W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 61/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 6 lipca 2012 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ

  4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.15 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jarosław Poliwko, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, ul. Szkolna 5.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  4. Sprawy różne.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że zmiany dotyczą planu wydatków. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405- komendy powiatowe policji zwiększeniu o 640 zł ulegają wydatki dotyczące wpłat na fundusz celowy. W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszeniu o kwotę 1 640 zł ulegają wydatki na zadanie dotyczące klęsk żywiołowych. W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 51 000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na wykonanie badań okresowych pracowników oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonej szkoły muzycznej. W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80195- pozostała działalność zmniejszeniu o kwotę 65 000 zł ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia. W dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195- pozostała działalność zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu podziękował Pani Skarbnik za omówienie autopoprawek i zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2012 roku dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok i skierował na XXI sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczy stwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Powiat Lipnowski z dniem 1.01.1999 roku mienia Skarbu Państwa obejmującego nieruchomości na terenie gminy Wielgie o łącznej powierzchni 51,31 ha, które stanowiły drogi publiczne a od 1 stycznia 1999 roku zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

/treśc uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że 10 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski złożyło wnioski o przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, jeden przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły, w której pracuje dany nauczyciel, dwóch ekspertów oraz przedstawiciel związku zawodowego, do którego przynależy nauczyciel.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie uchwał.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Bonieckiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kingi Gniady nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ostrowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Strzeleckiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Borkowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Kępińskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Piątkowskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Brudzyńskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Marciniak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Rybackiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie utrzymał na dotychczasowym poziomie, tj. 120 zł netto stawkę dla przewodniczących komisji i ekspertów komisji egzaminacyjnych za każde posiedzenie.


4. Sprawy różne.

Nie było.


W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Poliwko zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 6 lipca 2012 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego