W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 77/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2012r.

Protokół Nr 77/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 28 grudnia 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

2.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:40 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia odsetek od zaległości i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  5. Rozpatrzenie pisma Panów Mariusza Wyszyńskiego z Dobrzynia n/W i Mariusza Stankiewicza z Wierznicy./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

  6. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76 507 zł i zamkną się kwotą 60 507 920 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:dz. 758- różne rozliczenia rozdz.75802 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększającym dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

dz 710 – działalność usługowa, rozdz. 71015 – nadzory budowlane, dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801 – oświata i wychowanie rozdz.80120 – licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 - szkoły zawodowe, dział 801- oświata i wychowanie, rozdz.80140 – centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, dział 852 – pomoc społeczna, rozdz 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, dział 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, dział 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85204 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, dział 852 – pomoc społeczna rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Zaznaczyła, że zmiany podyktowane są otrzymanym przez powiat pismem Ministra Finansów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani Małgorzata Kobielska była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie i wystąpiła o rozłożenie na raty zadłużenia wobec powiatu lipnowskiego. Dodała, że zadłużenie dot. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które wraz z odsetkami wynosi 1 969,77 zł. Zaznaczyła, że Wydział Budżetu i Finansów dokonał analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy i przygotował projekt uchwały dot. rozłożenia zadłużenia na raty tj. 19 rat po 100 zł miesięcznie i jedna rata w wysokości 69,77 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia odsetek od zaległości i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pan Stanisław Śliwiński był pracownikiem SP ZOZ w Lipnie i wystąpił o umorzenie naliczonych odsetek i rozłożenie kwoty głównej zadłużenia na raty. Dodała, że zadłużenie dot. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które wraz z odsetkami wynosi 2 202, 85 zł. zł Zaznaczyła, że Wydział Budżetu i Finansów dokonał analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy, z której wynika, że kwalifikuje się do rozłożenia zadłużenia na raty. Dodała, że zostały przygotowane dwa projekty uchwały w tej sprawie, w którym w pierwszym zostają umorzone odsetki a kwota główna zostaje podzielona na raty, natomiast drugi, w którym nie zostały umorzone odsetki i całe zadłużenie zostaje rozłożone na raty.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie należy robić żadnych wyjątków co do umarzenia i również w tym przypadku nie powinno się umorzyć odsetek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia odsetek od zaległości i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tj. nie umorzył odsetek i całe zadłużenie rozłożył na 23 raty po 92 zł i jedna ratę w wysokości 86,85 zł. /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Panów Mariusz Wyszyńskiego z Dobrzynia n/W i Mariusza Stankiewicza z Wierznicy./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych powiedział, iż Panowie Mariusz Wyszyński i Mariusz Stankiewicz, którym Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na wynajem lokalu mieszkalnego po byłym Posterunku Policji w Dobrzyniu n/W zwrócili się o przesunięcie terminu naliczania czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego na 10 stycznia 2013r. w związku z przedłużającym się remontem tegoż lokalu na potrzeby dwóch rodzin. Dodał, że zwrócili się również o wyrażenie zgody na zameldowanie w wynajmowanym lokalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu naliczania czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego od dnia 10 stycznia 2013r. oraz na zameldowanie wnioskodawców w/w lokalu do 31 grudnia 2013 roku.


Ad.6. Sprawy różne

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie przesunięcia terminu płatności not obciążeniowych Nr 43 oraz 46 do końca roku w związku z koniecznością dokonania stosowanych zmian w budżecie miasta.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie terminu płatności not obciążeniowych Nr 43 oraz 46 do dnia 31 grudnia 2012r przez samorząd miasta Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1376m2 położonej w Lipnie obrębie 11, stanowiącej działki nr 388/5 i 388/7 z powodu wzrostu wartości nieruchomości.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego