W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 92/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 06 czerwca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 maja 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2012r.

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2012.

- sprawozdanie o stanie dróg powiatowych

- sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

- sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2012r.

- sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2012r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia/ nieudzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.


2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Bobrowniki w sprawie: przekazania drogi powiatowej nr 2044C Marszałkowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego

3. Rozpatrzenie pisma Pani Ireny Ziemińskiej z Kikoła w sprawie: dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego

4. Rozpatrzenie pisma Pani Mieczysławy Drzewieckiej z Tłuchowa w sprawie rozpatrzenia wniosku o środki pomocnicze

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2013/2014 /ref. Naczelnik Wydziału ds. RL i P A. Szafrańska/.

7. Rozpatrzenie pisma w sprawie wydania opinii w odniesieniu do realizacji inwestycji ,,Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko- pomorskiego” w lokalizacjach: Lipno, gmina Lipno, Mokowo, gmina Dobrzyń n/W. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZDP w Lipnie na nieruchomościach zabudowanych stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Skępe /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego na terenie gminy Skępe/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

11. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia związanego z budową przyłącza i węzła ciepłowniczego do siedziby komendy.

12. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego obchodów 100-lecia jednostki.

13. Rozpatrzenie pisma OSP w Bobrownikach w sprawie dofinansowania zakupu zestawu ratownictwa medycznego.

14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

15. Sprawy różne

  Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie:

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że wszyscy członkowie otrzymali sprawozdania z działalności w/w jednostek i inspekcji, dlatego zaproponował, aby nie omawiać ich szczegółowo, ponieważ na sesji będzie możliwość w obecności kierowników poszczególnych podmiotów porozmawiać o działalności tych jednostek.


- sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2012r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Inspekcja sanitarna funkcjonuje dobrze, właściwie wypełniając swoje zadania. Dodał, że 18 czerwca br. ma się odbyć spotkanie na temat remontu budynku w którym mieści się Sanepid i przyjęcia go przez Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2012r., które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie i na komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2012.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że pragnie pochwalić Dyrektora oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za działalność za rzecz walki z bezrobociem. Dodał, że ostatnia kontrola w tej jednostce pokazała pewne uchybienia, po których należy się spodziewać kar porządkowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- sprawozdanie o stanie dróg powiatowych

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie o stanie dróg powiatowych, które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej, które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie i na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2012r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków przyjął sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2012r, które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego /sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


- sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2012r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2012r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym, które skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie./ sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że mając na uwadze opinie komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej a także opinie RIO został przygotowany projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że została zakończona procedura uzyskania stosowanych uzgodnień dot. pozbawienia drogi nr 2707 C- Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek – Wioska na odcinku 7,818 kategorii drogi powiatowej i wobec powyższego stosowny projekt uchwały został przygotowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z pozytywną opinią kapituły honorowej ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego zostały przygotowane projekty uchwał dot. nadania tego tytułu Księżom Prałatom: Franciszkowi Cieślakowi i Stefanowi Maćczakowi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie nadania tytułu ,,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego księżom Franciszkowi Cieślakowi i Stefanowi Maćczakowi i skierował je na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekty uchwał stanowią zał. nr 10 i 11 do nin. protokołu/.


- projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J.Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Lipnie zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej dot. nieruchomości rolnej ozn. jako działka nr 94/8 o pow. 4,6910 ha w Leniach Wielkich, nieruchomością ozn. geodezyjnie jako działki nr 2238/19, 2239/21 o łącznej pow. 0,0571 ha położonej przy ul. Żeromskiego, nieruchomości rolnej ozn. jako działka nr 382/15 o pow. 0,1338 ha położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej/ projekty uchwał stanowią zał. nr 12,13,14 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjętymi uchwałami o zamiarze likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem i Dobrzyniu n/W zgodnie z ustawą o systemie oświaty konieczne jest wyłączenie tych szkół ze struktury organizacyjnej zespołów szkół i stąd też projekty uchwał w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ i wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, które skierował na sesję planowaną w miesiącu sierpniu./ projekty uchwał stanowią zał. nr 15 i 16 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjętymi uchwałami o zamiarze likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem i Dobrzyniu n/W, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty konieczna jest właściwa uchwała Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/ Wisłą i likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem, które skierował na sesję planowaną w miesiącu sierpniu./ projekty uchwał stanowią zał. nr 17 i 18 do nin. protokołu/.


B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zostały również przygotowane projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 oraz w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Spółka zo.o. w Lipnie oraz w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Bobrowniki na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2713 C w miejscowości Stary Bógpomóż, Gmina Bobrowniki.

Następnie omówiła kolejno projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Powiedziała, że plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 295 489 zł i zamknie się kwotą 61 484 292 zł. Zaznaczyła, że zmiany następują w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność, dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dz. 758 – różne rozliczenia,

rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - szpitale ogólne, dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej.

Zaznaczyła, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 295 489 zł i zamknie się kwotą 60 523 925 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność, rozdz. – drogi publiczne powiatowe, dz. 710 – działalność usługowa, rozdz.71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 750- administracja publiczna, rozdz.75020 – starostwa powiatowe, dz. 752 – obrona narodowa, rozdz. 75212 – pozostałe wyniki obronne, dz. 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji, dz. 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe, dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność, dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – pozostała działalność, dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz.85195 – pozostała działalność, dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, dz. 852-pomoc społeczna, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy, dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dodała, że zmiany następują w zadaniach inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013. Zmianie ulegają przyjęte przez Radę Powiatu do realizacji przedsięwzięcia z uwagi na przystąpienie do projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół’’, który będzie realizowany w latach 2013-2015 oraz projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim’’ planowanego do realizacji w latach 2013-2014. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków oraz podpisanymi umowami na realizacje projektów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Spółka zo.o. w Lipnie. Wskazała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały udzielającej powiatowi lipnowskiemu pomocy w zakupie sprzętu medycznego szpitalowi w kwocie 50 tys. zł konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o przyjęciu tej pomocy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Lipno na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Spółka z o.o. w Lipnie i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 21 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Bobrowniki na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2713 C w miejscowości Stary Bógpomóż, Gmina Bobrowniki. Wskazała, że w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Bobrownikach uchwały udzielającej powiatowi lipnowskiemu pomocy w budowie chodnika we wsi Stary Bógpomóż w kwocie 10 tys. zł konieczne jest podjecie przez Radę Powiatu uchwały o przyjęciu tej pomocy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Bobrowniki na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2713 C w miejscowości Stary Bógpomóż, Gmina Bobrowniki. /projekt uchwały stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją, by XXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 25 czerwca 2013r. o godz. 12,00 w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Bobrowniki w sprawie: przekazania drogi powiatowej nr 2044C Marszałkowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że jest opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie z której wynika, że jego zdaniem nie ma przesłanek do przekazania drogi powiatowej nr 2044 C Marszałkowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego, ponieważ jest to typowa droga odpowiadająca kryteriom drogi powiatowej. Dodał, że w związku z innym stanowiskiem Gminy Bobrowniki proponuje zobowiązać Dyrektora ZDP w Lipnie do ustalenia spotkania z przedstawicielami zainteresowanych tym tematem instytucji i wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zobowiązał Dyrektora ZDP w Lipnie do zorganizowania spotkania z przedstawicielami zainteresowanych tym tematem instytucji i wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Pani Ireny Ziemińskiej z Kikoła w sprawie: dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego

Ad.4. 4. Rozpatrzenie pisma Pani Mieczysławy Drzewieckiej z Tłuchowa w sprawie rozpatrzenia wniosku o środki pomocnicze

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pisma w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że jest opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie z której wynika, że w chwili obecnej środki przeznaczone do zakupu środków pomocniczych są niewystarczające na zrealizowanie nawet części wniosków, które wpłynęły w terminie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że z uwagi na brak środków wskazane pisma muszą zostać rozpatrzone negatywnie, ale Zarząd będzie podejmował działania mające na celu zwiększenie środków z PFRON -u.


Ad.5..Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu –przedstawiała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 31 166 zł i zamkną się kwotą 61 188 803 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz.85204 – rodziny zastępcze.

Zaznaczyła, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 31 166 zł i zamknie się kwotą 60 228 436 zł. Podkreśliła, że zmian dokonano w następujących działach rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne, dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze, dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno- pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /uchwała stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/2012 Zarządu Powiatu w LIpnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2013/2014 /ref. Naczelnik Wydziału ds. RL i P A. Szafrańska/.

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji – powiedziała, że po negocjacjach w Urzędzie Marszałkowskim zmieniły się kwoty i trzeba te właściwe wprowadzić do budżetu powiatu. Zaznaczyła, że obecnie wartość projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w powiecie lipnowskim” wynosi 476.595,76 zł , a wymagany wkład własny wynosi 71.489,37 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu ,,Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2013/2014 /uchwała stanowi zał. nr 24 do nin. protokołu/.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma w sprawie wydania opinii w odniesieniu do realizacji inwestycji ,,Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko- pomorskiego” w lokalizacjach: Lipno, gmina Lipno, Mokowo, gmina Dobrzyń n/W. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że jeszcze żaden powiat nie podpisał porozumienia w tym zakresie ponieważ tak do końca nie ustalono warunków technicznych i finansowych tego przedsięwzięcia. Zaznaczył, że opinia nie ma żadnych kryteriów i zgodnie przepisami powiat ma 21 dni na określenia swojej opinii o tym projekcie, a jeżeli w ciągu tego terminu nie wypracujemy żadnego stanowiska to wówczas oznacza, że nie wnosimy uwag.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wieloletnie prace nad tym projektem póki co nie przyniosły znaczących rezultatów dlatego proponuje udzielić odpowiedzi, że Zarząd Powiatu w Lipnie nie wypracował jednoznacznego stanowiska w/w sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w związku z wieloletnimi pracami nad inwestycją ,,Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko- pomorskiego” w lokalizacjach: Lipno, gmina Lipno, Mokowo, gmina Dobrzyń n/W, po przedyskutowaniu tegoż zagadnienia nie wypracował jednoznacznego stanowiska w/w sprawie.


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z decyzją Zarządu o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej w której skład wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele rady rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych. Dodała, że przedstawiciele wskazanych podmiotów wskazali już swoich przedstawicieli i teraz Zarząd Powiatu musi wskazać 3 przedstawicieli organu prowadzącego.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje na przewodniczącego komisji Wicestarostę Lipnowskiego J. Poliwko oraz do składu komisji ze strony organu prowadzącego: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia A. Smużewską oraz Inspektor ds. Oświaty Edytę Zielińską.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, powołując do składu komisji ze strony organu prowadzącego na przewodniczącego komisji J. Poliwko, na członków komisji: A. Smużewska i E. Zielińską./uchwała stanowi zał. nr 25 do nin. protokołu/

Ad.9. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZDP w Lipnie na nieruchomościach zabudowanych stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Skępe /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wystąpił o ustanowienie prawa trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Wielgie. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomości te mogą być przedmiotem oddania w trwały zarząd. Dodał, że został w tym zakresie przygotowany projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZDP w Lipnie nieruchomości na terenie gminy Wielgie stanowiące drogi powiatowe.


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego na terenie gminy Skępe/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt ten porządkuje pewne kwestie dot. dróg powiatowych występujących na terenie gminy Skępe poprzez wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu lipnowskiego tj. nieruchomości, które stanowiły drogi publiczne, a od 01 stycznia 1999r. zaliczane do kat. dróg powiatowych.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego na terenie gminy Skępe /uchwała stanowi zał. nr 26 do nin. protokołu/.

Ad.11. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięcia związanego z budową przyłącza i węzła ciepłowniczego do siedziby komendy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Komenda Powiatowa PSP w Lipnie zwróciła się o wsparcie finansowe w zakresie przedsięwzięcia związanego z budową przyłącza i węzła ciepłowniczego. Zaznaczył, że obecnie siedziba Komendy opalana jest olejem opałowym, którego koszt jest znaczny, dlatego też wysokie są koszty ogrzewania. Powiedział, że Komendant podejmuje działania mające na celu zmianę tej sytuacji i dlatego podjął rozmowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie w zakresie doprowadzenia ciepłociągu do Komendy PSP, który po ostatnich rozmowach w PUK określony został na 65 tys. zł brutto. Zaznaczył, że ta inwestycja z planowaną termomodernizacją budynku Komendy z pewnością przyniesienie dużo oszczędności na ogrzewaniu.

K. Kwiatkowski- powiedział, że według niego ta inwestycja jest wskazana.

Takie zdanie podzielili pozostali członkowie Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, że wobec pozytywnego stanowiska Zarządu proponuje zaproponować Radzie Powiatu w Lipnie dokonanie stosowanych zmian w budżecie Powiatu, by przeprowadzić inwestycję.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił zaproponować Radzie Powiatu w Lipnie przeprowadzenie tej inwestycji i zaplanowanie potrzebnych do jej przeprowadzenia środków finansowych, które w powiązaniu z planowaną termomodernizacją tego obiektu przyniosą duże oszczędności finansowe.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego obchodów 100-lecia jednostki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać 500 zł na uświetnienia obchodów rocznicy 100-lecia istnienia OSP w Wichowie.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma OSP w Bobrownikach w sprawie dofinansowania zakupu zestawu ratownictwa medycznego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w budżecie powiatu lipnowskiego na 2013r. nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie działalności OSP i wobec powyższego wszystkie podania dot. poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych na chwilę obecną muszą być rozpatrzone negatywnie


Ad. 14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie zwrócił się o podjęcie decyzji w spawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- upoważnił Sekretarza Powiatu do przeprowadzenia rozmów z właścicielem firmy ,,MATSTAL” w kwestii przeniesienia szyldu reklamowego w/w firmy.

- podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję dot. sprzedaż samochodu służbowego Skoda Super w drodze przetargu.

- wyraził zgodę na sprzedaż motocykla MZ- 250 oraz samochodu osobowego Volkswagen Passat przyjętych przez Powiat Lipnowski za ceny określone w ocenie technicznej sporządzonej przez komisję ds. inwentaryzacji, wyceny majątku Starostwa Powiatowego w Lipnie przeznaczonego do likwidacji oraz przeprowadzenia jego likwidacji.


Ad 15. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęła odpowiedź ze strony władz Miasta Lipna na propozycję rozważenia możliwości zakupu nieruchomości po byłem szpitalu psychiatrycznym na cele mieszkalnictwa socjalnego. Dodał, że wpłynęła propozycja spotkania na gruncie o warunkach ewentualnej sprzedaży.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak będzie pasował termin spotkania to wówczas porozmawia się w tej sprawie.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w tym roku kończy się kadencja Panu Leszkowi Statkiewiczowi na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie i Panu Pawłowi Śliwińskiemu na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. Powiedział, że należy podjąć decyzje, czy ogłaszamy konkurs na stanowiska dyrektorów czy powierzamy stanowiska bez konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o rozpoczęciu procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą oraz podjął decyzje o rozpoczęciu działań prowadzących do przedłużenia powierzenia Panu Leszkowi Statkiewiczowi stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie, warunkując okres powierzenia rozmową z kandydatem na to stanowisko.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipne zwróciła się o wyrażenie zgody na wypłatę podwyżki wynagrodzenia księgowej Centrum Kształcenia Praktycznego, która odchodzi z dniem 1 sierpnia br. na emeryturę.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę podwyżki wynagrodzenia Pani Mariannie Lewandowskiej - księgowej w CKP od 01.02.2013r. do 30.07.2013r. w kwocie 300 zł (brutto) miesięcznie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 9,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 06 czerwca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego