W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 66/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 września 2012r.

Protokół Nr 66/2012

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 17 września 2012r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbik Powiatu w Lipnie.

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4.Artur Górecki- Kierownik Lipnowskiego Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Bydgoszczy.

5. Waldemar Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii

6. Janusz Krasucki- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie

7.Zbigniew Brzozowski- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie

8. Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

9. Józef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

10. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:20 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 03 września 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie Powiatu /ref. Kierownik Oddziału A. Górecki/.

- Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lipnie za rok 2011. /Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.

- Analizy stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” /ref. Z-ca Komendanta PSP w Lipnie M. Krasucki/

- Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2011 roku /ref. Z-ca Komendanta Policji Z. Brzozowski/.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2011/ref. Dyrektor M. Rojek/

- Sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno. /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

- projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

- projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie. /ref. Dyrektor I. Mikołajczyk/

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 3. Analiza bieżąca budżetów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie./ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 6. Rozpatrzenie pism w sprawie wykonania chodnika we wsi Rachcin oraz w sprawie przedłużenia chodnika od Łochocina do Szkoły w Wichowie.

 7. Rozpatrzenie oferty współpracy Spółki CEERES dla Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski, Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

 8. Rozpatrzenie pisma Koła Łowieckiego nr 144 ,,Żubr” w sprawie dofinansowania zwierzyny łownej w sezonie 2012/2013 /ref. Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w sprawie zezwolenia na wycinkę 3 sztuk drzew rosnących na terenie szkoły /ref. Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

 10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 11. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 12. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie budowy obwodnicy miasta Lipna.

 13. Uruchomienie procedury związanej z rozwojem powiatu lipnowskiego i zgłoszonymi propozycjami na lata 2014-2020.

 14. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Kierowników o przedstawienia najistotniejszych kwestii związanych z działalnością jednostek w 2011r.

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie Powiatu /ref. Kierownik Oddziału A. Górecki/.

A. Górecki- Kierownik Oddziału- przedstawił pokrótce informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie Powiatu. Powiedział że zmieniły się zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie środków obrotu roślin wskazując, że środkom, którym skończyło się zezwolenie mogą być w obrocie jeszcze tylko przez pół roku, a stosowane przez rolnika tylko przez 1 rok. Dodał, ze Inspekcja przeprowadziła kontrolę na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod kątem środków ochrony roślin w 2011 roku w 224 gospodarstwach, a w innych powiatach tylko w kilkunastu, a tym roku do przeprowadzenia kontroli wylosowano tylko 19 gospodarstw.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu /informacja stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lipnie za rok 2011. /Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.

W. Galiński – Powiatowy Lekarz Weterynarii- przedstawił informacje o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2011. Powiedział, ze Inspekcja Weterynaryjna wykonuje wszystkie przepisane ustawami zadania. Zaznaczył, że w roku ubiegłym było znacznie mniej kontroli, a na ten roku planowana jest ich większa ilość. Dodał, że od paru lat bolączką Inspekcji są problemy kadrowe.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że razem z Powiatowym Lekarzem Weterynarii spotkali się z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim i rozmawiali na tematy związane z działalnością Inspekcji i teraz należy spokojnie czekać na efekty tych rozmów.

W. Galiński –Powiatowy Lekarz Weterynarii - poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie przepis nakazujący grupowe utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu. Zaznaczył, że w przypadku powiatu lipnowskiego nakaz ten dotyczyć będzie ok. 80 gospodarstw.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektora Weterynarii w Lipnie za rok 2011/informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej w sprawie odbudowy przeprawy- mostu drewnianego na rzece Mień. Zaznaczył, że wpłynęła pozytywna odpowiedź i do jego odbudowy został wyznaczony pułk inżynieryjny z Inowrocławia, a środki na jego odbudowę w wysokości około 120 tys. zł zostaną pokryte w 50% przez samorząd miasta Lipna, w 25% przez samorząd gminy Lipno, w 25 % przez samorząd powiatowy.


- Analizy stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” /ref. Z-ca Komendanta PSP w Lipnie M. Krasucki/

Janusz Krasucki- z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie- przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej informując, ze rok 2011 był rokiem dość bezpiecznym pod względem przeciwpożarowym, ponieważ nie miały miejsca żadne zdarzenia masowe. Dodał, że najpoważniejszą sprawą są braki sprzętowe, w tym najbardziej dotkliwy jest brak drabiny. Zaznaczył, ze Komenda podejmuje starania dot. pozyskania środków na ten cel.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że samorząd powiatowy rozumienie potrzebę dokonania zakupu drabiny na potrzeby PSP w Lipnie, dlatego też będzie myślał o środkach na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął analizę stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej /analiza stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2011 roku /ref. Z-ca Komendanta Policji Z. Brzozowski/.

Z. Brzozowski- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji- przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2011 rok. Powiedział, że w 2011 roku nastąpił wzrost przestępstw o 71 przestępstw niż w roku 2010, ale wykrywalność ogólna wynosiła 84,9% i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Wskazał, że wzrosła skuteczność jeżeli chodzi o zatrzymywanie nietrzeźwych kierowców pojazdów w stosunku do roku 2010. Podkreślił, że wystawiono 11 810 mandatów karnych na kwotę 693 480 zł. oraz 823 wnioski o ukaranie. Zaznaczył, że wzrosła przestępczość wśród nieletnich w stosunku do 2010 roku z 85 nieletnich dokonujących przestępstw w 2010 roku na 132 w 2011 roku.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z prośbą, by został położony większy nacisk na patrolowanie ludzi spożywających alkohol przez sklepami lub w innych miejscach publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2011 roku /sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2011/ref. Dyrektor M. Rojek/

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Powiedział, że rok 2011r. był bardzo trudny, ponieważ nastąpił znaczny wzrost bezrobocia. Zaznaczył, że skala bezrobocia wyniosła 28,5% przy stopie w województwie 16,4 , w kraju 12,1. Dodał, że również kwota, którą dysponował PUP w Lipnie w 2011 stanowiła jedynie 42% sumy roku poprzedniego, zaznaczając, że w 2010 r. była to kwota 24 872 400 zł, natomiast w 2011r. tylko 10 471 428 zł.. Podkreślił, że środki którymi dysonował PUP zostały rozdysponowane na roboty interwencyjne 1.167.740 zł (różnica między 2010 a 2011 -336.300 zł), roboty publiczne 2.700 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 –2.954.867 zł ), prace społecznie użyteczne 0 (różnica miedzy 2010 a 2011 – 175.977 zł), koszty dojazdu i zakwaterowania 171.720 zł(różnica miedzy 2010 a 2011 –226.442 zł), dotacje dla bezrobotnych 95.000 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 –924.000 zł), doposażenie stanowisk pracy 19.000 (różnica miedzy 2010 a 2011 –618.800 zł), staż 3.903.657(różnica miedzy 2010 a 2011 –1.129.922 zł), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 1.254,87 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 –226.442 zł), stypendium z tytułu podjęcia nauki 51. 822,40 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 +14427,40 zł), dofinansowane studiów podyplomowych 10.964,53 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 –8.262,47 zł), szkolenia 16.262 zł (różnica miedzy 2010 a 2011 –516.303 zł). Nadmienił, że porównując dane odnośnie wykształcenia osób bezrobotnych zmiany zaszły przede wszystkim w 2 kategoriach tj. zmalała liczba osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym z 34,7% do 28%, gimnazjalnym i poniżej z 46,2% do 38%, natomiast wzrosła liczba z wykształceniem wyższym z 0,7% do 5% (głownie humanistycznym),średnim ogólnym z 5,4% do 12% i średnim technicznym 13% do 17%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zauważalna jest niedobra sytuacja w systemie kształcenia, ponieważ niektóre kierunki produkują bezrobotnych. Dodał, że bezrobocie jest duże w stosunku do innych powiatów, dlatego tak ważną sprawa jest pozyskiwanie środków na Fundusz Pracy.

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- powiedział, ze w tym roku zauważalna jest tendencja poprawiająca się ponieważ są wyrejestrowania, są oferty pracy dla osób bezrobotnych, jak również jest więcej środków na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2011/sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- Sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno. /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno. Powiedział, że zakres rzeczowy porównywalny do roku 2010. Poinformował, że w szpitalu o 20 łóżek zwiększono oddziały psychiatryczne, co równocześnie ma związek ze zwiększonym kontaktem na psychiatrii. Dodał, że w szpitalu w 2011 roku leczonych było ok. 10 tys. pacjentów i udzielono około 35 tys. porad, co jest porównywalne do lat poprzednich. Zaznaczył, że istotną zmianą jest wzrost majątku Spółki do ponad 2 mln zł. Zaznaczył, że w 2011r., przeznaczono 264 441,67 zł na zadania inwestycyjne, na zakupy sprzętu 2 221 451,16 zł oraz remonty i konserwację 444 069,45 zł., co ma na celu podwyższenie standardu szpitala i jakości oferowanych usług a tym samym wzmocnienie pozycji i konkurencyjności szpitala.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że spotkał się z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim i Przewodniczącą Konwentu Starostów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, gdzie poruszono problem zwrotu za nadwykonania w szpitalach. Zaznaczył, ze ma zostać zwołane posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego z udziałem Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału NFZ T. Pieczką.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno /sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 52 000 zł i zamkną się kwotą 59 355 901 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększeniu, o kwotę 2000 zł ulegają dochody z tytułu pozostałych dochodów nie ujętych w klasyfikacjach budżetowych jednostki; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe zwiększeniu, o kwotę 10 000 zł ulegają dochody z tytułu pozostałych dochodów nie ujętych w klasyfikacjach budżetowych Starostwa Powiatowego; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność zwiększeniu, o kwotę 20 000 zł ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń szpitalnych budynku głównego; dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększeniu, o kwotę 20 000 zł ulegają dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska. Powiedziała, że zwiększeniu, również o kwotę 52 000 zł ulegają planowane wydatki. Nadmieniła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 600 – transport i łączność, rozdział – 60014 – drogi publiczne powiatowe zmniejszeniu, o kwotę 100 000 zł ulegają wydatki inwestycyjne; dział 630 – turystyka, rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług, natomiast zmniejszeniu wydatki planowane na udzielenie dotacji w zakresie turystyki; dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75019 – rady powiatów zwiększeniu, o kwotę 10 000 zł ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu, rozdział 75020 – starostwa powiatowe zwiększeniu, o kwotę 6 000 zł ulegają wydatki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne oraz na drobne naprawy i konserwację sprzętu; dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększeniu, o kwotę 100 000 zł ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, natomiast zmniejszeniu wydatki na drobne naprawy sprzętu, rozdział 80130 – szkoły zawodowe zwiększeniu, o kwotę 4 550 zł ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup oleju opałowego, na zakup energii oraz na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe, podróże służbowe, składki Funduszu Pracy, rozdział 80132 – szkoły artystyczne zwiększeniu, o kwotę 4 000 zł ulegają wydatki na opłacenie badań pracowniczych oraz na przeprowadzenie szkolenia bhp, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zwiększeniu, o kwotę 4 550 zł ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatę wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz podróże służbowe, rozdział 80195 – pozostała działalność zmniejszeniu, o kwotę 8 000 zł ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wypłatę stypendium dla młodzieży szkół prowadzonych przez powiat, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu muzycznego; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – pozostała działalność zwiększeniu, o kwotę 32 000 zł ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększeniu ulegają wydatki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na świadczenia wynikające z przepisów bhp, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego; dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększeniu, o kwotę 11 800 zł ulegają wydatki na wypłatę stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększenie wydatków zmianie ulegają załączniki Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Dodała, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

I. Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu- powiedziała, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu w Lipnie ma obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg, w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012r. i uwzględniają wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powiedziała, że biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w Obwieszczeniu w przygotowanym projekcie uchwały zostały określone maksymalne stawki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

I. Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu- powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu w Lipnie należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dodała, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzana na Radę Powiatu delegację do określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem jest Powiat Lipnowski w drodze stosownej uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/

I. Śmigielska- Naczelnik Wydziały Komunikacji i Transportu- powiedziała, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym samorząd powiatowy ma obowiązek ustalenia w drodze uchwały Rady Powiatu stawek opłat za korzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika wykonującego działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest samorząd powiatowy, z zastosowaniem przy ich określaniu niedyskryminujących zasad. Dodała, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym stawka opłat nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Nadmieniła, że opłaty te stanowią dochód samorządu i służą utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i wobec powyższego zwróciła się do Zarządu o zaproponowanie tej stawki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, proponując stawkę 0,05 zł za jedno zatrzymanie /projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1073 położona w obrębie ewidencyjnym miasta Dobrzyń/W stanowi własność Skarbu Państwa. Powiedział, że wartość tej nieruchomości z operatem szacunkowym z dnia 16.06.2012 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Romana Lewandowskiego wynosi 342 471 zł. Dodał, że nieruchomość była w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy lecz na wniosek KWP w Bydgoszczy Starosta Lipnowski w drodze decyzji wygasił trwały zarząd, a po przejęciu zdawczo – odbiorczym nieruchomość ta stała się wyłączną wartością Skarbu Państwa. Dodał, że nabycie w drodze darowizny przez Powiat Lipnowski przedmiotowej nieruchomości umożliwi realizację zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej i zostanie wykorzystana przez prowadzony przez Powiat Lipnowski Zespół Szkół im. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu/W do celów dydaktycznych. Nadmienił, że w tych okolicznościach nabycie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny z określonym wcześniej przeznaczeniem jest celowe i zasadne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/ i skierował na XXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jenogłośnie wystapił do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 01 października na godz. 10,00 XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na sesję.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie. /ref. Dyrektor I. Mikołajczyk/

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie – przedstawiła Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie wskazując, że ustawodawca nakreślił, jakie stanowiska muszą funkcjonować w tego typu placówce. Dodała, że po rozmowach ze Starostą ustalono, że pracownik socjalny będzie funkcjonował w Placówce w wymiarze ½ etatu, ponieważ nie ma konieczności zatrudnienia na cały etat, jak również zrezygnowano z etatowego stanowiska terapeuty, ponieważ nie ma osoby, która spełniłaby kryteria przypisane do tego stanowiska na korzyść wychowawców. Zaznaczyła, że zwiększona liczba wychowawców podyktowana jest faktem, iż w placówce znajdują się wychowankowie niepełnosprawni, wymagający opieki.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że budżet Placówki ulega zmniejszeniu na wynagrodzeniach, ponieważ następuje zmniejszenie etatów. Zaznaczył, że w tej chwili Regulamin Placówki nie krzywdzi żadnego pracownika, ale w przyszłości może okazać się, że konieczne będzie zmniejszenie etatów.

Zwrócił się do Dyrektor Placówki z pytaniem dot. postępu prac nad zmianą ogrzewania w Placówce z olejowego na pelet.

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie- powiedziała, ze były pewne problemy ze znalezieniem potencjalnych oferentów na wykonanie tegoż zadania ponieważ żadna z okolicznych firm nie chciała podjąć się tego zadania. Nadmieniła, ze w tej chwili udało się po zasięgnięciu języka wytypować 3 lub 4 potencjalnych oferentów i na połowę października planowane jest ogłoszenie przetargu.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił uwagę, by dzieci z placówki, które mają do tego wskazanie uczęszczały do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie- powiedziała, ze dzieci, które mają wskazanie uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie./uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 36 015 zł i zamkną się kwotą 59 303 901 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzory budowlane zwiększeniu, o kwotę 900 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność inspektoratów nadzoru budowlanego; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększeniu, o kwotę 22 500 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, na pomoc mieszkaniową oraz na nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększeniu, o kwotę 12 615 zł ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania orzecznicze. Powiedziała, że zmianie ulegają również planowane wydatki, które ulegają zwiększeniu o kwotę 36 015 zł i zamkną się kwotą 59 303 901zł. Nadmieniła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzory budowlane zwiększeniu, o kwotę 900 zł ulegają wydatki z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększeniu, o kwotę 22 500 zł ulegają wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, na pomoc mieszkaniową, na nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy oraz na podróże służbowe, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem materiałów; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki z wynikających oszczędności w zakresie energii oraz usług, rozdział 80130 – szkoły zawodowe zwiększeniu ulegają wydatki w związku z koniecznością dokonania corocznego przeglądu kominów oraz na opłacenie kosztów komorniczych, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków w związku z uczestnictwem wychowanka rodziny zastępczej w projekcie współfinansowanym ze środków EFS; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększeniu, o kwotę 12 615 zł ulegają wydatki z przeznaczeniem na zadania orzecznicze; dział 854 – edukacyjna opieka społeczna, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie prac usługowych oraz na podróże służbowe w związku z dojazdami pracowników Poradni do punktów konsultacyjnych na terenie powiatu, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na świadczenia rzeczowe oraz usługi w zakresie napraw, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne zwiększeniu ulegają wydatki na usługi w zakresie napraw i składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.


Ad.4. Analiza bieżąca budżetów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ-- poinformowała, że w dniu 12 września 2012 roku przeprowadzono analizę budżetu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w rozdz. 80130, 80134 i 80140 w zakresie realizacji oraz potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego. Wskazała, że jako stan zastany stwierdzono wypłatę nagród jubileuszowych wypłaconych w miesiącu wrześniu br., kiedy to prawo do nabycia nagrody nastąpiło w dniu 31 sierpnia br. W miesiącu wrześniu nastąpiła również wypłata dodatku motywacyjnego za miesiąc wrzesień br. Zaznaczyła, że kiedy poproszono o wyjaśnienie kwestii nabycia prawa do nagrody, otrzymano odpowiedź, że wypłaty dokonuje się z korzyścią dla nauczyciela/pracownika. Wskazała, że największą liczbę nadgodzin otrzymują nauczyciele dyplomowani, najmniejszą zaś liczbę nadgodzin skierowano do nauczycieli stażystów. Nadmieniła, że kadra zarządzająca również wypracowuje nadgodziny. Podkreśliła, że stwierdzone braki w środkach finansowych po korekcie do końca grudnia br. wynoszą 710 257 zł, a spowodowane są między innymi: małymi, 6 osobowymi grupami na zajęciach praktycznych celem utrzymania wszystkich etatów nauczycielskich, zwiększeniem liczby oddziałów, wzrostem płac od miesiąca września o 3,8%, uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2%, dużą liczbą uczniów uprawnionych do indywidualnego nauczania (9 uczniów).

Następnie poinformowała, że w dniu 12 września 2012 roku przeprowadzono analizę budżetu Zespołu Szkół w Skępem w rozdz. 80130, 80148, 85410 w zakresie realizacji oraz potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego. Jako stan zastany stwierdzono prowadzenie zajęć w systemie zaocznym w dni wolne od pracy (sobota i niedziela). Szkoła nie zastosowała zapisu art. 42c.ust.2 Karty Nauczyciela, natomiast traktowano jako szczególnie uzasadniony przypadek zamiast dnia wolego otrzymywał wynagrodzenie ze 100% dodatkiem za każdą godzinę pracy w niedzielę. Powiedziała, że wypłatę nagród jubileuszowych wypłacono zgodnie z nabytym prawem do wypłaty. Największą liczbę nadgodzin otrzymują nauczyciele dyplomowani, najmniejszą liczbę nadgodzin skierowano do nauczycieli stażystów i kadra zarządzająca również wypracowuje nadgodziny. Nadmieniła, że braki przedstawione przez szkołę do końca grudnia br. wynoszą 351 135 zł, a spowodowane są między innym: wzrostem płac od miesiąca września o 3,8%, uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2%. W powyższej kwocie zawarte są potrzeby dotyczące zakupu oleju opałowego, energii, artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i usługą nauki jazdy. Zaznaczyła, że poproszono Panią Dyrektor oraz Panią Księgową o ponowne przeliczenie budżetu proponując dokonanie przeniesień we własnym budżecie. Ponadto poproszono o połączenie grup na zajęcia z informatyki i języka, które były przydzielone nauczycielom obecnie przebywających na długich zwolnieniach lekarskich, łączenia należy dokonać za wyjątkiem klas maturalnych oraz dokonanie zmian w organizacji kształcenia zaocznego.

Następnie przedstawiła wyniki analizy budżetu Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w rozdz. 80130, 80148 w zakresie realizacji oraz potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego. Jako stan zastany stwierdzono niewypłacony dodatek motywacyjny za okres od miesiąca stycznia do czerwca br. Kiedy poproszono o wyjaśnienie kwestii niewypłacenia dodatku motywacyjnego, otrzymano odpowiedź, że spowodowane jest to obawą przed brakiem środków do końca roku budżetowego oraz brakiem decyzji organu prowadzącego. Zaznaczyła, że tutaj również największą liczbę nadgodzin otrzymują nauczyciele dyplomowani, najmniejszą liczbę nadgodzin skierowano do nauczycieli stażystów, jak również kadra zarządzająca wypracowuje nadgodziny w wymiarze nie różniącym się od pozostałych nauczycieli. Nadmieniła, że od miesiąca września zatrudniono na zastępstwo nauczyciela języka polskiego, za nauczycielkę będącą na urlopie macierzyńskim, przyznając jej 12 godzin języka polskiego oraz w uzupełnieniu do pełnego etatu godziny w bibliotece. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów przez Panią okazało się, że nabywa ona w dniu 19 września br. prawo do nagrody jubileuszowej. Po analizie organizacji okazało się, że w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w tej szkole pomniejsza się liczbę godzin pracy w bibliotece, a zatem liczbę zatrudnionych w niej osób. W związku z tym zasugerowano, że z dniem 15 września br. można ograniczyć zatrudnienie tej Pani do 12 godzin języka polskiego. Nadmieniła, że w tej szkole przewidywane braki to około 30 000zł stwierdzone w środkach finansowych po korekcie do końca grudnia br. dotyczą jedynie na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, chodzi tu głownie o zakup oleju opałowego. Zasugerowano, aby jednostka dokonała szczegółowej analizy i złożyła prośbę do Zarządu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dodała, że pomimo wzrostu płac od miesiąca września o 3,8%, uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe o 2% jednostka poradzi sobie w budżecie założonym i przyjętym na rok 2012, gdyż uległa zmniejszeniu liczba oddziałów co w konsekwencji zmniejszyło liczbę godzin w organizacji szkoły, a tym samym zmniejszenie zatrudnienia i redukcja 1 etatu kierowniczego.

Ponadto przedstawiła wyniki analizy budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w rozdz. 80102, 80111 w zakresie realizacji oraz potrzeb do końca roku budżetowego. Jako stan zastany stwierdzono niewypłacone nagrody jubileuszowe pracownikom administracji oraz nauczycielom, którzy nabyli prawo do nagrody w dniu 31 sierpnia br. Kiedy poproszono o wyjaśnienie kwestii niewypłacenia nagród, otrzymano odpowiedź, że nauczyciele nie chcieli, aby wypłata nastąpiła w dniu 31 sierpnia br. Zaznaczyła, że tradycyjnie największą liczbę nadgodzin otrzymują nauczyciele dyplomowani, najmniejszą liczbę nadgodzin skierowano do nauczycieli stażystów i kadra zarządzająca również wypracowuje nadgodziny. W toku prowadzonej rozmowy usłyszano, że w szkole ubywa dzieci, uczniowie o których mowa rozpoczęły naukę w klasach integracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2. Poinformowano, że czwórka dzieci mieszkająca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, która prawdopodobnie posiada orzeczenia o kształceniu specjalnym i mogłaby być uczniami szkoły specjalnej, uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 2. Zaznaczyła, że braki stwierdzone w środkach finansowych po korekcie do końca grudnia br. wynoszą około 270 000 zł, a spowodowane są między innymi: dużą liczba dzieci potrzebujących indywidualnego nauczania, wzrostem płac od miesiąca września o 3,8%, uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2%.

Na koniec przedstawiła analizę budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w rozdz. 85406 w zakresie realizacji oraz potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego. Jako stan zastany stwierdzono niewypłacone nagrody jubileuszowe w miesiącu wrześniu br., kiedy to prawo do nabycia nagrody nastąpiło w dniu 31 sierpnia br. Kiedy poproszono o wyjaśnienie kwestii nie wypłacenia nagród otrzymano odpowiedź, że spowodowane to zostało korzyścią dla nauczycieli. Sprawdzono również ilość planowanych do wypłaty nadgodzin i odbiorcę tych nadgodzin. Poproszono, by przeanalizowano ponownie godziny wczesnego wspomagania dokonując łączenia dzieci w grupy tam gdzie to możliwe. Pani Dyrektor powiedziała, że postara się do końca września przeanalizować jeszcze raz możliwość obniżenia nadgodzin, aby zminimalizować występujące braki. Dyrekcja wraz z Głównym Księgowym dokona analizy własnego budżetu i przedłoży propozycję do Zarządu Powiatu celem dokonania przesunięć klasyfikacji budżetowej. Nadmieniła, że braki stwierdzone w środkach finansowych po korekcie do końca grudnia br. wynoszą około 120 000 zł, a spowodowane są miedzy innymi: wzrostem płac od miesiąca września o 3,8%, uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego, wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2%. Podsumowując braki środków, bez Zespołu Szkół w Lipnie, oszacowano je na około 1.400 tys. zł.


K. Kwiatkowski- powiedział, ze przedstawione przez Naczelnik Wydziału Oświaty i Skarbnik Powiatu wnioski z przeprowadzonej kontroli w jednostkach oświatowych są bardzo niepokojące. Wskazał, że Zarząd Powiatu wypracował pewne zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a oni ich nie stosują w praktyce np. odnośnie nadgodzin. Zaznaczył, że po tej analizie zaczyna tracić zaufanie do kadry zarządzającej szkołami. Dodał że powinny pojawić się konkretne wnioski dla dyrekcji szkół i placówek oświatowych. Wskazał, że występujące braki trzeba będzie pokryć i poszukać w budżecie powiatu środków, często kosztem innych jednostek.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że z całą pewnością zostanie zorganizowane spotkanie z dyrektorami szkół na którym zostaną szczegółowo omówione wyniki kontroli i sporządzone wytyczne Zarządu, które będą przedstawione na piśmie a później nastąpi ich rygorystyczna kontrola np. w kwestii nadgodzin.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z analizą budżetów szkół i jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie./ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z powierzeniem Pani Ilonie Gronkowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Lipnie zachodzi konieczność ustalenia dla niej dodatku funkcyjnego. Zaznaczyła, ze widełki dodatku funkcyjnego określone zostały od 400 zł do 600 zł. Wskazała, że w związku z przedstawioną sytuacją w oświacie w powiecie proponuje ustalić dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w wysokości 400 zł miesięcznie. /uchwała stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

K. Kwiatkowski- powiedział, że w związku z przeprowadzoną analizą proponuje dyrektorom, u których stwierdzono pewne uchybienia 0 %dodatku motywacyjnego, natomiast dyrektorom u których nie stwierdzono takich uchybień 10%.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, przyznając: Dyrektorowi ZST w Lipnie -0% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Skępem -0% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZS w Dobrzyniu n/Wisłą -0% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi ZSS w Lipnie -0% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej -10% dodatku motywacyjnego, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie -10%dodatku motywacyjnego, natomiast Dyrektor ZS w Lipnie z powodu braku analizy nie został uwzględniony w/w uchwale.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. /uchwała stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pism w sprawie wykonania chodnika we wsi Rachcin oraz w sprawie przedłużenia chodnika od Łochocina do Szkoły w Wichowie.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pisma. Wskazał, że jest opinia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na temat przedstawionych pism, z której wynika, że istnieje możliwość wykonania w/w chodników dopiero w 2013r. po zaplanowaniu określonych środków finansowych na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że prace nad przyszłorocznym projektem budżetu dopiero się rozpoczynają i na dzień dzisiejszy trudno wskazać, jakie inwestycje drogowe i budowy chodników zostaną zaplanowane do wykonania w 2013 roku.


Ad.8. Rozpatrzenie oferty współpracy Spółki CEERES dla Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski, Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił pismo firmy CERES, która na terenie Powiatu Lipnowskiego planuje pobudować Biogazownię. Dodał, że w/w firma przysłała propozycję warunków współpracy CEERES Sp zo.o. dla Powiatu Lipnowskiego oczekując spełnienia przez Powiat Lipnowski następujących warunków: gwarantowanie uzyskania stosownych pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji, zapewnienia, że szpital powiatowy będzie odbiorcą ciepła produkowanego przez Biogazownię. Zaznaczył, że w/w firma pertraktowała w tej sprawie już w samorządem miasta Lipna i samorządem gminnym Lipna i wieloma innymi samorządami i z żadnym z nich nie udało się zawrzeć konkretnego porozumienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że nie jest możliwe gwarantowanie uzyskania stosownych pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji z uwagi na fakt, iż część z nich wydawać będą inne organy, a procedura ich wydawania jest skomplikowana i wiąże się z wieloma czynnikami, niezależnymi od nas, ani nie jest możliwe gwarantowanie zakupu wytworzonego ciepła przez konkretną instytucję, a jedynie udzielenie pomocy w pozyskaniu odbiorców na zasadzie konkurencyjności. Nadto poinformował, że powiat lipnowski dysponuje gruntami, na których mogłaby powstać Biogazownia i w przypadku zainteresowania tymi kwestami wskazujemy, że możliwe jest ich zbycie w odpowiednim trybie przewidzianym przez przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie, a ujęte przede wszystkim aczkolwiek nie tylko w ustawie o gospodarce nieruchomościami.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Koła Łowieckiego nr 144 ,,Żubr” w sprawie dofinansowania zwierzyny łownej w sezonie 2012/2013 /ref. Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydz. ŚRiL- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że zwierzyna łowna jest własnością Skarbu Państwa i Koło zwróciło się do dofinansowanie zwierzyny w sezonie 2012/2013.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w chwili obecnej trudno wyrokować, jaka będzie zima i czy w ogóle pojawi się konieczność dokarmiania zwierzyny łownej, więc temat ten na tym etapie uważać należy za przedwczesny i odpowiedź w takim tonie polecił przygotować Naczelnik Wydziału Środowiska.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w sprawie w sprawie zezwolenia na wycinkę 3 sztuk drzew rosnących na terenie szkoły /ref.Naczelnik Wydz. ŚRiL E.Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydz. ŚRiL- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że 3 rosnące topole znajdują się w bardzo bliskiej odległości od budynków stwarzając zagrożenie dla młodzieży i zabudowań szkolnych, dlatego pojawił się przedmiotowy wniosek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie wycinki 3 szt. topoli rosnącej na terenie Zespołu Szkół w Lipnie.


Ad.11. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych -zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu, a dot. zaprojektowania nowej strony internetowej powiatu oraz wyrażenia zgody na rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje dot. przedłożonych spraw:

1. uznał, że nie ma potrzeby projektowania nowej strony wizytówkowej powiatu lipnowskiego.

2. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany z Panią Ewą Chmielewską z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.


Ad.12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje dot. przedłożonych spraw:

1. wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do sprzedaży udziału w nieruchomościach ozn. geodezyjnie jako działki nr 442/33 i nr 442/34 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna na rzecz dotychczasowych dzierżawców tj. Pana Janusza Dobrosia i Pani Ewy Adamowicz z chwilą zakończenia obowiązywania dotychczasowej umowy dzierżawy.

2. wyraził zgodę na uruchomienie procedury rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/20 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie budowy obwodnicy miasta Lipna.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w ostatnim czasie powrócił temat budowy obwodnicy miasta Lipna. Wskazał, że Marszałek Województwa zadeklarował pokrycie brakującej kwoty w udziale finansowym Miasta Lipna w zamian za oddanie miastu dróg wojewódzkich w utrzymanie. Zaznaczył, że wobec powyższego Pełniąca funkcję Burmistrza Miasta Lipna wystąpiła do Zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Wskazał, że jego zdaniem, mając za sobą trudne doświadczenia związane z przewodniczeniem temu projektowi, Powiat Lipnowski nie powinien podejmować się już roli lidera, a jedynie może skłonić się ku roli partnera na sprawiedliwych, jasno określonych zasadach (zwłaszcza tych precyzujących wkład finansowy). Dodał, że powiat może przekazać posiadaną w tej sprawie dokumentację, która jednak w pewnych obszarach ze względu na upływ czasu od jej sporządzenia mogła się zdezaktualizować.

K. Kwiatkowski- powiedział, że stanowisko przedstawione przez Starostę jest właściwe.

Inni członkowie Zarządu również skłonili się ku takiemu stanowisku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wstępnie przeanalizował pismo władz miejskich dot. budowy obwodnicy miasta, wskazując, że konkretne stanowisko powiatu w tej sprawie zapadnie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.


Ad.14. Uruchomienie procedury związanej z rozwojem powiatu lipnowskiego i zgłoszonymi propozycjami na lata 2014-2020.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż wpływało pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dot. przystąpienia do opracowywania Strategii rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego. Zaznaczył, ze w strategii województwa mają znaleźć się kierunki i wizje rozwoju województwa w kontekście specyfiki i potrzeb powiatu, dlatego też na dzień 24 września zostało zaplanowane spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu lipnowskiego i przedsiębiorcami w celu wypracowania inwestycji i przedsięwzięć ważnych dla powiatu i mających wpływ na rozwój województwa.


Ad.15. Sprawy rożne.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, że zostało przygotowane porozumienie między Powiatem Lipnowskim a samorządem Miasta Gminy Skępe dot. współpracy przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Skępem, w którym samorząd Skępego zobowiązał się do pokrycia w 30% kosztów realizacji zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Starostę i Wicestarostę do zawarcia stosowanego porozumienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z ankietą dot. efektywności procesu przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, pismem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych wraz z odpowiedzią Spółki Szpital Lipno na w/w pismo, z 3 zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za


Nieruchomości zajęte pod drogi oraz decyzją Starosty Lipnowskiego ustalając odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę powiatową w miejscowości Borowo.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 września 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego