W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2012 roku

Protokół Nr 76/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 20 grudnia 2012 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012 roku dot. zmian w budżecie na 2012 r.

 2. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu budżetu na 2013 r..

 3. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

 4. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

 5. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

 6. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

 7. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie przekazania odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 557 w miejscowości Chlebowo do skrzyżowania dróg w miejscowości Chodorążek.

 8. Sprawy różne.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012 roku dot. zmian w budżecie na 2012 r.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 371 119 zł i zamkną się kwotą 60 461 413 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

1. Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł. Zwiększeniu ulegają również dochody związane z przekazanymi środkami przez ARiMR na realizację zadań bieżących,

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 070 zł. Zwiększeniu ulegną dochody z tytułu dotacji celowych na wypłacenie odszkodowań dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi publiczne zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

3. Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 zł. Zwiększeniu ulegną dochody z tytułu innych dochodów otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe.

4. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

5. Dział i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000zł Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z tytułu otrzymanej prowizji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

6. Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 371 119 zł i zamkną się kwotą 60 431 413 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

1. Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacanie ekwiwalentu dla osób fizycznych za wykonywane zalesienia gruntów.

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8070 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę odsetek.

3. Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 605 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacanie najmu garażu oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

5. Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 700 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na Fundusz Pracy.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 120 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

7. Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 216 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na płace i Fundusz Pracy.

8. Dział 752 – ochrona narodowa

Rozdział 755212 – pozostałe wydatki obronne.

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia realizowane w ramach umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają usługi.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzenie kryzysowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i energii.

10. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych druków komunikacyjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wydziału.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 525 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki Niepublicznej Szkoły „Edukacja” w związku ze zwiększeniem liczby słuchaczy.

13. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 258 zł. Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 18 079 zł na zakup oleju opałowego oraz energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na płace oraz pozostałe wydatki w związku z bieżacą analizą budżetu szkoły. Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 7 189 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup niezbędnych materiałów.

14. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 590 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 603 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na zakup materiałów i ZFŚS. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

16. Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 413 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wydatki osobiste.

17. Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

18. Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacanie pochodnych z wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z tytułu zakupu artykułów żywnościowych.

19. Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia i pochodne.

20. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi i wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

21. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zgodności i klasyfikacji wydatków dofinansowanych ze środków europejskich jako wydatki niekwalifikowane.

22. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 234 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

23. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 907 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.

24. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 215 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Ad.2. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu budżetu na 2013 r.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że w autopoprawce znalazło się dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 170103 C Moszczone – Zajeziorze w związku z pismem Wójta Gminy Kikół dotyczącego wsparcia finansowego na zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Innymi zmianami zapisanymi w autopoprawce jest zwiększenie rezerwy celowej o kwotę 3 603 zł oraz zwiększenie wydatków w rozdz. 85111 – szpitale ogólne a dotyczących zwrotu poniesionych nakładów na remonty i naprawy w ciepłowni przy Szpital Lipno, sp. z o.ow okresie VII 2009 i II 2012 zgodnie z załącznikami.


Ad.3. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że Komisja Rewizyjna po ostatnim posiedzeniu przekazała projekt planu pracy Komisji na 2013 rok, który zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Lipnowskiego należy przedstawić Radzie Powiatu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Wobec tego został przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

Więcej uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Rady jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013 i skierował go na XXV sesję Rady.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.4. Przyjęcie i przekazanie na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że wszystkie komisje odbyły posiedzenia, na których opracowały plany pracy na 2013 rok. Wobec tego został przygotowany stosowny projekt uchwały na sesję.

Więcej uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2013 i skierował go pod obrady XXV sesji Rady.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.5. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko powiedział, że Komisja ds. czesnego przedstawiła proponowany wykaz dopłat dla dokształcających się nauczycieli. Dodał, że Komisja proponuje nie przyznawać dopłaty do kierunku doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie zatwierdził przedstawiony przez Komisję ds. czesnego wykaz dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

/wykaz w załączeniu do protokołu/


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Referat gospodarczo-administracyjny i zamówień publicznych zwrócił się do Zarządu o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął następujące decyzje odnośnie wskazanych w piśmie kwestii:

 1. Wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany Panu Andrzejowi Pączkowskiemu do czasu ewentualnego wykupu gruntu pod garaż. Ponadto Zarząd ustalił wysokość czynszu na kwotę 52,15 zł.

 2. Wyraził zgodę na przedłużenie o rok, tj. do dnia 31.12.2013 r. umowy najmu lokalu użytkowego Lipnowskiemu Klubowi Kyokushin Karate, utrzymując dotychczasową wysokość czynszu, tj. 700 zł + koszty eksploatacyjne.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie przekazania odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 10 w miejscowości Karnkowo do skrzyżowania dróg w miejscowości .

Starosta K. Baranowski powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu podejmowany był temat przekazania odcinka drogi powiatowej położonego w gminie Lipno od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowości Karnkowo do skrzyżowania dróg w miejscowości Chodorążek.

Jednak po przeprowadzonych wspólnych Wójt Gminy Lipno postanowił wystąpić o przekazanie odcinka drogi powiatowej położonej w gminie Lipno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 557 w miejscowości Chlebowo do skrzyżowania dróg w miejscowości Chodorążek.

Dodał, że w opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie przedmiotowa droga posiada znaczenie lokalne, stanowi uzupełnienie sieci dróg służącej miejscowym potrzebom. Spełnia zatem wymagania dla drogi gminnej określone w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przychylił się do prośby Wójta Gminy Lipno o przekazanie odcinka drogi powiatowej nr 2707 C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska położonego w gminie Lipno od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 557 w miejscowości Chlebowo do skrzyżowania dróg w miejscowości Chodorążek i rozpoczął procedurę przygotowania dokumentacji niezbędnej do przekazania tego odcinka drogi.


Ad.8. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznal się z opiniami komisji Rady Powiatu w Lipnie dotyczącymi projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

/opinie w załączeniu do protokołu/


W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2012 roku.


Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego