W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 sierpnia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie.

  5. Anna Mielczarek- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie

  6. Agnieszka Skoczylas – Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem

  7. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:20 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 lipca 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

3. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Skępem/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012r/ref. Kierownik PCPR J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

6. Rozpatrzenie pisma Pana A. Kozakiewicza z Jasienia w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych /ref. Kierownik PCPR J. Przybyszewska/.

7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowie drogi gminnej Mokowo- Borowo o dł. ok. 550 mb”.

8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 2 sztuk drzew rosnących na terenie działki 88/9, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie przez PFRON zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu wejścia do Budynku A Blok Łóżkowy do wymagań osób niepełnosprawnych /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie rozliczenia nakładów planowanych na wymianę okien w budynku A w ramach czynszu dzierżawnego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

11. Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- rozpoczęcie procedur prowadzących do powołania dyrektora szkoły

- obsługa administracyjna i finansowa szkoły

- zabezpieczenie środków budżetowych na prowadzenie szkoły

- wyrażenie zgody na zakup sprzętu muzycznego niezbędnego do rozpoczęcia pracy szkoły.

12. Kwestia umundurowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu militarnym w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

13. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy podczas Dnia Papieskiego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

14. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie wsparcia finansowego zakupu łodzi motorowej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

16. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ.- powiedziała, że realizując wcześniejsze decyzje Zarządu o przedłużeniu powierzenia stanowiska dwóm dotychczasowym dyrektorom, którym kończyła się kadencja (Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie i Zespół Szkół w Skępem) została rozpoczęta procedura zmierzająca do przedłużenia, to jest uzyskano opinie rad pedagogicznych i stosowne uzgodnienie z Kuratorium Oświaty. Dodała, że ze swojej strony chciałaby powiedzieć, że wysoko ocenia współpracę z w/w dyrektorami dlatego proponuje przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Pani Annie Mielczarek na kolejny okres 5 lat oraz Pani Agnieszce Skoczylas przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem na kolejne 5 lat.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili zdanie Starosty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

A. Mielczarek- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie- w imieniu swoim oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem podziękowała Zarządowi oraz Naczelnik Wydziału OKSZ za okazane zaufanie oraz za dobrą współpracę.


Ad 3. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko Wicedyrektora Zespołu Szkół w Skępem/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że chciałby porozmawiać jeszcze z Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem na temat kandydatury na stanowisko wicedyrektora, dlatego proponuje przesunąć podjęcie decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił przesunąć ten punkt porządku obrad do kolejnego posiedzenia.


Ad 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000 zł i zamkną się kwotą 59 130 611 zł. Wszkała, ze to zwiększenie wynika z otrzymania dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 50 000 zł w dz. 700 w rozdz. 70005 na sporządzenie trzech operatów szacunkowych określających wartość szkód powstałych podczas budowy gazociągu tranzytowego DN 1400 mm ,,Jamał- Europa Zachodnia”. Nadmieniła, że również po stronie wydatków następują zmiany ponieważ następuje zwiększenie o kwotę 50 000 zł w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami. Nadto zaznaczyła, że po stronie wydatków zmiany we własnych budżetach następują w następujących działach i rozdziałach: 750- administracja publiczna w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tym związane w rozdz.75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


5. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XXII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 29 sierpnia o godz. 13,00 w auli ZST w Lipnie. Nadmienił, że na sesji tej będą wręczane Medale za Długoletnią Służbę 37 odznaczonym przez Prezydenta pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego i nie tylko, które wręczy Pani Wojewoda.

Następnie zwrócił się o kolejne referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na sesję.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochodu ulegają zwiększeniu o kwotę 39 410 zł i zamkną się kwotą 59 170 021 zł. Dodała, że zmianom ulegają następujące działy: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe: zwiększają się dochody z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 000 zł; dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększeniu ulegają dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 496 zł; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe: zwiększeniu, o kwotę 11 110 zł ulegają zmianie dochody z tytułu grzywien, darowizn oraz wpływów z pozostałych dochodów, rozdział 75095 – pozostała działalność: zwiększeniu o kwotę 2 000 zł ulegają dochody w związku z podpisanym porozumieniem na udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na konkurs ekologiczny podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych; dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki: dokonano zmian podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z podpisanym porozumieniem; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego: zwiększeniu ulegają dochody ze sprzedaży wyrobów, natomiast zmniejszeniu wpływy z tytułu niezrealizowanych usług; dział 853 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze: plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł, zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności wpływających z innych powiatów za dzieci przebywające w placówce, natomiast zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez gminy za dzieci przyjmowane do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, rozdział 85202 – domy pomocy społeczne: zwiększeniu o kwotę 7 615 zł ulegają dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, rozdział 85204 – rodziny zastępcze: zwiększeniu o kwotę 17 609 zł ulegają dochody z tytułu odpłatności przez gminy i powiaty za dzieci kierowane do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu oraz dochody z tytułu dotacji w ramach programu Resortowego wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”; dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% od wydatkowanych środków otrzymanych z PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zmniejszeniu natomiast ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% od wydatkowanych środków otrzymanych z PFRON w związku z niewykonaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy: zwiększeniu o kwotę 580 zł ulegają dochody z tytułu różnych dochodów i sprzedaży złomu. Nadmieniła, że zmianom ulegają również planowane wydatki o kwotę 39 410 zł i zamkną się kwotą 59 170 021 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe: zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013 oraz na wykonanie badań okresowych pracowników, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu usług; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe: zmniejszeniu o kwotę 6 555 zł ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na opłacenie składek na Fundusz Pracy, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego: zwiększeniu o kwotę 18 500 zł ulegają wydatki na organizację Dożynek Powiatowo – Gminnych, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego: zwiększeniu, o kwotę 2 000 zł ulegają wydatki na zakup nagród za udział w konkursie ekologicznym; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatku zadaniowego wraz z pochodnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów wykonania audytu energetycznego w związku z przygotowaniami prac w zakresie termomodernizacji budynku komendy, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na składki Funduszu Pracy oraz na wynagrodzenia; dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: zwiększeniu, o kwotę 6 386 zł ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe: zwiększeniu o kwotę 6 142 zł ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, rozdział 80148 – stołówki szkolne: zmniejszeniu o kwotę 6 142 zł ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wynagrodzenia oraz na Fundusz Pracy, rozdział 80195 – pozostała działalność: zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowo wyremontowanej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szkoły zawodowe: zmniejszeniu o kwotę 8 012 zł ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych oraz na zakup wyposażenia, rozdział 85195 – pozostała działalność: zwiększeniu o kwotę 6 000 zł ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług oraz koszty postępowania prokuratorskiego; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zwiększeniu, o kwotę 7 615 zł ulegają wydatki na bieżące zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz na wykonanie bieżących remontów, rozdział 85204 – rodziny zastępcze: zwiększeniu o kwotę 15 008 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizacje programu Resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie: zmniejszeniu o kwotę 7 400 zł ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wykonanie badań okresowych pracowników; dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: zwiększeniu ulegają wydatki realizowane z tytułu należnego 2,5% środków od wydatkowanych środków otrzymanych z PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki z tytułu należnych środków w wysokości 2,5% od wydatkowanych środków otrzymanych z PFRON w związku z niewykonaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, rozdział 85395 – pozostała działalność: zwiększeniu o kwotę 5 868 zł ulegają wydatki na zapłatę odsetek od wydatków inwestycyjnych podyktowane koniecznością zmiany wydatków kwalifikowanych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2706C Sumin – Jankowo – Lipno”, na wydatki niekwalifikowane, zwiększeniu ulegają również wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów. Dodała, że zmianie ulega wielkość wydatków kwalifikowanych nie uznanych przez Urząd Marszałkowski w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2706C Sumin – Jankowo – Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków zmianie ulega załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Dodała, że zmiany te podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Nadmieniła, że zmianie ulega załącznik dotyczący przedsięwzięć na lata 2012-2016 ze względu na urealnienie przedsięwzięć realizowanych powyżej jednego roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012r./ref. Kierownik PCPR J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- powiedział, że w trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania. Dodała, że środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych. Nadmieniła, że w związku z dużą ilością wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków zostaną one również przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSC- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie dnia 27 lutego 2012 roku uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i pozytywną opinią Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie został przyjęty projekt przedmiotowy uchwały dokonujący tego przekształcenia zawierający statut nowej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie dnia 27 lutego 2012 roku uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie i pozytywną opinią Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie został przyjęty projekt przedmiotowy uchwały dokonujący tego przekształcenia zawierający statut nowej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie dnia 27 lutego 2012 roku uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i pozytywną opinią Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie został przyjęty projekt przedmiotowy uchwały dokonujący tego przekształcenia zawierający statut nowej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych/projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie dnia 27 lutego 2012 roku uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą i pozytywną opinią Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie został przyjęty projekt przedmiotowy uchwały dokonujący tego przekształcenia zawierający statut nowej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedział, że mając na względzie podniesienie jakości kształcenia i zapewnienie optymalnego rozwoju zdolnych i utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży z terenu powiatu zasadne jest założenie Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie. Dodała, że poszerzenie oferty edukacyjnej pozwoli na dalszy rozwój Powiatu Lipnowskiego, a założenie szkoły spełni oczekiwania społeczne i umożliwi dzieciom zdolnym muzycznie ich dalszy rozwój. Nadmieniła, że zakładanie i prowadzenie szkół artystycznych jest zadaniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jednak zadanie to może być również realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Powiedziała, że w związku z zawartym dnia 12 lipca 2012 roku porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przyjęty projekt przedmiotowy uchwały dokonujące założenia szkoły zawierający statut nowej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego ./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że w związku z przystąpieniem Powiatu Aleksandrowskiego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmiana statutu w zakresie danych dotyczących członków Związku wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/, który przekazał na XXII Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jenogłośnie wystapił do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 29 sierpnia na godz. 13,00 XXII sesji Rady Powiatu w Lipnie w auli Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na sesję.

6. Rozpatrzenie pisma Pana A. Kozakiewicza z Jasienia w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych /ref. Kierownik PCPR J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że zaproponowane na sesję zmiany w podziale środków z PFRON przewidują środki na likwidację barier architektonicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku przez Pana Kozakiewicza o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych.


7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowie drogi gminnej Mokowo- Borowo o dł. ok. 550 mb”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Wójt Gminy Tłuchowo w związku z zamiarem wykonania inwestycji polegającej na budowie z poszerzeniem pasa drogowego odcinka drogi gminnej rozpoczyna procedurę związaną z realizacją inwestycji drogowej. Dodał, że przed złożeniem wniosku o wydanie takiej decyzji, zarządca drogi, musi uzyskać m.in. opinię właściwego miejscowego zarządu powiatu. Wskazał, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie drogi kategorii gminnej na odcinku położonym w miejscowości Mokówko- Borowo. Wskazał, że zaprojektowany odcinek drogi o dł. ok. 550 m, o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Podkreślił, ze planowana inwestycja stworzy strategiczną trasę komunikacyjną łączącą trzy gminy: Dobrzyń nad Wisłą, Wielgie i Tłuchowo, podniesie standard, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpłynie korzystnie na komunikację w gminie Tłuchowo, a tym samym poprawi ogólną sieć dróg w powiecie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował lokalizację budowy drogi gminnej Mokówko- Borowo o długości około 550mb.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 2 sztuk drzew rosnących na terenie działki 88/9, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie zwróciło się o wyrażenie zgodę na wycinkę drzew rosnących na działce nr 88/9 (obok budynku Patomorfologii lipnowskiego szpitala). Zaznaczył, że pracownik Wydziału Środowiska Starostwa dokonał oględzin przedmiotowych drzew (wierzba i brzoza)- stwierdzając, że drzewa rosną bezpośrednio przy budynku oraz obok trasy przyłączy ciepłowniczych co może stanowić przeszkodę dla planowanej inwestycji. Nadto należy nadmienić, że wierzba ma obumarły konar, a w obrębie zadrzewień nie stwierdzono obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt ani grzybów oraz gniazd ptasich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie wycinki brzozy i wierzby rosnących obok budynku Patomorfologii lipnowskiego szpitala (działka nr 88/9), zaznaczając, że po otrzymaniu stosowanej decyzji Burmistrza Miasta Lipna zezwalającej na usunięcie w/w drzew, ich wycięcia dokona przedstawiciel powiatu lipnowskiego (posiadający stosowane zezwolenia), a drzewo pozyskane w te sposób zostanie wykorzystane przez właściciela gruntu.


9. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie przez PFRON zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu wejścia do Budynku A Blok Łóżkowy do wymagań osób niepełnosprawnych. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na celu poprawę infrastruktury szpitala jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie przez PFRON zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu wejścia do Budynku A Blok Łóżkowy do wymagań osób niepełnosprawnych.


10. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie rozliczenia nakładów planowanych na wymianę okien w budynku A w ramach czynszu dzierżawnego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze skomplikowane procedury prawne związane z rezygnacją bądź rozliczeniem kosztów w czynszu dzierżawnym na chwilę obecną jednogłośnie nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, jednocześnie zachęcając Zarząd Spółki do podjęcia się realizacji wskazanego zadania, które z pewnością przeniesienie szpitalowi same korzyści, a przy planowaniu budżetu powiatu lipnowskiego na 2013r. zapewnia, że kwestie poprawy infrastruktury szpitala zostaną w nim uwzględnione.


11. Funkcjonowanie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- rozpoczęcie procedur prowadzących do powołania dyrektora szkoły

- obsługa administracyjna i finansowa szkoły

- zabezpieczenie środków budżetowych na prowadzenie szkoły

- wyrażenie zgody na zakup sprzętu muzycznego niezbędnego do rozpoczęcia pracy szkoły.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż 12 lipca br. zostało podpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego porozumienie wyrażające zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Powiat Lipnowski z dniem 1 września 2012r. Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. W związku z faktem, że na chwilę obecną jest ponad 80 chętnych uczniów konieczne jest podjęcie pewnych decyzji związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje związane z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

1. wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury powołania na okres 1 roku na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Pani Ilony Gronkowskiej( obecnie pełnomocnik ds. utworzenia tej szkoły).

2. postanowił, że w ramach reorganizacji zostanie przesunięty 1 etat z istniejącego zatrudnienia szkół do prowadzenia obsługi administracyjnej i księgowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia.

3. wyraził zgodę na dokonanie stosownych przesunięć w budżecie Powiatu Lipnowskiego, by zabezpieczyć środki na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia.

4. wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 58 tys. zł na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia, zobowiązując Referat Gospodarczo- Administracyjny do dokonania stosownego zakupu i jego przekazania na rzecz w/w szkoły.


12. Kwestia umundurowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu militarnym w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- zwróciła się o podjecie decyzji dot. umundurowania uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu militarnym, w Skępem Wskazała, że na chwilę obecną jest 26 uczniów tej klasy. Dodała, że zrobiła wstępne rozeznanie z którego wynika, że koszt jednego umundurowania wynosić będzie około 400 zł razem z butami, co daje łącznie kwotę około 11 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 12 tys. zł na zakup pełnego umundurowania uczniów LO o nachyleniu militarnym, zobowiązując Referat Gospodarczo- Administracyjny do dokonania stosownego zakupu i jego przekazania na rzecz w/w szkoły.


13. Rozpatrzenie pisma Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy podczas Dnia Papieskiego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Koordynator Dnia Papieskiego ma wszystkie stosowne decyzje zezwalające na przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze wyjątkowy charakter Dnia Papieskiego jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach Dnia Papieskiego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.


14. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie wsparcia finansowego zakupu łodzi motorowej. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie poinformował, że nie ma możliwości prawnych przekazania środków finansowych na zakup łodzi motorowej stowarzyszeniu.


15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następuję decyzje:

1. upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do przyprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

2. zobowiązał Referat do przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie dot. przedłużenia okresu wydzierżawienia gruntów pod garaże blaszane na os. Korczaka oraz najmu garaży murowanych przy ul. Sierakowskiego w Lipnie.

3. wyraził zgodę na przedłużenie do 31 sierpnia 2012r. umowy najmu garaży murowanych znajdujących się przy Pl. 11 Listopada w Lipnie Panu Grzegorzowi Deduńskiemu oraz Panu Zygmuntowi Deduńskiemu.


16. Sprawy rożne.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- powiedział, ze chciałby powrócić do kwestii pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Społeczności Lokalnej ,,SERAFIN” w sprawie użyczenia lokalu na działalność Stowarzyszenia. Dodał, że jest to stowarzyszenie kuratorów, którzy zwrócili się o pomieszczenie na siedzibę stowarzyszenia, ale najbardziej odpowiadał by im lokal w nowym budynku Poradni przy P. 11 Listopada. Dodał, że w tym budynku nie ma wolnych pomieszczeń, ponieważ wszystkie zostały już rozdysponowane.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wskazał, że na chwilę obecną nie dysponuje lokalem, który mógłby stanowić siedzibę Stowarzyszenia ,,Serafin” jednakże po opuszczeniu budynku przy ul. Sierakowskiego 10A (była siedziba RUCH-u) przez KRUS taka możliwość się pojawi (po 01.01.2013). Równocześnie zaznaczył, że wedle obowiązującego prawa nie ma możliwości użyczenia lokalu tylko jego wynajem na określonych w umowie warunkach za chociażby symboliczną kwotę.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na przekazanie budynku Posterunku Policji w Dobrzyniu n/W na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

Zwrócił się do Kierownika Referatu, by na jedno z posiedzeń we wrześniu Referat przygotował rozwiązania dot. strony internetowej powiatu i ograniczenia kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. Ponadto zobowiązał Referat do zorientowania się w kosztach ekogroszku w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym oraz do uporządkowania terenu wokół budynku Poradni przy ul. 11 Listopada w związku z oficjalnym otwarciem.

Następnie na posiedzenie Zarządu przybyli: Prezes Stowarzyszenia Pożytku Publicznego „ ODEON” Pani Elżbieta Bytner oraz Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego Pan Mirosław Bytner, by pochwalić się osiągnięciami, nagrodami i pucharami, które odnosi orkiestra powiatowa na licznych przeglądach i koncertach.

Przewodniczący Zarządu podziękował Kapelmistrzowi i Zarządowi Stowarzyszenia za wieloletnie prowadzenie orkiestry dętej, za naukę gry na instrumentach dzieci i młodzież powiatu oraz reprezentowanie i promowanie powiatu w każdym zakątku kraju i poza jego granicami. W związku z powyższym zaproponował rozpoczęcie procedury zmierzającej do uhonorowania Kapelmistrza Mirosława Bytnera tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do uhonorowania Kapelmistrza Mirosława Bytnera tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Ponadto zaznaczył, że kierownictwo orkiestry powinno pochwalić się swoimi licznymi osiągnięciami znacznie większemu gronu np. podczas sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Na zakończenie Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z zawiadomieniem o zgromadzeniu całego materiału dowodowego dot. ustalenia odszkodowania własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną zaliczaną do kat. dróg powiatowych położonych w miejscowości Borowo, oraz 4 decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stwierdzających nabycie przez Powiat Lipnowski nieruchomości Skarbu Państwa będącymi drogami powiatowymi.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 14 sierpnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego