W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 75/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 grudnia 2012r.

Protokół Nr 75/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 12 grudnia 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

3. Iwona Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

4. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

5. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

6.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:40 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodziny zastępczej. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo- wychowawczego 2012. /ref. Dyrektor Placówki I. Mikołajczyk/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nierchomosći przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierzawcom/ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiacej właśność Powiatu Lipnowskiego/ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego ref. Naczelnik Wydział ŚR i L E. Rudewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2013r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia odsetek od zaległości i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenia umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie uwzględniania w wydatkach budżetu Powiatu kwot wynikających z załączonych faktur pro forma. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

10. Zapoznanie się z opiniami Komisji Budownictwa i Rolnictwa nt. projektu budżetu na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

11.Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie przekazanie odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowosci Karnkowo do skrzyżowania dróg w miejscowości Chodorążek.

12.Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu. / ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

13.Rozpatrzenie pisma Pana M. Krajewskiego w sprawie zakupu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem.

14. Zapoznanie się ze stanowiskami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa na temat pisma mieszkańców czasowo przebywających w miejscowosci Łąkie nt. wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Łąkie. /ref. Naczelnik Wydział ŚR i L E. Rudewicz/.

15.Rozpatrzenie pisma Fundacji ICPPC w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zawetowania ustawy o nasiennictwie /ref. Naczelnik Wydzaił ŚR i L E. Rudewicz/.

16.Informacja Ceres dot. budowy biogazowni./ref. Sekretarz Powoatu Z. Chmielewski/.

17. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn i urzadzeń z CKP, których nie udało się sprzedać mimo dwukrotnej licytacji/ref. E. Zielińska/.

18. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad1. 1.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że były rozmowy, by najbliższa sesja Rady Powiatu w Lipnie , która będzie sesją budżetową odbyła się 20 grudnia 2012r, zgodnie z tradycją w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Następnie poprosił, by kierownicy jednostek kolejno przedstawili materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesje.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodziny zastępczej. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Powiedziała, że PCPR w Lipnie realizowało przypisane ustawami zadania zgodnie z planem i bez żadnych utrudnień. Dodała, że PCPR w Lipnie w 2012r. pozyskało środki w wysokości 1 198 831, 94 zł .z różnego typu źródeł tj .dotacje, z PFRON, z programów unijnych itp.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał również, iż z Programu Wyrównywania Różnic między regionami II powiat lipnowski dokonał rozliczenia projektów dot. dostosowania dźwigu osobowego do wymagań osób niepełnosprawnych w szpitalu oraz dostosowania podłogi na parterze i w wiatrołapie budynku Szkoły Podstawowej w Wólce i Czermnie. Zaznaczył, że również w 2012r. powiat lipnowski wyraził gotowość dalszej realizacji projektu i uzyskał środki finansowe: dla szpitala na dostosowanie wejścia głównego do Budynku A Blok Łóżkowy do wymagań osób niepełnosprawnych, na potrzeby gminy Kikół na remont budynku Zespołu Szkół w Kikole, Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Gminy Wielgie na zakup 9-miejscowego ,,mikrobusu” do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Gminy Lipno na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dla Dom Pomocy Społecznej na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Kończąc wyraził podziękowanie i słowa pochwały dla Kierownika i pracowników PCPR w Lipnie za wszelkie działania, które wpłynęły na tak duże pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodziny zastępczej i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo- wychowawczego 2012. /ref. Dyrektor Placówki I. Mikołajczyk/.

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie z działalności Placówki. Zaznaczyła, że Placówka realizuje wszystkie nałożone na nią zadania zgodnie z planem i bez większych problemów. Dodała, że Placówka rozpoczęła realizację do zadania inwestycyjnego jakim jest wymiana ogrzewania z olejowego na pelet. Nadmieniła, że Placówka otrzymała również dofinansowanie z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego na wydatki inwestycyjne i na wydatki ogólne placówki w wysokości ok. 60 tys. zł. Zaznaczyła, że w Placówce znajduje się 30 wychowanków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji. Realizacja zadań i planu pracy opiekuńczo- wychowawczego 2012r.i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012r. Powiedziała, że planowane dochody zamykają się kwotą 60 060 294 zł, a zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw, w dz. 758- różne rozliczenia, rozdz. 75801- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz.80130- szkoły zawodowe, w dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, w dz.900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz., 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmian również dokonano po stronie wydatków, które zamkną się kwotą 60 060 294zł. Dodała, że zmiany następowały w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj.: w dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, w dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, rozdz. 77005- promocja jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102-szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz 80132, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80146- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz.85204- rodziny zastępcze, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, rozdz.. 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto dodała, że zmiany wystepują również w zadaniach inwestycyjnych i polegają na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowksiego na rok 2012 i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz—Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zarówno projekt uchwały dot. uchwalenia budżetu na 2013r. jak i uchwalenia Wieloletniej Prozganozy Finansowej na lata 2013-2028 był omawiany przy okazji przyjmowania projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013r. przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 listopada br. i przekazany został do RIO i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie wraz z projektem budżetu na 2013r.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu. Dodał, że projekt uchwały dotyczy garaży (4 garaży położonych na działce nr 380/53 i 3 garaży położonych na działce nr 380/54) znajdujących się na ul. Sierakowskiego w Lipnie przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nierchomosći przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierzawcom/ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom. Dodał, że aktualni dzierżawcy posiadali jeszcze ze zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie nawiązane umowy dzierżawy tych garaży i po przejęciu majątku przez powiat zawarli takie umowy z powiatem lipnowskim., więc przyznanie im prawa pierwszeństwa zakupu tych nieruchomosći wydaje się być jak najbardziej zasadne. Dodał, że cena nabycia udziałów we współwłasności nieruchomości odpowiadać będzie ich wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiacej właśność Powiatu Lipnowskiego/ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej właśność Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że w związku z zamiarem sprzedaży działek ich dotychczasowym dzierżawcom, aby utrzymać ich pełną użyteczność, celowym i koniecznym jest obciążenie nieruchomosci ozn. geodezyjnie jako działka nr 380/52 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz tych nieruchomości. Dodał, że ustanowienie tej służebności zapewni korzystanie z nieruchomości władnącej na dotychczsowych warunkach tzn. umożliwi dojazd samochodów do garaży na nich posadowionych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, mista Lipna, stanowiacej własnśsć Powiatu Lipnowskiego i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego /ref. Naczelnik Wydział ŚR i L E. Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań własnych powiatu. Dodała, że dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policja po stwierdzeniu , że osoba prowadząca dany pojazd jest pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Zaznaczyła, że w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Podkreśliła, że na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu i w/w projekcie uchwały zostały ustalone maksymalne wysokości opłat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego i skierował na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2013r.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekt planu pracy Rady Powiatu został opracowany w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2013r.,który przekazał na XXV sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 20 grudnia br. na godz. 10:00 XXV sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, że zaproponowane zmiany regulaminu dot. pewnej kosmetyki tj. zmiana pieczęci korespendencyjnej, zmiana brzemienia § 21 pkt. ,,a”, oraz dodanie pkt.,,c” do § 36 ust. 1.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie podjął uchwałe w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 290 zł i zamkną się kwotą 60 060 294 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. w dz. 700- gospodarka gruntami, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- placówki opiekuńczo- wychowawcze. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 290 zł i zamkną się kwotą 60 060 294 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w rozdz. 60095- pozostała działalność, w dz.700- gospodarka gruntami, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, 80140- centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz.. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiekszeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Zaznaczyła, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Ponadto ze względu na urealnienie przedsiewzięć realizowanych powyżej jednego roku ulega zmianie załącznik dot.przedsięwzięć na lata 2012-2020.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki gruntami- powiedział, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego tj. niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy Wielgie. Dodał, że nieruchomości stanowiły drogi publiczne i od 01 styczna 1999r. są zaliczane do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego / uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia odsetek od zaległości i rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że 21 osób, podmiotów wystąpiło o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia wobec powiatu lipnowskiego. Dodała, ze zadłużenie dot. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz bezpodstawnego wezwania karetki. Zaznaczyła, że Wydział Budżetu i Finansów dokonał analizy sytuacji finansowej dłużników powiatu i przygotował stosowne projekty uchwał w stosunku do takich dłużników: Elżbieta Jaenecke z Lipna, Marek Sobociński z Lipna, Elżbieta Sekulska z Lipna, PPHU ,,Agromlecz” sp. zo.o z Lipna., Mirosława Nowicka z Dobrzynia n/W, Krystyna Nowicka z Lipna, Karolina Kamińska z Lipna, Irena Klajster z Lipna, Barbara Szymańska z Zadusznik, Jolanta Reschke z Włocławka, Katarzyna Szulc z Dobrzynia n/W, Beata Kalinowska z Kikoła, Weronika Wesołowska z Borku, Piotr Daczkowski z Radomic, Regina Wolfram z Lipna, Ryszard Pawłowski z Dobrzynia n/W, Adam Jabłoński z Chlebowa, Krzysztof Jędrzejewski z Lipna, Patryk Olewiński z Lipna, Barbara Specjalska z Dobrzynia n/W, Jadwiga Tomaszewska z Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwały dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia wobec powiatu lipnowskiego w stosunki do 21 podmiotów /uchwały stanowią zał. nr od 15 do 36 do nin. protokołu/.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenia umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Spółka Szpital Lipno wystąpiła o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu o pow. 26 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na małą gastronomię oraz części nieruchomości (pow. dachowej) dla PW Marton, Mariusz Trąbczyński z Golubia Dobrzynia. Dodał, że Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę na przedłużenie umowy poddzierżawy pow. dachowej dla PW Marton z Golubia Dobrzynia do 31 stycznia 2014r., więc póki co nie ma potrzeby przedłużenia, natomiast w kwestii pierwszej sprawy został przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie tj. pomieszczenia o pow. 26 m2 na rzecz Pana Daniela Chrabąszczewskiego na okres do 31 grudnia 2013 roku./ uchwała stanowi zał. nr 37 do nin. protokołu/.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie uwzględniania w wydatkach budżetu Powiatu kwot wynikających z załączonych faktur pro forma. ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy wywiązać się z zawartych w porozumieniu ustaleń i dlatego postanowił uregulować do końca bieżącego roku faktury będące zwrotem nakładów na remonty i naprawy w ciepłowni przy Spółce Szpital Lipno, by ten temat ostatecznie zakończyć, natomiast koszty dokumentacji dotyczące przebudowy apteki szpitalnej zostaną uregulowane z przyszłorocznego budżetu powiatu, ponieważ ta inwestycja jest zapisana do realizacji w przyszłym roku. Zaznaczył, by po przejęciu dokumentacji dot. remontu apteki szpitalnej rozpocząć przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont apteki szpitalnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uregulować do końca bieżącego roku faktury będące zwrotem nakładów za przeprowadzone remonty i naprawy w ciepłowni przy Spółce Szpital Lipno w okresie od sierpnia 2009 do lutego 2012 w wysokości 69 165,67 zł, natomiast koszty dokumentacji dotyczące przebudowy apteki szpitalnej w wysokości 34 440,00 zł zostaną uregulowane z przyszłorocznego budżetu powiatu.


Ad.10. Zapoznanie się z opiniami Komisji Budownictwa i Rolnictwa nt. projektu budżetu na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nt. projektu budżetu powiatu na 2013r. Dodała, że Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013r., proponując rozważnie możliwości przeniesienia środków w wysokości 70 tys .zł z promocji powiatu (rozdz. 75075) do rozdziału 60014 (drogi publiczne powiatowe) § 4300 (zakup usług pozostałych), natomiast Komisja Budownictwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2013r. 2 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przygotowany projekt budżetu na 2013 rok został skomponowany w taki sposób, by właściwie zabezpieczyć realizację zadań własnych powiatu i na chwilę obecną nie ma potrzeby dokonywać w nim żadnych zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożonymi opiniami Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nt. projektu budżetu powiatu na 2013r.


11.Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Lipno w sprawie przekazanie odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowosci Karnkowo do skrzyżowania dróg w miejscowosci Chodorążek.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że co prawda Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przedstawił swoją opinie co do tego tematu, jednakże dodał, że przed podjęciem decyzji konieczna byłaby rozmowa z Wójtem Gminy Lipno i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na ten temat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków postanowił temat ten przesunać na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad. 12.Rozpatrzenie pisma Referatu w sprawie podjęcia decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu. / ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych-zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

  1. skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu murowanego oraz umowy najmu lokalu użytkowanego z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego / projekt uchwały stanowi zał. nr 38 do nin. protokołu/.

  2. ustalił stawkę czynszu lokalu użytkowanego mieszczącego się przy ul. Sierakowskiego 10A na rzecz Pani Zdzisławy Ostrowskiej na 16 zł + VAT za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

  3. wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny:

- łóżek szpitalnych dla Szpitala Lipno Sp. zo.o.

- mebli biurowych dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie

- instrumentów muzycznych dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie

4. postanowił o zabezpieczeniu w budżecie brakującej kwoty potrzebnej do podpisania umowy z firmą Derpol Sp z o.o. z Warszawy - oferenta, który wygrał postępowania przetargowe na ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie”.

5. postanowił o zabezpieczeniu w budżecie brakującej kwoty potrzebnej do podpisania umowy z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim - oferenta, który wygrał postępowania przetargowe na ,,Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.262.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


13.Rozpatrzenie pisma Pana M. Krajewskiego w sprawie zakupu budynku po byłem Liceum Pedagogicznym w Skępem.

Przewodniczacy Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w ostatnim czasie ze strony radnych powiatowych pojawią się pewne propozycje dot. zagospodarowania budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skepem na cele służące realizacji zadań powiatu, które należy rozważyć i które do połowy przyszłego roku powinny ulec skonkretyzowaniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że od połowy przyszłego roku zostaną podjęte ostateczne decyzje dot. tej nieruchomości, w tym również ta o ewentualnej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


14. Zapoznanie się ze stanowiskami Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa na temat pisma mieszkańców czasowo przebywających w miejscowosci Łąkie nt. wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Łąkie. /ref. Naczelnik Wydzaił ŚR i L E. Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- powiedziała, że odbyły się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego oraz Komisji Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa na temat pisma mieszkańców czasowo przebywających w miejscowosci Łąkie nt. wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze, które wskazały, iż właściwym adresatem w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gmina Miasta Skępe, ponieważ zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent), a zadania wykonywane przez wójta w tym zakresie należą do zadań własnych gminy i dlatego proponują pismo w tej sprawie przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przekazał do rozpatrzenia pismo mieszkańców czasowo przebywających w miejscowości Łąkie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.


15.Rozpatrzenie pisma Fundacji ICPPC w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zawetowania ustawy o nasiennictwie /ref. Naczelnik Wydzaił ŚR i L E. Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że temat ten był kilkakrotnie przedmiotem posiedzeń Zarządu i proponuje podtrzymać wczesniej wypracowane stanowisko Zarządu w tym temacie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, władze powiatowe nadal podtrzymują stanowisko, że działania w tym zakresie należą przede wszystkim do władz ustawodawczych i wykonawczych państwa i naciski na stosowane organy państwa i prośby ze strony władz samorządowych nie dadzą oczekiwanych rezultatów w tym zakresie.


16.Informacja Ceres dot. budowy biogazowni./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinfomował, iż spotkał się z przedstawicielem firmy Ceres w obecności Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa oraz Prezesa Spółki Szpital Lipno i przedstawił propozycje powiatu co do planowanej inwestycji. Podkreślił, że w toku dyskusji zarówno On jak i Naczelnik Środowiska nabrali przekonania, że nie ma niestety możliwosci nawiązania ścisłej współpracy z firmą Ceres ponieważ jej zakres mocno ograniczają obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie będzie stał na przeszkodzie realizacji inwestycji polegającej na budowie Biogazowni na terenie Powiatu Lipnowskiego i w ramach obowiązującego prawa udzieli wszelkiego wsparcia, jednakże przesłane przez Spółkę CERES wnioski i propozycje nie gwarantują spełniania naszych oczekiwań związanych z tą inwestycją i dlatego nie podejmujemy się ścisłej współpracy przy jej realizacji.
17. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn i urzadzeń z CKP, których nie udało się sprzedać mimo dwukrotnej licytacji/ref. E. Zielińska/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze fakt, iż mimo dwukrotnej licytacji nie udało się zbyć wymienionego w piśmie maszyn i urządzeń z CKP jednogłośnie wyraził zgodę na jego zbycie potencjalnym nabywcom w drodze negocjacji.


18. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że od 1 stycznia 2013r. Wojewoda przejmie na siebie obowiązek wypłaty renty Pani Wyborskiej.

Nadto zwróciła się o rozważnie możliwości wyremontowania garaży będących własnością Skarbu Państwa, a którymi administruje powiat położonych na ul. Sierakowskiego obok budynku weterynarii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk na temat poparcia stanowiska Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz informacją ZDW w Bydgoszczy nt. zimowego utrzymania dróg.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 grudnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego