W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 71/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 października 2012r.

Protokół Nr 71/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 października 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Anna Smużewska -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 3. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 4. Jarosław Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 5. Dariusz Garbarczyk- Komendant Powiatowy Policji w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Analiza dochodów z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego /ref. Inspektor J. Skrzyniarz, Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 4. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia procedury związanej z koniecznością naprawy dachu paradni specjalistycznych w szpitalu. ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 5. Analiza dochodów jednostek oświatowych pochodzących z wynajmu, dzierżaw i innych umów./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011/2012/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

 7. Ustalenie wysokości stawki dotacji dla szkół niepublicznych. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zaopiniowania wysokości opłat za posiłki dla uczniów mieszkających w internacie i korzystających ze stołówki szkolnej. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczenia szkolnego na kiosk szkolny. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

 10. Rozpatrzenie pisma prof. zw. dr hab. Mirosława Krajewskiego w sprawie zakupu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 11. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby na początku posiedzenia Zarządu powrócić do kwestii parkingu przy nowej Komendzie Policji. Wskazał, że na jednym z posiedzeń w marcu Zarząd podjął decyzje o zleceniu podziału działki nr 1874/6 położonej przy ul. Okrzei w Lipnie w celu wydzielenia działki ( na ok. 11 pojazdów) przeznaczonej pod parking na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Zaznaczył, że podział przedmiotowej działki już nastąpił.

D. Garbarczyk- Komendant Powiatowy Policji w Lipnie- powiedział, że w związku z faktem, iż Komenda Wojewódzka dysponuje środkami finansowymi na wykonanie tegoż parkingu konieczne jest uregulowanie kwestii własnościowych wydzielonej na potrzeby parkingu działki poprzez podjęcie stosowanej uchwały albo umowy użyczenia.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że o warunki zabudowy można wystąpić nie będąc właścicielem gruntu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jeżeli Komenda Wojewódzka Policji posiada środki na wykonanie parkingu to należy dokończyć kwestie własnościowe tej nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał właściwe służby Starostwa do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie precyzującego kwestie własnościowe wydzielonej przez powiat działki na potrzeby parkingu przy nowej Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie na ul. Okrzei na rzecz Komend i zadeklarował skierowanie stosownego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 19 listopada 2012r.


Posiedzenie Zarządu opuścił Komendant Powiatowy Policji w Lipnie D. Garbarczyk.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w planowej wysokości 1 262 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Podkreśliła, że Rada Powiatu w Lipnie w uchwale budżetowej upoważniła Zarząd Powiatu w Lipnie do zaciągania kredytów do kwoty 1 500 000 zł. Dodała, że planowany kredyt jest kredytem długoterminowym planowanym do spłaty przez 10 lat, a w grudniu należy spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt krótkoterminowy. Dodała, że od początku roku liczyliśmy się z koniecznością zaciągnięcia kredytu, ponieważ powiat nie posiadał pełnej kwoty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze nie doszło do sprzedaży budynku starego szpitala przy Pl. 11- Listopada, a środki te były planowane w dochodach powiatu. Ponadto trzeba było dołożyć do oświaty w powiecie, stąd teraz konieczność wspomagania się kredytem. Dodał również, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby do kredyt nie zostanie wzięty w całości.

K. Kwiatkowski- powiedział, że skoro jest taka potrzeba, a nie ma innego wyjścia, to należy posiłkować się kredytem.

Zarząd Powiatu w Lipne w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Analiza dochodów z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego /ref. Inspektor J. Skrzyniarz, Kierownik Referatu A. Linkowksi/.

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił informację z umów najmu i dochodów z tego tytułu, którymi administruje wydział geodezji. Powiedział, że w Pałacu w Grochowalsku znajduje się 8 mieszkań, w Pałacu w Hornówku- 4 mieszkania oraz w Pałacu w Niedźwiedziu- 4 mieszkania, za które pobierany jest czynsz dzierżawny w wysokości 1,50 za 1/m2 +VAT. Ponadto wydział geodezji administruje 11 szt. garaży, znajdujących się koło budynku Weterynarii, za które pobierany jest czynsz dzierżawny w wysokości 4 zł +VAT za 1 m2 oraz 3 mieszkania znajdujące się w budynku byłego posterunku Policji w Dobrzyniu n/W, w których czynsz został ustalony na 2 zł za 1m2 + 3,82 zł +VAT za centralne ogrzewanie. Dodał, że na terenie Pałacu w Grochowalsku znajduje się pomieszczenie wynajmowane przez Telekomunikację (obecnie Orange), gdzie czynsz dzierżawny został ustalony na 16 zł za 1 m2 i zgodnie z umową opłata jest waloryzowana każdego roku o wskaźnik GUS. Następnie powiedział, że aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na rok 2013 i te opłaty zostaną ustalone zgodnie z operatem szacunkowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaproponował:

1. podwyższenie stawki czynszu w nowym roku dla mieszkań znajdujących się w pałacach: w Grochowalsku, w Hornówku i Niedźwiedziu na 2,0 zł +VAT za 1 m2.

2. podwyższenie stawki czynszu w nowym roku dla 11 garaży znajdujących się koło budynku Weterynarii w Lipnie na 4,5 zł + VAT za 1m2..

3. ustalił czynsz dzierżawny dla najemców budynku po byłym posterunku Policji w Dobrzyniu n/W w nowym roku na 3,0 zł za 1m2+ 4,82 za 1m2 + VAT za centralne ogrzewanie.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych- przedstawił analizę dochodów pochodzących z wynajmu mienia, będącego własnością Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że powiat osiąga dochody z tytułu: najmu ruchomości przez Spółkę Szpital Lipno- 4 920,00 zł brutto, czynsz dzierżawny nieruchomości przez Spółkę Szpital Lipno-17 575,59 zł brutto (waloryzacja o wskaźnik GUS), 11 szt. garaży murowanych, od których pobierany jest czynsz dzierżawny w wysokości 88,66 zł brutto za każdy, KRUS- czynsz dzierżawny za lokal w wysokości 2 500,00 zł, P. W. Ostrowska- czynsz za lokal- 16 zł za 1 m2 +VAT, Pani W. Ostrowska w sezonie grzewczym ma dodatkowo liczoną opłatę w wysokości 5 zł brutto za 1 m2 za ogrzewanie, PINB- czynsz za garaż- 100,00 zł brutto, PINB- czynsz za lokal- 836,40 zł brutto, POLKOMTEL- czynsz za dzierżawę działki w Nowej Wsi- 2 369,24 zł brutto (waloryzacja o wskaźnik GUS), KPSI- czynsz za najem powierzchni dachowej -369,00 brutto, 9 gruntów pod garaże na os. Korczaka- 7 x 52,15 brutto + 2 x 50,00 brutto (waloryzacja w wskaźnik GUS do czasu zawarcia umowy notarialnej), 7 gruntów pod garaże na ul. Sierakowskiego- 52,15 zł brutto (waloryzacja o wskaźnik GUS do czasu zawarcia aktu notarialnego).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaproponował:

 1. podwyższenia czynszu dla KRUS od 01.01.2013r. na 4 000,00 zł miesięcznie.

 2. podwyższenie najmu powierzchni dachowej na rzecz KPSI od 01.09.2013r. na 500,00 zł.


Ad.3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych-zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje: 1. wskazał, że wycięcie 3 sztuk topoli z terenu Zespołu Szkół w Lipnie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu stosownej pomocy ze strony Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w postaci specjalistycznego sprzętu.

2. upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do przyprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

3. upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do przyprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.


Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia procedury związanej z koniecznością naprawy dachu paradni specjalistycznych w szpitalu. ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że istnieje problem z dachem wykonanym przez firmę REMBUD z Włocławka na budynku poradni szpitala powiatowego w Lipnie. Wskazał, że dach bardzo przecieka i w związku z powyższym w czasie dużych opadów deszczu istnieje zagrożenie nieszczęśliwym wypadkiem pracowników poradni czy jej pacjentów. Wskazał, że temat ten ciągnie się przez dłuższy czas a wykonawca prac nie poczuwa się do rzetelnej naprawy dachu. W związku z powyższym została zlecona ekspertyza wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego z Torunia, która wskazuje na nieprawidłowości wykonania dachu poradni specjalistycznej szpitala powiatowego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż służby Starostwa Powiatowego w Lipnie powinny podjąć jak najszybciej wszelkie środki ochrony prawnej przysługujące Powiatowi Lipnowskiemu w takich sytuacjach. Zaznaczył także, że należy przeanalizować konieczność powiadomienia organów ścigania w związku z zaistniałą sytuacją opisaną w ekspertyzie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał właściwe służby Starostwa Powiatowego w Lipnie do przeanalizowania i podjęcia środków prawnych wynikających z przedstawionej ekspertyzy.


Ad.5. Analiza dochodów jednostek oświatowych pochodzących z wynajmu, dzierżaw i innych umów./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła dochody jednostek oświatowych z zawartych umów dzierżawy, najmu.

Powiedziała, że Zespół Szkół w Dobrzyniu wynajmuje dwa garaże (jeden za 40 zł, drugi za 80 zł) i powierzchnię 45 m2 oraz lokal mieszkalny w budynku w Leniach Wielkich za 2,78 zł za 1m 2.

Następnie przedstawiła dochody z tego tytułu osiągane przez Zespół Szkół w Lipnie, informując, że w tej jednostce pomieszczenia wynajmuje Gimnazjum Prywatne płacąc czynsz w wysokości 2044,00 zł, plus 84,00 zł za wynajem biura i 9086 zł - koszty mediów, garaż za kwotę 100 zł, oraz sale dydaktyczne na rzecz nauki jazdy za kwotę 25 zł za godzinę zajęć dydaktycznych

Wskazała, że w ZST w Lipnie z tytułu umów dzierżawy, najmu osiągane są następujące dochody: od Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej za wynajem garażu- 30 zł miesięcznie, od P.H. Gastromax- wynajem powierzchni 2 m2 za kwotę 750 zł miesięcznie, od CIBERO- wynajem powierzchni pod automaty za kwotę 250 zł miesięcznie, od L. Jabłońskiego za wynajem lokalu mieszkalnego o pow. 37 m2, za kwotę 212,40 zł, od Hurt- Detal ,,COMPLEX” wynajem powierzchni za 50 zł miesięcznie, od OSZ ,,Edukacja” czynsz za sale dydaktyczne 1365,77 zł + VAT wg przedłożonej kalkulacji 22,30 na jednego słuchacza, czynsz za wynajem biura 276,00 zł + VAT, koszty eksploatacyjne wynajmu sal i biura -3 333,52 zł +VAT,, od ,,KORA” za wynajem świetlicy szkolnej- 500 zł miesięcznie, od Z.P.U. H. CYMERMAN i MKS ,,MIEŃ” za wynajem sali gimnastycznej po 49,15 zł za 1 godzinę i od M Zaborowskiego za wynajem sali gimnastycznej 52,16 zł za 1 godzinę, oraz od Auto- Szkoły za wynajem sali dydaktycznej 35 zł za 1 godzinę.

Następnie przedstawia informacje o dochodach osiąganych przez Zespół Szkół w Skępem z tytułu zawartych umów dzierżawy, najmu, informując, iż od ZS w Skępem wynajmuje: Bunte za kwotę 16 zł + VAT za 1 m2, P.P. H. U. ,,AGMAR” wynajmując 2 m2 pow. za kwotę 50 zł + VAT miesięcznie, P.H. GASTROMAX- za okres szkolny 150 zł +VAT za okres wakacyjny 75 zł + VAT, KLUB Malucha – 16 zł + VAT za 1 m2 , ARMIR- czynsz w wysokości 3 578,03 zł, za media 1997,80 zł (umowa waloryzowana o wskaźnik GUS), wynajem parkingu (umowa waloryzowana o wskaźnik GUS), nauka jazdy- wynajem sali dydaktycznej za kwotę 25 zł, wynajem sali gimnastycznej za kwoty 25 zł za 1 godzinę, firma Cibero- wynajem powierzchni na automat – 185,54 zł brutto.

Nadto nadmieniła, że w części hotelowej internatu przez 24 osoby wynajmowane są pokoje oraz 5 osób wynajmuje 5 lokali mieszkalnych za 3,20 netto za 1 m wynajmowanej powierzchni.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy pewne stawki ujednolić dla wszystkich jednostek oświatowych np. by została ustalona taka sama kwota za wynajem sali dydaktycznej, sali gimnastycznej. Dodał również, że należy podnieść stawkę czynszu za lokale mieszkalne jak i za wynajem pokoi w części hotelowej internatu ZS w Skępem. Ponadto dyrektorzy jednostek oświatowych powinni negocjować umowy z wszystkimi najemcami, dzierżawcami, ponieważ w dobie kryzysu liczy się każdy dochód.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

 1. zobowiązał Wydział Oświaty do przygotowania projektów uchwał dot. ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych na 5 zł brutto za 1m 2, na 7 zł za najem pokoi w części hotelowej ZS w Skępem, ustalających stawkę czynszu za najem sali dydaktycznej na 30 zł + VAT za 1 godzinę , najem sali gimnastycznej na 60 zł + VAT za 1 godzinę,

 2. ustalił najem powierzchni pod działalność gospodarczą na 16 zł + VAT za 1m2 wynajmowanej powierzchni we wszystkich szkołach i jednostkach oświatowych powiatu.

 3. zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n./W do ustalenia stawki czynszu w nowym roku za najem garażu dla Pana Z. Wyszyńskiego na 60 zł + VAT, dla Pana S. Lewandowskiego na 120 zł + VAT, dla Pani K. Jagielskiej na 3,70 za 1 m2 wynajmowanej powierzchni,

 4. zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkól w Lipnie do ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 wynajmowanej powierzchni sal dydaktycznych na 8 zł +VAT w nowym roku dla Gimnazjum Prywatnego w Lipnie i 16 zł +VAT za 1 m2 biura,

 5. zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do ustalenia stawki czynszu w nowym roku dla OSZ ,,Edukacja” w Lipnie na 8 zł +VAT za 1 m2 wynajmowanej powierzchni sal dydaktycznych i 16 zł + VAT za 1 m2 biura, najem lokalu na rzecz Pana L. Jabłońskiego na 3,30 zł netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni miesięcznie oraz zobowiązał do każdorazowego negocjowania umów z wszystkimi wynajmującymi podmiotami mając na uwadze dobro powiatu.

 6. zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkól w Skępem do ustalenia stawki czynszu w nowym roku za 1 miejsce parkingowe dla ARMIR według obowiązującej stawki waloryzowanej o wskaźnik GUS, ustalenia stawki czynszu dla ARMIR na 16 zł + VAT za 1m2 archiwum oraz zobowiązał do każdorazowego negocjowania umów z wszystkimi wynajmującymi podmiotami mając na uwadze dobro powiatu.


Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011/2012/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011/2012. Zaznaczyła, że do końca października organ wykonawczy informację o systemie oświaty powinien przedstawić Radzie Powiatu/ Wskazała, że informacja zawiera stan organizacji szkół i placówek oświatowych, kadrę i system doskonalenia zawodowego, poziom nauczania, stan realizacji zadań oświatowych powiatu na rzecz uczniów i szkół oraz przedstawia działalność legislacyjną powiatu oraz finansowanie zadań oświatowych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje przyjąć w/w informacje i skierować ją na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną na dzień 19 listopada 2012r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2011/2012 /informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.7. Ustalenie wysokości stawki dotacji dla szkół niepublicznych. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z pracami nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na 2013 konieczne jest ustalenie wysokości stawki dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych. Powiedziała, że zgodnie z ustawą stawka dotacji nie może być niższa niż 50% kosztów bieżących ponoszonych w szkołach publicznych. Zaznaczyła, że w szkołach tego samego typu prowadzonych przez Powiat Lipnowski koszty bieżące wynoszą 214 zł, więc kwota dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych wynosić musi 107 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił wysokość stawki dotacji dla szkół niepublicznych na rok szkolny 2013/2014 na 107 zł na jednego słuchacza.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zaopiniowania wysokości opłat za posiłki dla uczniów mieszkających w internacie i korzystających ze stołówki szkolnej. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze wzrost cen artykułów spożywczych jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie podwyżki o 1,50 zł netto wysokości opłaty za posiłki dla uczniów mieszkających w internacie i korzystających ze stołówki szkolnej.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczenia szkolnego na kiosk szkolny. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem 9 m2 pow. znajdującej się na parterze w głównym budynku szkoły na prowadzenie kiosku szkolnego proponując stawkę 16 zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma prof. zw. dr hab. Mirosława Krajewskiego w sprawie zakupu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Pan prof. M. Krajewski- występował już raz do powiatu o zakup budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem, jednakże wówczas nie doszło do zakupu tej nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował powołanie zespołu, który oceni szacunkowe koszty remontu tegoż budynku. Dodał, że w skład tego zespołu powinien wejść Naczelnik Wydziału ArB, Kierownik Referatu gospodarczego, Sekretarz Powiatu w Lipnie oraz przedstawiciel Zespołu Szkół w Skępem i Wicestarosta nadzorujący ten temat. Zaznaczył, że zadaniem Zespołu byłoby określenie szacunkowych kosztów wymiany okien, dachu, odgrzybienie i odprowadzenie wilgoci z fundamentów. Podkreślił, że cześć środków na ten cel możnaby pozyskać z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił powołać Zespól w składzie: Wicestarosta- przewodniczący Zespołu, członkowie: Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych oraz przedstawiciel Zespołu Szkół w Skępem do przedstawienia szacunkowych kosztów remontu budynku Liceum Pedagogicznego w Skepem, po którym nastąpią dalsze decyzje dot. tegoż budynku.


Ad.11. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przedsesyjne posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 9 listopada o godz. 8,30. Dodał, ze na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu w Lipnie przyjąłby również projekt budżetu na 2013r.

Przewodniczący Zarządu- poprosił członków Zarządu o współpracę przy tworzeniu budżetu rozdając wstępne projektowane wysokości dochodów i wydatków na rok 2013. Zasugerował, że gdyby członkowie mieli jeszcze jakieś propozycje do budżetu to prosi o kontakt w najbliższych dniach, aby Wydział Budżetu i Finansów mógł do dnia 9 listopada 2013r. przygotować projekt budżetu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 października 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego