W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 80/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 08 lutego 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych

4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

5. Jarosław Skrzyniarz – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

6. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

7. Piotr Gutowski- Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:20 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 stycznia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie udziału Spółki w projekcie kluczowym ,,e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań pakiet informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego modułu e-Zdrowie” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

6. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dofinansowania działań z zakresu zabiegania HIV/AIDS oraz profilaktyki narkomanii i środków zastępczych ,,dopalaczy” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  7. Rozpatrzenie pisma Pana Zdzisława Kaliszewskiego ze Skępego w sprawie umorzenia lub odpracowania zaległego czynszu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  8. Rozpatrzenie pisma Pani Z. Dumin ze Skępego w sprawie rozłożenia na raty opłaty na najem pokoju w Internacie ZS w Skępem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

  - podjęcia przez Zarząd Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego stanowiącego drogi powiatowe położone na terenie gminy Wielgie

  - podjęcia przez Zarząd Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego stanowiącego drogi powiatowe położone na terenie gminy Tłuchowo

  - uruchomienia procedury sprzedaży siedmiu garaży blaszanych położonych w Lipnie na dz. 380.53, 380/54 w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom.

  - uruchomienia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych nr 18/1 i 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Lipno.

10.Rozpatrzenie pisma Wielobranżowej Pracowni Geodezyjnej GEOIDA z Torunia w sprawie anulowania lub znacznego obniżenia odsetek za zwłokę w wykonaniu aktualizacji klaso-użytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Skępe poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy. /ref. Naczelnik Wydziału Geodezji H. Segień/

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie mostu drogowego na rzece Mień. /ref. W. Jańczak-Dyrektor ZDP w Lipnie/.

12. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie ustalenia warunków współfinansowania remontu mostu z partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu /ref. W. Jańczak-Dyrektor ZDP w Lipnie/.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  15. Rozpatrzenie pisma firmy MATIKO z Włocławka w sprawie wezwania do zapłaty pozostałej części należności w kwocie 165.025,44 zł z faktury VAT nr 20/2012 z dnia 10.07.2012r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Makiewicz/.

  16.Rozpatrzenie pisma E. Urbańczyk z Biskupina w sprawie rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami i kosztami./ref. Skarbnik Powiatu B. Makiewicz/.

  17. Rozpatrzenie pisma T. Papiernik z Lipna w sprawie umorzenie regulowania należności za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  18. Podjęcie decyzji w sprawie dłużnika B. Szczepańskiej z Włocławka dot. wieczystego użytkowania gruntu. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  19. Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dalszego prowadzenie egzekucji komorniczej wobec dłużników powiatu lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  20.Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego w zakupie dwóch wysokociśnieniowych podnoszących poduszek pneumatycznych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  21. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie, OSP w Rachcinie, OSP w Chlebowie, OSP w Kikole w sprawie dofinansowania działalności OSP./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  22. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu adm.- gospodarczego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  23. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Lipnowskiego w logo Komendy Powiatowej Policji w Lipnie /ref. Naczelnik RLIP A. Szafrańska/.

24.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku

- Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku

- Sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu z działalności w 2012 roku

- Sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012r.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

25. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Skoczylas Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem przedstawiła kosztorys prac dot. przebudowy kotłowni olejowej na Kotłownię na Biomasę – Pellet oraz rozbiórkę bunkra węglowego w ZS w Skępem na 353.212,24 zł. Dodała, że na ten cel zaplanowana została kwota 101 tys. zł. Nadmieniła, że przez obecny okres grzewczy do końca stycznia szkoła wydała 147 693,22 zł na zakup 40 600 litrów oleju opałowego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze kosztorys opiewa na dość znaczną kwotę, ale z doświadczenia możemy przypuszczać, że po przetargu ta cena powinna być niższa. Dodał, że w ZS w Skępem istnieje inny problem- otóż pomieszczenia kotłowni remontowane w 2004r. wymagają gruntownego remontu, ponieważ ich stan grozi wręcz katastrofą budowlaną. Dodał, że przeprowadzenie tej inwestycji jest konieczne ze względu na oszczędności w opłatach za ogrzewanie, ale w związku z faktem, iż inwestycja planowana jest na okres wakacyjny zaproponował by wszelkie decyzje związane z planowaną inwestycją, w tym te o zabezpieczeniu brakujących środków, czy udzieleniu stosowanego upoważnienia do działania, zostały podjęte po poznaniu wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 3 lub 4 miesiące.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze fakt, iż przebudowa kotłowni odbędzie się w okresie wakacyjnym jednogłośnie postanowił, że wszelkie decyzje związane z planowaną inwestycją, w tym te o zabezpieczeniu brakujących środków, czy udzieleniu stosowanego upoważnienia do działania, zostaną podjęte w terminie późniejszym.


Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z faktem, iż na godz. 9,00 została zaplanowana rozprawa administracyjna dot. gazociągu Jamał- Europa, w której udział wziąć musi Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz zwrócił się o by w tym momencie zostały rozpatrzone sprawy dot. Wydziału Geodezji.

W związku z tą prośbą Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji pkt. 9 porządku obrad.

Ad. 9.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

  - podjęcia przez Zarząd Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego stanowiącego drogi powiatowe położone na terenie gminy Wielgie

  - podjęcia przez Zarząd Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego stanowiącego drogi powiatowe położone na terenie gminy Tłuchowo

  - uruchomienia procedury sprzedaży siedmiu garaży blaszanych położonych w Lipnie na dz. 380.53, 380/54 w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom.

  - uruchomienia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych nr 18/1 i 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Lipno.

J. Skrzyniarz zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do Wydziału Geodezji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:

- jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego (dot. działek stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Wielgie /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego (dot. działek stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Tłuchowo/ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury sprzedaży lokali mieszkalnych nr 18/1,18/3 położonych w obrębie nr 7 miasta Lipno, na nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 1307/1 o w pow. 0,0196 ha, równocześnie określając formę zbycia tych lokali na tryb przetargu nieograniczonego.

- jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury sprzedaży siedmiu garaży blaszanych położonych w Lipnie na nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działki nr 380/53, 380/54.


Posiedzenie Zarządu opuścił Inspektor J. Skrzyniarz.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, który zawiera wolne miejsca do uzupełnienia dotyczące wielkości dodatku oraz okresu czasu, na który zostanie przyznany.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że ostatnio dyrektorzy dostali zróżnicowane w swojej wysokości dodatki, dlatego teraz proponuje każdemu z nich przyznać 20% dodatek motywacyjny na okres od 1 marca 2013r. do 31 sierpnia 2013r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, przyznając każdemu z dyrektorów 20% dodatku motywacyjnego od 01.03.2013r. do 31.08.2013r. /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że głównym zadaniem Powiatowych Igrzysk jest rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zaznaczyła, że zadanie to ma być wykonane m.in. poprzez organizację treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, a także udział w zawodach i rozgrywkach oraz wynajem bazy sportowej. Stwierdziła, że w dobie komputerów organizowanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym jest niezmiernie ważne.

Przewodniczący Zarządu dodał, że na wspomniane zadanie zostały zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 15 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że nadrzędnym zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest upowszechnianie i rozwój kultury. Dodała, że zadanie to ma być wykonane poprzez udział w uroczystościach państwowych, współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, a także poprzez organizowanie konkursów, koncertów oraz przeglądów artystycznych.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że na wyżej wymienione zadanie zostały zabezpieczone środki budżetowe w wysokości 30 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie udziału Spółki w projekcie kluczowym ,,e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań pakiet informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego modułu e-Zdrowie” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przesłaną przez Prezesa Zarządu informacją o zamierzeniach dot. tegoż projektu, jednakże wszelkie decyzje w tym zakresie pozostawił w gestii kierownictwa Spółki Szpital Lipno.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dofinansowania działań z zakresu zabiegania HIV/AIDS oraz profilaktyki narkomanii i środków zastępczych ,,dopalaczy” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby temat profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania HIV i AIDS oraz dofinansowania szkoleń z tego zakresu został przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił temat ten przesunąć do kolejnego posiedzenia Zarządu.


  7. Rozpatrzenie pisma Pana Zdzisława Kaliszewskiego ze Skępego w sprawie umorzenia lub odpracowania zaległego czynszu. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Poinformowała, że zaległość została uregulowana, więc pismo należy uznać za nieaktualne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w związku z faktem, iż zaległość została uregulowana sprawę uważamy za zakończoną.

  8. Rozpatrzenie pisma Pani Z. Dumin ze Skępego w sprawie rozłożenia na raty opłaty na najem pokoju w Internacie ZS w Skępem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym te dot. udzielenia wsparcia materialnego osobom w trudnej sytuacji i w związku z powyższym prośbę o pomoc w uregulowaniu zobowiązań mieszkaniowych proszę skierować do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.


Ad. 10.Rozpatrzenie pisma Wielobranżowej Pracowni Geodezyjnej GEOIDA z Torunia w sprawie anulowania lub znacznego obniżenia odsetek za zwłokę w wykonaniu aktualizacji klaso-użytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Skępe poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy. /ref. Naczelnik Wydziału Geodezji H. Segień/

H. Segień- Naczelnik Wydziału- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Wielobranżowa Pracownia Geodezyjnej GEOIDA z Torunia wygrała postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji klaso-użytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gminy Skępe poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy. Dodała, że termin wykonania zadania określony został na 31 marzec 2012r., jednakże wówczas powstał protokół usunięcia usterek, które firma miała usunąć do 30 czerwca, a zrobiła to dopiero 10 grudnia 2012r, czego dowodem jest podpisany protokół zdawczo- odbiorczy. Wskazała, że za 164 dni zwłoki została zgodnie z zawartą umową naliczona kara finansowa w wysokości 15 842,40 zł Zaznaczyła, że wykonana przez w/w firmę praca jest wykonana bardzo dobrze, a firma swoją zwłokę tłumaczy złą jakością archiwalnych materiałów wyjściowych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- powiedział, że w odpowiednim czasie firma nie zwróciła się o przedłużenie terminu usunięcia usterek i wobec powyższego nie ma podstaw prawnych umorzenia lub znacznego obniżania odsetek za zwłokę w wykonaniu w/w roboty geodezyjnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w chwili obecnej, kiedy praca została zakończona i rozliczona zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości prawnych umorzenia odsetek od nieterminowo wykonanej umowy.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie mostu drogowego na rzece Mień. /ref. W. Jańczak-Dyrektor ZDP w Lipnie/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w zawartym w dniu 30 listopada 2012r. porozumieniem pomiędzy samorządami: Powiatu Lipnowskiego, Miasta Lipna i Gminy Lipno dot. wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie mostu drogowego na rzece Mień określone zostało, iż Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie z upoważnienia Lidera przedsięwzięcia tj. Powiatu Lipnowskiego będzie realizował i nadzorował to zadanie. Dodał, że w związku z powyższym konieczne jest upoważnienie Dyrektora do działania w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania polegającego na remoncie mostu drogowego na rzece Mień. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie ustalenia warunków współfinansowania remontu mostu z partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu /ref. W. Jańczak-Dyrektor ZDP w Lipnie/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że ZDP w Lipnie opracował przewidywane koszty remontu mostu na rzece Mień w Lipnie, które określone zostały na 320 000 zł, w które wlicza się wykonanie projektu, dostawę materiałów do remontu mostu, wykonanie prac remontowych przez J.W. Nr 4620 w Inowrocławiu, wykonanie dodatkowych prac ziemnych (dojazdy, dowozy materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizację, zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy). Dodał, że cześć dodatkowych prac ziemnych zostanie wykonana przez pracowników ZDP w Lipnie, co zostało ujęte w zastawieniu jako koszty własne.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział, że w związku ze zwiększeniem przewidywanych kosztów zadania zachodzi konieczność podjęcia uchwał przez wszystkie strony porozumienia zwiększających koszt własny na to przedsięwzięcie tj. Powiat Lipnowski i Gmina Lipno po 80 tys. zł i Miasto Lipno -160 tys. zł. oraz aneksowanie zawartego porozumienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pisma do parterów zadania dot. remontu mostu na rzece Mień o konieczności zwiększenia wkładów własnych na to zadanie (Powiat Lipnowski i Gmina Lipno- 80 tys. zł oraz Miasto Lipna- 160 tys. zł) oraz o konieczności aneksowania zawartego porozumienia.


Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

P. Gutowski- Z-ca Dyrektora DPS w Nowej Wsi- poinformował, że został przygotowany nowy projekt Regulaminu Organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym, w którym ulega likwidacji stanowisko kierowcy zaopatrzeniowca i stanowisko referenta księgowości.

Przewodniczący Zarządu -powiedział, że po ostatniej rozmowie z Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska jest zaniepokojony faktem, iż w tej jednostce tak dużo pracowników przebywa na zwolnieniu chorobowym, zwłaszcza dot. to kuchni i w związku z powyższym dyrektor zwraca się o zwiększenie środków na podratowanie zdrowia. Dodał, że być może rozwiązaniem było ogłoszenie konkursów o naborze do pracy do kuchni w DPS w Nowej Wsi. Nadto wskazał, że w związku z likwidacja stanowiska kierowcy –zaopatrzeniowca konieczne będzie sprzedaż samochodu służbowego Citroen i przygotowanie zarządzenie dot. korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych w DPS w Nowej Wsi. Kończąc zwrócił się o przedstawienie dochodów z wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi za 2012r. i rozważenie podwyższenia stawki za wynajem tegoż obiektu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/. oraz zobowiązał Kierownictwo DPS w Nowej Wsi do zbycia samochodu służbowego Citroen do dnia 30 kwietnia br. oraz przygotowania zarządzenia regulującego zasady korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych w DPS w Nowej Wsi. Nadto Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi o przedstawienie dochodów z wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi za 2012r. i rozważenia podwyższenia stawki za wynajem tegoż obiektu.


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: dział 600- transport i łączność. rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe, w dział 750- administracja publiczna rozdział 75045- komisje kwalifikacyjne, w dział 801- oświata i wychowanie rozdział 80120- licea ogólnokształcące.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/


  Ad 15. Rozpatrzenie pisma firmy MATIKO z Włocławka w sprawie wezwania do zapłaty pozostałej części należności w kwocie 165.025,44 zł z faktury VAT nr 20/2012 z dnia 10.07.2012r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że dnia 27 grudnia 2012r. Starostwo wystosowało notę odsetkową do firmy MATIKO, informując o obciążeniu ich karą umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień licząc od umownego terminu wykonania z tytułu nie wywiązania się w wyznaczonym terminie z umowy nr 0r. 273.24.2011 z dnia 16 września 2011 roku dot. zadania pn., przebudowa i remont sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6- Oddział wewnętrzny, wskazując na karne odsetki za 144 dni zwłoki w wysokości 165025,44, które zostały potrącone z ostatniej płatności. Zaznaczyła, że firma MATIKO odesłała notę odsetkową i wezwała do zapłaty pozostałej części należności.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat uregulował wszystkie należności wynikające z zawartej umowy a potracenie środków wynikało z nieterminowo wykonanej pracy, więc temat ten należy uznać za zamknięty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że należności związane z zadaniem pn,, Przebudowa i remont sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6- Oddział Wewnętrzny” zgodnie z zawartą umową nr Or.273.24.2011 i podpisaną cesją zostały uregulowane i przekazane na konto Banku w dniu 31 grudnia 2012r. i na tym etapie uważamy sprawę na zakończoną.

  16.Rozpatrzenie pisma E. Urbańczyk z Biskupina w sprawie rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami i kosztami./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że sytuacja finansowo- rodzinna dłużnika przemawia za rozłożeniem zadłużenia na raty i wobec powyższego został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności w łącznej wysokości 1144,60 zł, na jedenaście rat po 100 zł i jednej w wysokości 44,60 zł.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne /uchwała stanowi zał. nr zał. nr 10 do nin. protokołu/.

  Ad. 17. Rozpatrzenie pisma T. Papiernik z Lipna w sprawie umorzenie regulowania należności za bezpodstawne wezwanie karetki pogotowia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że sytuacja finansowo- rodzinna dłużnika nie stanowi podstaw do umorzenia, ale można to zadłużenie rozłożyć na raty i wobec powyższego został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności w łącznej wysokości 184,71 zł na 5 rat po 30 zł i jednej w wysokości 34,71.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających z bezpodstawnego wezwania karetki pogotowia. /uchwała stanowi zał. nr zał. nr 11 do nin. protokołu/.

  Ad. 18. Podjecie decyzji w sprawie dłużnika B. Szczepańskiej z Włocławka dot. wieczystego użytkowania gruntu. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani Bożena Szczepańska z Włocławka zalega powiatowi lipnowskiemu z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 101,79 złotych plus odsetki za zwłokę w wysokości 74,95 zł. Dodała, że do dnia dzisiejszego mimo wysyłanych wezwań do zapłaty oraz wystawionego pozwu i prowadzenia egzekucji komorniczej dłużniczka nie uregulowała zadłużenia. Poinformowała również, że komornik sądowy wskazał o bezskuteczności egzekucji z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania, brak zatrudnienia dłużniczki oraz braku rejestracji do ubezpieczeń, a koszty postępowania przewyższają kwotę zadłużenia. Dodała, że zgodnie z przepisami prawnymi i podjętą przez Radę Powiatu w Lipnie uchwałą można podjąć uchwałę w sprawie umorzenia zadłużenia co jest zasadne ze względu na powyższe fakty.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów /uchwała stanowi zał. nr zał. nr 12 do nin. protokołu/.

  Ad 19. Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dalszego prowadzenie egzekucji komorniczej wobec dłużników powiatu lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się w podjęcie decyzji w sprawie dalszego prowadzenia egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie w stosunku do następujących dłużników: Beata Mejza z Lipna, Grzegorz Michalski z Lipna, Andrzej Trzciński z Lipna, Marcin Bieńkowski z Lipna, Hubert Żmudzinski z Lipna, Monika Piątkowska z Lipna, Paweł Pietrzycki z Lipna, Marta Kuman (Podlasińska) z Lipna, Marzena Lewandowska z Kikoła, Maria Kądziela z Ostrowitego, Hubert Kijek z Dobrzynia n/Wisłą.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do wystosowania pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie odnośnie sprawdzenia czy dłużnicy powiatu lipnowskiego są zarejestrowani w/w urzędzie.

  Ad 20.Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego w zakupie dwóch wysokociśnieniowych podnoszących poduszek pneumatycznych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że sfinansowania zakupu dwóch wysokociśnieniowych poduszek powietrznych dokona Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, wobec powyższego prośbę Komendy należy uznać za nieaktualną.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, zgodnie z propozycją Starosty.


  Ad. 21. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie, OSP w Rachcinie, OSP w Chlebowie, OSP w Kikole w sprawie dofinansowania działalności OSP./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Przypomniała, że w budżecie powiatu lipnowskiego na 2013r. nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie działalności OSP i wobec powyższego wszystkie podania dot. poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych na chwilę obecną muszą być rozpatrzone negatywnie.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że iż w budżecie powiatu lipnowskiego na 2013r.nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie działalności OSP i wobec powyższego wszystkie podania dot. poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych na chwilę obecną muszą być rozpatrzone negatywnie. Pragnę zaznaczyć, że w przypadku zmiany decyzji Rady Powiatu w Lipnie i przyznania środków na dofinansowanie OSP, podanie OSP w Chlebowie zostanie ponownie rozpatrzone.


  Ad. 22. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu adm.- gospodarczego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych-zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. upoważnił Wicestarostę Lipnowskiego do przyprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania polegającego na przebudowie i remoncie apteki szpitalnej w lipnowskim szpitalu, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował, aby w specyfikacji przetargu na remont apteki znalazł się zapis, że po wykonaniu 65 % prac będzie możliwość wystawienia pierwszej faktury i wówczas nastąpi zapłata a druga faktura po wykonaniu 100 % prac.

2. dokonał wyboru oferty przedłożonej przez firmę GEOM Nadworny, Kaczmarek i Wspólnicy Sp z o.o. z Poznania na wykonanie projektu budowlanego remontu boisk sportowych w Skępem z uwagi na najkorzystniejszą cenę.

3. wyraził zgodę na przedłużenie do 31 grudnia 2013r. umowy najmu gruntu pod dwa garaże na działce nr 442/33 Panu Jerzemu Szymańskiemu z Lipna za kwotę 55 zł brutto za jeden.

4. wyraził zgodę na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych na siedzibę oddziału, wskazując, że szczegóły wynajmu określi stosowana umowa.

  Ad. 23. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Lipnowskiego w logo Komendy Powiatowej Policji w Lipnie /ref. Naczelnik RLIP A. Szafrańska/.

  Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na użycie Herbu Powiatu Lipnowskiego w logo Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Ad. 24.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że po rozmowie z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie w sprawie terminu sesji pojawiał się termin 26 lutego 2013r. i miejsce Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W. Dodał, że część materiałów i projektów uchwał została już przygotowana więc poprawił o ich zreferowanie.

- Sprawozdania Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za poprzedni rok kalendarzowy i tak też zastało uczynione na rok 2012r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2012 roku, które przekazał na XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie./sprawozdanie stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


- Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje informację z działalności Rady za rok poprzedni i taka informacja za poprzedni rok kalendarzowy została przygotowana.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2012 roku i skierował na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie / informacja stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


- Sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu z działalności w 2012 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co roku Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za rok poprzedni i takie sprawozdania zostały przez komisje przygotowane.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2011 roku i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie / sprawozdania stanowią zał. nr 15 do nin. protokołu/.


- Sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- omówiła przedmiotowe sprawozdanie. Powiedziała, że zgodnie z art. 30 a ust.1 Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wypłaca różnicę do 31 stycznia roku kalendarzowego. Dodała, że w terminie do 10 lutego każdego roku organ prowadzący szkołę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i przedmiotowe sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia organ prowadzący szkoły przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski, które skierował na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie (sprawozdanie stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu).


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok. Powiedział, że aby zrealizować wymóg ustawowy starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie i ten projekt uchwały jest konsekwencją tegoż obowiązku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok. skierował na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że zaszła konieczność dokonania zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów tj. należy dokonać zmiany wykazu lokalizacji przystanków autobusowych z uwagi na fakt, iż nastąpiła konieczność wprowadzenia nowych przystanków komunikacyjnych oraz dodatkowej lokalizacji brakujących przystanków po przeciwnej stronie jezdni. Dodał, że na terenie powiatu lipnowskiego jest ok.380 przystanków i powiat będzie otrzymywał 0,05zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Poinformował również, ze urządzenie przystanków zgodnie z obowiązującymi przepisami kosztować będzie ok. 100 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i skierował na XXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że zgodnie z podjęta przez Radą Powiatu w Lipnie wszystkie czynności związane z prowadzeniem tego zadania zostały scedowane na Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie i wpływy z tego tytułu również powinny wpływać na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Dodał, że powiat lipnowski zabezpieczył kwotę 764,4 tys. zł zgodnie z zawartym porozumieniem jako wkład własny za dokumentację obwodnic i wystąpił do Gminy Lipno i Miasta Lipno o zabezpieczenie swojej części zapłaty za dokumentację obwodnicy.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- poinformował, że wszystkie drogi powiatu lipnowskiego są przejezdne.


- projektu uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego. Powiedział, że potrzeba zamiany wynagrodzenia zachodzi w związku z obniżeniem od 01.01.2011r. kwoty bazowej wynikającej z ustawy budżetowej , określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że przez terminem wysłania materiałów dot. planowanej sesji będzie konieczność zwołania posiedzenia Zarządu i wypracowania propozycji porządku obrad sesji.


Ad. 25. Sprawy różne.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota 150 tys. zł na termomodernizacje oraz prace remontowe budynku Starostwa, w którym kiedyś znajdował się KRUS. Dodał, by Referat administracyjno- gospodarczy i zamówień publicznych w Lipnie dokonał rozeznania cenowego na remont tegoż budynku.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Referat administracyjno- gospodarczy i zamówień publicznych w Lipnie do dokonania rozeznania cenowego na remont budynku Starostwa, w którym niegdyś znajdował się KRUS oraz zobowiązał Wicestarostę Lipnowskiego do zorientowania się w kwestii zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby powiatu z obszaru D w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.10,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 08 lutego 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego