W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 72/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 09 listopada 2012r. r.

Protokół Nr 72/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 09 listopada 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Anna Smużewska -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  3. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  4. Jarosław Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościamiPosiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 09 listopada 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011-2012. / ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012r./ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem Lipno oraz Gminą Miasta Lipna dotyczacej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegjacej na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie. /ref. Sekretarz Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2013 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego".

2. Rozpatrzenie pisma Pana T. Chojnickiego z Lipna w sprawie dofinansowania do likwidacji barier architektocznicznych /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2013-2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży gruntów zajętych pod garaże blaszane położonych na działce nr 442/33 i 442/34 w Lipnie. /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

6. Rozpatrzenie pisma Pani B. Kalinowskiej z Kikoła w sprawie rozłożenia na raty zaległej kwoty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

7. Rozpatrzenie pisma Pani E. Jaenecke z Lipna w sprawie umorzenia całości odsetek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie przekazania do przygotowanej pracowni urządzeń techniki komputerowej 10 zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie ustalenia pensum dla kierowników poszczególnych sekcji instrumentów /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

10. Porozumienie z Miastem i Gminą Skępe w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą ,,Modernizacja już istniejacych boisk przy Zespole Szkół w Skępem”. / ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

11. Rozpatrzenie pisma w sprawie wynajmu mieszkania przy ul. Zduńskiej, po byłym Posterunku Policji w Dobrzyniu n/W. /ref. Kierownik Refaratu A. Linkowski/.

12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1.Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że była wstępna propozycja, by XXIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 19 listopada na godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie zwrócił się o referowanie kolejno materiałów i projektów uchwał przygotowanych na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011-2012. / ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011-2012 była omawiana na poprzednim posiedzeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011-2012. / informacja stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012r./ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze PCPR w Lipnie mając na uwadze zbliżający się koniec roku zaproponował przesunięcia w PFRON, by jak najefektywniej wykorzystać przyznane środki. Dodał, że w ramach proponowanych zmian zostaną przesunięte środki z paragrafów, na których są niewykorzystane środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z uwagi na dużą ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze wzglądu na brak środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012r./uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 85 185 zł i zamkną się kwotą 59 718 174 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów dokonano w dz.801- oświata i wychowanie, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domu pomocy społecznej, w dz. 853- administracja publiczna, rozdz. 85324- starostwa powiatowe.

Dodała, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 85 185 zł i zamkną się kwotą 59 718 174 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 756- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz.75622- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w dz. 757- obsługa długu publicznego w rozdz. 75702- obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, 8012- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, w dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz.85204- rodziny zastępcze, rozdz.85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, rozdz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy. Dodała, że również w zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych następują zmiany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowksiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budzetowym 2012.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

Przewodniczacy Zarządu- powiedział, że zgodnie z deklaracją daną Komendatowi Wojewódzkiemu Policji został przygotowany projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomosći niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowksiego na cele publiczne dot. działki nr 1874/15 o pow. 0.0125 ha z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Komendzie Policji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjał projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem Lipno oraz Gminą Miasta Lipna dotyczacej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegającej na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie. /ref. Sekretarz Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem Lipno oraz Gminą Miasta Lipna dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie. Zaznaczył, że w/w uchwała reguluje zasady realizacji zadania, którego konieczność wykonania spowodowana jest potrzebą udrożnienia szlaku komunikacyjnego, z którego korzystaja mieszkańcy Powiatu Lipnowskiego, w tym głównie zasady rozliczenia tej niezwykle ważnej dla powiatu lipnowskiego inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjał projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem Lipno oraz Gminą Miasta Lipna dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie mostu drogowego na rzece Mień w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2013 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że corocznie uchwalany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i taki projekt programu na rok 2013 został przygotowany. Zaznaczył, że został on poddany konsultacjom społecznym i uwzględnia uwagi organizacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjał projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2013 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"..

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu ,, Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Mirosławowi Bytnerowi. Dodał, że na wniosek Zarządu Powiatu w Lipnie została rozpoczęta procedura związana z uhonorowaniem Kapelmistrza tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. Wskazał, że jest pozytywna opinia Kapitały Honorowej tytułu ,, Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” w tym temacie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego"/projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/ i skierował na XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jendogłośnie postanowił wystapić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 19 listopada br. na godz. 13:00 XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad.2.Rozpatrzenie pisma Pana T. Chojnickiego z Lipna w sprawie dofinansowania do likwidacji barier architektocznicznych /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Pan T. Chojnicki- jest człowiekiem posiadającym liczne schorzenia. Zaznaczył, że Pan T. Chojnicki jest zasłużony dla regionu powiatu lipnowskiego, jest człowiekiem udzielającym się na niwie kulturalno- historycznej i nowy komputer z oprzyrządowaniem z pewnością pomógłby mu w codziennym życiu i prowadzonej działalności na rzecz regionu. Zaznaczył, że jest opinia PCPR w Lipnie, która mówi o możliwości dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu komputera z oprzyrządowaniem.


3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 91 411 zł i zamkną się kwotą 59 632 989 zł. Zaznaczyła, że po stronie dochodów zmiany następują w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 700- gospodarka gruntami, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalności usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz.75011- urzędy wojewódzkie, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 91 411 zł i zamkną się kwotą 59 632 989 zł. Poinformowała, że zmian po stronie dochodów dokonano w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 630- turystyka, rozdz. 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w dz. 700- gospodarka gruntami, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa, rozdz.71015- nadzory budowlane, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwem Straży Pożarnej, w dz. 758- rozliczenia rożne, rozdz. 75818- rezerwy ogólne i celowe, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80140- centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, w dz. 851- ochrona zdrowia, w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 86506- poradnie psychologiczno- pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 / uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2013-2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano dochody na poziomie 59 120 450 zł, natomiast wydatki na poziomie 57 670 186 zł., co daje planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 450 264 zł. Wskazał, że planowane dochody są dochodami realnymi, możliwymi do uzyskania, w tym również te pochodzące ze sprzedaży mienia. Zaznaczył, że w środkach ze sprzedaży mienia zostały zawarte działki przy ul. Okrzei, grunty pod garaże, budynek starego szpitala przy ul. 11 Listopada, działki w Dobrzyniu n/W. Dodał, iż istotne jest, że prognozowana na 2013r. wysokość subwencji razem z udziałami w podatkach jest wyższa o 2 mln niż w tym roku.

Następnie szczegółowo przedstawił planowane wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Jako pierwszy został przedstawiony budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, wskazując, że w budżecie tej jednostki zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 992 254,00 zł, zakup usług remontowych- 300 000 zł, zakup usług pozostałych 150 000,00 zł. Później omówił budżet PUP, w którym nie są planowane żadne inwestycje, ponieważ budynek jest wyremontowany, natomiast następuje zmniejszenie na płacach o 60 tys. zł. Zaznaczył, że w DPS w Nowej Wsi planowane jest dokończenie ogrodzenia i zakup samochodu. Wskazał, że w Placówce natomiast planowane jest 50 tys. zł na wymianę pieca. Zaznaczył, że budżet PCPR w Lipnie oraz PZON pozostaje bez zmian. Następnie przedstawił budżet w rozdz. szpitale ogólne informując, że w projekcie została zaplanowana kwota 40 000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 1 000 000 zł na remont apteki szpitalnej i dokończenie remontu oddziału wewnętrznego oraz 3 439 841,00 na spłatę zobowiązań po SP ZOZ w Lipnie. Dodał, że zgodnie z obietnicą zapisano 70 000 zł na zakup wyposażenia nowej Komendy Policji. Poinformował również, że w projekcie budżetu na 2013r. nie zaplanowano żadnych środków na dofinansowanie zabytków oraz działalności OSP. Następnie powiedział, że wydatki na oświatę i edukację zaplanowano na 2013r. w wysokości 18 mln zł, w tym planowana jest zmiana ogrzewania w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie oraz Zespole Szkól w Skępem, zakup autokaru i remont stołówki szkolnej na potrzeby ZS w Dobrzyniu n/W, drobne remonty w jednostkach oświatowych powiatu.

Dodał, że z innych inwestycji planowana jest termomodernizacja budynku przy ul. Sierakowskiego ( były budynek KRUS), opracowanie dokumentacji pod modernizacje boisk sportowych przy ZS w Skępem, I etap prac modernizacyjnych boiska przy ZS w Lipnie oraz pomoc finansowana dla Gminy Miasta Lipna z przeznaczeniem na budowę mostku na rzece Mień, pomoc finansowa dla Gminy Kikół z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową.

Kończąc powiedział, że przyszłoroczny budżet nastawiony będzie na spłatę zadłużenia powiatu i oszczędne gospodarowanie środkami.

P. Wojciechowski- powiedział, że najważniejszą kwestią jest, by budżet był realny.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że teraz konieczne jest omówienie planowanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dodała, że w WPF zostały zawarte przedsięwzięcia, które już funkcjonują takie jak: Infostrada Kujaw i Pomorza, Powiat Lipnowski- Zdobyć więcej i inne programy systemowe oraz wnoszenie wkładów do spółki Szpital Lipno, czy takie które dopiero zamierzamy zrealizować, budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS w Lipnie, modernizacja boisk sportowych przy ZS w Skępem, modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody w ZS w Skępem, ZST w Lipnie, w ZS w Dobrzyniu n/W oraz w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej, budowa boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, a także takie zadania jak remont dachu i wymiana okien, remont korytarzy czy remont muru ogrodzeniowego w ZS w Skępem.

Następnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013, w którym zawarła propozycje limitów, łączną kwotę poręczeń i upoważnień oraz wysokość rezerw oraz czynności, do których upoważnia się Zarząd Powiatu na tym samym poziomie i w takim samym zakresie jak było w tym roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2013-2028./ uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/ i przekazał RIO i Radzie Powiatu w Lipnie.


5. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży gruntów zajętych pod garaże blaszane położonych na działce nr 442/33 i 442/34 w Lipnie. /ref. Inspektor J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gosposdarki nieuchomosćiami- zwróćił się o podjęcie decyzjii w sprawie sprzedaży gruntów zajętych pod garaże blaszane, których właścicielem jest Powiat Lipnowski. Dodał, że Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XI/64/2011 wyraziła zgodę na zbycie gruntów pod garaże blaszane znajdujących się na działce nr 442/33, 442/34. Ponadto wskazał, że zgodnie z wolą Zarządu zostało zorganizowane spotkanie, na którym dzierżawcy zostali poinformowani o warunkach sprzedaży, a zwłaszcza o jedynej formie zakupu tj. formie przetargu nieograniczonego. Dodał, że wszyscy dzierżawcy pisemnie potwierdzili zgodę na zakup gruntów na w trybie przetargowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zrealizować do końca Uchwałę Nr XI/64/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu, dlatego też wyraził zgodę na zbycie gruntów pod garaże blaszane położone na działce nr 442/33, 442/34 w drodze przetargu nieograniczonego.


6. Rozpatrzenie pisma Pani B. Kalinowskiej z Kikoła w sprawie rozłożenia na raty zaległej kwoty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Pani Kalinowska zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty kwoty 812,11 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wyegzekwowanego w toku egzekucji. Dodał, że powyższa zaległość powstała z faktu, że Kancelaria Adwokacko- Radcowska- z Włocławka błędnie określiła raty spłaty należności tj. 10 rat po 269,73 zł, które zostały już zapłacone, jednakże winno być zapłacone 9 rat po 350,94 zł i jedną w kwocie 350,95 zł. Dodał, że w związku z faktem, iż ta zaległość powstała nie z winy Pani Kalinowskiej zaproponował rozpoczęcie procedury zmierzającej do rozłożenia na raty zaległości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów o podjęcie czynności polegających na zebraniu dowodów sytuacji finansowo- rodzinnej wnioskodawczyni


7. Rozpatrzenie pisma Pani E. Jaenecke z Lipna w sprawie umorzenia całości odsetek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że jej zdaniem sytuacja finansowo- rodzinna wnioskodawcy wskazuje na trudną sytuację, ponieważ wnioskodawczyni z niewielkiej emerytury utrzymuje całą rodzinę. Dodała, że Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził jej zgodę na rozłożenie należności na 10 rat po 395,74, ale ono nie jest w stanie ich spłacać w takiej wysokości i płaci miesięcznie po 100zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie już raz wyraził zgodę na rozłożenie tej Pani zaległości na raty i według niego powinien być w swojej decyzji konsekwentny, tym bardziej, że RIO będzie się szczegółowo przyglądała wszystkim decyzjom dot. umarzania, czy rozkładania na raty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie nie wyraził zgody na umorzenie Pani odsetek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od wynagrodzenia wyegzekwowanego w postępowaniu egzekucyjnym i jednocześnie przypomniał o terminowych ich spłatach.


8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie przekazania do przygotowanej pracowni urządzeń techniki komputerowej 10 zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrekcja Zespołu Szkół w Skępem przygotowuje pracownie urządzeń techniki komputerowej, w której uczniowie będą nabywali umiejętności w zakresie montażu, eksploatacji i diagnostyki komputerów osobistych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego, by przekazywali do Zespołu Szkół w Skępem wycofane z użytkowania komputery i urządzenia peryferyjne do przygotowywanej pracowni urządzeń techniki komputerowej.

9. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie ustalenia pensum dla kierowników poszczególnych sekcji instrumentów /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustanowił 14 godz. etat tj. 4 godziny zniżki dla kierownika instrumentów w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia i przypomina o konieczności ustalenia dodatku funkcyjnego zgodnie z widełkami określonymi w Regulaminie w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku.


10. Porozumienie z Miastem i Gminą Skępe w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą ,,Modernizacja już istniejacych boisk przy Zespole Szkół w Skępem”. / ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Rada Miejska w Skępem podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w której udziela z budzetu środki finansowe na modernizację już istniejących boisk przy ZS w Skepem. Ponadto w czasie spotkania w dniu 6 listopada br. radnych Rady Miejskiej Skepego z udziełem Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe i Starosty Lipnowskiego wypracowała wniosek w którym zobowiązała Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia porozumienia z Powiatem Lipnowskim dot. wspólnego wykonania zadania dot. modernizacji boisk przy ZS w Skępem. Wskazała, że samorząd Skępego udzieli powiatowi pomocy finansowej w realizacji tegoż zadania w wysokosći 360 000 zł podzielone na lata 2012-2014. Podkreśliła, że w ramach tegoż wsparcia samorząd Miasta i Gminy Skępe będzie miał prawo do nieodpłatnego korzystnia z boisk w celu organizacji imprez masowych typu ,,Dnia Skepego” , rozgrywek i treningów klubów sportowych, zawodów, turniejów o zasięgu co namniej międzyszkolnym, ze wskazaniem, że organizator imprez będzie ponosił koszty mediów, sprzątania oraz koszty szkód powstałych podczas korzystania z kompleksu boisk.

Przewodniczacy Zarzadu- zaproponował, aby na najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie poinformować radnych o zawartym porozumieniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do zawarcia porozumienia z samorządem Miasta i Gminy Skępe dot. wspólnego wykonania zadania pod nazwą ,,Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem”.


11. Rozpatrzenie pisma w sprawie wynajmu mieszkania przy ul. Zduńskiej, po byłym Posterunku Policji w Dobrzyniu n/W. /ref. Kierownik Refaratu A. Linkowski/.

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że dwóch mieszkańców Miasta Dobrzyń n/W zwróciło się o wynajęcie lokalu o pow. ok. 70 m2 po byłym Posterunku Policji, ponieważ mają bardzo trudną sytuację lokalową, dzieląc z inną rodziną korytarz w kamienicy. Dodał, że sytuacja obu rodzin jest trudna, ponieważ żadna z rodzin w obecnym miejscu zamieszkania nie ma zameldowania ani umowy najmu lokalu.

Dodał, że z Kierownikem Refaratu byli na miejscu z zainteresowanymi i związku z koniecznością dostosowania tego lokalu na potrzeby dwóch rodzin, proponuje miesiąc grudzień przeznaczyć na remont dostosowujący, a od miesiaca stycznia pobierać stosowny czynsz i opłatę za ogrzewanie jak od pozostałych najemców tegoż budynku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie lokalu o pow. 68m2 po byłym Posterunku Policji przy ul. Zduńskiej 8 w Dobrzyniu n/ Wisłą na rzecz w/w wnioskodawców. Ponadto zobowiązał Referat do przygotowania stosownej umowy najmu lokalu na rzecz w/w najemców, która obowiązywała będzie od dnia 01.12. 2012r., (miesiąc grudzień 2012r. na dostosowanie lokalu na potrzeby dwóch rodzin) z tym, że czynsz dzierżawny pobierany będzie od dnia 01.01. 2013 w wysokości 3 zł + VAT oraz 4,82 zł za ogrzewanie.


12. Sprawy rożne.

J. Poliwko- Wicestarosta Lipnowski- powiedział, że zgodnie z decyzją Zarządu powołany Zespół dokonał oglądu budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego (dotychczasowy budynek KRUS) oraz budynku Liceum Pedagogicznego w Skępem. Powiedział że zdaniem Zespołu szacunkowe koszty termomodernizacji budynku przy ul. Sierakowskiego polegające mi.in. na remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz dociepleniu elewacji na prawie 200 tys. zł.

Dodał, że natomiast wykonanie robót odgrzybieniowych, przeciwwilgociowych oraz remont dachu na budynku Liceum Pedagogicznego w Skępem to koszt ponad 320 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, czy część z prac np. na dachu budynku przy ul. Sierakowskiego można wykonać we własnym zakresie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że do prac na dachu potrzebne jest badanie do wykonywania prac na wysokości i w Starostwie jest osoba, która posiada takie badania. Dodał, że w związku z powyższym możliwe jest wykonanie zabezpieczenia dachu we własnym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- wyraził sugestie, by dach na budynku KRUS został wykonany siłami własnymi, natomiast, by Sekretarz wraz z Referatem gospodarczym dokonali rozeznania co do pozostałych prac termomodernizacyjnych tegoż budynku. Dodał, że jego zdaniem w 2013r. można środkami pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wykonać termomodernizacje budynku powiatu przy ul. Sierakowskiego (dotychczasowy budynek KRUS i to zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2013r., natomiast w 2014r. z tych samych środków wykonać prace remontowe obiektu po Liceum Pedagogicznym w Skępem.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 listopada 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego