W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 70/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2012r.

Protokół Nr 70/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 24 października 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Anna Smużewska -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 3. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 4. Agnieszka Skoczylas - Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem

 5. Henryka Segień – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 6. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomości

 7. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

 8. Krystyna Afeltowicz- Wiceprezes Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny

 9. Daniel Brożek – Prezes Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przed oficjalnym rozpoczęciem Zarządu chciałby poruszyć temat funkcjonowania klasy LO o nachyleniu sportowo- militarnym w Zespole Szkół w Skępem. Wskazał, że został niemile zaskoczony artykułem Gazety Pomorskiej, że I Liceum Ogólnokształcące PUL w Lipnie nawiązało współpracę z Policją, w takim zakresie, iż uczniowie tej szkoły będą chodzić na patrole, poznawać zasady pracy policjanta, natomiast kierownictwo Zespołu Szkół w Skępem do chwili obecnej nie podjęło żadnych kroków, nie nawiązało współpracy z żadną z naszych służb czy inspekcji tj. z Policją ani Strażą, nie wystąpiło o nawiązanie współpracy z Izbą Celną, Strażą Graniczną czy Wojskiem, mimo takich sugestii ze strony władz powiatu.

Następnie zwrócił się z pytaniem do Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem, czy i jakie działania zostały podjęte w zakresie nawiązania współpracy z w/w inspekcjami, służbami.

A. Skoczylas- Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem- poinformowała, że ZS w Skępem nawiązało współpracę z WUK we Włocławku w zakresie nauki strzelectwa oraz z Lipnowskim Klubem Kyokushin Karate w Lipnie w zakresie nauki karate. Dodała, że opracowane zostały plany obozu sportowego w ferie zimowe oraz dwutygodniowego obozu na bazie szkolnej w wakacje z zajęciami sportowymi, strzelectwem, nauką karete. Zaznaczyła, że w klasie o nachyleniu militarnym planowany jest 1 dzień mundurowy, w którym młodzież tej klasy chodziłaby w mundurach. Nadmieniła, że oczywiście przyjmuje wszelkie uwagi krytyczne i obiecuje jak najszybciej nawiązać współprace z w/w inspekcjami, strażami.

Przewodniczący Zarządu- ponownie zwrócił się do Dyrekcji ZS w Skępem o nawiązanie ścisłej współpracy z WKU, Strażą, Policją, Izbą Celną, Strażą Graniczną, Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego i poinformowanie o podjętych w tym zakresie działaniach w ciągu tygodnia.

Następnie zwrócił się z pytaniem dot. ogrzewania w ZS w Skępem.

A. Skoczylas – Dyrektor ZS w Skępem- poinformowała, że zostały podjęte próby oczyszczania, odkamienienia zaworu, a jeżeli nie przyniesienie to żadnego skutku, to szkoła będzie szukała innych rozwiązań.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż samorząd powiatowy w tym roku musi dołożyć do oświaty ok. 1 mln 800 tys. zł i dlatego dyrekcje muszą ze zrozumieniem podchodzić do tematu oszczędzania, ponieważ po latach obfitujących z różnego rodzaju inwestycje przyjdzie czas na zaciśnięcie pasa.

Poinformował również, że w dniu 9 listopada odbędą się uroczystości pogrzebowe płk. Marii Sobocińskiej, na które serdecznie zaprasza. Dodał, że po uroczystościach pogrzebowych planowane jest spotkanie w stołówce szkolnej ZS w Skępem oraz skromny poczęstunek. Zaznaczył że będzie rozmawiał na temat jego dofinansowania z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe a jeżeli zajdzie taka potrzeba zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 2 tys. zł na pokrycie kosztów tegoż poczęstunku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 2 tys, zł na pokrycie kosztów poczęstunku po uroczystościach pogrzebowych płk. Marii Sobocińskiej.

Posiedzenie Zarządu opuściła Dyrektor ZS w Skępem i Przewodniczący Zarządu przeszedł do prowadzenia posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 01 października 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2013 rok środków finansowych na budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2724 C Włocławek- Złowody- Szpiegowo w miejscowości Szpiegowo./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

 3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na wykonania zatok parkingowych przy ul. Sierakowskiego w Lipnie. /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

 4. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia ZDP w Lipnie do współpracy w ramach organizowania miejsc pracy społecznie użytecznych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

 5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji w sprawie podjęcia decyzji w sprawie uczestnictwa w kosztach przebudowy sieci kanalizacyjnej na działce nr 2238/13 będącej własnością Pana Donalda Zielińskiego./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 6. Omówienie wniosków z posiedzenia Zespołu ds. przeprowadzenia analizy i opracowania kierunków rozwojowych Szpital Lipno Spółka z o.o.. /ref. Przewodniczący Zespołu J,. Poliwko/.

 7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do 31 grudnia 2018r. umowy poddzierżawy dla PWM SP. zo.o z siedzibą w Gdyni. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 8. Rozpatrzenie pisma Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu środków na częściową realizację programu działania Towarzystwa. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn a drodze negocjacji z potencjalnymi nabywcami./ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 10. Rozpatrzenie pisma ZS w Dobrzyniu n/W w sprawie zatwierdzenia propozycji cen wraz z wyceną składników majątkowych przeznaczonych do zbycia. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 11. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie uwzględnienia w planie budżetowym na 2013 rok środków na zakup łodzi patrolowej. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 12. Rozpatrzenie pisma Pana Krzysztofa Sochockiego w sprawie przywrócenia wniosku złożonego na likwidacje barier architektonicznych.

 13. Rozpatrzenia pisma mieszkańców czasowo przybywających w miejscowości Łąkie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na Jeziorze Łąkie oraz bezterminowego zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 15. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz –Skarbnik Powiatu- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 387 zł i zamkną się kwotą 59 541 578 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększeniu o kwotę 30 400 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększeniu o kwotę 1 188 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w roku 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 zmniejszeniu o kwotę 49 975 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem dotacji, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł ulegają dochody tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 31 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. Nadmieniła, że planowane wydatki również ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 387 zł i zamkną się kwotą 59 541 578 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzory budowlane zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne oraz na bieżącą działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z analizą realizowanych wydatków za okres II kwartałów i planowane do realizacji w IV kwartale br; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejszeniu o kwotę 4 500 zł ulegają wydatki związane z zakupem materiałów, rozdział 75020 – starostwa powiatowe zwiększeniu o kwotę 11 500 zł ulegają wydatki związane z wykonywaniem badań okresowych pracowników, odsetki od nieterminowo regulowanych płatności oraz za wykonane podróże służbowe; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększeniu o kwotę 30 400 zł ulegają wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy; dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększeniu ulegają wydatki na realizację faktur za druki komunikacyjne, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki z wynikających oszczędności w zakresie świadczonych usług; dział 758 – rozliczenia różne, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszeniu, o kwotę 7 000 zł ulegają rezerwy celowe z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek za nieterminowo regulowane płatności faktur Firmy „Matiko”; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększeniu o kwotę 875 zł ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, dział 80132 – szkoły artystyczne zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów, rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększeniu, o kwotę 313 zł ulegają wydatki w związku ze zrealizowanymi umowami – zlecenia oraz pochodnymi od tych umów, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące remonty i usługi oraz w Zespole Szkół Specjalnych dokonuje się urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów o kwotę 875 zł; dział 852 – opieka społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zmniejszeniu o kwotę 49 975 zł ulegają wydatki w celu urealnienia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na remonty oraz uaktualnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne zwiększeniu ulegają wydatki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 / uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2013 rok środków finansowych na budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2724 C Włocławek- Złowody- Szpiegowo w miejscowości Szpiegowo./ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Dyrektor ZDP w Lipnie planuje wykonanie budowy chodnika w miejscowości Szpiegowow 2013r. i umieścił to zadanie w swoim projekcie budżetu. Zaznaczył, że prace nad projektem budżetu tak na dobre dopiero się zaczynają i na tym etapie trudno wskazać jakie zadania w zakresie poprawy stanu dróg zostaną wskazane do wykonania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż na tym etapie trudno wskazać, jakie inwestycje drogowe i budowy chodników zostaną zaplanowane do wykonania w 2013 roku.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na wykonania zatok parkingowych przy ul. Sierakowskiego w Lipnie. /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w przypadku pisma Burmistrz Miasta Lipna sytuacja jest podobna, ponieważ prace nad budżetem tak na dobre dopiero się rozpoczynają i w tej chwili trudno wskazać, jakie zadania zostaną wskazane do wykonania w 2013r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż na tym etapie trudno wskazać, jakie inwestycje drogowe zostaną zaplanowane do wykonania w budżecie na 2013 rok.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia ZDP w Lipnie do współpracy w ramach organizowania miejsc pracy społecznie użytecznych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie wystąpiła o wyznaczenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako zakładu, w którym wykonywana będzie praca społecznie użyteczna i kara ograniczenia wolności orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Zaznaczył, że ZDP w Lipnie wyraża zgodę na przyjęcie skazanych do pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyznaczył Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie jako instytucję, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji w sprawie podjęcia decyzji w sprawie uczestnictwa w kosztach przebudowy sieci kanalizacyjnej na działce nr 2238/13 będącej własnością Pana Donalda Zielińskiego./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami- poinformował, że wpłynęło pismo z Kancelarii Adwokackiej z Golubia- Dobrzynia działającej w imieniu Pana Donalda Zielińskiego, który od powiatu kupił działkę nr 2238/13 i wnioskuje o uczestnictwo w kosztach przebudowy sieci kanalizacyjnej na w/w działce.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Zarząd Powiatu w Lipnie zajmował się tym tematem na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2012r. i wówczas podjął decyzje, że nie przyzwala na wyłączenie z eksploatacji odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdujących się na działce nr 2238/13 położonej w Lipnie przy ul. 11 Listopada, ponieważ taka decyzja mogłaby niekorzystnie wpłynąć na zakres użyteczności działek sąsiednich, ale zaproponował dokonanie przebudowy w/w kanalizacji w drodze prowadzącej do w/w nieruchomości i takie stanowisko proponuje podtrzymać.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili pogląd Przewodniczącego Zarządu w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podtrzymał swoje stanowisko zawarte w piśmie znak: R. 0022.23.2012 z dnia 20 lipca 2012r. będące odpowiedzią na pismo Pana Donalda Zielińskiego z dnia 02 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z eksploatacji odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdujących się na działce nr 2238/13 położonej w Lipnie przy ul. 11 Listopada.


Ad.7. Omówienie wniosków z posiedzenia Zespołu ds. przeprowadzenia analizy i opracowania kierunków rozwojowych Szpital Lipno Spółka z o.o../ref. Przewodniczący Zespołu J,. Poliwko/.

J. Poliwko- Przewodniczący Zespołu ds. przeprowadzenia analizy i opracowania kierunków rozwojowych Szpital Lipno Spółka z o.o. postanowił przedstawić Zarządowi następujące wnioski wypracowane podczas posiedzeń Zespołu, a skonkretyzowane na posiedzeniu w dniu 25 września 2012r.:

1. istniejąca możliwość przekazania aportu złożonego z rzeczy ruchomych spowoduje wzrost kapitału zakładowego Spółki, a tym samym zwiększy w określonym zakresie zdolność kredytową Spółki. Członkowie Zespołu podkreślają, iż w przypadku wyboru tej drogi będzie trzeba odprowadzić należny podatek VAT, jak również oznaczać to będzie całkowitą rezygnację z koncepcji „wniesienia aportem zorganizowanego przedsiębiorstwa” ze skutkami w zakresie podatku VAT. Wskazał, że zdanie odrębne w tym zakresie zgłosił pan Prezes J. Waleczko stwierdzając, że wniesienie aportu w postaci ruchomości nie zwiększy zdolności kredytowej Spółki. Podkreślił, że koszt VAT od aportu rzeczy ruchomych to około 800 tys, zł

2. możliwość przekazania aportu w postaci rzeczy ruchomych i nieruchomych spowoduje istotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno, a tym samym jej zdolności kredytowej, ale wobec wyrażonego stanowiska Izby Skarbowej w Bydgoszczy istnieć będzie obowiązek odprowadzenia nieporównywalnie większej kwoty podatku VAT niż w przypadku pierwszym. Dodał, że przybliżona wartość rzeczy ruchomych i nieruchomych to około 20 mln zł.

2. poręczenie kredytu umożliwi uzyskanie pożyczki przez Spółkę, poprawi jej sytuację w stopniu umożliwiającym sfinansowanie inwestycji oczekujących Spółkę. Wiąże się to jednak z generowaniem dodatkowych kosztów w celu dokonania spłat zaciągniętego zobowiązania,

4. istnieje teoretyczna możliwość pozyskania zewnętrznego źródła finansowania Spółki w tym wynikająca z kodeksu spółek handlowych możliwość dokonania dopłaty przez wspólnika. Pierwsza możliwość niesie za sobą istotne ryzyko, że inwestor zewnętrzny nastawiony będzie wyłącznie na zysk. Spółka Szpital Lipno jest spółką użyteczności publicznej, utworzona przede wszystkim w celu realizacji zadań w zakresie zapewnienia specjalistycznej opieki szpitalnej. Drugie rozwiązanie rodzi pewne wątpliwości prawne ze względu na obowiązujące przepisy o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy przymierzyć się do przekazania majątku ruchomego Spółce aportem, ponieważ taka była decyzja Rady Powiatu w Lipnie. Wskazał, że można zastanowić się nad przekazywaniem majątku nieruchomego Spółce w częściach oraz nad najpilniejszymi potrzebami modernizacyjnymi szpitala, z których najistotniejszą jest remont apteki szpitalnej. Dodał, że warto by było również dokończyć remont sal operacyjnych, dokończyć oddział wewnętrzny i w przyszłości dokończyć remont pogotowia.

K. Kwiatkowski- dodał, że Spółka powinna się rozwijać w pewnym postępie a do tego potrzebne jest zaplecze finansowe.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby udzielić odpowiedzi Zarządowi Spółki Szpital Lipno, że tworząc budżet na 2013r.będzie rozważał realizację konkretnych wniosków wypracowanych przez Zespół ds. przeprowadzenia analizy i opracowania kierunków rozwojowych Szpital Lipno Spółka z o.o. Dodał, że należy wystąpić do Spółki o przekazanie posiadanej dokumentacji związanej z remontem apteki szpitalnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił odpowiedzi Spółce Szpital Lipno, iż że przy tworzeniu budżetu na 2013r. będzie rozważał realizację konkretnych wniosków wypracowanych przez w/w Zespół. Równocześnie zwrócił się o przekazanie posiadanej dokumentacji związanej z remontem apteki szpitalnej.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do 31 grudnia 2018r. umowy poddzierżawy dla PWM SP. zo.o z siedzibą w Gdyni. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że PWM Sp. zo.o. z siedzibą w Gdyni podejmuje kolejną próbę uzyskania kontraktu z NFZ na świadczenia medyczne z zakresu okulistyki dla powiatu lipnowskiego i do tego koniecznym warunkiem jest pięcioletni okres poddzierżawienia części oddziału chirurgicznego. Dodała, ze ostatnia zgoda na poddzierżawę dla tej firmy dotyczyła roku 2014 i w związku z powyższym Spółka występuje o zgodę do roku 31 grudnia 2018r. Dodała, że został w tym zakresie przygotowany stosowany projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy wyrazić zgodę na przedłużenie poddzierżawy do końca grudnia 2018r. ponieważ w ten sposób Spółka otrzymuje dodatkowe dochody, które może inwestować w poprawę infrastruktury.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 73/2011 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 września 2011r roku odnośnie wyrażania zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie/ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu środków na częściową realizację programu działania Towarzystwa. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, na tym etapie trudno wskazać czy i w jakim zakresie zostaną uwzględnione wnioski zgłaszane przez rożnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn a drodze negocjacji z potencjalnymi nabywcami./ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze fakt, iż mimo dwukrotnej licytacji nie udało się zbyć wymienionego w piśmie sprzętu z CKP jednogłośnie wyraził zgodę na jego zbycie potencjalnym nabywcom w drodze negocjacji.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma ZS w Dobrzyniu n/W w sprawie zatwierdzenia propozycji cen wraz z wyceną składników majątkowych przeznaczonych do zbycia. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedstawionymi propozycjami cen zawartych w protokole zawierającym wykaz składników majątku przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego -licytacji wraz ze stosowaną wyceną.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie uwzględnienia w planie budżetowym na 2013 rok środków na zakup łodzi patrolowej. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, na tym etapie trudno wskazać czy i w jakim zakresie zostaną uwzględnione wnioski zgłaszane przez rożnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Pana Krzysztofa Suchockiego w sprawie przywrócenia wniosku złożonego na likwidacje barier architektonicznych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że względu na sytuację zdrowotną żony Pana Krzysztofa Suchockiego, która jest bez obu kończyn proponuje wyrazić zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie nowego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie przez żonę Pana Krzysztofa (ona musi być wnioskodawcą) nowego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych.


Ad.13. Rozpatrzenia pisma mieszkańców czasowo przybywających w miejscowości Łąkie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na Jeziorze Łąkie oraz bezterminowego zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, żeby w/w pismo skierować na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz na posiedzenie Komisji Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił pismo mieszkańców czasowo przebywających na terenie miejscowości Łakie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na Jeziorze Łąkie oraz bezterminowego zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym skierować pod obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz na posiedzenie Komisji Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił się o podjęcie decyzji dot. wyrażenia zgody na wynajem Pani Zdzisławie Ostrowskiej lokalu użytkowanego nr 7 w budynku Powiatu Lipnowskiego przy ul. Sierakowskiego 10A (KRUS) od 1 stycznia 2013r. na prowadzanie biura ubezpieczeniowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem Pani Zdzisławie Ostrowskiej lokalu użytkowego nr 7 w budynku Powiatu Lipnowskiego przy ul. Sierakowskiego 10A (KRUS) od 1 stycznia 2013r. na prowadzanie biura ubezpieczeniowego.


Ad.15. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie poinformowała, że wpłynęło 5 wadium na zakup 3 mieszkań będących własnością Powiatu Lipnowskiego po byłej siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zasygnalizował, by Dyrektor Zespołu Szkól w Lipnie nawiązał współpracę naukową z Instytutem specjalistycznym np. chemii, matematyki, fizyki itp.

Następnie poinformował, że przy okazji tworzenia projektu budżetu na 2013r. będzie analizował projekt budżetu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie i jest nieco zaniepokojony sytuacją finansową tegoż podmiotu i dlatego zaprosił Panią Krystynę Afeltowicz- Wiceprezes Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny oraz Pana Daniela Brożka – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnie na rozmowę odnośnie sytuacji finansowej Warsztatów.

Wskazał, że z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że sytuacja finansowa lipnowskich warsztatów nie jest najlepsza, ponieważ wynagrodzenie pracowników jest na niskim poziomie a podwyżki wynagrodzenia nie było w warsztatach od dobrych kilku lat, ponadto warsztaty dysponują 10 letnim samochodem przeznaczonym do dowozu uczestników warsztatów, który z każdym rokiem będzie stawał się coraz bardziej awaryjny. Zaznaczył, że w projekcie budżetu PFRON na 2013r. nie dostrzega zwiększenia środków na funkcjonowanie warsztatów. Podkreślił, że w Radzie Powiatu pojawiają się głosy, co do nieprzedłużenia umowy najmu pomieszczeń na rzecz TPD prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnie..

D. Brożek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny w Lipnie- powiedział, że TPD prowadzi na terenie województwa 4 warsztaty terapii zajęciowej, oprócz tego środowiskowe ogniska wychowawcze. Wskazał, że finansowanie warsztatów opiera się na dualizmie finansowym, ponieważ PFRON zabezpiecza i przekazuje przez budżet powiatu 90% środków na finansowanie warsztatów, natomiast pozostałe 10 % finansuje powiat. Wskazał, że coraz wyraźniejsza jest tendencja, że samorządy chcą przejąć prowadzenie warsztatów, chcą zawładnąć działaniami społecznymi, a warsztaty są własnością społeczeństwa danego terenu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat nie zamierza niczego zawłaszczać. Zwrócił się z pytaniem, czy TPD rozważa zakup nowego samochodu dla warsztatów, jak zamierza prowadzić warsztaty mając na uwadze zmieniające się warunki finansowania.

K. Afeltowicz- – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny- powiedziała, że nie są jej znane żadne zastrzeżenia ze strony powiatu do merytorycznego prowadzenia lipnowskich warsztatów. Zaznaczyła, że płace w warsztatach nie są rewelacyjne, ale pracownicy zaczynający pracę w warsztatach mieli świadomość i znali realne możliwości płacowe. Zaznaczyła, że pracownicy warsztatów mają stworzone niezłe warunki pracy, chociaż praca jaką wykonują nie jest łatwa. Dodała, że samorząd powiatowy zawsze może dołożyć na funkcjonowanie warsztatów. Wskazała, że TPD na chwilę obecną nie może zagwarantować dodatkowych środków na zakup samochodu dla warsztatów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że nie zamierza ukrywać, że w Radzie pojawiają się głosy, by to powiat prowadził warsztaty, skoro i tak do tego dokłada. Ponadto wskazał, że budynek, w którym znajdują warsztaty jest własnością powiatu lipowskiego, a TPD je jedynie bezpłatnie wynajmuje. Nadmienił również, że TPD miało możliwość pozyskania środków na zakup nowego samochodu dla warsztatów składając stosowny wniosek ale nie skorzystało z takiej możliwości. Dodał, ze decyzje o prowadzeniu warsztatów przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podjął Komisarz Rządowy dla Powiatu Lipnowskiego a zdaniem niektórych radnych to powiat powinien prowadzić warsztaty ponieważ wówczas byłyby większe szanse rozwoju warsztatów i dlatego może nie zostać przedłużona umowa wynajmu pomieszczeń dla TDP. Zaznaczył, że pracownicy warsztatów wyrażają pewne niezadowolenie dot. kwestii finansowych w warsztatach, nie tylko w zakresie płacowym, ale również starzejącym się taborem. Zwrócił się z pytaniem, jakie środki dodatkowo przekazuje stowarzyszenie na działalność warsztatów.

D. Brożek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny- powiedział, ze tendencja powinna być taka, by jak najwięcej zadań zlecać organizacjom pozarządowym a nie im zabierać. Wskazał, że TPD zajmuje się różnymi aspektami, rożnymi działaniami np. organizacją wypoczynku letniego, zimowego, prowadzi schroniska środowiskowe dla dzieci i młodzieży i to wszystko kosztuje. Wskazał, że zwraca się o życzliwość dla TPD i rozważenie jego dalszego finansowania, które wynika ze stosowanej ustawy. Wskazał, że warsztaty skierowane są dla mieszkańców powiatu ponieważ jego uczestnikami jak i pracownikami są mieszkańcy tego powiatu. Dodał, że ma wrażenie że decyzja o prowadzeniu warsztatów przez powiat już zapadła.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje o prowadzeniu przez powiat warsztatów, ale TPD powinno mieć świadomość, że umowa na wynajem pomieszczeń dla TPD może zostać nieprzedłużona. Dodał, że przez ostatnie 12 lat powiat nie czerpał żadnych korzyści z wynajmu pomieszczeń dla TPD a zgodnie ze stanowiskiem RIO samorządy będą rozliczane z tego jak dbają o swoje dochody.

K. Afeltowicz- – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny- powiedziała, że w tym roku TPD pozyskało 50 tys, zł na sprzęt dla lipnowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dodała, ze w tym roku TPD postara się pozyskać środki na zakup nowego samochodu dla warsztatów. Podkreśliła, że do tej pory współpraca miedzy TPD a powiatem układała się dobrze i nie miała żadnych sygnałów, że powiat jest niezadowolony z funkcjonowania tego podmiotu.

Przewodniczący Zarządu- jeszcze raz podkreślił, ze nie ma żadnych zastrzeżeń co do merytorycznego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej tylko do jego sytuacji finansowej. Powiedział, że celem tego spotkania jest przekazanie sygnałów co do możliwości nieprzedłużenia umowy najmu pomieszczeń dla TPD. Dodał, ze to spotkanie traktowane jest jako pierwsze, jako spotkanie wstępno- rozpoznawcze.

K. Kwiatkowski- powiedział, że temat ten został jasno przedstawiony przez obie strony i uważa, ze na dzień dzisiejszy powinien zostać zakończony.

K. Afeltowicz- – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny- zaproponowała spotkanie w przyszłym roku, kiedy będzie wiedza na temat rożnych programów, z których będzie można pozyskać środki np. na zakup samochodu dla Warsztatów.

Przewodniczący Zarządu podziękował gościom za spotkanie i zapewnił o kolejnych spotkaniach na ten temat w przyszłym roku

Posiedzenie opuścili: K. Afeltowicz- – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny i D. Brożek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Zarząd przystępuje do tworzenia projektu budżetu na 2013r i w związku z powyższym zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Referat gospodarczo- administracyjny i zamówień publicznych do przygotowania analizy dochodów z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do przygotowania analizy dochodów jednostek oświatowych pochodzących z wynajmu, dzierżaw i innych umów do następnego posiedzenia Zarządu planowanego na dzień 30 października na godz. 10,00.

Przewodniczący Zarządu powrócił do kwestii pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie budowy obwodnicy miasta Lipna, wskazując, że kwestia ta była wstępnie analizowana na posiedzeniu w dniu 17 października 2012r.. Wskazał, że jego zdaniem powiat nie powinien podejmować się roli lidera, a jedynie zadeklarować wolę współpracy przy budowie obwodnicy w przyszłym okresie programowania przy założeniu sprawiedliwego podziału wkładu własnego.

Zarząd Powiatu w Lipne w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi Urzędowi Miejskiemu w Lipnie, że nie podejmuje się roli lidera a jedynie deklaruje wolę współpracy przy budowie obwodnicy w przyszłym okresie programowania przy założeniu sprawiedliwego podziału wkładu własnego.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Sekretarza Powiatu w Lipnie o odszukanie dokumentacji dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkól w Lipnie i zawarcie tej inwestycji w projekcie budżetu na 2013r. i rozłożenia jej na lata kolejne.

Ponadto powiedział, że należy wywiązać się z zawartego porozumienia z Miastem i Gminą Skępem i uruchomić środki na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją boisk sportowych przy Zespole Szkól w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z pismem Spółki Szpital Lipno kierowanym do PUK w Lipnie dot. projektu umowy na dostawę ciepła, pismem Spółki szpital Lipno informującym o protokolarnym przekazaniu kotłowni, 3 zawiadomieniami o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowani za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, 6 wezwaniami na rozprawy administracyjne w sprawie ustalania odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi Powiatowe, informacją ZDP w Lipnie na temat zasad zimowego utrzymania dróg, odpowiedzią ZDP w Lipnie kierowaną do Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Jasieniu na temat kontynuacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jasień, 3 decyzjami w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 24 października 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego