W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 69/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 01 października 2012r.

Protokół Nr 69/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 01 października 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Anna Smużewska -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

  4. Ewa Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i realizacji budżetu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 września 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 01 października 2012 roku

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

  4. Wyrażenie zgody na użycie flagi z herbem Powiatu Lipnowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego

  5. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 01 października 2012 roku dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

E. Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i realizacji budżetu - przedstawiała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dn. 01 października dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 201 064 zł i zamkną się kwotą 59 556 965 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75020, w dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarowej , w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

Dodała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 201 054 zł i zamkną się kwotą 59 556 965 zł. Poinformowała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 020- leśnictwo w rozdz. 02002- nadzór nad gospodarka leśną, w dz. 600- transport i łączność w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w rozdz.. 75075- promocje jednostek samorządu terytorialnego, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, w dz. 801140 zespoły ekonomiczne- administracyjne szkół, w rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80132- szkoły artystyczne, w rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, w rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w rozdz. 80148- stalówki szkolne i przedszkolne, w 80195- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85410 internaty i bursy szkolne, w dz. 926- kultura fizyczna i sport w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podkreśliła, że w/w zmiany podyktowane są głównie koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na występujące w oświacie braki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął zaproponowane autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 01 października 2012 roku dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok/ autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt ten porządkuje pewne kwestie dot. dróg powiatowych występujących na terenie gminy Chrostkowo poprzez wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu lipnowskiego tj. nieruchomości, które stanowiły drogi publiczne, a od 01 stycznia 1999r. zaliczane do kat. dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wydaje mu się, że podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września uchwała w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego z 0% dodatkiem została podjęta trochę zbyt pochopnie, ponieważ oprócz tego, że dyrektorzy dopuścili się pewnych uchybień kierowali szkołami i placówkami oświatowymi pomagając Zarządowi i Staroście przy organizacji różnych uroczystości np. przy organizacji Świata Policji dlatego proponuje przyznać Dyrektorowi ZST w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS we Lipnie – 3 % dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Skępem -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Dobrzyniu n/Wisłą -5% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZSS w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej -5% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego.

Pozostali członkowie Zarządu podzieli stanowisko Przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski przyznając Dyrektorowi ZST w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS we Lipnie – 3 % dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Skępem -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Dobrzyniu n/Wisłą -5% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZSS w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej -5% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie -3% dodatku motywacyjnego./uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Wyrażenie zgody na użycie flagi z herbem Powiatu Lipnowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Dyrektor Artystyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego zwrócił się o wyrażenie zgody na użycie flagi z herbem Powiatu Lipnowskiego przez w/w orkiestrę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na używanie flagi z herbem Powiatu Lipnowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego podczas ich występów, ponieważ w ten sposób Orkiestra przyczyni się do promocji powiatu na terenie całego kraju i nie tylko.


Ad.5. Sprawy rożne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 01 października 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego