W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 84/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 marca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

5.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 28 marca 2012r.

- sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  - projektu uchwały w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Rozpatrzenie pisma dot. Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Gminie Wielgie

- informacja dot. przedstawienia dochodów z wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi za 2012r.

- wyrażenie zgody na podzielenia zadania inwestycyjnego ,,Wymiana ogrodzenia DPS” na dwie części.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

4 .Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego„Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZS w Lipnie w sprawie dokonania oceny pracy zawodowej . /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

  6. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta Nieszawy w sprawie dofinansowania kosztów przeprawy promowej ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  7. Rozpatrzenie pisma Elżbiety Fydryszewskiej z Lipna w sprawie rozłożenia na raty należności wynikających z nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  8. Rozpatrzenie pisma OSP w Dobrzyniu n/W, OSP w Chojnie, OSP w Makówcu, OSP w Chrostkowie w sprawie dofinansowania działalności OSP./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

9. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie przekazania składki członka wspierającego /ref. Naczelnik Wydziału RL i P A. Szafrańska/.

  10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu adm.- gospodarczego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  11. Rozpatrzenie pisma OSP w Główczynie i Koła Łowieckiego Sokół ze Skępego w sprawie dofinansowania zakupu sztandaru.

  12. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 28 marca 2012r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że były wstępne rozmowy, by XXVII sesja Rady Powiatu odbyła się 28 marca 2012r. o godz. 14,00 w Zespole Szkół w Skępem.

Następnie zwrócił się o referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesje.

- sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Powiedziała, że Rada Powiatu na sesji w dniu 18 listopada 2011r. przyjęła Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 i to sprawozdanie jest opracowane na podstawie informacji przekazanych przez wszystkie jednostki, które brały udział w realizacji tegoż programu tj. Szpital Lipno Sp. z o.o. Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów i skierował na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie ./sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 33 800 zł i zamkną się kwotą 60 750 545 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 523 697 zł i zamkną się kwotą 59 805 178 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202- domy pomocy społecznej, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania załącznika WPF do właściwych przepisów prawnych dokonano zmiany w zapisach dochodów i wydatków, uwzględniając bardziej szczegółowy podział.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ i skierował na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na udzielnie pomocy finansowej Gminie Kikół, która złożyła wniosek na dofinansowanie projektu w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” dot. przebudowy drogi gminnej Nr 170103 C Moszczone – Zajeziorze” i zabezpieczył w budżecie powiatu na ten cel kwotę 10 tys. zł. Dodał, że projekt otrzymał pozytywną ocenę. Podkreślił, że wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na udzielenie zgody na dofinansowanie zadania jest jednym z elementów Programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/ i skierował na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją by XXVII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 28 marca 2013 o godz. 14,00 w Zespole Szkół w Skępem oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na te sesje.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma dot. Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Gminie Wielgie

A. Linkowski- Kierownik Referatu administracyjnego i zamówień publicznych – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków daje możliwość odpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz gminy lub przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. Dodał, że warunki przekazania urządzeń oraz rozliczenia powinna określać umowa cywilno prawna- między stronami.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje w pierwszej kolejności wszystko sprawdzić odnośnie kwestii własnościowych w Wydziale Geodezji i dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił decyzje w tej sprawie podjąć po wyjaśnieniu wszystkich kwestii.


- informacja dot. przedstawienia dochodów z wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi za 2012r.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, że na prośbę Zarządu przedstawia dochody z wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi, informując, że łączne dochody uzyskane w ramach rozdziału 85295- pozostałą działalność wynoszą 70 499,71 zł, zaś wydatki poniesione w celu osiągnięcia w/w dochodów tj. zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za obsługę przyjęć okolicznościowych wyniosły 34 137,62 zł. Zaznaczyła, że różnica miedzy dochodami i wydatkami w kwocie 36 362,09 zł jest dochodem powiatu i została odprowadzona na właściwy rachunek bankowy Powiatu Lipnowskiego. Dodała, że w związku z faktem, iż ceny towarów i usług ulegają ciągłym podwyżkom konieczne jest dokonanie podwyżek zarówno za wynajem pomieszczeń na Dworku Modrzewiowym, jak również za korzystanie z noclegów i cateringu. Powiedziała, że proponuje następujące stawki:

 1. Wynajem pomieszczeń na Dworku Modrzewiowym:

 1. dla uroczystości trwających powyżej 5 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 500,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 600,00 zł,

b) dla uroczystości trwających od 2-5 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 300,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 400,00 zł,

c) dla uroczystości trwających do 2 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 200,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 300,00 zł,

2. Korzystanie z noclegów –opłata za 1 dobę hotelową w wysokości 30,00 zł/ od 1 osoby.

3. Catering- przygotowanie i transport posiłków:

- dla mniej niż 20 osób- 8,00 zł/ od 1 osoby,

- od 20 -50 osób – 5,00 zł/od 1 osoby,

- dla więcej niż 50 osób- 2,00 zł/ od 1 osoby.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jakby doliczyć do przedstawionych wydatków rzeczywiste koszty tj. koszt energii, ogrzewania, ścieków, odpadów itp. wówczas okazałoby się, że rzeczywiste dochody są jeszcze mniejsze. Dodał, że w związku z powyższym konieczne jest jeszcze podwyższenie stawek (od tych, które zaproponowała Dyrektor DPS) za wynajem Dworku i za pozostałe usługi. Zwrócił się z pytaniem , ile wynosi stawka marży kuchennej.

M. Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi- powiedziała, że stawka marży kuchennej wynosi 20%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem to stawka również powinna ulec podwyższeniu i wynosić 40% . Dodał, że należy zachęcać jednostki organizacyjne powiatu by wszelkie uroczystości organizowali w DPS w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaproponował następujące stawki:

1.Wynajem pomieszczeń na Dworku Modrzewiowym:

a) dla uroczystości trwających powyżej 5 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 900,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 1000,00 zł,

b) dla uroczystości trwających od 2-5 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 700,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 800,00 zł,

c) dla uroczystości trwających do 2 godzin, przy ilości uczestników:

- poniżej 30 osób- opłata w wysokości 500,00 zł,

- powyżej 30 osób- opłata w wysokości 600,00 zł,

2. Korzystanie z noclegów –opłata za 1 dobę hotelową w wysokości 30,00 zł/ od 1 osoby.

3. Catering- przygotowanie i transport posiłków:

- dla mniej niż 20 osób- 9,00 zł/ od 1 osoby,

- od 20 -50 osób – 6,00 zł/od 1 osoby,

- dla więcej niż 50 osób- 3,00 zł/ od 1 osoby.

stawka marży kuchennej -40%.


- wyrażenie zgody na podzielenia zadania inwestycyjnego ,,Wymiana ogrodzenia DPS” na dwie części.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w związku z koniecznością dokonania pilnych napraw tj. modernizacja instalacji c.w.u.- kolektory słoneczne + zasobniki c.w.u. z oprzyrządowaniem i projektem technicznym, remont kominów na Dworku Modrzewiowym, remont dachów i obróbek blacharskich + rynny i instalacje kominiarskie budynek ABC” oraz budynki gospodarcze i techniczne – Spichlerz, Obora wraz z konstrukcją nośną dachu prosi o wyrażenie zgody na podzielenie zadania inwestycyjnego ,,Wymiana ogrodzenia DPS na dwie części tj. aby część pierwsza (wykonanie przęseł i słupków metalowych za kwotę 44 000,00 zł) została wykonana w 2013r. a pozostała część zadania (wykonanie fundamentów, cokołu i słupków z cegły klinkierowej, montaż słupków i przęseł stalowych oraz wykonanie parkanu z cegły za kwotę 56 000,00 zł) została wykonana w 2014r. Dodała, że powstała z podzielania zadania kwota 56 000,00 zł została wydatkowana w bieżącym roku na wykonanie w/w napraw pozwalających utrzymać budynki i związane z nimi instalacje w należytym stanie technicznym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę by zadanie inwestycyjne ,,Wymiana ogrodzenia DPS w Nowej Wsi” zostało podzielone na dwie części oraz wyraził zgodę by powstała z podzielania zadania ,,Wymiana Ogrodzenia DPS w Nowej Wsi” kwota 56 000,00 zł została wydatkowana w bieżącym roku na wykonanie niezbędnych napraw (wskazanych i opisanych w w/w piśmie) pozwalających utrzymać budynki i związane z nimi instalacje w należytym stanie technicznym.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

Ad.4 .Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego„Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z ogłoszonymi przez Powiat Lipnowski 2 konkursami na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego zadań publicznych tj. organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, czy prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych, konieczne jest powołanie komisji konkursowych, które dokonają rozpatrzenia złożonych ofert. Dodała, że w związku z tym zostały przygotowane dwa projekty uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego w składzie: Przewodniczący Komisji – Jarosław Poliwko- Wicestarosta Lipnowski, Sekretarz Komisji –Elżbieta Błaszkiewicz- Inspektor, Członkowie Komisji: Piotr Wojciechowski- Członek Zarządu, Janusz Czapiewski- Inspektor. /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ ,

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013r. zadania publicznego„Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w składzie: Przewodniczący Komisji – Jarosław Poliwko- Wicestarosta Lipnowski, Sekretarz Komisji –Elżbieta Błaszkiewicz- Inspektor, Członkowie Komisji: Piotr Wojciechowski- Członek Zarządu, Janusz Czapiewski- Inspektor. /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZS w Lipnie w sprawie dokonania oceny pracy zawodowej . /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor ZS w Lipnie wystąpił o dokonanie oceny pracy zawodowej. Dodała, że w tym roku kończy się 5-letni okres powierzenia funkcji dyrektora w Zespole Szkół w Lipnie i Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uruchomił procedurę zmierzającą do dokonania oceny pracy zawodowej Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.


  Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta Nieszawy w sprawie dofinansowania kosztów przeprawy promowej ./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła przedmiotowe pismo. Dodała, że w budżecie Powiatu na rok 2013r. Rada Powiatu w Lipnie nie zabezpieczyła środków finansowych na dofinansowanie przeprawy promowej na rzece Wiśle.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.

  Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Elżbiety Fydryszewskiej z Lipna w sprawie rozłożenia na raty należności wynikających z nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani E. Fydryszewska z Lipna była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie i wyegzekwowała przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku Sądu środki finansowe wynikające z ustawy 203 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, od których powinna odprowadzić na rzecz zakładu pracy należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czego nie uczyniła, a uczynił to za nią zakład pracy i przekazał na konto ZUS. Zaznaczyła, że Pani Fydryszewska w swoim piśmie wyjaśnia, że była przekonana, ze do roku 2010 uregulowała zadłużenie na drodze egzekucji komorniczej w kwocie 3 060,17 zł, ponieważ nie dostała już więcej wezwań od komornika sądowego. Jednakże okazało się, że spłacona kwota to koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego, koszty zastępstwa w egzekucji i odsetki naliczone do dnia 11 maja 2010 roku. Dłużniczka stwierdziła, że dopiero 27 lutego 2013r. otrzymała wezwanie od Starostwa Powiatowego w Lipnie informujące o zaległościach w kwocie głównej 3 133,58 oraz naliczonych odsetkach za zwłokę w kwocie 1 138,91 zł. Skarbnik zaznaczyła, że sytuacja finansowa dłużnika kwalifikuje do rozłożenia zadłużenia na raty oraz umorzenia odsetek.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ten sposób, że postanowił umorzyć dłużnikowi wierzytelność w kwocie 1 155,65 zł , a należność pieniężną w kwocie 3 133,57 zł postanowił rozłożyć na 23 raty po 130,56 zł miesięcznie i jedną ratę w kwocie 130,69 zł. /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


  Ad 8. Rozpatrzenie pisma OSP w Dobrzyniu n/W, OSP w Chojnie, OSP w Makówcu, OSP w Chrostkowie w sprawie dofinansowania działalności OSP./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pisma. Przypomniała, iż w budżecie powiatu lipnowskiego na 2013r. nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie działalności OSP i wobec powyższego wszystkie podania dot. poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych na chwilę obecną muszą być rozpatrzone negatywnie.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.

Ad 9. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie przekazania składki członka wspierającego /ref.Naczelnik Wydziału RL i PA. Szafrańska/.

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że wyjaśniła tę sprawę z Prezesem Stowarzyszenia i poinformowała, że powyższe pismo zostało przesłane pomyłkowo. Dodała, że w poprzednich latach były rozmowy, by powiat lipnowski przystąpił do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jako członek wspierający, jednakże wówczas pojawiły się wątpliwości, czy Starostwo mające nadzór nad stowarzyszeniami może być członkiem jakiegoś stowarzyszenia i ostatecznie powiat nigdy nie przystąpił do w/w stowarzyszenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


  Ad 10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu adm.- gospodarczego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych – zwrócił się o podjęcie decyzji w następujących sprawach:

  1) zabezpieczenia środków finansowych na rok 2013 na realizację zadania ,,Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej” . Dodał, że koszt własny projektu wynosi 114 752,04 zł i rozłożony jest na lata 2013,2014,2015. Zaznaczył, że w 2013r., wkład powiatu wynosi 5% tj. kwotę 6 tys. zł.

  Przewodniczący Zarządu powiedział, że planuje pojechać na rozmowy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja w sprawie udziału Powiatu w tym projekcie.

  Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1) wyraził zgodę na przekazanie nieodpłatnie Zespołowi Szkół w Skępem wyeksploatowanego sprzętu komputerowego (monitory, jednostki centralne, drukarki) jako pomoce dydaktyczne dla uczniów technikum o profilu informatycznym.

2) ustalił tryb nieograniczony oraz powołał komisję przetargową na zadanie ,,Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 100 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w składzie: Przewodniczący Komisji B. Małkiewicz, Sekretarz Komisji Aneta Ofmańska, Członkowie Komisji: Zbigniew Chmielewski, Ewa Antoszewska

3) postanowił, że wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Polską Telefonię Cyfrową modernizacji urządzeń transmisyjnych zainstalowanych na dzierżawionej powierzchni dachowej bloku A budynku Szpitala zostanie podjęta po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, także zapisów zawartych w protokole z kontroli RIO dot. dochodów z dzierżawy z lipnowskiego szpitala.


  Ad 11. Rozpatrzenie pisma OSP w Główczynie i Koła Łowieckiego Sokół ze Skępego w sprawie dofinansowania zakupu sztandaru.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że OSP w Główczynie obchodzi 85- lecie istnienia OSP, natomiast Koło Łowieckie Sokół ze Skępego 10- lecie istnienia. Dodał, że w związku z powyższym proponuje przyznać każdej z nich po 500 zł jako dofinansowanie do sztandaru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć po 500 zł na sztandar dla OSP w Główczynie i sztandar dla Koła Łowickiego Sokół w Skępem z okazji ich istnienia.

  Ad 12. Sprawy różne

A. Smużewska –Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i jednostek oświatowych na którym ustalony został termin Powiatowych Targów Edukacyjnych. Zaznaczyła, że przygotowywany jest folder przedstawiający ofertę edukacyjną szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Powiedziała, że Powiatowe Targi Edukacyjne odbędą się 12 kwietnia br. w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie. Dodała, że niezależnie od Targów Edukacyjnych poszczególne szkoły organizują dni otwarte podczas których przedstawią walory swoich szkół. Podkreśliła, że na Powiatowych Targach Edukacyjnych będą pokazy musztry klasy sportowo- militarnej ze Skępego, występy zespołów muzycznych, pokazy uczniów Szkoły Muzycznej i inne atrakcje.

Przewodniczący Zarządu –powiedział, że należy pomyśleć o poczęstunku dla uczestników Targów, który ma przygotować Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie oraz przygotować hasło zachęcające młodzież do nauki w szkołach powiatu. Następnie zwrócił się do członków Zarządu o to, by odwiedzali gimnazja znajdujące się na terenie gminy, którą zamieszkują, z której zostali wybrani i rozmawiali z Radą Rodziców, z dyrekcją szkół i uczniami i aby przekonywali do tego, by młodzież uczyła się w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że spełniła wszystkie wymagania formalne i została zarejestrowana nowa Niepubliczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie opiekun medyczny i wobec powyższego zwróciła się o ustalenie stawki dotacji dla jej słuchaczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zaproponował tak jak na pozostałych słuchaczy niepublicznych szkół stawkę 107 zł na jednego słuchacza Niepublicznej Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie opiekun medyczny.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie powoli przygotuje się do opracowania planu remontów na drogach powiatu lipnowskiego na rok 2014 na około 6 mln zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się na pół godziny przed planowaną sesją Rady Powiatu w Lipnie tj. 28 marca o godz. 13,30 w Zespole Szkół w Skępem.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.9,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 marca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego