W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 91/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 maja 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Agnieszka Zajączkowska- Inspektor ds. kontroli

4. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 maja 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za 2012 rok. /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 229/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego/ ref. Inspektor ds. kontroli A. Zajączkowska/.

4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Telewizją Polską na promocję Powiatu Lipnowskiego

5. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Poradni /ref. Naczelnik Wydziału SRi L E. Jałowiecka- Rudewicz/.

6. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o wycinkę drzew z terenu budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58. /ref. Naczelnik Wydziału SRi L E. Jałowiecka- Rudewicz/.

7. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że plan wydatków ulega zmianie na wniosek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, które wnioskuje o dokonanie zmian we własnym budżecie polegających na przeniesieniu 1000 zł z zakupów materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za 2012 rok. /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu- powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe składające się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu w terminie od dnia 31 maja następnego roku budżetowego. Zaznaczyła, że rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Podkreśliła, że sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za 2012 rok./ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 229/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego/ ref. Inspektor ds. kontroli A. Zajączkowska/.

Inspektor ds. kontroli A. Zajączkowska- powiedziała, że w związku z pokryciem się terminów kontroli i terminów audytu zaszła konieczność zmiany w planie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu. Dodała, że zmiany następują od miesiąca czerwca br. i przedstawia je załącznik tabelaryczny do niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 229/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego ./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad. 4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z Telewizją Polską na promocję Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że z uwagi na fakt, iż na terenie Powiatu Lipnowskiego w miejscowości Kikół odbędzie się II Finał Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce organizatorzy zwrócili się do Ministerstwa Rolnictwa o objęcie patronatem w/w Finału. Wskazał, że Minister Rolnictwa wyraził zgodę na objęcie patronatem w/w finału oraz dał szansę na pozyskanie środków na organizację imprezy. Dodał, że patronat nad imprezą objął również Prezes Agencji Rynku Rolnego, który również zadeklarował wsparcie finansowe uroczystości. Zaznaczył, że z uwagi na rangę przedsięwzięcia warto skorzystać z oferty jaką daje TV polegającą na nakręcenie spotu reklamowego oraz relacji i wejść na żywo w trakcie finału w programie ,,Kawa czy herbata”, co będzie doskonałą okazją do promocji powiatu lipnowskiego. Dodał, że koszt tej propozycji to ponad 70 tys. zł, z czego 50% pokryje Tygodnik Rolniczy, zaś pozostałe 50% zostało do podzielania na Powiat Lipnowski 20 tys. zł + VAT, samorząd Gminy Kikół 15 tys. zł + VAT.

K. Kwiatkowski- zaznaczył, że pokazanie Powiatu Lipnowskiego w TVP to doskonała okazja do jego promocji, tym bardziej, że część środków za emisje pokrywają sponsorzy, więc pozostałe środki za emisję należy pokryć z budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy z TVP dot. emisji na antenie audycji poświeconych powiatowi lipnowskiemu oraz zabezpieczył na ten cel kwotę 20 tys. zł + VAT.

Ad 5. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Poradni /ref. Naczelnik Wydziału SRi L E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowicka- Rudewicz- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie zwróciła się o wyrażenie zgody na usunięcie drzew (3 topoli czarnych, 2 daglezji) z terenu na którym znajduje się siedziba Poradni, a którego właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na usunięcie drzew (3 topoli czarnych, 2 daglezji) z terenu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej położonej przy ul. 11-go Listopada 9 w Lipnie.


Ad. 6. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o wycinkę drzew z terenu budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58. /ref. Naczelnik Wydziału SRi L E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowicka- Rudewicz- powiedziała, że porządkujemy teren wokół Starostwa Powiatowego w Lipnie i wnioskujemy o wycinkę 1 jesiona i 1 klonu, które sąsiadują z garażem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie wniosku o wycinkę dwóch drzew z terenu Starostwa przy ul. Mickiewicza 58.


Ad. 7. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że 5 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej nastąpi podpisanie umowy o środki w wysokości ponad 830 tys. zł na realizację projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”.

Następnie wskazał, że w najbliższym czasie zamierza udać się na rozmowy do PFRON odnośnie złożonych przez Powiat Lipnowski wniosków.

Podkreślił, że wciąż oczekujmy na zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu drogowego Kikół- Grodzeń oraz za realizację projektu geodezyjnego.

Nadto poinformował, że prowadzone są wstępne czynności mające na celu wypuszczenie obligacji powiatu lipnowskiego.

Zaznaczył, że wpłynęła dokumentacja na remont wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Szkół w Skępem, których kosztorys opiewa na niebagatelną kwotę ponad 3 mln zł. Podkreślił, że zostanie złożony wniosek w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie tej inwestycji.

Poinformował, że z okazji Dnia Samorządowca zostały przygotowane środki na nagrody dla pracowników administracji począwszy od sprzątaczki. Dodał, że pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego są instytucją państwową, która ma określone środki na swoje działania, jednakże od wielu lat nie mają żadnych podwyżek, nagród, dlatego planuje rozmowę z kierownikiem Inspekcji o możliwości przeznaczenia środków na nagrody dla pracowników a w przypadku braku takich środków należy rozważyć zwiększenie paragrafów płacowych tej jednostki na sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że pojawiła się konieczność dokonania zmian w planie zadań promocyjnych na 2013r. polegająca na jego uaktualnieniu poprzez wprowadzenie nowego zadania - Powiatowy Dzień Policjanta i urealnienia wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2013r.”/ uchwała stanowi zał. 5 do nin. protokołu/.

Na koniec poinformował, że 29 maja br. odbędzie się otwarcie remontowanego mostu na rzece Mień w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 9,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 maja 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego