W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 67/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2012r.

Protokół Nr 67/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 26 września 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbik Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 września 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego

  2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

  3. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2013 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2013. Dodała, że założeniami tymi są: poprawa stanu dróg powiatowych realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, poprawa infrastruktury leczniczej poprzez remont obiektów szpitalnych z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego, częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu. Nadmieniła, że przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajda swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2013 rok, który Zarząd Powiatu przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada 2012 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przygotowany regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującymi: jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonym przez Powiat Lipnowski oraz spółkami prawa handlowego, w których udział Powiatu Lipnowskiego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji tj. w przypadku powiatu lipnowskiego dot. jedynie Spółki Szpital Lipno. Zaznaczył, że § 3 precyzuje warunki, które musza być spełnione, aby nagroda roczna mogła zostać przyznana tj. m.in. uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Wskazał, że wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, a taką nagrodę przyznaje się na wniosek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego złożony w terminie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy i taką nagrodę przyznaje zgromadzenie wspólników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 września 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego