W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 81/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 lutego 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

3. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 08 lutego 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 26 lutego 2012r.

- projektu uchwały w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie/.

- projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie .ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

2. Wyrażenie zgody na składanie wniosków do PFRON z obszaru B i D przez jednostki oświatowe /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

3. Rozpatrzenie pisma ZS w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu na boisku szkolnym ZS w Skępem na wesołe miasteczko. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

4. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad sesji.

Ad. 1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 26 lutego 2012r.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że XXVI sesja Rady Powiatu w Lipnie planowana była na dzień 26 lutego br. na godz. 13,00 w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. Dodał, że część materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję została omówiona na poprzednim posiedzeniu Zarządu w dniu 08 lutego br.

Następnie zwrócił się o zreferowanie pozostałych materiałów kierowanych na tę sesję.

.

- projektu uchwały w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, że powiat lipnowski otrzymał 855 961,00 zł (dużo mniej niż w roku ubiegłym) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r..Dodała, że PCPR w Lipnie zaproponowało następujący podział otrzymanych środków:

1. przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 50 000 tys. zł

2. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób Niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne 0 zł

3.zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych 0 zł

4. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 18 000 zł

5.Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowanie zawodowego osób niepełnosprawnych 0 zł

6. zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie 443 880 zł

7.dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 146 000 zł

8. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 80 000 zł

9. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 42 000 zł

10.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 76 081 zł

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie przysłał listę przeszło 120 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotni i poszukujący pracy, dlatego proponuje przeznaczyć więcej środków za zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, zdejmując 32 tys. zł z likwidacji barier architektonicznych i 4 tys. zł z dofinansowania sportu, kultury i te środki (w sumie 36 tys. zł) przeznaczyć dodatkowo na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, co z planowanymi 18 000,00 zł da kwotę 54 000,00zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać zmiany załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku w następujących pozycjach: 4. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych kwota po przesunięciach 54 000,00 zł, 8. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych po przesunięciach 48 000,00 zł, 9. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych po przesunięciach kwota 38 000,00 zł, pozostałe pozycje zgodnie z propozycją PCPR w Lipnie i taki załącznik przekazać na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. Powiedziała, że szkoła faktycznie nie funkcjonuje z powodu braku naboru, natomiast nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni są zatrudnieni w Zespole Szkół w Skępem, a wiec likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nie wywoła w tym zakresie skutków finansowo- pracowniczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą. Powiedziała, że podobnie jak w przypadku Skępego szkoła faktycznie nie funkcjonuje z powodu braku naboru, natomiast nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni są zatrudnieni w Dobrzyniu n/Wisłą, a więc likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nie wywoła w tym zakresie skutków finansowo- pracowniczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisła /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

    Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z przedstawionymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przewidywanymi kosztami remontu mostu na rzece Mień w Lipnie, które zostały określone na ok. 320.00,00 zł zachodzi konieczność podjęcia uchwały zwiększającej wkład własny Powiatu Lipnowskiego na realizację tego zadania na kwotę 80.000,00 zł, dlatego też zaszła konieczność dokonania zmiany § 2 Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w zmiany Uchwały Nr XXIV/177/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna oraz Gminą Lipno dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 26 lutego br. na godz. 13:00 XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad. 2. Wyrażenie zgody na składanie wniosków do PFRON z obszaru B i D przez jednostki oświatowe /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że 4 jednostki oświatowe przedstawiły planowane prace polegające na likwidacji barier architektonicznych, dla których istnieje możliwość dofinansowania z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami”.

Wskazała, że Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W planuje wykonać w ramach obszaru B:

-przebudowa i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 15 000 zł

-przebudowa drugiej łazienki (związana z przebudową pierwszej) -12 000 zł

-wykonanie 2 pojazdów z balustradami - 18 000 zł

- wymiana drzwi zewnętrznych – 2 kpl. - 9 000 zł

-wymiana płytek na korytarzu - 4 500 zł

-schodołaz (przenośne urządzenie do transportu osób na wózkach )- nie kwalifikuje się

Dodała, że Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem planuje następujące zadania:

- wymiana drzwi wejściowych do głównego budynku szkoły (dwie pary)

-obecne drzwi mają szerokość 160 cm ( dwa skrzydła po 80 cm z brakiem możliwości korzystania z drugiego skrzydła z powodu złego stanu technicznego) ; szacowany koszt : 8 tys. zł.

-wymiana drzwi do sali gimnastycznej od strony siłowni oraz założenie poręczy przy istniejącym podjeździe: szacowany koszt drzwi- 4 tys. zł, koszt barierki- 2 tys. zł, ;

- założenie kostki brukowej przy sali gimnastycznej wraz z przygotowaniem podłoża ( od drogi wewnętrznej asfaltowej do podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 620 m 2 ; szacowany koszt: 55 tys. zł;

- położenie płytek na parterze w głównym budynku szkoły na parterze – 540 m 2 ; szacowany koszt: 50 tys. zł ;

- przystosowanie jednej łazienki na parterze szkoły; szacowany koszt; 70 tys. zł

- wymiana drzwi do sali lekcyjnej – 2,5 tys. zł

Wskazała, że Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie planuje takie zadania:

-wymiana posadzek na antypoślizgowe Marketowe: ok. 180 m 2 – przewidywany koszt ok. 40 000 zł

- wymiana poręczy i zabezpieczeń- koszt ok. 10 000 zł

- wyposażenie gabinetu w sprzęt specjalistyczny umożliwiający uczestniczenia w zajęciach dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – koszt: zakup wyposażenia ok. 15 000 zł, zakup pomocy (programów, itp.) ok. 10 000 zł

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie planuje następujące zadania:

-dostawę, zakup i montaż platformy schodowej – koszt ok. 60 000 zł

- przystosowanie 2 drzwi w salach dydaktycznych- koszt ok. 2 000zł

- przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej dwóch salach dydaktycznych – koszt ok. 24 000 zł

-dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnej do potrzeb osób niepełnosprawnych – koszt ok. 45 000 zł

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w ramach projektu wyrównywania różnic między regionami z obszaru B ze środków PFRON istnieje 60 % dofinansowanie, a pozostałe 40 % musi dołożyć wnioskodawca. Dodała, że teraz należy zastanowić się, czy jednostki mają składać wnioski na wszystkie wymienione zadania, czy Zarząd Powiatu w Lipnie dokona wyboru. Zaznaczyła, że również PFRON dokona weryfikacji złożonych wniosków.

Następnie poinformowała, że w ramach obszaru D programu wyrównywania różnic między regionami Zespół Szkół w Skępem planuje wystąpić o zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu bus, natomiast Zespół Szkół Technicznych w Lipnie wnioskuje o zakup autobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych, który będzie wykorzystywany na potrzeby powiatu. Zaznaczyła, że środki na zakup autobusu w wysokości 200 tys. zł zostały zabezpieczone na paragrafie zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Dobrzyniu, gdyż to w jednostce planowany był zakup autobusu, nie otrzymał dofinansowania ponieważ nie uczęszczał do tej szkoły uczeń niepełnosprawny i teraz będzie konieczność przeniesienia środków z paragrafu zakupy inwestycyjne z Dobrzynia na paragraf zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Dodała, że w ramach obszaru D dofinansowanie wynosi 80% do 20%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem jednostki powinny wnioskować o środki na wszystkie zadania, ponieważ PFRON będzie je wszytki analizował i może uwzględnić tylko część z nich i tylko na część z nich otrzymamy dofinansowanie. Dodał, że kwestię zakupu autobusu i busa również powinniśmy rozważyć, tym bardziej, że w przypadku obszaru D istnieje 80 % dofinansowanie.

K. Kwiatkowski- powiedział, że Dyrektor ZS w Dobrzyniu n/W przeprowadził rozeznanie cenowe i twierdzi, że kwota 450 tys. zł (200 tys .zł środki własne i 250 tys, zł z PFRON), nie wystarczy na zakup przynajmniej 41 miejscowego autobusu z lukiem bagażowym i klimatyzacją.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiatowi lipnowskiemu potrzebny większy autobus z lukiem bagażowym, dlatego należy zrobić rozeznanie cenowe autobusu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę, by jednostki oświatowe składały wnioski na wszystkie zaplanowane prace w ramach obszaru B oraz na złożenie wniosku z obszaru D na autobus przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, dokonując w ten sposób przeniesienia środków (200 tys. zł) z zadań inwestycyjnych z Dobrzynia n/W na zadania inwestycyjne Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz na złożenie przez Zespół Szkół w Skępem wniosku na zakup busa przystosowanego do osób niepełnosprawnych za kwotę ok. 110 tys. zł.( w tym zabezpieczając 20 tys. zł jako wkład własny) w ramach obszaru D. Nadto zobowiązał Referat gospodarczo- administracyjny i zamówień publicznych do przeprowadzenia rozeznania cenowego autobusu oraz postanowił o zabezpieczeniu 40% środków przeznaczonych na remont dla wymienionych jednostek oświatowych w § 4270 w dz. 801 oświata i wychowanie.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma ZS w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie placu na boisku szkolnym ZS w Skępem na wesołe miasteczko. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że pani Sylwestra Maćkowiak z Kutna zwróciła się z ofertą wydzierżawienia placu na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Skępem pod wesołe miasteczko w terminie od 04 września 2013r. do 09 września proponując kwotę dzierżawy na 2000 zł netto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował złożoną przez panią Sylwestrę Maćkowiak ofertę wydzierżawienia placu na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Skępem pod wesołe miasteczko.


Ad. 4. Sprawy różne

    Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.10,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 lutego 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego