W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 74/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2012r.

Protokół Nr 74/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 29 listopada 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2.Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

3.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 08:05 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  3. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn.:,, Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

  4. Rozpatrzenie pism dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia wobec powiatu lipnowskiego: /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- od Pani E. Sekulskiej z Lipna

- od Pani E. Jaenecke z Lipna

- od Pani J. Reschke z Włocławka

- od Pani B. Sinkowskiej ze Skępego

- od Pana M. Sobocińskiego z Lipna

-od Pani K. Szulc z Dobrzynia n/W

- od Pani H. Struś z Włocławka

- od P. W. Sobocińskiego z Lipna

- od Pani M. Kobielskiej z Lipna

- od Pani D. Krauze z Działynia

- od Pana A. Dąbrowskiego z Lipna

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

8. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Pożytku Publicznego ,,ODEON” w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków na zakup instrumentów. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Dodała, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Ponadto ze względu na urealnienie przedsięwzięć realizowanych powyżej jednego roku ulega zmianie załącznik dotyczący przedsięwzięć na lata 2012-2028 m.in poprzez usunięcie zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /uchwala stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 147 620 zł. i zamkną się kwotą 60 057 004 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 752- obrona narodowa rozdz. 75212- pozostałe wydatki obronne, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze , rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie. Wskazała, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 147 620 zł i zamkną się kwotą 60 057 004 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 752- obrona narodowa rozdz. 75212- pozostałe wydatki obronne, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, rozdz. 80140- centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012./uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.3. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn.:,, Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- powiedziała, że realizując uchwałę Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zwróciła się o ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na w/w zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Skarbnika Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.


Ad.4. Rozpatrzenie pism dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia wobec powiatu lipnowskiego: /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- od Pani E. Sekulskiej z Lipna

- od Pani E. Jaenecke z Lipna

- od Pani J. Reschke z Włocławka

- od Pani B. Sinkowskiej ze Skępego

- od Pana M. Sobocińskiego z Lipna

-od Pani K. Szulc z Dobrzynia n/W

- od Pani H. Struś z Włocławka

- od P. W. Sobocińskiego z Lipna

- od Pani M. Kobielskiej z Lipna

- od Pani D. Krauze z Działynia

- od Pana A. Dąbrowskiego z Lipna

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wszystkie osoby, które zwracają się o umorzenie lub rozłożenie zadłużenia na raty nie miały skrupułów i wzięły za pomocą komornika od SP ZOZ w Lipnie środki, które im się faktycznie nie należały. Zaznaczył, że według niego nie powinno się w ogóle rozważać umorzeń tylko ewentualnie rozłożenie na raty.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Wydział Budżetu i Finansów dokonał analizy poszczególnych podań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. zwrócił się do Wydziału Budżetu i Finansów o podjęcie czynności polegających na zebraniu dowodów sytuacji finansowo- rodzinnej następujących wnioskodawców: Pani Jolanty Reschke w Włocławka, Pani Katarzyny Szulc z Dobrzynia n/W, Pani Małgorzaty Kobielskiej z Lipna.

2. negatywnie ustosunkował się do pism dot. umorzenia zadłużenia lub zawieszenia spłaty zadłużenia, które przedłożyli: Pani Halina Struś z Włocławka, Pan Andrzej Dąbrowski z Lipna, Pani Beata Sinkowska ze Skępego, Pan Waldemar Sobociński z Lipna.

3. zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów o przygotowanie projektów uchwał dot. rozłożenia na raty zadłużenia wobec następujących wnioskodawców: Pani Elżbiety Sekulskiej z Lipna, Pani Elżbiety Jaenecke z Lipna, Pana Marka Sobocińskiego z Lipna.

4. zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do wyjaśnienia sytuacji Pani Danuty Krauze z Działynia.


Ad.6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30 października 2012r. został przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego ujednolicający stawki czynszu w poszczególnych lokalach mieszkalnych zgodnie z wytycznymi Zarządu, proponując ustalić stawkę czynszu za wynajem 1 m kw. lokalu mieszkalnego: w Zespołu Szkół w Skępem na 4,20 zł netto, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (suterena) na 3,30 zł netto, Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W (lokalu w budynku gospodarczym w Leniach Wielkich) na 3,70 zł netto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołów Szkół stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30 października 2012r. został przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy, proponując ustalić stawkę czynszu najmu izb dydaktycznych w wysokości minimum 30 zł + VAT za 1 godz. lekcyjną, stawkę czynszu najmu sal gimnastycznych w wysokości minimum 60 zł + VAT za 1 godz. lekcyjną.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalonego w umowach jako czynsz godzinowy /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Pożytku Publicznego ,,ODEON” w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków na zakup instrumentów. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w związku z faktem, iż Stowarzyszeniu ODEON, które prowadzi Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego pozostały środki finansowe niewykorzystane w pozycji transport w wysokości 3 500 zł oraz w pozycji organizacja warsztatów muzycznych w wysokości 600 zł proponują dokonać przeniesienia tych środków na pozycję zakup instrumentów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie wskazanych przesunięć i przeznaczenie kwoty 4.100,00 zł na zakup instrumentów muzycznych.


Ad.9. Sprawy rożne.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż wpłynęły pisma z Zespołu Szkół w Skępem dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z firmą BUNTE oraz ustalenia wielkości stawki czynszu za 1 m2 oraz w sprawie ustalenia wielkości stawki czynszu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni na rzecz archiwum ARiMR

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem 40 m2 powierzchni na prowadzenie archiwum ARiMR, oraz wyraził zgodę na przedłużenie umowy powierzchni na rzecz firmy Bunte proponując jak wszystkim pozostałym najemcom stawkę 16 zł + VAT za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 5 członków postanowił o wystosowaniu pisma do dyrektorów szkół, w którym przedstawi wszystkie uregulowania dot. czynszów najmu w jednostkach oświatowych.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, iż dostał propozycje zasiadania w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Wskazał, że ma ku termu odpowiednie kwalifikacje. Dodał, że nie będzie to kolidować w żaden sposób z pełnioną przez niego funkcją w Starostwie i zapytał członków Zarządu, czy nie widzą ku temu żadnych przeciwwskazań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków nie zgłosili uwag co do możliwości objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej PUK w Lipnie przez Sekretarza Powiatu w Lipnie Z. Chmielewskiego.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Skarbnik Powiatu w Lipnie o przedstawienie sytuacji finansowej powiatu. Powiedziała, że dziś rano na koncie powiatu było 244 tys. zł. Dodała, że zostały spłacone zaplanowane do spłaty zobowiązania po SP ZOZ w Lipnie, pożyczki do WFOS i GW. Dodała, że należy jeszcze spłacić pożyczki do Banku Spółdzielczego w Lipnie i Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim. Podkreśliła, że powiat posiada środki na lokacie w wysokości 1,5 mln zł.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że na dzień 17 grudnia 2012r. planowane jest uroczyste oddanie do użytku budynku nowej Komendy Policji w Lipnie, na którą to uroczystość zaproszony został Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości oraz Komendant Główny Policji.

Następnie poinformował, że na dzień 20 grudnia planowana jest sesja budżetowa, która tradycyjnie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 listopada 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego