W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 82/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

5. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:05 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. .

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 lutego 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Powiedział, że zaprosił na dzisiejsze posiedzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, by przedstawił informację nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie lipnowskim w nowym roku i taką informację chciałby wprowadzić jako pkt. 7 porządku obrad. Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 26 lutego 2012r.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Rozpatrzenie pisma Marii Dąbrowskiej z Lipna w sprawie umorzenia należności głównej i kosztów postępowania. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie zaplanowania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 681 na odcinku od Koziroga Leśnego do Julkowa.

  4. Rozpatrzenie pisma Kujawsko Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w spawie rozważenia możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia.

  5. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie dofinansowania działań z zakresie zapobiegania HIV/ AIDS oraz profilaktyki narkomanii i środków zastępczych ,,dopalaczy”./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  6. Rozpatrzenie pisma w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w Dobrzyniu n/W przy ul. Zduńskiej 11 przez Panią Beatę Rzęsiewicz./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski./

  7. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie lipnowskim./ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

  8. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 26 lutego 2012r.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 60 731 745 zł. Zaznaczyła, że to zwiększenie związane jest z faktem poznania ostatecznych wielkości subwencji i dotacji dla powiatu lipnowskiego. Zaznaczyła, że w dwóch pozycjach nastąpiły zmiany tj. cześć równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.264.856 i jest niższa od planowanej o 1 292, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 17.356.324. i jest wyższa od planowanej o 175.426. Zaznaczyła, że również dotacje uległy zwiększeniu o kwotę 328,4 tys. zł. Powiedziała, że zmiany następują w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dział 600 - transport i łączność rozdział 60014 - drogi publiczne i powiatowe, dział 700 - gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 710 - działalność usługowa rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne , dział 750 - administracja publiczna rozdział 75020 - starostwa powiatowe, dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , dział 758 – różne rozliczenia rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 758 - różne rozliczenia rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, dział 801 - oświata i wychowanie rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dział 851 – ochrona zdrowia rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dział 851 – ochrona zdrowia rozdział 85195 – pozostała działalność, dział 852 – pomoc społeczna rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – pozostała działalność, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaznaczyła, że również wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 601 295 zł i zamkną się kwotą 59 281 481 zł. Dodała, że zmiany w wydatkach następują w następujących działach i rozdział klasyfikacji budżetowej: dział 600 – transport i łączność rozdział 60014 – drogi publiczne i powiatowe, dział 600- transport i łączność rozdział 60095 – pozostała działalność, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 750 – administracja publiczna rozdział 75020 – starostwa powiatowe, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , dział 801 – oświata i wychowanie rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne, dział 801 – oświata i wychowanie rozdział 80111 – gimnazja specjalne, dział 801 – oświata i wychowanie rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dział 801 – oświata i wychowanie rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, dział 801 – oświata i wychowanie rozdział 80195 – pozostała działalność , dział 851 – ochrona zdrowia rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , dział 852 – pomoc społeczna rozdział 85201 – placówki opiekuńczo –wychowawcze , dział 852 – pomoc społeczna rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, dział 852 – pomoc społeczna rozdział 85204 – rodziny zastępcze , dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – pozostała działalność, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 –poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dział 854 –edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410- internaty i bursy szkolne, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Zaznaczyła, że zmiany nastąpią również w zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/ i zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

  Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013r. Dodała, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie dochodów i wydatków.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.

Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Marii Dąbrowskiej z Lipna w sprawie umorzenia należności głównej i kosztów postępowania./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na prośbę Zarządu Wydział Budżetu i Finansów dokonał rozeznania sytuacji finansowo- rodzinnej Pani Marii Dąbrowskiej i z dokumentów wynika, że dłużniczka jest osoba poważnie chorą, mającą w związku z tym trudną sytuację finansową.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie jest zwolennikiem umarzania, ponieważ jedna zgoda na umorzenie pociągnie za sobą kolejne.

K. Kwiatkowski- zaproponował by Pani spotkała się ze Starostą i wspólnie zostało wypracowane stanowisko dot. rozwiązania tego problemu.

Zarząd Powiatu w LIpnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zaprosić Panią Dabrowską na spotkanie ze Starostę Lipnowskim, podczas którego zostanie wspólnie wypracowane stanowisko dotyczące rozwiązania problemu o którym mowa w piśmie.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie zaplanowania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 681 na odcinku od Kozioroga Leśnego do Julkowa.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rok 2013r. intencją władz powiatowych nastawiony został na jak największą spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, co przełożyło się na ograniczenie inwestycji powiatowych, w tym także tych drogowych, dlatego należy w/w pismo rozpatrzyć negatywnie. Dodał, że następny rok będzie rokiem proinwestycyjnym, więc wówczas można powrócić do propozycji Wójta Gminy Tłuchowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


  Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Kujawsko Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zostało powołane Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie ,,Salutaris”, którego celem jest udzielenie pomocy w likwidowaniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i awarii, jakie mogą mieć miejsce na terenie miast i gmin członków Stowarzyszenia. Dodał, że warunkiem udziału w stowarzyszeniu jest wyrażenie woli przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zadeklarowanie składki członkowskiej wynoszącej w przypadku naszego powiatu 0,50 zł od jednego mieszkańca. Dodał, że z własnego doświadczenia przekonał się, że w przypadku takich sytuacji trzeba liczyć tylko na siebie, dlatego proponuje przedmiotowe pismo rozpatrzeć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wstrzymał się z decyzją o członkostwie w Stowarzyszeniu Salutaris.

  Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie dofinansowania działań z zakresie zapobiegania HIV/ AIDS oraz profilaktyki narkomanii i środków zastępczych ,,dopalaczy”./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając świadomość jak ważne jest zapobieganie, profilaktyka uzależnień zwłaszcza wśród najbardziej wpływowej grupy społeczeństwa jaką są dzieci i młodzież szkolna, postanowił przeznaczyć 1000 zł na przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu wśród uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


  Ad 6. Rozpatrzenie pisma w sprawie najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w Dobrzyniu n/W przy ul. Zduńskiej 11 przez Panią Beatą Rzęsiewicz./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski./

  Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że osoba, która wynajmowała lokal mieszkalny przy ul. Zduńskiej 11 zmarła 23 lutego 2013r. i jej córka chce przejąć umowę najmu.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, żeby wyjaśnić sytuację finansowo- rodzinną potencjalnego najemcy, by nie było w przyszłości problemów z płatnością najmu.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przedłożyć podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie do czasu wyjaśnienia sytuacji finansowo- rodzinnej wnioskodawcy.


  Ad. 7. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie lipnowskim. .

  M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Lipnowskim. Powiedział, że stopa bezrobocia w województwie kujawsko- pomorskim wzrosła o 0,08% i wynosi w powiecie lipnowskim 29,7%, tak samo jak w powiecie grudziądzkim, natomiast w powiecie włocławskim stopa bezrobocia wynosi 29,3%. Zaznaczył, że Powiatowy Urząd Pracy na walkę z bezrobociem dysponuje środkami w wysokości 12,5 mln zł, które po posiedzeniu Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia zostały rozdzielone na następujące działania: prace społecznie użyteczne, staże, prace interwencyjne. Dodał, że dużo bezrobotnych odmawia podjęcia np. stażu i tak: na 570 ofert wystosowano skierowania do 1032 osób, z których 61 osób nie stawiło się po skierowanie, a 24 osoby odmówiły przyjęcia propozycji Urzędu Pracy.

  Dodał również, że miało miejsce spotkanie z władzami samorządowymi z terenu powiatu lipnowskiego, na którym zostały omówione zasady podziału środków z funduszu pracy na poszczególne gminy i niektóre z nich przyznane środki wykorzystały w bardzo niskim procencie: 6% gmina Bobrowniki, 16 % Miasto Lipno, 20% Miasto i Gmina Dobrzyń n/W, a niektóre samorządy wysoko wykorzystały przyznane środki np. 258% Gmina Wielgie, 104% Gmina Kikół, 87%Gmina Tłuchowo.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że PUP w Lipnie dysponuje środkami na staże, prace interwencyjne i inne działania, a mimo to wiele osób nie jest zainteresowanych podjęciem stażu. Dodał, że współpraca z gminami różnie się układa, jeżeli chodzi o walkę z bezrobociem. Wskazał, że zwróci się na sesji, by radni powiatowi na sesjach w swoich gminach przedstawiali stan faktyczny na temat sytuacji na rynku pracy. Dodał, że oczekuje większego zaangażowania i lepszej współpracy z władzami gminami nt. walki z bezrobociem.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożoną przez Dyrektora PUP w Lipnie informacją nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie lipnowskim.

  Ad.8. Sprawy różne.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie dalszego prowadzenia egzekucji komorniczej wobec 11 dłużników powiatu lipnowskiego, wobec których dotychczasowa egzekucja była bezskuteczna. Dodała, że te osoby na chwile obecną są to osoby bezrobotne, często korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wstrzymać na okres pół roku egzekucję komorniczą wobec wymienionych w piśmie dłużników Powiatu Lipnowskiego, mając nadzieję na zmianę ich sytuacji finansowej dającej możliwość spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wpłynęło pismo DPS w Nowej Wsi w sprawie przeprowadzenia zakupu nowego samochodu z zachowaniem procedury przetargowej w której dotychczasowy pojazd o nr rejestracyjnym CLI 19CT będzie przekazany sprzedającemu w rozliczeniu. Dodał, że nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zostałby zakupiony z dofinansowaniem ze strony PFRON.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze argumenty przedstawione w piśmie wyraził zgodę na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS w Nowej Wsi z zachowaniem procedury przetargowej, w której dotychczasowy pojazd o nr rejestracyjnym CLI 19CT będzie przekazany sprzedającemu w rozliczeniu.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że przygotowany przez Wydział Oświaty projekt na doskonalenie i podniesienie kompetencji nauczycieli pn:,, Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” na kwotę 805 436,15 zł na 300 zgłoszonych projektów znalazł się wśród ok.50, które zostały pozytywnie ocenione. Podkreślił, że projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wskazał, że projekt skierowany jest do nauczycieli szkół i przedszkoli Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że obecnie przygotowywani są szkolni organizatorzy oświaty i koordynatorzy sieci. Kończąc podziękował Pani Naczelnik i pracownikom Wydziału Oświaty za trud włożony w przygotowanie projektu.

Następnie poruszył kwestie wykorzystania budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem. Dodał, że istnieje możliwość pozyskania 65% środków z PFRON-u na remont tegoż budynku i utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Dodał, że koszt budynku zalicza się do wkładu własnego. Podkreślił, że w PUP w Lipnie zarejestrowanych jest 120 osób mających orzeczenie o niepełnosprawności, z których kilkanaście mogłoby znaleźć zatrudnienie z utworzonym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej wraz z osobami pełnosprawnymi. Dodał, że w tym budynku mógłby powstać hotel wraz z restauracją. Zaznaczył, że przy okazji zostałby wyremontowany pomost przy ZS w Lipnie z możliwością cumowania łodzi, żaglówek itp.. Powiedział, że na dzisiejszej sesji zwróci się do radnych z zapytaniem dotyczącym akceptacji działań zmierzających do utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej w budynku po byłem Licem Pedagogicznym w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z organizowanym finałem festiwalu piosenki ranczerskiej ,,Wilkowyjce” ze strony współorganizatora tj. Polskiego Wydawnictwa Rolniczego z Poznania padła propozycja, aby wydawany przez niego ,,Tygodnik Poradnik Rolniczy” został zaprenumerowany dla 150 aktywnie działających rolników z terenu powiatu lipnowskiego. Dodał, że w zamian wydawnictwo zobowiązało by się do pokrycia kosztów występu zespołu ,,Bayer Full”, który będzie gwiazdą tegoż festiwalu. Nadmienił, że koszt występu zespołu i koszt prenumeraty są porównywalne i wyniosą około 19 tys. zł. Dodał, ze ta propozycja jest korzystna nie tylko dla uczestników i widzów festiwalu, ale przede wszystkim dla rolników z terenu powiatu lipnowskiego, którzy będą mieli łatwy dostęp do literatury fachowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup prenumeraty ,,Tygodnika Poradnik Rolniczy” dla 150 rolników z terenu powiatu lipnowskiego.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.12,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 lutego 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego