W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 60/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Dorota Kolanowska- Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

  4. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

  5. Mirosław Jasiński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

  6. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

  7. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie.

  8. Jarosław Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 czerwca 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2011r./ref. P. D. Kolanowska/.

- sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności Inspekcji Budowlanej na terenie powiatu za 2011r. /ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego M. Jasiński/.

- sprawozdania o stanie dróg powiatowych /ref. Dyrektor ZDP w. Jańczak/

- sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z działalności Jednostki za 2011r./.ref. Dyrektor ZDP w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

- Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2011r./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Statutu Związku Województwa Kujawsko-Pomorskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4. Rozpatrzenie pisma Pana Andrzeja Dąbrowskiego w Lipnie w sprawie sprzedaży gruntu pod garaż blaszany na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna. /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

5. Rozpatrzenie pisma Pani Iwony Paśniewskiej z Lipna w sprawie odroczenia terminu spłat rat. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

6. Rozpatrzenie pisma Fundacji ICPPC w sprawie podjęcia uchwały popierającej stanowisko Sejmiku w sprawie ogłoszenia obszaru województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie oraz poparcia listu otwartego w sprawie badań nad paszami z GMO /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL. E. Jałowiecka- Rudewicz/.

7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

8. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad. Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2011r./ref. P. D. Kolanowska/.

D. Kolanowska- Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie- powiedziała, że przedłożone sprawozdanie zostało przekazane do Starostwa w styczniu bieżącego roku i dotyczy roku poprzedniego. Następnie przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Wskazała, że od tego czasu nic niepokojącego nie wydarzyło się na terenie powiatu w zakresie sytuacji sanitarno – epidemiologicznej.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że są różne tendencje dotyczące sanepidów, zmierzające do łączenia sanepidów, tak jak miało to miejsce z sądami rejonowymi. Dodał, że należy mieć nadzieję, że Lipnowski Sanepid pozostanie.

D. Kolanowska wskazała, że trwają przymiarki, by dział żywienia przeszedł pod jurysdykcję Ministerstwa Rolnictwa, ale póki co nic konkretnego w tym zakresie nie wiadomo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie na temat oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok /informacja stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności Inspekcji Budowlanej na terenie powiatu za 2011r. /ref. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego M. Jasiński/.

M. Jasiński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego- przedstawił sprawozdanie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu lipnowskiego za 2011rok. Dodał, że nic niepokojącego nie dzieje się w zakresie działalności inspekcji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu lipnowskiego za 2011rok /sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/, które skierował na posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oraz na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- sprawozdania o stanie dróg powiatowych /ref. Dyrektor ZDP W. Jańczak/

W. Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił sprawozdanie o stanie dróg powiatowych. Wskazał jaki zakres robót na drogach powiatowych w 2011 roku dało się wykonać.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że Zarząd Dróg Powiatowych otrzyma jeszcze dodatkowe środki na roboty drogowe na drogach powiatowych, a co za tym idzie front robót się powiększy, co powinno zadowolić Zarząd Dróg Powiatowych jak i mieszkańców powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/, które skierował na posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oraz na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z działalności Jednostki za 2011r./.ref. Dyrektor ZDP w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy w Nowej Wsi- przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2011 rok.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że po pewnych zawirowaniach związanych z żywieniem w DPS w Nowej Wsi te sprawy zostały rozwiązane poprzez dokonanie stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi./sprawozdanie stanowi zał. nr 5 nin. protokołu/, który przekazał na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej i XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2011r./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił sprawozdanie na temat zrealizowanych w 2011 roku zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie na temat zrealizowanych w 2011 roku zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/, które przekazał na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 909 348 zł i zamkną się kwotą 59 080 611 zł. Dodała, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach: dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe dochody zwiększą się o kwotę 20 250 zł, zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien oraz wpływów pozostałych dochodów; dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zwiększą się o 10 000 zł, zwiększeniu ulegają dochody z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych; dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększeniu ulegają dochody w związku z przyjęciem do realizacji projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu kujawsko – pomorskiego” o kwotę 821 998 zł; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność zwiększeniu o kwotę 30 000 zł ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z tytułu spłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 500 zł, rozdział 85204 – rodziny zastępcze zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności przez gminy za dzieci kierowane do rodzin zastępczych w kwocie 5 000 zł; dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów różnych dochodów w kwocie 600zł.Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 909 348 zł i zamkną się kwotą 59 080 611 zł. Zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe zwiększeniu ulegają wydatki na zadania własne na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych o kwotę 19 240 zł; dział 600 – transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne powiatowe zwiększeniu ulegają wydatki na zakup półfabrykatów betonowych do remontu chodników na drogach powiatowych oraz wydatki na wykonanie przeglądu okresowego obiektów mostowych i wydatki w zakresie szkoleń pracowników, w związku z odejściem od zadania „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna” ulegają zmniejszeniu wydatki w tym zakresie z przeznaczeniem na zwiększenie powyżej wskazanych wydatków oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki organizacyjne o kwotę 151 000 zł; dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług o kwotę 19 240 zł; dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększeniu, o kwotę 12 570zł ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, rozdział 75020 – starostwa powiatowe zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 12 570 zł; dział 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek zaciągniętych kredytów o kwotę 87 350 zł; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 plan wydatków zwiększa się o kwotę 10 000 zł, zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia pomieszczenia szkolnego dla potrzeb dzieci 5 i 6 letnich, zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych, tworzy się również paragraf dotyczący wypłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenie, rozdział 80111 – gimnazja specjalne zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 700 zł, rozdział 80130 – szkoły zawodowe wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 183 500zł, w tym wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wykonanie remontu dziedzińca wraz z fontanną, zakup niezbędnych materiałów do remontu, zakup oleju opałowego, opłaty związane z zużytą energią elektryczną i na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie systemu grzewczego oraz wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na zmianę przeznaczenia sali dydaktycznej na potrzeby nowotworzonej szkoły muzycznej, rozdział 80195 – pozostała działalność wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 89 200 zł, w tym wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu planowanych do realizacji umów o dzieło w związku z tworzoną szkołą muzyczną, zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowo w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie wprowadza się wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz wydatki na podróże służbowe, zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży zagranicznych odbywanych w ramach programu Comenius; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżące zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wypłatę świadczeń, rozdział 85204 – rodziny zastępcze zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu powiatowego, zmniejszeniu ulegają wydatki za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu gminnego; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększeniu ulegają wydatki w związku z przyjęciem do realizacji projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, którego realizacja obejmuje okres od 01 czerwca 2012 do 31 grudnia 2014 oraz wydatki na możliwość skorzystania z porady prawnej rady prawnego o kwotę 821 998 zł; dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne wydatki zwiększają się o kwotę 37 000 zł, zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki za zużytą energię elektryczną. Dodała, że w zakresie zadań inwestycyjnych Zarząd Dróg Powiatowych zmienia zadania inwestycyjne z uwagi na odstąpienie od realizacji przyjętego do budżetu zadania pn. „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna”, zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skepem na zmianę ogrzewania z olejowego na pelet. Nadmieniła, że zadania remontowe dostosowuje się do potrzeb roku 2012 jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/, który przekazał na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków musi ulec zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012. Zaznaczyła, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Dodała, że ze względu na odstąpienie od zadania ,,Budowa Obwodnicy dla miasta Lipna” zmniejszeniu ulegają wydatki do wysokości kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/1012011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/, który przekazał na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że projekt uchwały dot. trzech wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, które dotychczas wykorzystywane były na siedzibę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, a w związku z przeniesieniem Poradni do nowego budynku przy Pl. 11 Listopada istnieje możliwość zbycia w/w lokali, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/, który przekazał na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, ze w dniu 07 maja 2012r. Powiat Lipnowski zbyt w drodze rokowań nieruchomość ozn. geodezyjnie jako dz. 2238/12 o pow. 1,4884 ha, położoną w obrębie ewid. Nr 9 miasta Lipna na rzecz Spółki zo.o. ,,WIKSBUD” w Lipnie. Zaznaczył, ze o ustanowienie służebności na działce nr 2238/15 stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego wystąpił Prezes Zarządu Spółki ponieważ poprawi ona warunki korzystania z nieruchomości władnej nr 2238/12 oraz zapewni jej pełną użyteczność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/, który przekazał na XXI Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XXI sesja Rady Powiatu odbyła się 6 lipca 2012r. w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisła o godz.13,00.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując, aby sesja odbyła się 6 lipca 2012r. o godz. 13,00 w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/ Wisła, oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesje.Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 744 zł i zamkną się kwotą 58 171 263 zł. Dodał, że zmian dokonano po stronie dochodów w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1744zł. Następnie poinformowała, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 1744 zł i obecnie wydatki zamkną się kwotą 58 171 263 zł. Podkreśliła, że po stronie wydatków zmian dokonano: w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz.. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz.-80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział że na ponownie ogłoszony konkurs dot. wykonania w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” wpłynęła tylko jedna oferta, które spełniała wszystkie wymagane kryteria tj. oferta Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie i to właśnie temu związkowi komisja proponuje powierzyć realizacje w/w zadania publicznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, powierzając to zadanie do realizacji Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Pana Andrzeja Dąbrowskiego w Lipnie w sprawie sprzedaży gruntu pod garaż blaszany na działce nr 380/52 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna. /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że Pan A. Dąbrowski dzierżawi grunt pod garaż blaszany i obecnie zwrócił się o sprzedaż tego gruntu. Zaznaczył, że wskazany garaż znajduje się na gruncie, który w tej chwili nie nadaje się do sprzedaży ponieważ wymaga rekultywacji a ponadto nie jest oczywiste, że wnioskodawca otrzyma decyzję administracyjną zezwalającą na zagospodarowanie tego terenu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby zarząd udzielił odpowiedzi, by wnioskodawca w pierwszej kolejności uzyskał od właściwych organów decyzje administracyjne zezwalające na zagospodarowanie tegoż terenu, a dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnej sprzedaży wskazanej działki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi by wnioskodawca w pierwszej kolejności uzyskał od właściwych organów decyzje administracyjne zezwalające na zagospodarowanie tegoż terenu a dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnej sprzedaży wskazanej działki.


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Pani Iwony Paśniewskiej z Lipna w sprawie odroczenia terminu spłat rat. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że dotychczas Pani Paśniewska regulowała do miesiąca września 2011r. swoje zaległości wobec powiatu lipnowskiego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczej z tytułu ustawy 203 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Po wysłaniu pisma do Pani Paśniewskiej dotyczącego regularnego regulowania zobowiązań okazało się, że sytuacja materialna rodziny się pogorszyła i dłużniczka nie jest w stanie tego uczynić, dlatego prosi o odroczenie na kilka miesięcy terminu spłaty zadłużenia.

Przewodniczący zarządu zaproponował, aby rozłożyć Pani zadłużenie na raty w wysokości 30 zł, które nie powinny stanowić dla niej takiego obciążenia finansowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Pani Iwanie Paśniewskiej rozkładając zadłużenie w wysokości 806,07 zł na 27 rat: 26 rat po 30 zł i jedna w wysokości 26,07 zł. / uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad 6. Rozpatrzenie pisma Fundacji ICPPC w sprawie podjęcia uchwały popierającej stanowisko Sejmiku w sprawie ogłoszenia obszaru województwa strefa wolna od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie oraz poparcia listu otwartego w sprawie badań nad paszami z GMO /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL. E. Jałowiecka- Rudewicz/.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, ze ponownie Fundacja ICPPC zwróciła się o podjęcie uchwały popierającej stanowisko Sejmiku w sprawie ogłoszenia obszaru województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie oraz poparcia listu otwartego w sprawie badań nad paszami z GMO. Zaznaczył, że już raz Zarząd Powiatu w Lipnie podejmował ten temat i uważa, iż należy podtrzymać stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 16 listopada 2011r. że działania w tym zakresie należą przede wszystkim do władz ustawodawczych i wykonawczych i uchwała Rady Powiatu w Lipnie nie zmieniłaby nic w tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nadal podtrzymuje stanowisko, że działania w tym zakresie należą przede wszystkim do władz ustawodawczych i wykonawczych państwa i naciski ze strony władz samorządowych nie dadzą oczekiwanych rezultatów w tym zakresie.


Ad 7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następuję decyzje: jednogłośnie wyraził zgodę na wniosek Państwa Fabiańskich na przedłużenie terminu rozbiórki garażu blaszanego nr 16 z działki 442/36 znajdującego się w Lipnie przy ul. Sierakowskiego do dnia 10.07.2012r. w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwolenia na postawienie garażu na wykupionym terenie oraz jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż dwuteownika o dł. 5 m oraz 2 silosów BIN 20 znajdujących się w Leniach Wielkich.


Ad 8. Sprawy różne

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/ Wisłą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu środków trwałych i wyposażenia, które nie są potrzebne szkole do realizacji jej zadań dydaktycznych: tj. autokar Autosan H101 – 1 szt, silos NBIN 20– 2 szt.( te same o które wystąpił Referat), rozsiewacz Piast – 1 szt., siewnik buraków - ciągnikowy– 1 szt., ładowacz cyklop – 1 szt., ścinacz - kosiarka – 1 szt., samochód UNO 1,7 D – 1 szt., przyczepa D-47b – 1 szt., chwytak do okopowych – 1 szt., brona 5-polowa – 1 szt., brona talerzowa – 1 szt., cysterna 2000 litrów – 1 szt., wał strunowy – 1 szt. Dodała, ze został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego
w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. /uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z informacją Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dot. wyników licytacji mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, które zostało zbyte za kwotę 13 490 zł.

Przewodniczący Zarządu- zaprosił członków na uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego oddziału wewnętrznego lipnowskiego szpitala, na które została zaproszona Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz., które odbędzie się dnia 2 lipca 2012r. o godz. 13,00.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 czerwca 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego