozpatrzenie pisma firmy WIKBUD w sprawie dokumentacji projektowej pt., Budowa przyłączy wodno kanalizacyjnych do projektowych budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego w Lipnie

7. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 25 czerwca 2013r. w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz - Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 23 047 zł i zamkną się kwotą 61 507 339 zł. Podkreśliła, że zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe, rozdz. 01095- pozostała działalność, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe w rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze. Podkreśliła, że również plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 047 zł i zamkną się kwotą 60 546 972 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: 010- rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe, 01095- pozostałe działalność, w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne w rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz. 80148- stołówki szkole i przedszkolne, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz.852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2013r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r./ autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że w dniu 18 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. Wskazał, że w głosowaniu tajnym członkowie komisji konkursowej dokonali wyboru kandydata na to stanowisko w osobie pani Ilony Gronkowksiej- dotychczasowego dyrektora tej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwał w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie Pani Ilonie Gronkowskiej na okres od dnia 1 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2018r. / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z decyzją Zarządu o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej w której skład wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele rady rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych. Dodała, że przedstawiciele wskazanych podmiotów wskazali już swoich przedstawicieli i teraz Zarząd Powiatu musi wskazać 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje na przewodniczącego komisji Wicestarostę Lipnowskiego J. Poliwko oraz do składu komisji ze strony organu prowadzącego: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia A. Smużewską oraz Inspektor ds. Oświaty Edytę Zielińską.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą powołując do składu komisji ze strony organu prowadzącego na przewodniczącego komisji J. Poliwko, na członków komisji: A. Smużewska i E. Zielińską./uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości dotyczących kosztów postępowania sądowego i zastępstwa w egzekucji /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pan A. Kłos zamieszkały w Lipnie w dniu 10 stycznia 2008r. wezwał bezpodstawnie karetkę pogotowia podając fałszywą informację. Dodał, że szpital wystawił fakturę, ale dłużnik odmówił jej zapłaty i wówczas skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, co zwiększyło koszty sprawy. Zaznaczyła, że w konsekwencji dłużnik uregulował należność główną. Wskazała, że z uwagi na uregulowanie kwoty głównej oraz wyższe koszty postępowania w sprawie w celu wyegzekwowania kosztów postępowania wnioskuje o umorzenie wierzytelności w wysokości 100 zł. (85 zł koszty procesu sądowego i 15 zł koszty zastępstwa w egzekucji).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości dotyczących kosztów postępowania sądowego i zastępstwa w egzekucji /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad. 5.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w naszej szkole noclegów i wyżywienia dla uczestników regat windsurfingowych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ. A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrektor ZS w Dobrzyniu zwrócił się o wyrażenie zgody na zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla 30 osób uczestniczących w regatach windsurfingowych organizowanych przez Dobrzyński Klub Żeglarski w dniach: od 08 do 12 sierpnia 2013r. i od 14 do 18 sierpnia 2013r. i w związku z tym o zwiększenie środków finansowych o 10 tys. zł na zakup środków żywności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zapewnienie przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W noclegów i wyżywienia dla uczestników regał windsurfingowych organizowanych przez Dobrzyński Klub Żeglarski i postanowił zwrócić się do Rady Powiatu w Lipnie o zapewnienie w rozdz. 80148 § 4220 zakup środków żywności -10 tys. zł na wskazany cel.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma firmy WIKBUD w sprawie dokumentacji projektowej pt., Budowa przyłączy wodno kanalizacyjnych do projektowych budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego w Lipnie

  Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedziała, że firma WIKSBUD zwróciła się o wydanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym ul. 11 Listopada (działka nr 2238/15) projektowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu zlokalizowanego na działce 2238/12.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie w pasie drogowym na ul. 11 Listopada (działka nr 2238/15) przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego na działce nr 2238/12 obiektu wielorodzinnego, zaznaczając, że kwestia odpłatności zostanie ustalona po wzajemnych negocjacjach.

Ad.7. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 12,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 25 czerwca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego