W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 90/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 maja 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

3. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

4. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 06 maja 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wykonania napraw i remontów mieszkań znajdujących się na terenie placówki. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  3. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomościami ozn. geodezyjnie jako działka nr 382/15 w związku ze złożonym wnioskiem o wykup tej nieruchomości /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

  4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  5. Rozpatrzenie pisma Pani E. Walczykowskiej z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu ustawy 203 oraz 13-tej pensji oraz rozłożenie lub umorzenia należnych odsetek.- podjęcie uchwały /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  7. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż Rada Powiatu w Lipnie zabezpieczyła 150 tys. zł w budżecie powiatu na ten rok na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Zaznaczyła, że w ustalonym terminie wpłynęło 5 wniosków z parafii położonych na terenie powiatu lipnowskiego o udzielenie dofinansowania na prace przy zabytku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w/w parafiom:

- Klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie na remont więźby wraz z wyminą pokrycia dachowego Klasztoru 70 000 zł,

- Parafia pw. Św. Barbary w Chrostkowie konserwację i renowację ołtarza głównego kościoła - 20 000 zł,

-Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Czarnem na renowację i konserwację instrumentu organowego – 20 000 zł,

- Parafia pw. Św. Anny w Bobrownikach na wymianę skrzydeł okiennych w 10 oknach – 10 000zł,

- Klasztor Ojców Bernardynów w Skępem na naprawę i odnowienie elewacji Klasztoru - 20 000 zł


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wykonania napraw i remontów mieszkań znajdujących się na terenie placówki. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w budżecie powiatu nie zostały zaplanowane środki na remont mieszkań znajdujących się na terenie kompleksu Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zwrócił się do Dyrekcji ZS w Skępem o przeanalizowanie możliwości wykonania najpilniejszych prac naprawczych i remontowych siłami własnymi pracowników gospodarczych Zespołu Szkół w Skępem


Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomościami ozn. geodezyjnie jako działka nr 382/15 w związku ze złożonym wnioskiem o wykup tej nieruchomości /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że Państwo Malinowscy z Lipna zwrócili się o zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomościami ozn. geodezyjnie jako działka nr 382/15 w Lipnie (działka za parkingiem Starostwa). Powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest możliwe zbycie w trybie bezprzetargowym, ponieważ działka, o którą wnioskują Państwo Malinowscy, sąsiaduje z innymi działkami, których właściciele mogli być zainteresowani zakupem tej działki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zbycie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi w drodze przetargu nieograniczonego działkę o nr 382/15 o pow. 0,1338 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oraz zobowiązał Wydział Geodezji do przygotowania na najbliższa sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w Krojczynie dwie działki powiatu o nr 182/6 i 182/9 zostały wydzierżawione Miastu i Gminie Dobrzyń n/W na 30 lat w celu wybudowania boiska wielofunkcyjnego Orlik. Zaznaczył, że w związku z faktem, iż cel dzierżawy nie został zrealizowany proponuje wymówić umowę dzierżawy, a te działki przeznaczyć do sprzedaży.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- zobowiązał wydział Geodezji do wymówienia umowy dzierżawy Miastu i Gminie Dobrzyń n/W nieruchomości o nr 182/6 i 182/9 w Krojczynie z uwagi na niezrealizowanie celu dzierżawy i podjęcie działań zmierzających do zbycia tych nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

- zobowiązał Wydział Geodezji do przygotowania na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały dot. zbycia nieruchomości.

- wyraził zgodę na zlecenie wyceny nieruchomości zabudowanej o nr 94/7 wraz z drogą dojazdową o numerze 94/3 oraz nieruchomości rolnej o nr 94/8 o pow. powyżej 4 ha w Leniach Wielkich i podjęcie działań zmierzających do zbycia tych nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.


Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na wydzierżawienie części drogi utwardzonej znajdującej na terenie kompleksu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego.

-postanowił o uruchomieniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową powiatu lipnowskiego i powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodnicząca Komisji: Barbara Małkiewicz, Sekretarz komisji: Aneta Ofmańska, Członkowie Komisji: Zbigniew Chmielewski, Ewa Antoszewska.

- postanowił o uruchomieniu procedury przetargowej na remont pomieszczeń kuchni głównej Szpitala Lipno Spółka zoo. oraz procedury przetargowej na remont garaży wraz z infrastrukturą przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i powołał komisje przetargową na te zadania w składzie: Przewodniczący Komisji: Arkadiusz Linkowski, Sekretarz Komisji; Aneta Ofmańska, Członkowie Komisji: Dariusz Kapuściński, Wiesław Kempiński.

- postanowił o uruchomieniu procedury przetargowej na zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodniczący Komisji: Zbigniew Chmielewski, Sekretarz Komisji Aneta Ofmańska, Członkowie Komisji: Ewa Rzepczyńska, Arkadiusz Linkowski i postanowił zlecić wycenę obecnego samochodu służbowego o nr rej CLI 12MX a także zbycie tegoż samochodu w drodze przetargu.

- wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Skępem przez biuro projektowe GEOM z Poznania do 24 maja br.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pani E. Walczykowskiej z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu ustawy 203 oraz 13-tej pensji oraz rozłożenie lub umorzenia należnych odsetek.- podjęcie uchwały /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Pani E. Walczykowska z Lipna, zwróciła się o rozłożenie na raty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu ustawy 203 oraz 13-tej pensji oraz rozłożenie lub umorzenia należnych odsetek. Podkreśliła, że bardzo długo nie można było ustalić miejsca zamieszkania tej Pani. W chwili obecnej Pani Walczykowska podjęła pracę w miejscowym szpitalu dzięki przychylności niektórych osób można było wezwać Panią do uregulowania zaległości. Zaznaczyła, że sytuacja finansowo- rodzinna klasyfikuję ją do rozłożenia zadłużenia na raty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek, w której rozłożył na raty należność pieniężną zaległości wynikającej ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dłużnikowi Pani Edycie Walczykowskiej z Lipna w wysokości 5 032, 93 zł na 23 raty po 209,70 zł miesięcznie i jednej raty w kwocie 209,83 zł płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2013r. oraz postanowił nie umarzać naliczonych odsetek od zaległości /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B.Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 15 300zł i zamkną się kwotą 61 157 637zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 852 – pomoc społeczna rozdział 80205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 300 zł i zamkną się kwotą 60 197 270 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – szkoły zawodowe, dział 852 – pomoc społeczna, rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy.

Zaznaczyła, że zmiany następują również w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych, gdzie zmianom ulegają wydatki Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie poprzez zwiększenie zadań w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.7. Sprawy różne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z informacją Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi nt. sprzedaż samochodu służbowego Citroen Berlingo za kwotę 8 tys. zł. oraz z odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na pismo Pana Jana Lęczkiewicz adresowane do Urzędu Miasta Lipna dot. utrzymania porządku na terenie przystanku komunikacyjnego na ul Sierakowskiego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzień 18 maja br. została zaplanowana II Pielgrzymka Strażaków Ochotników do Skępego i zwrócił się o przyznanie kwoty 5 tys. zł na organizacje tej pielgrzymki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć 5 tys. zł na organizacje II Pielgrzymki Strażaków Ochotników do Skępego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sesja absolutoryjna planowana jest wstępnie na 21 czerwca br., zaś zarząd na 5 albo 6 czerwca br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 9,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 maja 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego