W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 89/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 06 maja 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:35 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 06 maja 2013r. w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Ireneuszowi Poturalskiemu- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie do przygotowania wniosku a następnie realizacji projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

3. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 06 maja 2013r. w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 06 maja 2013r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r. Powiedziała, że zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie plan wydatków ulga zwiększeniu o kwotę 35 tys. zł na działania promocyjne związane z przeprowadzeniem finału festiwalu ,Piosenki ranczerskiej” , w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85195- pozostała działalność, gdzie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 65 000 zł, w zakresie wydatków zobowiązań po SP ZOZ w Lipnie, w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, gdzie plan wydatków ulga zwiększeniu o kwotę 20 000 zł- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie dotacji udzielanych na prace konserwatorskie na zabytkach powiatu lipnowskiego.

Ad.2.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Ireneuszowi Poturalskiemu- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie do przygotowania wniosku a następnie realizacji projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

  Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w porządku dzisiejszej sesji znajduje się punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.. Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”, na mocy którego powiat lipnowski mógłby otrzymać ponad 800 tys. zł na termomodernizację lipnowskiej strażnicy. Zaznaczył, że w przypadku podjęcia przez Powiat Lipnowski uchwały o przystąpieniu do tego projektu następnym krokiem jest podjęcie przez Zarząd uchwały upoważniającej Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie do przygotowania wniosku a następnie jego realizacji. Zaznaczył, że projekt uchwały w tym zakresie jest już przygotowany, dlatego zaproponował, że po przyjęciu przez Radę uchwały zarząd powróci do realizacji tego punktu i jeżeli będzie taka wola Zarządu to uchwałę w tej sprawie podejmie.

  Ad.3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że kosztorys inwestycji polegającej na przebudowie kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę- pellet oraz rozbiórce bunkra węglowego opiewa na kwotę powyżej 350 tys zł. Podkreślił, że poprosił Dyrektor ZS w Skępem o analizę zużycia oleju opałowego w tej jednostce.

  A. Skoczylas Dyrektor ZS w Skępem powiedziała, że w 2012r. w ZS w Skępem zużyto 71 599 l oleju, co kosztowało 275 104,45 zł, natomiast w okresie od stycznia do kwietnia 2013r. zużyto 47 745 l oleju za kwotę 173 761,57 zł.

  Przewodniczący Zarządu- powiadał, że z przedstawionej analizy wynika, że koszt oleju na pół roku kosztuje średnio 130 tys. zł. Zaznaczył, że zastanawiać się należy nad wydaniem w tym roku 350 tys. zł na tę inwestycję, czy zaczekać do przyszłego roku, ponieważ dopiero zaczynają się roszady cen pelletu, a w tym roku wykonać to, co konieczne, czyli wykonać prace wyburzeniowo – rozbiórkowe bunkra węglowego, przeniesienie i wybudowanie wanny pod zbiornik olejowy. Dodał, że zliczając poszczególne elementy wydatków na te zadanie oraz zakup oleju do końca roku wydatkują się na ok. 250 tys. zł, co da ograniczenie na ok. 100 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił upoważnienia Pani Agnieszki Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie dot. inwestycji polegającej na przeniesieniu zbiorników paliwa i pracach wyburzeniowo- rozbiórkowych obecnego bunkra węglowego w Zespole Szkół w Skępem, zaś kwestie zmiany kotłowni na pellet przesunąć do przyszłego roku.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Dyrektor ZS w Skępem, by wszelkie decyzje związane z zakupem oleju opałowego konsultować z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu o godz. 12,50 przerwał obrady Zarządu Powiatu w Lipnie do czasu podjęcia przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.


O godz. 14,30 po zakończonej sesji Rady Powiatu w Lipnie Przewodniczący Zarządu K. Baranowski wznowił posiedzenie Zarządu i powrócił do realizacji 2 punktu porządku obrad.


Ad.2.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Ireneuszowi Poturalskiemu- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie do przygotowania wniosku a następnie realizacji projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie” konieczne jest udzielenie upoważnienia Komendantowi PSP w Lipnie do przeprowadzenia tej inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Ireneuszowi Poturalskiemu- Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie do przygotowania wniosku a następnie realizacji projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”/ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 14,40 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 06 maja 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego