W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 73/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012r.

Protokół Nr 73/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 19 listopada 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

  3. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i przekazanie na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku dot. zmian w budżecie na 2012r.

  2. Przyjęcie i przekazanie na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie apelu w sprawie nieobniżania służby zdrowia na terenie Powiatu Lipnowskiego

  3. Rozpatrzył pismo Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie logo Starostwa Powiatowego na stronie internatowej naszego klubu.

  4. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku dot. zmian w budżecie na 2012r.

B/ Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 192 210 zł i zamkną się kwota 59 903 384 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71005- nadzór budowlany, w dz.750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz.85204- rodziny zastępcze, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w dz. 900- gospodarka komunalna rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaznaczyła, że również po stronie wydatków następują zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 192 210 zł i zamkną się kwotą 59 903 384 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne rozdz. 7115- nadzór budowlany, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, rozdz. 75075- promocje jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, rozdz. 80114- zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz. 80146- dokształcenia i doskonalenia nauczycieli, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, rozdz.. 85410- internaty i bursy szkolne, rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów, w rozdz. 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w dz. 900- gospodarka komunalna w rozdz. 90095- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2012 roku dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Przyjęcie i przekazanie na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie apelu w sprawie nieobniżania służby zdrowia na terenie Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został przygotowany apel Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nieobniżania poziomu finansowania służby zdrowia na terenie Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że w związku z planami NFZ dot. obcięcia o pond 1 mln zł kontaktu dla lipnowskiego szpitala został przygotowany przedmiotowy apel, by dać Prezesowi Spółki Szpital Lipno wsparcie w negocjacjach z NFZ. Dodał, że w/w apel byłby głosem społeczeństwa w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął apel w sprawie nieobniżania służby zdrowia na terenie Powiatu Lipnowskiego /apel stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na XXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.3. Rozpatrzył pismo Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie logo Starostwa Powiatowego na stronie internatowej naszego klubu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie logo Starostwa Powiatowego na stronie internatowej klubu.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zamieszczenie logo Powiatu Lipnowskiego na stronie internetowej Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate.


Ad.4. Sprawy różne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 listopada 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego