W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 87/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

5. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

6.Stanisław Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Powiatu w Lipnie.

7. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji

8. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień publicznych w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 kwietnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 06 maja 2013r. w sprawie:

- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014 /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

- wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.:,, Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”

 1. Rozpatrzenie pisma Pani M. Dykowskiej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 2. Rozpatrzenie pisma Pana J. Adamkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

 3. Zatwierdzenie planowanych robót na drogach powiatowych w 2014r./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 4. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej z Kozioroga Leśnego w sprawie położenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na wysokości remizy /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2013r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 7. Rozpatrzenie pisma Pana M. Wierzbickiego w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu za lokal mieszkalny nr 3 położony w Grochowalsku. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w sprawie podpisania umowy użyczenia nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 1842/2 na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

 9. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty wywoławczej samochodu służbowego Citroen Berlingo.

 10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnych i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 14. Przyjęcie zwiększenia zadań rzeczowych szkół poprzez utworzenie 4-letniego Technikum w Zespole Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 15. Opinia nt. zawarcia porozumienia w sprawie określania zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo- finansowego realizacji projektu kluczowego ,,Infostrada Kujaw i Pomorza”/ref. Naczelnik Wydz. RL i P A. Szafrańska/.

 16. Rozpatrzenie pisma OSP w Stalmierzu w sprawie wsparcia finansowego uroczystości jubileuszu 80-lecia powstania jednostki.

 17. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 06 maja 2013r. w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były prowadzone wstępne rozmowy, by XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 06 maja 2013r o godz. 13,00, jednakże zaproponował, by odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. Zaproponował także, aby na tę sesję zaprosić Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W oraz Dyrekcje Publicznego Gimnazjum w Krojczynie, Chalinie i Dobrzyniu, by porozmawiać nt. zachęcenia uczniów z terenu gminy Dobrzyń do nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Następnie zwrócił się o referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.


- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z załącznikiem Zaproponował, aby na sesję zaprosić Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie, by na sesji przedstawiła działalność WTZ w Lipnie i odpowiedziała na ewentualne pytania radnych do tego tematu. Zaznaczył, żeby przedmiotowy projekt uchwały przekazać na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie i skierował na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014 /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazała, że zmiana następuje w pkt. VI, który określa planowany limit rodzin zastępczych, który zostaje zmniejszony z 5 do 3, z uwagi na fakt, iż jedna rodzina zastępcza została rozwiązana i brak jest nowych kandydatów, którzy byliby zainteresowani tworzeniem zawodowych rodzin zastępczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014 i skierował na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że temat zasobów pomocy społecznej i projekt uchwały w tym zakresie omawiany był na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 kwietnia br., więc już dziś nie ma potrzeby po raz kolejny omawiania tego tematu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim i skierował na XXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie/projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do Protokołu Nr 86/2013 Zarządu Powiatu w Lipnie z dn. 10 kwietnia 2013r./


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 135 392 zł i zamkną się kwotą 61 132 337 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dział 020- leśnictwo rozdział 02001-gospodarka leśna, dział 600-transport i łączność rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe, dział 750-administracja publiczna rozdział 75020-starostwa powiatowe, dział 852-pomoc społeczne rozdział 85204-rodziny zastępcze, dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu w następujących rozdziałach: dział 020-leśnictwo rozdział 02001-gospodarka leśna, dział 020-leśnictwo rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną, dział 600-transport i łączność rozdział 60014-grogi publiczne powiatowe, dział 710-działalność usługowa rozdział 75014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, dział 750-administracja publiczna rozdział 75011-urzędy wojewódzkie, dział 750-administracja publiczna rozdział 75019-rady powiatów, dział 750-administracja publiczna rozdział 75020-starostwo powiatowe, dział 801-oświata i wychowanie rozdział 80114-zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dział 801-oświata i wychowanie rozdział 80120-licea ogólnokształcące, dział 801-oświata i wychowanie rozdział 80130-szkoły zawodowe, dział 801-oświata i wychowanie rozdział 80148-stołówki szkolne i przedszkolne, dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85321-zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności, dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dział 853-poazostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395-pozostała działalność, dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na XXVIII Sesje Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz powiedziała że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniu wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028 i skierował na XXVIII Sesje Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/


- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach Programu ,,System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) –Cześć 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Gmina Miasta Lipna w partnerstwie z Powiatem Lipnowskim zamierzają złożyć wniosek na zadanie polegające na termomodernizacji obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie. Zaznaczył, że wysokość wnioskowanej dotacji dla Powiatu Lipnowskiego szacuje się na kwotę 811.454,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.:,, Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Komendy Powiatowej PSP w Lipnie”/projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/


- wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- realizując zapis ustawy o bibliotekach nakładający na powiaty obowiązki organizowania i prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej powierzył to zadanie Gminie Miejskiej Lipno na lata 2013,2014. Zaznaczył, że szczegóły związane z prowadzeniem tego zadania zostaną określone w porozumieniu między Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/


- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.:,, Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”

  Przewodniczący Zarządu – powiedziała, że w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego projektu kluczowego mającego na celu zbudowanie regionalnej e- Admiistracji i Systemu Informacji Przestrzennej, a polegającego na budowie rozwiązania e- Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT, budowie Systemu Informacji Przestrzennej oraz pracach inwestycyjnych związanych z procesem inwestycyjnym i dostawie sprzętu komputerowego. Zaznaczył, że środki na realizację przedmiotowego projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych. Wskazał, że projekt przyczyni się do stworzenia regionalnej sieci współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla z terenu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Podkreślił, że uczestnictwo w w/w .projekcie wiąże się z koniecznością wniesienia w ramach zadania wymaganego wkładu własnego w kwocie: 5 417,96 zł, w 2013r., 81 269,43 zł w 2014r. i 21 671,85 zł w 2015r., co stanowi 25% wartości zadania tj. 114 752,04 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu kluczowego pn.:,, Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej” /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycja, by XXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbył się 06 maja 2013r. o godz. 13,00 w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma Pani M. Dykowskiej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że zgodnie z obowiązującym prawem instalacja centralnego ogrzewania nie jest barierą architektoniczną, utrudniającą samodzielne poruszanie się i w związku z tym nie może być przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sytuacja finansowo- rodzina jest trudna i dlatego w/w rodzina powinna skierować prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, który jest instytucją właściwą do pomocy w takich sprawach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że zgodnie z obowiązującym prawem instalacja centralnego ogrzewania nie jest barierą architektoniczną, utrudniającą samodzielne poruszanie się i w związku z tym nie może być przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Pana J. Adamkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków PFRON. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w chwili obecnej środki przeznaczone na likwidację barier architektonicznych są niewystarczające na zrealizowanie nawet części wniosków, które wpłynęły w terminie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że samorząd powiatowy będzie podejmował działania mające na celu zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wówczas jeszcze raz będą analizowane złożone pisma o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad. 4. Zatwierdzenie planowanych robót na drogach powiatowych w 2014r./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie przedstawił planowany zakres robót na 2014r w zakresie remontów dróg:

- droga Nr 2717C Wierzbick - Piątki, droga Nr 2137 C Obory – Wildno – Lipno (odc. Lipno – Jastrzębie), droga Nr 2711 C Lipno- Brzeźno – Gnojno (odc. Szpital – Maliszewo), droga (odc. Brzeźno – wieś), droga Nr 2705C Kikół – Makówiec, droga Nr 2703 C Sikórz – Kikół, droga Nr 2137C Obory –Wildno- Lipno, droga Nr 2707 C Chodorążek – Wioska (skrzyż. z dr. Nr 10 – tory kolejowe),droga Nr 2136 C Zbójno – Chrostkowo – Blinno (odc. Krzyżówka – Sarnowo), droga Nr 2734 C Marianki – Małomin – Kam. Kmiecy – Tłuchowo (odc. Kozioróg – Małomin), droga Nr 2723 C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn –Huta (odc. Kukowo – Boguchwała), droga Nr 2741 C Zbyszewo – Dobrzyń (odc. Bachorzewo –Dobrzyń), droga Nr 2726 C Wichowo – Zaduszniki (odc. Wichowo – Zbytkowo) droga Nr 2730 C Oleszno –Bętlewo, droga Nr 2044 C Bobrowniki – Polichnowo – gr. powiatu, droga Nr 2740 C Krojczyn - Dublin.

Zestawienie planowanych robót w zakresie budowy chodników:

-Szpiegowo droga Kokock – Złowody – Szpiegowo, Jasień droga Jasień – Tłuchowo, Rachcin droga Rachcin – Cyprianka – Wielgie, Bobrowniki droga Czernikowo – Bobrowniki, Brzeźno droga Lipno – Brzeźno – Komorowo – Gnojno, Ośmiałowo droga Żabieniec – Lipno, Wichowo droga Łochocin –Wichowo – Witkowo, Kikół droga Sikórz –Kikół, Józefowo droga Józefowo – Skępe, Kozioróg Leśny droga Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy – Tłuchowo, Stary Bógpomóż droga Bobrowniki – Stary Bógpomóż – gr. pow.

Zestawienie planowanych robót w zakresie budowy zatok postojowych:

-Ławki – Janiszewo m. Chrostkowo, Lipno ul. Sierakowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w przyszłym roku w każdej gminie będzie wykonywany jakiś odcinek drogi powiatowej, oprócz tego budowy chodników i zatok postojowych. Zaznaczył, że środki przeznaczone na ten cel sięgają prawie 6 mln zł, wiec nie ma już z czego dołożyć do inwestycji drogowych.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że w kwestiach zatok parkingowych konieczne jest wyjaśnienie kwestii własnościowych gruntu naprzeciw kościoła w Chrostkowie, natomiast grunt na którym miałaby powstać zatoczki parkingowe przy ul. Sierakowskiego jest gruntem gminy Miasta Lipno, w związku z czym przed rozpoczęciem budowy należałoby podpisać stosowne porozumienie pomiędzy samorządami dotyczące finansowania inwestycji.

St. Jagielski- Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego – powiedział, że w ostatnim czasie objechał prywatnie drogi powiatowe i stwierdził, ze najgorsza w całym powiece jest droga Lipno- Brzeźno, zwłaszcza odcinek drogi w Brzeźnie i Maliszewie. Ucieszył się, że w/w droga będzie remontowana, zwrócił się z prośbą, by remontowany był odcinek od gospodarstwa Pana Wenta do środka wsi.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że będzie wybierany najgorszy tzn. wymagający najpilniejszej naprawy odcinek z w/w przedstawionych propozycji remontu dróg. Zaznaczył, że przedstawiona propozycja remontów dróg na 2014r. opiewa na kwotę prawie 6 mln zł i środki te trzeba będzie zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie, co będzie niełatwym zadaniem. Następnie zaapelował do Komisji Budownictwa, by zapoznała się z przedłożoną propozycją remontu dróg, jednakże, by nie dokładała do niej nowych propozycji, ponieważ nie ma już z czego dokładać. Dodał, że akceptacja wyżej przedstawionego planu wiąże się z przygotowaniem dokumentacji pod planowany remont dróg.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zaakceptował opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie planowany zakres robót na drogach powiatowych w 2013r., który skierował na posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Powiatu Lipnie /zestawienie stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- poinformował, że żołnierze z Pułku z Inowrocławia już rozpoczęli remont mostu na rzece Mień w Lipnie.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej z Kozioroga Leśnego w sprawie położenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej na wysokości remizy /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Janczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił propozycję budowy chodnika zaplanować do realizacji w 2014r.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2013r./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła wykonanie budżetu za I kwartał 2013r. informując że dochody budżetowe planowane w kwocie 60 996 945 zł zrealizowano w wysokości 17 164 663,90 zł, co stanowi 28,14% planu, w tym:

- dochody majątkowe: plan 4 225 122 zł, wykonanie 473 059,49 zł, tj. 11,20%

-dochody bieżące: plan 56 771 823 zł, wykonanie 16 691 604,41 zł, tj. 29,40%.

Wydatki budżetu planowane w kwocie 60 036 578 zł zrealizowano w wysokości 15 702 456,78 zł, tj. 26,15 %, w tym:

-wydatki majątkowe : plan 4 869 474 zł, wykonanie 2 787 762,50 zł, tj. 57,25%

-wydatki bieżące: plan 55 167 104 zł, wykonanie 12 914 694,28 zł, tj. 23,41%

Zaznaczyła, że kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 1. ,,Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” – 41 278,03 zł

 2. ,,Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej’’ – 120 139,11 zł

 3. ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim’’ – 18 144,38 zł.

 4. ,,Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi e -Administracji i Informacji Przestrzennej’’ – 0,00 zł

Następnie poinformowała, że kwota wymagalnych zobowiązań:

 1. Wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych wynosi 111 467,20 zł

 2. Uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będące dłużnikiem – nie wystąpiły.

Zaznaczyła, że kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostką samorządu terytorialnego:

 1. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

Z gmin: - 458 964,00 zł

Z powiatów: - 115 013,76 zł –środki finansowe ponoszone na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej z innych powiatów ;

Z województwa: - 3 600 zł – na stypendia dla dziennych liceów i techników.

2. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostką samorządu terytorialnego po stronie wykonania wynoszą 140 498,54 zł:

Dla gmin – 31 160,36 zł, z tego:

- 3 300,00 zł dla Miasta Włocławek tytułem porozumienia w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych ;

- 27 860,36 zł – w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu;

- 12 600,00 zł – w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu;

Dla powiatów – 109 338,18 zł, z tego:

-76 865,40 zł – w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu:

-32 472,78 zł – w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

IV. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W I kwartale roku 2013 Powiat Lipnowski nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2013r./uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedział, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000 zł i zamkną się kwotą 61 006 945 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Następnie wskazała, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000 zł i zamkną się kwotą 60 046 578 zł. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz.754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 / uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Pana M. Wierzbickiego w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu za lokal mieszkalny nr 3 położony w Grochowalsku. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że do dnia wskazanego przez wnioskodawcę nie wpłynął czynsz za wynajmowany przez niego lokal mieszalny położony w Grochowalsku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił uruchomić procedurę egzekucyjną wobec pana M. Wierzbickiego.Ad.9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w sprawie podpisania umowy użyczenia nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 1842/2 na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie bierze udział w programach mających na celu pozyskanie środków finansowych dla jednostki konieczne jest uregulowanie kwestii posiadania praw do korzystania z części budynku , w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie. Zaznaczył, że w tym celu została przygotowana umowa użyczenia nieruchomości przy ul. Okrzei 4 w Lipnie na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie obowiązująca do 31 grudnia 2015r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o zawarciu umowy użyczenia nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 1842/2 położonej w Lipnie obręb nr 8 o pow. 0,4256 ha będącej własnością Powiatu Lipnowskiego na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty wywoławczej samochodu służbowego Citroen Berlingo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż nie wpłynęła żadna oferta zakupu samochodu służbowego Citroen Berlingo na ogłoszony przetarg, DPS w Nowej Wsi zwrócił się o obniżenie kwoty przetargowej z 9 500 zł na 8 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zaakceptował propozycję obniżenia ceny wywoławczej samochodu służbowego Citroen Berlingo przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu określoną na 8 000,00 zł brutto.


Ad.11. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnych i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie- powiedział, że został przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udostępnia informacji publicznej i ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym sposobem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku oraz kosztów wykonania kserokopii w Starostwie Powiatowym w Lipnie, w którym zostały zaproponowane opłaty za kserowanie, wydruki i inne nośniki udostępniania informacji publicznej, stanowiące równowartość poniesionych kosztów materialnych i tak:

a) wydruki i ksero czarno białe – A4 jednostronnie- 0,30 zł, A4 dwustronnie -0,60 zł, A3 jednostronnie-0,60 zł, A3 dwustronnie-1,20 zł.

b) wydruki i ksero kolorowe– A4 jednostronnie- 3,00 zł, A4 dwustronnie -6,00 zł, A3 jednostronnie-6,00 zł, A3 dwustronnie-12,00 zł.

c) przygotowanie informacji publicznej na nośniku zgodnie z wnioskiem- zapis na dyskietce wraz z nośnikiem- 2,00 zł, zapis na CD-RW oraz DVD- RW wraz z nośnikiem- 2,50 zł.

d) za przekształcenie każdej rozpoczętej strony- 1,00 zł.

Zaznaczył, że opłaty te zostały skalkulowane na podstawie analizy opłat pobieranych z tego tytułu w innych urzędach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udostępnia informacji publicznej i ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym sposobem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku oraz kosztów wykonania kserokopii w Starostwie Powiatowym w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że nowy radca prawny Starostwa przygotował opinie prawną w sprawie możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku z przeprowadzonymi robotami budowlanymi w budynku Poradni Specjalistycznej szpitala w Lipnie. Zaznaczył, że z w/w opinii wynika, że nie można stwierdzić wyczerpania znamion przestępstwa oszustwa tj. działania z góry powziętym zamiarem w celu doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzania mienie zarówno na etapie sporządzania projektu, przeprowadzania remontu w budynku Poradni Specjalistycznej oraz nadzoru na prowadzonymi pracami oraz znamion przestępstwa niszczenia lub uszkodzenia mienia, ponieważ z punktu widzenia prawa karnego najważniejszy jest zamiar popełnienia przestępstwa, a przestępstwo niszczenia lub uszkodzenia mienia jest również przestępstwem kierunkowym. Podkreślił również, że w swojej opinii radca zaznacza, że w tym konkretnym przypadku można mieć doczynienia jedynie błędami w projekcie, brakiem odpowiedniego nadzoru nad pracami remontowymi bądź brakiem fachowości ze strony osób wykonujących remont.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wobec takiego stanowiska radcy prawnego temat inwestycji remontu paradni specjalistycznych przy ul. Nieszawskiej 6 należy uznać za zakończony, tym bardziej, że firma REMBUD na skutek zdecydowanych działań Starostwa wykonała prace mające na celu poprawę funkcjonowania budynków poradni specjalistycznych lipnowskiego szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków. zapoznał się z opinią prawną dot. zalania Poradni Specjalistycznych zlokalizowanych przy ul. Nieszawskiej i wobec wniosków w niej przedstawionych uważa temat inwestycji remontu paradni specjalistycznych przy ul. Nieszawskiej 6 za zakończony.


Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że wpłynęła tyko jedna oferta na ogłoszony przez Powiat Lipnowski konkurs na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn.:,, Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, którą przygotowało Stowarzyszenie pożytku publicznego ,,ODEON” i komisja konkursowa wnioskuje o przekazanie do realizacji tego zadania w/w Stowarzyszeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przekazując to zadanie do realizacji Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego ODEON z Lipna. uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad.13. Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przypomniała, że 29 sierpnia 2012r. Zarząd Powiatu w Lipnie powierzył Pani Ilonie Gronczewskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. Wskazała, że w związku z faktem, iż zbliża się termin, na który zostało powierzone to stanowisko należy ogłosić konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.


Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie mając na uwadze wnioski pokontrolne opracowała regulamin organizacyjny jednostki regulujący kwestie zastępstw, podległości służbowej a tym samym zadania i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia regulaminu organizacyjnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Wydziału Oświaty o propozycję stosownych wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie oraz nadzorowanie wprowadzania zmian w tej jednostce.


Ad.15.Przyjęcie zwiększenia zadań rzeczowych szkół poprzez utworzenie 4-letniego Technikum w Zespole Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- zwróciła się o zwiększenie zadań rzeczowych w Zespole Szkół w Lipnie poprzez ogłoszenie naboru do technikum o kierunku Technik Geodeta i Technik Analityk. Zaznaczyła, że wobec tego drugiego kierunku jest negatywna opinia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, ale jak podkreśliła jest to tylko opinia, która nie zamyka drogi do uruchomienia tego kierunku. Wskazała, że po wynikach naboru, jeżeli będzie on korzystny dla powiatu zostanie przygotowany projekt uchwały o utworzeniu tych kierunków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił rozszerzyć zadania rzeczowe w Zespole Szkół w Lipnie poprzez utworzenia Technika Geodezyjnego i Technika Analityka.


Ad.16. Opinia nt. zawarcia porozumienia w sprawie określania zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo- finansowego realizacji projektu kluczowego ,,Infostrada Kujaw i Pomorza”/ref. Naczelnik Wydz. RL i P A. Szafrańska/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w związku z realizacją przez Samorząd Województwa projektu kluczowego mającego na celu zbudowanie regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Zaznaczył, że środki na realizację przedmiotowego projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych. Wskazał, że do udziału w tym projekcie zdecydowało się wiele instytucji samorządowych rożnego szczebla i realizacja tego projektu przyczyni się do stworzenia regionalnej sieci współpracy między nimi. Zaznaczył, że Urząd Marszałkowski przysłał projekt porozumienia określającego zasady współpracy oraz zakresu rzeczowo- finansowego realizacji tego porozumienia ale przez podpisaniem tego porozumienia konieczna jest zgoda Rady Powiatu w Lipnie na przystąpienie do niego i wniesienie określonego wkładu finansowego i taki projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie został przygotowany i skierowany na sesję.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z treścią porozumienia określającego zasady współpracy oraz zakresu rzeczowo- finansowego realizacji projektu kluczowego ,,Infostrada Kujaw i Pomorza” nadesłanego przez samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego /projekt porozumienia stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma OSP w Stalmierzu w sprawie wsparcia finansowego uroczystości jubileuszu 80-lecia powstania jednostki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać 500 zł na uświetnienia obchodów rocznicy 80-lecia istnienia OSP w Stalmierzu.Ad.18. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że z wizytą na teren powiatu lipnowskiego ma przyjechać Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że to spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat środków i sposobów na walkę z bezrobociem.

Zaznaczył, że 25 kwietnia na spotkanie z młodzieżą maturalną ma przyjechać były Prezydent RP Lech Wałęsa. Wskazał, że w planach ma być również wizytacja lipnowskiego szpitala.

Nadto poinformował, ze 18 maja br. w Sanktuarium w Skępem ma się odbyć II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków Ochotników, a 31 maja w Trzebiegoszczu ma odbyć się Powiatowy Dzień Strażaka.

Następnie poruszył kwestie zakupu nowego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wskazał, że obecny samochód służbowy ma 5 lat i przejechane ponad 150 tys km. Zaznaczył, że z wyceny wynika, że jego wartość wynosi w tej chwili około 38 tys. zł, i z każdym rokiem będzie coraz niższa, tym bardziej, że już w tej chwili zaczyna się wkładać w niego środki finansowe. Dodał, że ten samochód przyczynił się pozyskania znaczących środków finansowych, w tym chociażby na restrukturyzację szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków wyraził zgodę na zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w najbliższym czasie będzie Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Lipno, na którym powinny zapaść ważne decyzje dot. przyszłości Spółki.

Zaznaczył również, że należy zastanowić się nad przyszłością gruntów wraz z budynkiem w Leniach Wielkich. Zaznaczył, że według niego należy rozważyć zbycie działki wraz z budynkiem mieszkalnym i gruntów rolnych w tej miejscowości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wyceny nieruchomości zabudowanej o nr 94/7 wraz z drogą dojazdową o numerze 94/3 oraz nieruchomości rolnej o nr 94/8 o pow. powyżej 4 ha w Leniach Wielkich.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że jest zgoda Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na zbycie działki będącej własnością Skarbu Państwa po byłej oczyszczalni lipnowskiego szpitala i powiat z tego tytułu uzyska 25% wartości w/w nieruchomości.

Zaznaczył również, że należy zastanowić się nad przyszłości nieruchomości po byłym Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. 11- Listopada w Lipnie i jeszcze zwrócić się do samorządu miejskiego w Lipnie z propozycją zakupu tej nieruchomości na mieszkalnictwo komunalne.

Innych spraw nie było.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.12,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 23 kwietnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego