W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 62/ 2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 lipca 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 2. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie.

 3. Jarosław Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

 4. Dariusz Kapuściński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 5. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary we wsi Kikół. /ref. Naczelnik Wydziału ArB D. Kapuściński/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2012 roku /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

 4. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Nieszawy w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę łączącą Miasto Nieszawa z Powiatem Lipnowskim. /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

 5. Rozpatrzenie pisma Pani Jadwigi Smolarskiej z Lipna w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny w zakresie chorób kręgosłupa i innych.

 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 7. Rozpatrzenie pisma Państwa M. i S. Czarneckich z Lipna w sprawie rozłożenia płatności działki nr 2238/10 położonej na ul. 11 Listopada na 10 lat/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn.,, Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012, Działanie 3.5 ,,Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół: Priorytetu III ,,Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku w Leniach Wielkich. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/Wisłą w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatury Pani Grażyny Grubeckiej na stanowiska kierownika szkolenia praktycznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Informacja na temat zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie przez Powiat Lipnowski Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 13. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1.Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary we wsi Kikół. /ref. Naczelnik Wydziału ArB D. Kapuściński/.

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału ArB- powiedział, że Wójt Gminy Kikół zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kikół obejmującego wybrane obszary we wsi Kikół. Dodał, że przedmiotowy plan ustala następujące przeznaczenia na terenie objętym opracowaniem: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej, produkcyjno – usługowej, rekreacji i zieleni, ogródków działkowych, rolnicze tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. Dodał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ułatwia proces inwestycyjny przyszłym inwestorom. Zaznaczył, że przedmiotowe plany uzyskały pozytywną opinię organu doradczego Starosty, tj. Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z tym wniósł o pozytywne zaopiniowanie projektu planu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wybrane obszary we wsi Kikół.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2012 roku /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Inspektor- przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za II kwartały 2012 roku. Poinformowała, że dochody budżetu na planowane 58 171 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 227 392,83 zł., co stanowi 50,24 planu, natomiast wydatki na planowane 58 171 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 107 846,19 zł, co stanowi 50,04% planu. Zaznaczyła, że takie wykonanie dochodów i wydatków pozwoliło na powstanie nadwyżki wynoszącej 119 546,64zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartały 2012r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- Inspektor- przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.Wskazała, ze planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: w dz. 750- administracja publiczna: rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz.754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwem Straży Pożarowej, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Nieszawy w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę łączącą Miasto Nieszawa z Powiatem Lipnowskim. /ref. Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu E. Antoszewska/.

E. Antoszewska- przedstawiła pismo Burmistrza Nieszawy w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę łączącą Miasto Nieszawę z Powiatem Lipnowskim.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że wicestarosta uczestniczył w spotkaniach na ten temat z Burmistrzem Nieszawy, podczas których padły pewne deklaracje ze strony powiatu lipnowskiego, które należy zrealizować, dlatego proponuje wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały, w którym zostanie zabezpieczona kwota 10 000 zł rocznie na dofinansowanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę łączącą Miasto Nieszawa a tym samym powiat aleksandrowski z powiatem toruńskim i lipnowskim.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały, w którym zabezpieczy 10 000 zł rocznie na dofinansowanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę łączącą Miasto Nieszawa, a tym samym powiat aleksandrowski z powiatem toruńskim i lipnowskim.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pani Jadwigi Smolarskiej z Lipna w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny w zakresie chorób kręgosłupa i innych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że jest opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wskazująca, że z uwagi na fakt, że część osób zrezygnowała z przyznanego dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego istnieje możliwość zrealizowania wniosku Pani Jadwigi Smolarskiej z Lipna dot. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


Ad.6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. postanowił, że kwestie dot. działki nr 2238/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 11 miasta Lipna będą przedmiotem głębokiej analizy i ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w miesiącu sierpniu.

2. postanowił zorganizować spotkanie z dzierżawcami gruntów pod garaż blaszany, na którym to zostaną poruszone sprawy związane z ewentualną sprzedażą tych gruntów.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Państwa M. i S. Czarneckich z Lipna w sprawie rozłożenia płatności działki nr 2238/10 położonej na ul. 11 Listopada na 10 lat/ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że dnia 5 lipca br. miało miejsce zawarcie aktu notarialnego na zbycie działki nr 2238/10 położonej w Lipnie na ul. 11 Listopada 24, w której stroną był Powiat Lipnowski jako sprzedający i Państwo Czarneccy jako kupujący. Wskazał, że w akcie notarialnym raty zostały rozłożone na 6 lat zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 11 sierpnia 2010r. znak: R. 0065-175/2010 i taki akt został przez Państwa Czarneckich podpisany.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zmienione przepisy prawne powodują, że procedura rozłożenia na raty bardziej się skomplikowana.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi Państwu Czarneckim, że na chwilę obecną obowiązują kwoty określone w akcie notarialnym, a ewentualna procedura rozłożenia płatności na inne raty, z uwagi na zmienione przepisy prawne, jest skomplikowana i stosuje się ją jedynie w wyjątkowych okolicznościach.


Ad.8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następuję decyzje:

1. wskazał, że nie dysponuje wolnym miejscem lokalowym w budynku przy ul. Sierakowskiego 10 A, jednakże zobowiązał Referat do zaproponowania Panu Jasińskiemu Rafałowi chcącemu uruchomić usługi ubezpieczeniowo- finansowe inną propozycję lokalową.

2. wskazał, ze nie dysponuje wolnymi miejscami lokalowymi, mogącymi posłużyć na biuro Oddziału PTTK w Lipnie.

3. wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu (działka nr 442/33) pod garaż blaszany na ul. Sierakowskiego Pani Małgorzacie Chojnickiej – Łukaszewskiej do 31 grudnia 2013r., wskazując, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

4. w związku z pismem Pana Donalda Zielińskiego nie przyzwolił na wyłączenie z eksploatacji odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdujących się na działce nr 2238/13 położonej w Lipnie przy ul. 11 Listopada, ponieważ taka decyzja mogłaby niekorzystnie wpłynąć na zakres użyteczności działek sąsiednich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana Donalda Zielińskiego Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował jednak dokonanie przebudowy w/w kanalizacji w drodze prowadzącej do w/w nieruchomości.


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn.,, Nowoczesne wspomaganie szansa na wszechstronny rozwój szkół”, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012, Działanie 3.5 ,,Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół: Priorytetu III ,,Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że MEN ogłosiło konkurs otwarły nr 1/POKL/3.5/2012, Działanie 3.5 ,,Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół: Priorytetu III ,,Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym do rozdysponowania jest kwota 167 mln zł, na doskonalenie nauczycieli (szkolenia, warsztaty). Dodała, że w tym projekcie nie jest wymagany wkład własny. Zaznaczyła, że Wydział przygotowuje projekt, który jest pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli na około 600-700 tys. pn. ,, Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” na okres realizacji od 1 listopada 2012 roku do 30 września 2014 roku. Dodała, że wniosek przewiduje 7 miesięczny termin w pierwszym roku szkolnym realizacji projektu, dlatego jeżeli planujemy rozpocząć realizacje projektu od 1 listopada br. to termin złożenia musi być na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem projektu czyli termin ten upływa na przełomie lipca – sierpnia 2012r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn.,, Nowoczesne wspomaganie szansż na wszechstronny rozwój szkół”, w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012, Działanie 3.5 ,,Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół: Priorytetu III ,,Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego./uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.10 Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku w Leniach Wielkich. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że budynek w Leniach Wielkich jest bazą dla uczniów kierunku rolniczego i Pani, która wynajmuje ten obiekt opiekuje się terenem, nadzoruje, ponosi koszty opłat oraz uiszcza czynsz w wysokości 112,50 zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy przeprowadzić rozmowę z Dyrektorem ZS w Dobrzyniu n/W co do gruntów w Leniach Wielkich w związku z faktem, że coraz mniej uczniów zainteresowanych jest kierunkami rolniczymi, dlatego proponuje wyrazić zgodę na najem lokalu w Leniach Wielkich na mieszkanie dla Pani Karoliny Jagielskiej do 30 czerwca 2013r. , ustalając czynsz w wysokości 125 zł miesięcznie, a do tego czasu podejmie decyzje dot. gruntów w Leniach Wielkich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na najem lokalu w Leniach Wielkich na mieszkanie dla Pani Karoliny Jagielskiej do 30 czerwca 2013r., ustalając czynsz w wysokości 125 zł miesięcznie.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisła w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatury Pani Grażyny Grubeckiej na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z rezygnacją dotychczasowego kierownika szkolenia praktycznego Pana Piotra Drużyńskiego z wykonywania tych zadań, Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W proponuje Panią Grażyną Grubecką na to stanowisko. Dodał, że Pani Grażyna Grubecka jest nauczycielem przedmiotów zawodowych z wieloletnim stażem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził pozytywną opinię na temat przedłożonej kandydatury Pani Grażyny Grubeckiej na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą na okres 1 roku.


Ad.12. Informacja na temat zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie przez Powiat Lipnowski Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, że wpłynęło podpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienie wyrażające zgodę na utworzenie przez Powiat Lipnowski Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Zaznaczyła, że na dzień dzisiejszych wpłynęło do nas 84 deklaracje od uczniów tej szkoły, ale wciąż rodzice zapytują o miejsca, więc niewykluczone, że jeżeli będą chętni na początku września odbędą się kolejne przesłuchania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad.13. Sprawy rożne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla rolnictwa" dla następujących osób: ks. Mirosława Danielskiego, Józefa Szmeltera, Janiny Romanowskiej /wnioski w załączeniu do protokołu/

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie upoważnił Krzysztofa Baranowskiego Starostę Lipnowskiego do podpisania wniosków o nadanie odznak honorowych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 lipca 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego