W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 58/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 5. Iwona Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:45 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019./ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 4. Rozpatrzenie pisma Anny Wencel w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 5. Rozpatrzenie pisma Urszuli Wenderlich w sprawie rozłożenia płatności z tytułu wykupu mieszkania na raty /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 6. Rozpatrzenie pisma Ewy Ożdżyńskiej w sprawie rozłożenia płatności wynikających z zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z należnymi odsetkami. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 8. Rozpatrzenie pisma Pani Stanisławy Witkowskiej z Lipna w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PRFON kuchni gazowej.

 9. Rozpatrzenie pisma Pana Wojciecha Jankowskiego oraz Pana Wojciecha Zarębskiego z DPS w Nowej Wsi w sprawie dofinansowania Turnusu Rehabilitacyjnego.

 10. Podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 11. Podjęcie decyzji w sprawie wyposażenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Informacja na temat zatwierdzonych organizacji na rok szkolny 2012/2013./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 13. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000 zł i zamkną się kwotą 58 169 519 zł. Dodała, że zmian dokonano w dz. 710 – działalność usługowa rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne w związku z otrzymaniem 10 tys. zł dotacji celowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno –kartograficzne (nieinwestycyjne) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego. Dodała, że równocześnie planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000 zł i zamkną się kwotą 58 169 519 zł. Wskazała, że zmian dokonano w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019./ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowicka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału ŚRiL- powiedziała, że wpłynął program ochrony środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2019, który podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu. Zaznaczyła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o odpadach gminy i powiaty nie mają obowiązku opracowania planów gospodarki odpadami. Zaznaczyła, że Wydział Środowiska dokonał analizy nadesłanego programu i proponuje zaopiniować go pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016- 2019 /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała że zostało przygotowanych 9 projektów uchwał dot. umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytuł opłaty melioracyjnej. Dodała, że wobec 9 dłużników z terenu powiatu lipnowskiego egzekucja należności okazała się bezskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową lub niemożliwością ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika lub przedawnieniem zobowiązań. Zaznaczyła, że podjęcie uchwał w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tego tytułu jest uregulowaniem tej sytuacji, ponieważ jak najszybciej należy przekazać dokumenty osób wnoszących opłaty melioracyjne do WZMiUW we Włocławku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął 9 uchwał w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty melioracyjnej. /uchwały stanowią zał. nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12/


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Anny Wencel w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Urszuli Wenderlich w sprawie rozłożenia płatności z tytułu wykupu mieszkania na raty /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z otrzymaniem przez Panią Wencel nakazu zapłaty zadłużenia wobec Powiatu Lipnowskiego wystąpiła o rozłożenie zadłużenia na raty. Zaznaczyła, ze rowie Pani Wenderlich wystąpiła z taką prośba do Pana Starosty z uwagi na mniejsze wnoszone kwoty spłat wykupu mieszkań. Wskazała, że zadłużenie powstało ponieważ Panie nie płaciły zgodnie z harmonogramem rat za zakupione od Powiatu Lipnowskiego mieszkanie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę na rozłożenie wartości mieszkania na raty i takie raty zostały w akcie notarialnym określone na 10 lat. Zaznaczył, że jego zdaniem nie powinno się rozkładać rat na raty, tym bardziej, że pozostali nabywcy mieszkań spłacają raty terminowo, dlatego jego zdaniem w/w sprawy powinno się skierować do komornika.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił skierować do komornika o przeprowadzenie egzekucji zadłużenia wobec Pani Anny Wencel i Urszuli Wenderlich z Lipna.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Ewy Ożdżyńskiej w sprawie rozłożenia płatności wynikających z zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z należnymi odsetkami. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz –Skarbnik Powiatu w Lipnie-przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Pani Ożdżyńska zwróciła się o rozłożenie na raty swojego zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 571,34 zł. Dodała, ze Pani Ożdżyńska spłaca zadłużenie swojego męża z tego samego tytułu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne Pani Ewie Ożdżyńskiej, rozkładając zadłużenie na 3 raty w wysokości 1 5 23,78 zł. /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu a dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu pod garaż blaszany na os. Korczaka na prośbę Pani Ewy Chojnickiej- Chmielewskiej oraz wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu garażu murowanego znajdującego się na Pl. 11 Listopada panu Bogdanowi Chrabąszczewskiemu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierżawienie Pani Ewie Chojnickiej- Chmielewskiej gruntu pod garaż blaszany na os. Korczaka do 31 grudnia 2012r. oraz wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu garażu murowanego położonego na Pl. 11 Listopada Panu Bogdanowi Chrabąszczewskiemu do 30.04.2013r.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Pani Stanisławy Witkowskiej z Lipna w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PRFON kuchni gazowej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w swojej opinii Kierownik PCPR w Lipnie wskazuje, że zabezpieczona w budżecie Powiatu Lipnowskiego kwota nie jest wystarczająca na dofinansowanie wszystkich wniosków, które wpłynęły w terminie na likwidacje barier technicznych, a wniosek Pani Witkowskiej wpłynął poza terminem, dlatego uważa, że należy rozpatrzyć go negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby dotyczącej dofinansowania Pani Witkowskiej ze środków PFRON zakupu kuchni gazowej.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Pana Wojciecha Jankowskiego oraz Pana Wojciecha Zarębskiego z DPS w Nowej Wsi w sprawie dofinansowania Turnusu Rehabilitacyjnego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pisma w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie z opinią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie środki na turnusy rehabilitacyjne jeszcze są i dlatego istnieje możliwość przyznania pensjonariuszom DPS w Nowej Wsi dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi: W. Jankowskiego i W. Zarębskiego.


Ad.10. Rozpatrzenie decyzji w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż Rada Powiatu w Lipnie zabezpieczyła 170 tys. zł w budżecie powiatu na ten rok na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Zaznaczyła, że w ustalonym terminie wpłynęło 7 wniosków z parafii położonych na terenie powiatu lipnowskiego o udzielenie dofinansowania na prace przy zabytku, z których Parafia w Czarnem się wycofała ponieważ ewentualne dofinansowanie nie byłoby wystarczające do przewidzianego zakresu prac.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w/w parafiom:

- Klasztor Ojców Karmelitów w Trutowie na remont elewacji południowej budynku Klasztoru 21 500 zł,

- Parafia pw. Św. Barbary w Chrostkowie na wymianę instalacji elektrycznej w kościele - 22 000 zł,

-Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem na remont zabezpieczająco-wzmacniającym wraz z rewaloryzacją 60 000 zł,

- Parafia pw. Św. Anny w Bobrownikach na wykonanie opaski z grysu kamiennego oraz izolacji ścian fundamentowych frontu kościoła – 10 000zł,

- Klasztor Ojców Bernardynów w Skępem na remont wieży na dziedzińcu - 15 00 zł

- Parafia pw. Św. Wojciecha w Kikole na wymianę i naprawę dachu na kościele w Grodzeniu - 41500 zł


Ad.11.Podjęcie decyzji w sprawie wyposażenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że wydział dokonał pewnej analizy niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie uwzględniającej potrzeby pracowników i podopiecznych Poradni w tym zakresie tj. krzesła, biurka, stoliki uczniowskie, krzesła dziecięce itp. Dodała, że w tym wyposażeniu nie została uwzględniona konsola do punktu informacyjnego oraz nie zostało ujęte wyposażenie sali konferencyjnej (stół i krzesła na 25 osób). Zaznaczyła, że w sali konferencyjnej odbywałyby się posiedzenia rady pedagogicznej i inne większe spotkania.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wydział miał dokonać analizy potrzebnego wyposażenie i z tego zadania się wywiązał. Zaznaczył, że to co jest niezbędne należy zakupić, a wyposażenie punktu informacyjnego i sali konferencyjnej do takich jego zdaniem należy, gdyż rada pedagogiczna musi mieć miejsce do odbywania posiedzeń. Zwrócił się z pytaniem, jaki jest szacunkowy koszt planowanych zakupów wyposażenia do Poradni.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że szacunkowy koszt w/w wyposażenia planowany jest na ok. 60 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pokryciem wydatków związanych z wyposażeniem Poradni powinna być rezerwa oświatowa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury związanej z zakupem niezbędnego wyposażenia do siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie przy ul. 11 Listopada w Lipnie przeznaczając na ten cel środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.


Ad.12. Informacja na temat zatwierdzonych organizacji na rok szkolny 2012/2013./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że nadesłane przez dyrekcje organizacje na rok szkolny 2012/2013 zostały zatwierdzone zgodnie z posiadanym w tym zakresie upoważnieniem. Dodała, że zgodnie z sugestią w organizacji jest mniej o 3 stanowiska kierownicze tj. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ( kierownik kształcenia praktycznego), w Zespole Szkół w Lipnie (wicedyrektor), w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą (wicedyrektor). Zaznaczyła, że kierownik kształcenia praktycznego w ZST w Lipnie i wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnie otrzymają odprawę wysokości 3+6 w związku z likwidacją stanowiska i przejęciem na emeryturę. Dodała, że o dofinansowanie odpraw dla w/w wystąpimy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaznaczyła, że nie ma innych zgłoszeń odejść na emeryturę. Wskazała, że dyrektorzy zostali zobowiązani do tego by do końca maja dać wypowiedzenia wszystkim, którym zmieniają się warunki pracy. Podkreśliła, że tak naprawdę teraz to już wszystko zależy od naboru.

Dodała, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, dyrektorzy muszą dostosować podwyższone pensum do 26 godzin dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski. Dodała, że dyrektorzy powinni zastosować również aktualne przepisy wynikające z rozporządzeń MEN w zakresie podziału na grupy np.informatyka, w-f., ponieważ obecnie istnieje możliwość prowadzenia lekcji np. informatyki bez podziału na grypy jeżeli każdy z uczniów ma samodzielne stanowisko z dostępem do komputera i internetu, by nie płacić podwójnie.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie wykorzystał już 40% środków na wynagrodzenia.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie jest szkołą drogą dydaktycznie, ponieważ występuje w niej dużo godzin nauczania indywidualnego, a to podraża koszty, ale tego się nie zmieni, bo taka jest specyfika szkół specjalnych.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że od 1 września wchodzi kolejna podwyżka wynagrodzenia nauczycieli i wobec powyższego Wydział OKSZ powinien mieć kompletną wiedzę na temat organizacji pracy każdej szkoły i placówki oświatowej.

Następnie zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanego uruchomienia szkoły muzycznej.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, że w przyszły wtorek tj. 5 czerwca zapowiedział się przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, by dokonać oglądu planowanej siedziby szkoły muzycznej w ZST w Lipnie. Wskazała, ze na dzień dzisiejszy wpłynęło 21 kwestionariuszy od potencjalnych uczniów.


Ad.13. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki w wysokości 58 tys. zł dla szpitala i wobec powyższego proponuje uruchomić procedurę zakupu łóżek na oddział wewnętrzny lipnowskiego szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury związanej z zakupem łóżek na oddział wewnętrzny lipnowskiego szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał z pismem: radnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Jana Wadonia do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego dot. rezygnacji partnerów z budowy obwodnicy Lipna, z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dot. wniosku GG.6820.2.3.2012, z pismem Urzędu Marszałkowskiego kierowanym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w sprawie przedstawienia potrzeb w zakresie utworzenia interwencyjnych ośrodków preadaptacyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, z pismem Pani Moniki Kołaczyńskiej z Krojczyna adresowanym do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wykupienia gruntów na których przebiega droga powiatowa, z decyzją Starosty Lipnowskiego ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Czerskich Rumunkach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 maja 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego