W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 79/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 stycznia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych

3. Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

4. E. Antoszewska- - Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 stycznia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie pisma firmy ROBIMART Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie wydania opinii dot. ,,Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno- Kamień Kotowy- granica województwa”. /ref. Inspektor ds. oświaty E. Zielińska/.

 2. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 3. Rozpatrzenie pisma P. E. Grabowskiej z Lipna w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie części kosztów poniesionych na opłatę czesnego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Pani D. Ziółkowskiej z Krojczyna w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w ratach. /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

 5. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu. /ref. Kierownik Refaratu A/. Linkowski/.

 6. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Rozpatrzenie pisma firmy ROBIMART Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie wydania opinii dot. ,,Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno- Kamień Kotowy- granica województwa”. /ref. Naczelnik Wydziału ArB. D. Kapuściński/.

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedział, że firma ROBIMART Sp zo.o. zwróciła się o wydanie opinii dot. ,,Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno- Kamień Kotowy – granica województwa”. Zaznaczył, że razem z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dokonali oglądu przesłanej dokumentacji i mają wobec niej pewnej uwagi.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, żeby zwrócić uwagę, by ze względu na planowaną budowę strefy ekonomicznej w miejscowości Kolankowo obsługiwanej przez drogę powiatową nr 2716C, w związku z tym wzmożony ruch w tym regionie, zwłaszcza pojazdów ciężkich, by zaprojektowali skrzyżowanie z ruchem okrężnym lub ze skanalizowanymi wlotami zarówno na drodze wojewódzkiej jak i powiatowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił pozytywnie zaopiniować inwestycje polegającą na ,, Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” .Jednocześnie Zarząd Powiatu w Lipnie po zapoznaniu się z dołączoną dokumentacją zwrócił uwagę i zaproponował uwzględnić w następnych etapach inwestycji poniższe uwagi dotyczące rozwiązań skrzyżowań z drogami powiatowymi:

 1. skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3428C (rys. 2.29)

-brak przejścia dla ciągu pieszo- rowerowego przez drogę powiatową,

-brak zasadności stałego zajęcia działki pod drogę powiatową;

 1. skrzyżowanie z droga powiatową nr 2719C (rys. 2.13):

- chodnik powinien zostać przedłużony tak aby kończył się tak samo po obu stronach drogi,

-należy rozważyć budowę chodnika (co najmniej jednostronnego) wzdłuż drogi powiatowej, do miejscowości Suradówek;

 1. skrzyżowanie z droga powiatową nr 2717C (rys.2.9)

-chodnik w ciągu drogi powiatowej należy przedłużyć do istniejącego chodnika,

-brak zasadności stałego zajęcia działki pod drogą powiatową;

 1. skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2716C (rys. 2.4):

-ze względu na planowaną budowę strefy ekonomicznej obsługiwanej przez drogę powiatową nr 2716C, wzmożony w tym rejonie ruch, zwłaszcza pojazdów ciężkich, proponuje rozważenie zasadności zaprojektowania skrzyżowania z ruchem okrężnym lub ze skanalizowanymi wlotami zarówno na drodze wojewódzkiej jak i powiatowej.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie zwrócił uwagę, że na rys. nr 2.29 i 2.15 znajdują się również skrzyżowania z drogami powiatowymi błędnie oznaczone jako zjazdy publiczne oraz zwrócił się z prośbą aby na kolejnych etapach wykonania projektu uzgadniać rozwiązania skrzyżowań z drogami powiatowymi z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego /ref. Inspektor ds. oświaty E. Zielińska/.

E. Zielińska-Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków dostrzegając potrzebę dokonania zakupu kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego ZST w Lipnie by właściwie realizować nałożone zadania dydaktyczno- wychowawcze jednogłośnie wyraził zgodę na jej zakup.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma P. E. Grabowskiej z Lipna w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie części kosztów poniesionych na opłatę czesnego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

E. Zielińska-Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze Komisja ds. dopłat do czesnego rozpatrzyła negatywnie 3 wnioski o dofinansowanie, w tym m.in. wniosek Pani E. Grabowskiej z Lipna, uznając, że kierunek kształcenia Pani Grabowskiej nie jest zgodny z potrzebami szkoły.

J. Poliwko- powiedział że jego zdaniem należy podtrzymać stanowisko Zarządu w tym zakresie ponieważ nie należy robić wyjątków w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do pisma Pani E. Grabowskiej z Lipna w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie części kosztów poniesionych na opłatę czesnego.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Pani D. Ziółkowskiej z Krojczyna w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w ratach. /ref. Inspektor E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- - Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu przedstawiła podanie Pani D. Ziółkowksiej z Krojczyna w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w ratach. Zaznaczyła, że Wydział Budżetu i Finansów dokonał analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy, z której wynika, że kwalifikuje się do rozłożenia zadłużenia na raty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tj. rozłożył należność w wysokości 3 368,83 zł na 11 rat po 300 zł miesięcznie i jedną w wysokości 68,83 zł. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu. /ref. Kierownik Refaratu A/. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych-zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

 1. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany znajdujący się na ul. Sierakowskiego do 31 grudnia 2013r. Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu, określając stawkę dzierżawy na 55 zł brutto, wskazując jednocześnie, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

 2. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany znajdujący się na os. Korczaka do 31 grudnia 2013r. Pani Ewie Adamowicz, określając stawkę dzierżawy na 55 zł brutto, wskazując jednocześnie, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.


Ad.6. Sprawy różne.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego i zamówień publicznych- powiedział, że Polkomtel, który w Nowej Wsi ma nadajnik ma dwumiesięczną zaległość w spłacie czynszu. Zaznaczył, że mimo wysłanych wezwań do zapłaty do dnia dzisiejszego nie uregulowali zadłużenia. Zwrócił się z pytaniem, czy nadać tytuł egzekucyjny i dać zadłużenie do komornika, czy rozwiązać umowę z w/w firmą.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił skierować zadłużenie Polkomtela do komornika, natomiast nie rozwiązywać umowy najmu z firmą Polkomtel.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że spotkał się z Prezesem Firmy LBS Jan Gołembieski z Lubicza Górnego w sprawie budowy giełdy samochodowej, jarmarku na terenie Powiatu Lipnowskiego w miejscowości Wólka.

Dodał również, że odbył spotkanie z Prezesem Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku dotyczące gazyfikacji powiatu lipnowskiego i polecił by tą sprawą zajął się Oddział Spółki w Bydgoszczy.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz.9,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 stycznia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego