W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 85/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Zespole Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 marca 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 28 marca 2013r. w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.,, Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2012rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 3. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej Julkowo- Jasień”.

 4. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Gminie Wielgie/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 5. Zatwierdzenie zadań rzeczowych na rok szkolny 2013/2014 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 6. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażanie zgody na zakupu pelletu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 7. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 28 marca 2013r. w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie zostały przygotowane jeszcze autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej oraz dwa nowe projekty uchwał. Zwrócił się o zreferowanie tych projektów uchwał kierowanych na sesję.

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 231 400 zł i zamkną się kwotą 60 996 945 zł. Dodała, że zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne. Zaznaczyła, że plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 231 400 zł i zamknie się kwotą 60 036 078 zł. Podkreśliła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013r. i skierował je na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. Powiedziała, że zmiany w projekcie uchwały wprowadza się na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z uwagi na wprowadzenie do załącznika ,,Przedsięwzięcia” projektu partnerskiego pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbiorów danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”, którego liderem jest Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2013r. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028 i skierował je na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat wystąpił do Wójta Gminy Kikół o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności o udzielenie pomocy finansowej na zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego lipnowskiego szpitala. Zaznaczył, że Wójt Gminy Kikół poinformował, iż w budżecie Gminy zapewniono kwotę 10 tys. zł na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie i skierował go na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.,, Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

Przewodniczący Zarządu –powiedział, że w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Oś Priorytetowa 4 Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, którego Powiat Lipnowski jest członkiem zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Dodał, że dofinansowanie w/w projektu wyniesie 75 %, zaś wymagany wkład własny wynosi 25%, co przekłada się na następujące kwoty: 2 097,50 zł w 2013r, 130 502,50 zł w 2014 r.i 207 207,50 zł w 2015r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.,, Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej i skierował go na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że do 31 marca br. Zarząd Powiatu w Lipnie musi przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Lipnie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. Powiedziała, że dochody budżetowe planowane w kwocie 60 507 920,00 zł wykonano w kwocie 57 145 842,54 zł, co stanowi 94,44 % planu, natomiast wydatki budżetowe planowane w kwocie 60 431 413,00 zł wykonano w kwocie 56 844 361,48 zł, co stanowi 94,06% planu i takie wykonanie dało nadwyżkę budżetową w wysokości 301 481,06 zł. Wskazała, że niektóre zobowiązania z roku 2012. przeszły na rok 2013, gdyż przesunięty został termin płatności tych zobowiązań (dot. płatności faktury za budowę drogi Grodzeń- Kikół) i w wyznaczonym terminie zostały one uregulowane. Dodała, że z opóźnieniem Urząd Marszałkowski przekazuje środki finansowe za realizowane projekty. Wskazała, że na dzień 31 grudnia 2012r. zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11 511 295,39 zł, natomiast dług powiatu wynosi 32 438 050,32 zł. Podkreśliła, że do spłaty po SP ZOZ w Lipnie pozostała kwota 18 799 488,64zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mimo, iż oświata była niedoszacowana oraz faktu, że nie udało się wykonać wszystkich dochodów, zwłaszcza tych ze sprzedaży mienia udało się zrealizować planowane inwestycje i zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2012rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego do 31 maja roku następnego zawierającej dane określone w załączniku do uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2012 rok /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej Julkowo- Jasień”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Wydział Architektury i Budownictwa – przygotował opinie dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na modernizacji drogi gminnej Julkowo- Jasień. Zaznaczył, że w swojej opinii Naczelnik wskazuje, że przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją modernizacji drogi gminnej Julkowo- Jasień. Dodał, że planowana inwestycja podniesie standard, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpłynie korzystanie na komunikację w gminie Tłuchowo, a tym samym poprawi ogólną sieć dróg w powiecie. Dodał, że w związku z tym wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił pozytywnie zaopiniować modernizację drogi gminnej Julkowo- Jasień.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Gminie Wielgie/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przypomniał, że art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków daje możliwość odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz gminy lub przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. Dodał, że warunki przekazania urządzeń oraz rozliczenia powinna określać umowa cywilno prawna- między stronami. Zaznaczył, że wobec powyższego stanu prawnego konieczne jest powołanie rzeczoznawcy, który dokona wyceny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wyraził zgodę na zlecenie operatu szacunkowego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdujących się na terenie DPS w Nowej Wsi.


Ad.6. Zatwierdzenie zadań rzeczowych na rok szkolny 2013/2014 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła propozycje zadań rzeczowych przedstawione przez kierownictwo szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą:

Technikum:

-żywienia i usług gastronomicznych

-rolnicze

-hotelarstwa

-handlowe

-agrobiznesu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

-kucharz

-rolnik

Liceum Ogólnokształcące

Kurs kwalifikacyjny dla dorosłych:

-technik rolnik

-technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie:

-19 oddziałów w tym 6 klas pierwszych oraz podejmie działania dotyczące otwarcia klas pierwszych w szkole wieczorowej i policealnej

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie:

Technikum o profilu:

- technik ekonomista

-technik elektryk

-technik mechanik

-technik budownictwa

-technik pojazdów samochodowych

-technik handlowiec

-technik organizacji reklamy

-technik mechatronik

-technik informatyk

Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie:

-mechanik pojazdów samochodowych

-sprzedawca

-wielozawodowa

Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna:

-kucharz

-ślusarz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane dla dorosłych, w tym dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

-prowadzenie działalności handlowej – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca

-użytkowanie obrabiarek skrawających – kurs umożliwia uzyskanie zawodu operator obrabiarek skrawających

-wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – kurs umożliwia uzyskanie zawodu ślusarz

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem:

Technikum w zawodzie:

-technik żywienia i usług gastronomicznych

-technik informatyk

-technik rolnik

Liceum Ogólnokształcące

-profil językowo – informatyczny

-profil militarno – sportowy

Szkoła Policealna (zaoczna) w zawodzie:

-technik informatyk

-technik administracji

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne)

Kursy kwalifikacyjne w zawodach, w których szkoła prowadzi kształcenie:

-bloku żywienia

-bloku rolniczego

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził zadania rzeczowe na rok szkolny 2013/2014.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażanie zgody na zakupu pelletu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup pelletu potrzebnego do ogrzania budynku szkoły, jednakże prosi, by każdy jego zakup konsultowany był z Wydziałem Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Lipnie.


Ad.8. Sprawy różne.

  Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powrócił do tematu wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Polską Telefonię Cyfrową modernizacji urządzeń transmisyjnych zainstalowanych na dzierżawionej powierzchni dachowej bloku A szpitala, ponieważ w/w firmie zależy na jak najszybszym rozpoczęciu prac.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Polską Telefonię Cyfrową modernizacji urządzeń transmisyjnych zainstalowanych na dzierżawionej powierzchni dachowej bloku A lipnowskiego szpitala.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że rozmawiał z Prezesem Spółki Szpital Lipno, że w najbliższym czasie zajdzie konieczność dokonania zmian w umowie spółki, ponieważ przez kilka lat jej działalności pewne sprawy wymagają zmian, innych uregulowań.

Poinformował, że Spółka Szpital Lipno zakończyła rok na niewielkim plusie. Ponadto dodał, iż Spółka podała NFZ do Sądu o zapłatę za nadwykonania o 1 mln zł, a kontrakt jest wyższy o 500 tys zł. Zaznaczył, że Spółka wypłaciła pracownikom szpitala na święta z funduszu socjalnego środki finansowe w wysokości 200, 250 zł.

Poinformował również, że został ogłoszony przetarg na remont apteki szpitalnej. Wskazał, że poszczególne samorządy przekazują środki na remont lipnowskiego szpitala jak np. Gmina Kikół, czy Gmina Lipno, która planuje przekazać 50 tys. zł na remont oddziału neurologii i zakup sprzętu medycznego. Dodał, że do połowy kwietnia zostanie dokonany zakup sprzętu medycznego dla oddziału rehabilitacji.

Na koniec poinformował, że został ogłoszony przetarg na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 100 00 zł, do którego przystąpiły 3 banki, z których najkorzystniejszą ofertę przedstawił Nordea Bank.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.13,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 marca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego