W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 59/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 czerwca 2012 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Edyta Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.45 Przewodniczący Zarządu Powiatu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

 3. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. geod. jako działka nr 2238/12 stanowiącej własność firmy “WIKSBUD”

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

 5. Rozpatrzenie pisma Pana St. Ziółkowskiego w sprawie umorzenia odsetek od zaległości wynikających z niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez zmarłą małżonkę.

 6. Rozpatrzenie pisma Pani M. Greszkiewicz w sprawie umorzenia dwóch ostatnich rat spłaty zadłużenia z tytułu składek ZUS

 7. Podjęcie decyzji w sprawie: skierowania sprawy zaległości za wieczyste użytkowanie przez Pana S. Ofmańskiego na drogę egzekucji komorniczej

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „ Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”.

 10. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Pożytku Publicznego “ODEON” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków w wysokości 25 tys.zł

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu “Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2012/2014.

 12. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn, których nie udało się zbyć w drodze przetargu.

 13. Rozpatrzenie pisma Pana Michała Lewandowskiego o przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

 14. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn. : “Dostawa 3 tablic multimedialnych, 3 drukarek laserowych oraz programu informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych.

 15. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

J. Poliwko- Wicestarosta- powiedział, że zgodnie z zapisami Uchwały Nr XII/172/2012 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Zarząd Powiatu w Lipnie w odrębnej uchwale winien wskazać imiennie reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku. Wobec tego został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu zapytał czy członkowie mają uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że sprawa dotyczy nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Dobrzyniu n/W przy ul. Zduńskiej. Działka ta miałaby być przeznaczona na wykonywanie zadań powiatu w zakresie edukacji- jako baza dydaktyczna Technikum Żywienia w Dobrzyniu n/W. Dodał, że jest to działka nr 1073 o powierzchni 0,0694 ha.

Następnie Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Komisji o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.3. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. geod. jako działka nr 2238/12 stanowiącej własność firmy “WIKSBUD”

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że Prezes “WIKSBUD” sp. zo.o. w związku z nabyciem działki nr 2238/12 zwrócił się o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 2238/15, której właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie zlecił Wydziałowi Geodezji, Kartografi i Gospodarki Nieruchomościami opracowanie projektu uchwały Rady w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. geod. jako działka nr 2238/12 stanowiącej własność firmy “WIKSBUD”.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- komendy powiatowe PSP- zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania komendy. W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdziale 80130- szkoły zawodowe- zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktury za zużytą energię elektryczną, zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe i wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy. W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale- 85406- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększeniu ulegają wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług. W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne- zwiększeniu ulegają wydatki na badania okresowe pracowników, zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana St. Ziółkowskiego w sprawie umorzenia odsetek od zaległości wynikających z niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez zmarłą małżonkę.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że Pan St. Ziółkowski zwrócił się z prośbą o umorzenie odsetek od zaległości wynikających z niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez zmarłą małżonkę na kwotę 854,54 zł. Środki te P. Ziółkowski chciałby przeznaczyć na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego syna. Ponadto P. Ziółkowski zobowiązał się do zapłaty jednorazowej kwoty głównej w wysokości 2 540,42 zł do końca czerwca 2012 roku. Do dnia posiedzenia Zarządu wpłata ta wpłynęła na konto Starostwa Powiatowego .

Starosta K. Baranowski powiedział, że jest za tym, aby przychylić się do prośby Pana Ziółkowskiego, ponieważ zainteresowany musi wynajmować opiekunkę do niepełnosprawnego syna.

Pozostali członkowie Zarządu również wyrazili takie zdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: umorzenia należności pieniężnych z tytułu odsetek naliczonych od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Pani M. Greszkiewicz w sprawie umorzenia dwóch ostatnich rat spłaty zadłużenia z tytułu składek ZUS.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że Pani M. Greszkiewicz zwróciła się o umorzenie dwóch ostatnich rat spłaty zadłużenia z tytułu składek ZUS. Prośbę swą motywuje pogorszeniem warunków życiowych i zdrowotnych.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski stwierdził, że nie jest za tym, aby w takich przypadkach umarzać kwotę główną zaległości, najwyżej odsetki. Zaproponował, aby sprawdzić sytuację tej Pani i wtedy ewentualnie podjąć decyzję o umorzeniu tych należności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu przed podjęciem decyzji w tej sprawie jednogłośnie postanowił zlecić Wydziałowi Budżetu i Finansów uzyskanie dokumentacji potwierdzającej sytuację finansowo- zdrowotną Pani M. Greszkiewicz.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawie: skierowania sprawy zaległości za wieczyste użytkowanie przez Pana S. Ofmańskiego na drogę egzekucji komorniczej.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że Pan S. Ofmański już o dłuższego czasu uchyla się ze spłatą opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Pan Ofmański jest osobą bezrobotną, jednak z pewnością ma jakiś majątek, z którego można by przeprowadzić egzekucję.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił o skierowaniu sprawy zaległości za wieczyste użytkowanie gruntu przez Pana Sylwestra Ofmańskiego na drogę egzekucji komorniczej.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

E. Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej- powiedziała, że Pani E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwróciła się o udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia postąpowań przetargowych na przebudowę kotłowni w budynku szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego w związku ze zmianą opału z oleju na pelet.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „ Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”.

E. Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej- powiedziała, że w związku z faktem, iż został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego pn. “Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” zachodzi konieczność powołania komisji do rozpatrzenia ofert, które wpłynęły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”. (w składzie komisji: Jarosław Poliwko- Przewodniczący, Janusz Czapiewski- sekretarz, Marlena Chojnicka- członek komisji).

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Pożytku Publicznego “ODEON” w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków w wysokości 25 tys.zł.

Pani E. Zielińska- inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej- powiedziała, że Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ODEON zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków w wysokości 25 000 zł na zorganizowanie warsztatów muzycznych (20 000 zł) i transport (5 000 zł) Środki te pierwotnie były przeznaczone na wyjazd Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego na jubileusz orkiestry “Soli Deo Gloria” do Harfsen w Holandii, który jednak nie odbył się z winy organizatora.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przychylił się do prośby Stowarzyszenia Pożytku Publicznego ODEON.


Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu “Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2013/2014.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zwrócił się do Pani Agaty Szafrańskiej- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji- o omówienie projektu uchwały.

Pani A. Szafrańska powiedziała, że projekt “Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” będzie realizowany w roku szkolnym 2013-2014, w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków jednostek samorządu terytorialnego. Dodała, że wartość projektu wynosi 529 411,76 zł., w tym wymagany jest wkład własny- 79 4111,76 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu “Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim” w roku szkolnym 2012/2014.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.12. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn, których nie udało się zbyć w drodze przetargu.

Pani E. Zielińska powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, w związku z tym, iż nie udało się zbyć maszyn (tokarki uniwesalnej TUS-25 oraz tokarki uniwesalnej TUG 40x1500) mimo dwukrotnego przetargu, zwróciła się o zgodę na ich zbycie w cenie wynegocjowanej z podmiotem zainteresowanym kupnem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przychylił się do prośby Dyrektor ZST w Lipnie.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Pana Michała Lewandowskiego o przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Pan M. Lewandowski zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla jego dwójki dzieci. Dodał, że zgodnie z opinią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie z powodu rezygnacji części osób pozostały jeszcze środki finansowe na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, wobec tego istnieje możliwość przyznania tych środków na dofinansowanie turnusu dla dwójki dzieci Pana M. Lewandowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dwójki dzieci Pana M. Lewandowskiego.

Ad. 14. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn. : “Dostawa 3 tablic multimedialnych, 3 drukarek laserowych oraz programu informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie ustalił tryb przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa 3 tablic multimedialnych, 3 drukarek laserowych oraz programu informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych” realizowanego w ramach zadania “Wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne” w ramach Projektu “Klucz do sukcesu”- Działanie 9.2 POKL. oraz ustalił skład komisji przetargowej na to zadanie: Agata Szafrańska- Przewodnicząca Komisji, Aneta Ofmańska- sekretarz Komisji, Arkadiusz Linkowski- członek Komisji.


Ad.15. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości Decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2012 roku odmawiającą stwierdzenia nabycia przez Powiat Lipnowski prawa własności nieruchomości położnej w Dobrzyniu n/W.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 2 lipca 2012 roku przyjedzie z wizytą Pani Ewa Kopacz- Marszałek Sejmu RP w związku z otwarciem wyremontowanego Oddziału Wewnętrznego szpitala.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarząd Powiatu w Lipnie w dniu 20 czerwca 2012 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego