W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 83/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Agnieszka Zajączkowska – Inspektor ds. kontroli


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:05 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu chciałby porozmawiać o terminie sesji i terminie zarządu przedsesyjnego.

Wskazał, że do końca marca br. powinna odbyć się sesja Rady Powiatu w Lipnie i ma propozycję, by odbyła się ona 28 marca br. o godz. 14,00 w Zespole Szkół w Skępem, zaś zarząd przedsesyjny, na którym by zostały omówione materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję odbył się 20 marca br. o godz. 8,00.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 3. Sprawa umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2012 r. /ref. Inspektor ds. kontroli A. Zajączkowska/

 6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nr 2 z ARiMR. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie przedłużenie umowy najmu dla Klubu Malucha w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

 8. Przyjęcie projektu porozumienia dot. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska, Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

 9. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie zaakceptowania zaproponowanej ceny zbycia samochodu służbowego Citroena Berlingo.

 10. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach naleążących do kompetencji Referatu. /ref. Kierownik Refaratu A. Linkowski/.

 11. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Ośmiałowo w sprawie zabezpieczenia środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej Lipno- Komorowo- Żabieniec.

 12. Rozpatrzenie pisma Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w sprawie dofinansowania XIV Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym

 13. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że dwie jednostki tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Zespół Szkół w Skępem wystąpiły o dokonanie zmian w swoich budżatach poprzez zmiany w poszczególnych paragrafach. Dodała, że zmiany te dotyczą dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe PSP oraz dz. 801- oświat i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie udzieliła upoważnienia Zarządowi do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 mln zł. Dodał, że podjęcie takiej uchwały umożliwi Zarządowi zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 100 000 zł , który zostanie spłacony do dnia 15 grudnia 2013r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Sprawa umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na poprzednim posiedzeniu omówiona była sprawa Pani Marii Dąbrowskiej z Lipna, która jest poważnie chora i która w związku z tym zwróciła się o umorzenie zadłużenia. Dodała, że zgodnie z sugestią Zarządu i mając na uwadze trudną sytuacją finansowo-zdrowotną proponuje umorzyć Pani Dąbrowskiej 1 000 zł, a pozostałą należność w wysokości 669,03 zł rozłożyć na 23 raty po 27,87 zł miesięcznie i jedną w kwocie 28,02 zł..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu od zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że ze sprawozdania finansowanego złożonego na dzień likwidacji SP ZOZ w Lipnie wynika, że dłużnikiem po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie jest również Pani Małgorzata Rutkowska, która była pracownikiem tego zakładu. Dodała, że zaległość Pani Rutkowskiej wynosi 2 726,21 zł plus należne odsetki w kwocie 239,50 zł. Podkreśliła, że Pani Rutkowska zwróciła się o rozłożenia zadłużenia na raty. Wskazała, że dłużniczka złożyła oświadczenie o sytuacji finansowo- rodzinnej i Wydział Budżetu i Finansów proponuje to zadłużenie rozłożyć na 23 raty po 114 zł i jedną ratę w kwocie 104,21 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2012 r. /ref. Inspektor ds. kontroli A. Zajączkowska/

A. Zajączkowska- Inspektor ds. kontroli- przedstawiła sprawozdanie z kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez powiat przeprowadzonych na podstawie planu kontroli oraz takich doraźnych zleconych przez Pana Starostę. Powiedziała, że najistotniejszą kwestią jest fakt, że nigdzie nie nastąpiło przekroczenie dyscypliny finansów publicznych. Zaznaczyła, że w ubiegłym roku kontrola najgorzej wypadła w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gdzie stwierdzono rażący spadek wydatków na zakup żywności w porównywalnych okresach mimo nie zmienionej liczby mieszkańców Domu oraz nie zmienionej stawki żywieniowe. Dodała, że istniały błędy w dokumentacji oraz artykuły spożywcze przyjmowano na stan magazynowy po upływie kilku dni od daty ich zakupu. Zaznaczyła, iż DPS w Nowej Wsi był kontrolowany również poza planem kontroli i wówczas stwierdzono niegospodarność w gospodarowaniu produktami żywnościowymi – w magazynie żywnościowym znajdowała się przeterminowana żywność, były uchybienia sanitarne dot. przechowywania, segregacji, obróbki, zabezpieczenia art. spożywczych w magazynach i kuchni

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że kontrola dotyczyła roku 2012r. i od tego czasu nastąpiły zmiany kadrowe w tej jednostce, winni zostali ukarani i jest większa odpowiedzialność za magazyn i kuchnie, za przestrzeganie czystości.

A.Zajączkowska- Inspektor ds. kontroli- powiedziała, że planowane kontrole wykazywały również pewne nieprawidłowości w jednostkach oświatowych np. w Dobrzyniu n/W i dotyczyły one regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń specjalnych, w Zespole Szkół w Skępem wykazano, że największą liczbę godzin ponadwymiarowych wypracowywali nauczyciele dyplomowani, w tym kadra zarządzająca, natomiast te godziny można było rozdysponować na nauczycieli kontaktowych i stażystów, w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie wypłaty nagród jubileuszowych dokonywano po upływie kilku lub kilkunastu dni od daty nabycia przez pracownika prawa do niej, wysokość nagród jubileuszowych nauczycielom, którzy nabyli do niej prawo w sierpniu obliczano na podstawie stawek wynagrodzenia obowiązujących we wrześniu, a więc po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego, były nieprawidłowości w wyliczeniu czasu pracy pracownika, opóźnienia w sporządzaniu planu urlopów, w Zespole Szkól Specjalnych w Lipnie brak oceny ryzyka zawodowego, brak tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, w Dobrzyniu n/W były nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji czasu pracy, nieprawidłowe wykorzystanie przez pracowników administracji i obsługi nadgodzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym, nieprawidłowości w planie urlopów, główna księgowa została zatrudniona na podstawie aktu powierzenia, zamiast zmiany umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zaznaczyła, że w innych jednostkach też były pewne nieprawidłowości np. w PUP nieuzasadnione zakupy napojów profilaktycznych dla pracowników, brak właściwego nadzoru ze Strony Dyrektora w zakresie wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników, nierzetelne ewidencjonowanie wyjść pracowników w godzinach służbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy w sposób uniemożliwiający kontrolę przestrzegania norm czasu pracy oraz prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonaniem pracy, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie miał miejsce nieuzasadniony zakup bukietu okolicznościowego dla pracownika z okazji przejścia na emeryturę oraz nieprawidłowości związane z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie stwierdzono, że ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego jest niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, a treść regulaminu prac komisji przetargowej niezgodna ze znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych. Zaznaczyła, że poza planem skontrolowano I Liceum Ogólnokształcące PUL w Lipnie, w którym stwierdzono, że jednostka nie prowadziła arkuszy organizacji szkoły, co było niezgodne z jej Statutem, skład kadry pedagogicznej znacznie odbiegał od wykazu przedłożonego w załączeniu do wniosku o wpis szkoły do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Lipnowskiego, jednostka nie prowadziła wyodrębnionej ewidencji wydatków sfinansowanych ze środków dotacji, nie zachowano zasady przejrzystości i zasady kontroli dokumentów. Podkreśliła natomiast, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie, Parafii pw. WMNP w Lipnie oraz Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem, które były kontrolowane w 2012r. nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych. Wskazała, że wszystkie kontrolowane podmioty wobec których zostały wydane zalecenia pokontrolne dokonały stosownych zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego w 2012 r./uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nr 2 z ARiMR. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że Zespół Szkół w Skępem zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wyrażenie zgody na przedłużenie Umowy najmu nr 1/2004 z dnia 01.10.2004 r. zawartej z ARiMR. Przypomniała, że umowa ta dot. pow. 367 m2, która stanowi miejsca parkingowe i ARiMR płaci 639,74 zł miesięcznie. Dodała, że kwota ta jest corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował przedłużenie umowy najmu powierzchni na rzecz ARiMR na dotychczasowych warunkach do 31 grudnia 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem tj. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu na rzecz ARiMR do 31 grudnia 2014r. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie przedłużenie umowy najmu dla Klubu Malucha w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że Zespół Szkół w Skępem wystąpił o przedłużenie umowy na wynajem powierzchni użytkowej na punkt przedszkolny Klub Malucha. Przypomniała, że obecnie stawka za wynajem wynosi 16 zł + VAT.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że ustalona przez Zarząd Powiatu w Lipnie stawka czynszu dzierżawnego jest na odpowiednim poziomie, wiec proponuje wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu do 31 sierpnia 2015r.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem na rzecz Klubu Malucha do 31 sierpnia 2015r./projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

Ad. 8. Przyjęcie projektu porozumienia dot. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska, Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że UM i G Skępe przesłał kolejny projekt porozumienia określającego zasady współpracy przy realizacji zadania dot. ,,Modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem”. Powiedział, że przesłany przez Skępe projekt porozumienia różni się od ostatniego, który miał zostać podpisany na sesji w dniu 19 listopada 2012r. w następujący sposób, iż

1/ Miasto i Gmina Skępe jako organizator imprez lub jej jednostki organizacyjne, a także kluby sportowe w zakresie korzystania z boisk nie będą ponosiły kosztów związanych z korzystaniem z mediów, poniosą zaś uzasadnione i wykazane koszty związane ze sprzątaniem boisk oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas korzystania z kompleksu boisk.

2/ zmodernizowane obiekty boisk nie mogą zostać sprzedane ani nie może zmienić się ich status własnościowy bez zgody Urzędu Miasta i Gminy Skępe

3/ powiat lipnowski ma zobowiązać się do udostępnienia na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Skępe siłowni i hali gimnastycznej ZS w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z ciągłym zaskakiwaniem władz powiatowych nowymi propozycjami treści wskazanego porozumienia czy niezrozumiałym i zaskakującym zachowaniem władz Miasta i Gminy Skępe na sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 19 listopada 2012r proponuje wystąpić do władz Skępego o wypracowanie ostatecznego sposobu załatwienia w/w sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Władz Skępego o jednoznaczne określenie się w kwestii wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji boisk sportowych przy ZS w Skępem.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie zaakceptowania zaproponowanej ceny zbycia samochodu służbowego Citroena Berlingo.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, iż Zarząd Powiatu w Lipnie w związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zobowiązał tę jednostkę do zbycia samochodu służbowego marki Citroen Berlingo. Dodał, że wobec powyższego jednostka zwróciła się o zaakceptowanie zaproponowanej ceny zbycia samochodu służbowego, która określona został na 9,5 tys. zł brutto. Dodał, że aby uniknąć dodatkowych kosztów wynikających ze zlecenia wyceny pojazdu przez rzeczoznawcę zaproponowali kwotę porównywalną, wynikającą z odszkodowania jakie DPS uzyskałby w chwili całkowitego zniszczenia pojazdu lub jego kradzieży od ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia AC.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował zaproponowaną cenę wywoławczą samochodu służbowego Citroen Berlingo przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu określoną na 9,5 tys. zł brutto.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu. /ref. Kierownik Refaratu A/. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych-zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w Dobrzyniu n/ Wisłą przy ul. Zduńskiej 11 przez Panią Beatę Rzęsiewicz, wskazując, że szczegóły wynajmu określi stosowana umowa.

2. wyraził zgodę na najem lokali biurowych w budynku przy ul. Sierakowskiego 10A w Lipnie przez firmę F.H. U. Linkowski ul. Zabłotna 13, 87-630 Skępe, proponując kwotę czynszu na 13 zł + VAT za 1 m2 pow. + media, wskazując, że szczegóły wynajmu określi stosowana umowa.

Kierownik Referatu A. Linkowski wyłączył się z tego postępowania z uwagi na interes prawny w tej sprawie występujący.

3. wyraził zgodę na sprzedaż trzech samochodów osobowych marki POLONEZ o numerach rejestracyjnych: BDA 233M, WKE 4301, CLI 11 TL za ceny określone w ocenie technicznej sporządzonej przez komisję ds. inwentaryzacji, wyceny majątku Starostwa Powiatowego w Lipnie przeznaczonego do likwidacji oraz przeprowadzenia jego likwidacji.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Ośmiałowo w sprawie zabezpieczenia środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej Lipno- Komorowo- Żabieniec.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rok 2013r. intencją władz powiatowych nastawiony został na jak największą spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, co przełożyło się na ograniczenie inwestycji powiatowych, w tym także tych drogowych, dlatego należy w/w pismo rozpatrzyć negatywnie. Dodał, że następny rok będzie rokiem proinwestycyjnym, więc wówczas można powrócić do propozycji Sołectwa Ośmiałowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w sprawie dofinansowania XIV Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu zwrócił się o dofinansowanie XIV Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym. Dodał, że ta impreza byłaby dobrą okazją do promocji Powiatu Lipnowskiego, dlatego proponuje dofinansować ją w kwocie 2500 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 2500 zł na organizację XIV Międzynarodowych Halowych mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczy, które odbędą się w Toruniu.


Ad.13. sprawy różne.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie adresowanym do Agencji Nieruchomości Rolnych informującym o złym stanie technicznym muru w miejscowości Wioska, gmina Skępe.

  Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż 21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu ma omówione spotkanie dot. dofinansowania inwestycji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie , zaś 27 lub 28 marca br. odbędzie się spotkanie dot. gazyfikacji powiatu w Oddziale Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Bydgoszczy.

  Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.11,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 marca 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego