W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 sierpnia 2012 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/

 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XXII sesję:

 • zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu garaży murowanych oraz umów dzierżawy na grunty pod garaże blaszane na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców

 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 1. Zaopiniowanie kandydatur na wicedyrektorów i kierowników jednostek Zespołu Szkół w Skępem oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie./ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 2. Podjęcie Decyzji Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu /ref. Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu/.

 3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych. /ref. A. Linkowski- Kierownik Referatu/

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 5. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie przedmiotowej sprawy.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że budżet powiatu na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/100/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w wysokości: dochody- 57 125 511 zł, wydatki- 57 125 511 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu półrocza przez Radę oraz Zarząd plan wynosił: dochody- 58 171 263 zł (w tym dochody majątkowe- 5 735 755 zł), wydatki- 58 171 263 zł (w tym wydatki majątkowe- 6 950 878 zł). Natomiast wykonanie na dzień 30.06.2012 r. wyniosło: dochody- 29 227 392,83 zł czyli 50,24% (w tym wydatki majątkowe- 803 172,11 zł), wydatki- 29 107 846,19 zł czyli 50,04% (w tym wydatki majątkowe- 2 657 960,14 zł). Dodała, że na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie powiatu zamyka się kwotą 12 961 327,39 zł, na które składają się kredyty i pożyczki.

Pani B. Małkiewicz stwierdziła, że realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku pomimo wielu utrudnień wynikających z kryzysu ekonomicznego, ograniczeń w finansowaniu zadań samorządu ze środków budżetu państwa, opóźnień w przekazywaniu przez Urząd Marszałkowski należności wynikających z zakończonych projektów, przebiegała w sposób prawidłowy. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym utrzymywany był w każdym miesiącu na poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe powiatu, w wyniku zachowania dyscypliny wydatkowania środków pieniężnych z budżetu.

Pani B.Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że od 2009 roku ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorządy obowiązek wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej. Elementem tej prognozy jest wykaz przedsięwzięć, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na te przedsięwzięcia. Łączne nakłady na przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych latach, do roku 2016, kształtują się na poziomie 77 494 457 zł, a na rok 2012 założono do wykonania 4 168 748 zł, z tego: wydatki bieżące (879 935 zł), wydatki majątkowe (3 300 813 zł), z czego zrealizowano wydatki na kwotę 3 131 643,37 zł),z których przypada na: wydatki bieżące (730 253,65 zł), wydatki majątkowe (2 401 389,72 zł). Środki na te zadania były realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Niektóre programy zakończono już w I półroczu br. zaś pozostałe realizowane będą jeszcze w roku bieżącym i latach następnych. Starostwo Powiatowe realizuje dwa programy długofalowe, których realizacja zapisana została na lata 2010-2012. Powiatowy Urząd Pracy zakończył projekt w miesiącu marcu, po uregulowaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011, projekt pn. “Profesjonalne kadry”. Przystąpił do kolejnego projektu systemowego, którego realizacja ma trwać od 1 czerwca 2012 do 31 grudnia 2014- “Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

Pani Skarbnik dodała, że przedsięwzięcia bieżące dotyczyły głównie edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu. Te programy i projekty realizowane są przez jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, wydziały Starostwa Powiatowego w Lipnie, Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że mimo trwającego kryzysu ekonomicznego Zarząd stara się, aby budżet był prawidłowo realizowany, a także inwestować, aby powiat się rozwijał.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XXII sesję:

 • autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 97 865 zł i zamkną się kwotą 59 267 886 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach: dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – gospodarka leśna zwiększeniu, o kwotę 16 425 zł ulegają dochody z tytułu wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność zwiększeniu, o kwotę 11 440 zł ulegają dochody z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział – domy pomocy społecznej zwiększeniu, o kwotę 70 000 zł ulegają dochody z tytułu wpływów odpłatności od mieszkańców. Nadmieniła, że zwiększeniu, o kwotę 97 865 zł ulegają również planowane wydatki i zamkną się kwotą 59 267 886 zł. Powiedziała, że zmiany dotyczą następujących działów: dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – gospodarka leśna zwiększeniu, o kwotę 16 425 zł ulegają wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów; dział 600 – transport i łączność, rozdział 60095 – pozostała działalność zwiększeniu, o kwotę 10 000 zł ulegają wydatki dotyczące przekazania dotacji dla Gminy Miasto Nieszawa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania przeprawy promowej na rzece Wiśle; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75019 – rady powiatu zmniejszeniu, o kwotę 400 zł ulegają wydatki na podróże służbowe, rozdział 75020 – starostwa powiatowe zmniejszeniu, o kwotę 64 800 zł ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikające z zaoszczędzonego funduszu płac, wydatki na realizację usług oraz koszty postępowania prokuratorskiego, rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego zmniejszeniu, o kwotę 3 600 zł ulegają wydatki na opłaty i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, natomiast zwiększają się wydatki na wykonanie usług; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszeniu, o kwotę 1 360 zł ulegają wydatki na zadanie dotyczące klęk żywiołowych; dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększeniu, o kwotę 54 097 zł ulegają wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów; dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejszeniu, o kwotę 54 097 zł ulegają wydatki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększeniu, o kwotę 100 000 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, rozdział 80130 – szkoły zawodowe zwiększeniu, o kwotę 20 000 zł ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem na opłacenie składek ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na wydatki w zakresie szkoleń pracowników, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy, zmniejszeniu ulegają również wydatki na wynagrodzenie pracowników Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, o kwotę 5 000 zł, rozdział 80132 – szkoły artystyczne zwiększeniu, o kwotę 104 600 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowotworzonej jednostki oświatowej, rozdział 80195 – pozostała działalność zmniejszeniu, o kwotę 120 000 zł ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na zakup instrumentów dla nowotworzonej szkoły muzycznej; dział 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zwiększeniu, o kwotę 70 000 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz zakup opału i energii; dział 853, rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zmniejszeniu, o kwotę 1 000 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy zmniejszeniu, o kwotę 27 000 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia.


 • zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że zgodnie z §5 Regulaminu tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Kapituła Honorowa tytułu powoływana jest w składzie 5 członków na okres kadencji Rady. W związku z upływem kadencji 2006-2010 zaistniała konieczność powołania nowego składu Kapituły na obecną kadencję.

Przewodniczący Zarządu powiedział, aby zaproponować Radzie powołanie tego samego składu, dokonując jedynie zmiany za osobę Pani M. Krysztoforskiej, która nie jest radną w tej kadencji. W to miejsce proponuje kandydaturę radnego Lucjana Stroińskiego.

Więcej uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” i skierował pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu garaży murowanych oraz umów dzierżawy na grunty pod garaże blaszane na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Z. Chmielewskiego o omówienie projektu uchwały.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że wymienione w uchwale działki są przedmiotem dzierżawy i najmu na czas określony do 3 lat. Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w Lipnie ustala zasady lub wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do lat 3 strony zawierają kolejna umowę, której przedmiotem jest sama nieruchomość. Zawarcie kolejnych umów zapewni dotychczasowym dzierżawcom i najemcom stabilność w korzystaniu z garaży a także usankcjonuje istniejący stan faktyczny.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do członków Zarządu o pytania, uwagi.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu garaży murowanych oraz umów dzierżawy na grunty pod garaże blaszane na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców i skierował go pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani A. Smużewskiej- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- o omówienie projektu uchwały.

Pani A. Smużewska powiedziała, że przekazanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest obowiązkiem właściwej jednostki samorządu terytorialnego a określenie wysokości dotacji należy do organu stanowiącego tej jednostki. Poprzednia uchwała w tej sprawie była podjęta przez Radę Powiatu w Lipnie w 2003 roku. Nowa uchwała to zmiany dotyczące sposobu wykorzystania, rozliczania i kontroli przyznanej dotacji, które wynikają z obszernej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i skierował go pod obrady XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/


3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani A. Smużewskiej- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- o omówienie projektu uchwały.

Pani A. Smużewska powiedziała, że stypendia przyznaje się 21 uczniom na okres od września do czerwca roku szkolnego 2012/2013. Stypendia otrzyma 5 uczniów Zespołu Szkół w Lipnie, 4 uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 3 uczniów z ZSZ w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Skępem, 2 uczniów Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, 2 uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie i 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Rady jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

4. Zaopiniowanie kandydatur na wicedyrektorów i kierowników jednostek Zespołu Szkół w Skępem oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Pani A. Smużewska powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie kandydatury na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego od roku szkolnego 2012/2013 na kolejne cztery lata szkolne: Pana Jerzego Muchy- nauczyciela praktycznej nauki zawodu w CKP oraz zaopiniowanie kandydatów na wicedyrektorów szkoły od roku szkolnego 2012/2013 na kolejne cztery lata szkolne: Pana Jarosława Studzińskiego i Pana Mariusza Elwertowskiego. Ponadto Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwróciła się o zaopiniowanie kandydatury Pani Aleksandry Pilewskiej na stanowisko wicedyrektora oraz kandydatury Pana Marka Pomirskiego na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jest za tym, aby przychylić się do wniosków dyrektorów.

Następnie zwrócił się do członków Zarządu o uwagi do przedstawionych kandydatur.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w szkołach jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Skępem w osobie Pani Aleksandry Pilewskiej oraz kandydaturę Pana Marka Pomirskiego na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego na okres 1 roku szkolnego. Ponadto pozytywnie zaopiniował przedstawione kandydatury na stanowiska wicedyrektorów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w osobach: Pana Jarosława Studzińskiego i Pana Mariusza Elwertowskiego oraz kandydaturę Pana Jerzego Muchy na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego do końca kadencji obecnego dyrektora szkoły.


5. Podjęcie Decyzji Zarządu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Pani J. Lewandowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie wystąpiła o przekazanie w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Lipnowskiego, którą zamierza wykorzystywać na działalność statutową. Dodała, że zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty publiczne szkoły i placówki, w tym poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz organy je prowadzące zwolnione są z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął Decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu /treść Decyzji w załączeniu do protokołu/


6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął następujące decyzje:

 • wyraził zgodę na zwiększenie o 1 660 zł (tj. do kwoty 51 660 zł) środków na zadanie pn. “Sporządzenie 3 operatów szacunkowych określających wartość szkód powstałych podczas budowy gazociągu tranzytowego DN 1400 mm “Jamał- Europa Zachodnia” wybudowanego w latach 1998-1999 związanych z zajęciem terenów pod budowę”.

 • przełożył na następne posiedzenie Zarządu rozpatrzenie sprawy zlecenia ekspertyzy dotyczącej stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną, związanych z realizacją inwestycji pn. “Roboty budowlane w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie”.


7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Pani A. Smużewska przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały. Powiedziała, że funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie powierza się Pani Ilonie Gronkowskiej, która była pełnomocnikiem ds. utworzenia tej szkoły. Powierzenie nastąpiło by na okres 10 miesięcy tj. od dnia 1 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/.


8. Sprawy różne.

Starosta powiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PKS w Lipnie oraz Włocławku bowiem planuje się zlikwidować zajezdnię w Lipnie oraz zwolnienie z pracy ok. 17 osób.

Przewodniczący Zarządu poinformował również, że Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki finansowe na organizację robót interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń i staży. Starosta podkreślił, że Urząd Miejski w Lipnie w tym roku nie złożył wniosku na staże w swojej jednostce.

Przewodniczący Zarządu powiedział także, że zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej o budowę mostka dla pieszych i pojazdów na rzece Mień. Szef MON potwierdził, że wykona te prace w ramach własnych środków.

Ponadto Starosta poinformował, że odbyło się dziś spotkanie w Urzędzie Miasta na temat budowy obwodnicy, na którym wyraził stanowisko władz powiatu, iż Powiat nie podejmie się już roli lidera w tej inwestycji i jest w stanie być partnerem przy jej realizacji na z góry określonych, sprawiedliwych i jasnych zasadach jej finansowania. Ponadto powiat może przekazać gotową dokumentację planowanej przez nas wcześniej budowy obwodnicy, jednakże z tym zastrzeżeniem, że z uwagi na upływ czasu od jej sporządzenia mogła ona ulec częściowej dezaktualizacji.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej położonej na działce o nr ewidencyjnym 250/2 w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił pozytywnie zaopiniować przedmiotową inwestycję.

Więcej spraw nie było.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego