W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 56/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 maja 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkieiwcz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  4. Lidia Nierychlewska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 kwietnia 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie /ref. Kierownik Warsztatów L. Nierychlewska/.

- projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie/ref. Dyrektor Placówki I. Mikołajczyk/

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 , miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia/ nieudzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisła

- projektu uchwały w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji 2-leteniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za 2011r./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

3. Rozpatrzenie pisma Pani Urszuli Wenderlich z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wykupu mieszkania. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

4. Rozpatrzenie pisma Pani Anny Wencel z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Rozpatrzenie pisma Pani Małgorzaty Majda w sprawie wyrażanie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla syna Kamila.

6. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na rzecz Społeczności Lokalnej ,,Serafin” w sprawie użyczenia lokalu na działalność Stowarzyszenia/ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

9. Wyłonienie procedury dot. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie i Zespołu Szkół w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Rozpatrzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno- Kamień Kotowy- Granica Województwa. /ref. Naczelnik Wydziału RL i P. Agata Szafrańska/.

11. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wstępne ustalenia były, by XX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 25 maja 2012 r. o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i była sesją absolutoryjną.

Następnie zwrócił się o przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie /ref. Kierownik Warsztatów L. Nierychlewska/.

L. Nierychlewska- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie-przedstawiła sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie. Powiedziała, że środki finansowe, którymi dysponują Warsztaty zostały w pełni wykorzystane. Wskazała, że w Warsztatach uczestniczyło 30 osób ze stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym, w tym wszystkie osoby miały przede wszystkim upośledzenie umysłowe, których frekwencja uczestnictwa wyniosła 83,2%. Podkreśliła, że Warsztaty obok terapii zajęciowej (w pracowniach: rękodzielniczo- krawieckiej, gospodarstwa domowego, aktywizacji zawodowej, plastycznej, stolarskiej i nowo utworzonej komputerowo- poligraficznej) realizowały rehabilitację zawodową i społeczną. Zaznaczyła, że w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej uczestnicy placówki brali udział w następujących formach szkolących: ,,Obsługa komputera – podstawy” w ramach projektu ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”- 5 osób; ,,Warsztaty z doradca zawodowym” –w ramach projektu systemowego ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie Lipnowskim”- 6 osób; ,,Zdobienie przedmiotów metodą decupage”- w ramach projektu systemowego ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” – 6 osób; ,, Recykling drogą do zatrudnienia”- 8 osób; ,,Warsztaty plastyczne z papieroplastyki – działania własne WTZ- 5 osób; ,,Warsztaty fotograficzne”- działania własne WTZ- 6 osób. Wskazała, że dzięki środkom pozyskanym od sponsorów, od rodziców udało się przeprowadzić niewielkie remonty, np. zmiana wykładziny, parapetów, wykonanie wentylacji (zalecenia Sanepidu w związku ze zwiększoną liczba uczestników). Podkreśla, że mankamentem jest samochód, który jest zużyty (11 lat eksploatowany) i dlatego został ograniczony dowóz uczestników warsztatów oraz niskie wynagrodzenie pracowników, których jest 10 na cały etat i psycholog na ½ etatu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z projektem uchwały w tej sprawie przekazać na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. Równocześnie zaprosił Kierownik Warsztatu na sesję Rady Powiatu, na której będą omawiane te sprawy.

L. Nierychlewska- Kierownik Warsztatu –powiedziała, że na dzień 25 maja br. mają w Warsztacie Terapii Zajęciowej zaplanowaną uroczystość z okazji Dnia Matki i dlatego zwróciła się by sprawozdanie z Warsztatu było omawiane na początku sesji.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że wystąpi do Przewodniczącego Rady, by ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej była w porządku sesji na początku tj. jeszcze przed Sprawozdaniem Zarządu z prac miedzy sesjami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie, który skierował na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz na XX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie/ref. Dyrektor Placówki I. Mikołajczyk/

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przeprowadził rozmowy z Dyrektor placówki, która wyjaśniła, że zmiana Statutu wyniknęła w związku ze zmienionymi przepisami prawnymi tj ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 , miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- wskazał, że w związku z inwestycją celu publicznego polegającą na budowie ciepłociągu oraz budowie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, której fragment ma przebiegać przez nieruchomość nr 380/18 należącą do Powiatu Lipnowskiego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie przedmiotowy projekt uchwały został przygotowany. Dodał równocześnie, że jest on konsekwencją podpisanego porozumienia dot. przekazania przez Powiat Lipnowski Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie kotłowni położonej na działce nr 364/9 w Lipnie wraz z siecią ciepłowniczą i składnikami mienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 380/18 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 , miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego/ projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. Powiedziała, że dochody zwiększyły się o 512 832zł i zamkną się kwotą 58 159 159zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60095 – pozostała działalność – plan dochodów zwiększył się o 152 500zł, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe – plan dochodów zwiększył się o 3 299zł; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan dochodów zmniejszył się o 100 000zł; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan dochodów zwiększył się o 15 080zł; dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan dochodów zwiększył się o 30 1910zł; dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność – plan dochodów zwiększył się o 211 043zł. Powiedziała, że zwiększeniu ulegają również dochody z tytułu realizacji programu „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”. Wskazała, że zwiększeniu ulegają planowane wydatki o kwotę 512 832zł, które zamkną się kwotą 58 159 159zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatki z się o 624 656zł; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki zmniejszą się o 13 093zł; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75019 – rady powiatów – wydatki zwiększą się o 508zł; dział 750 – administracja publiczna, rozdział – starostwa powiatowe – wydatki zwiększą się o 11 597zł; dział 750 – administracja publiczna, rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zmniejszą się o 10 000zł; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan wydatków zwiększa się o 219zł; dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sektora samorządu terytorialnego – wydatki zwiększą się o 100 000zł. Dodała, że w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 – szkoły zawodowe – wydatki zwiększą się o 16 500zł, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 wydatki zwiększą się o 151 412zł, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80148 – stołówki szkolne wydatki zmniejszą się o 179zł, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność wydatki zmniejszą się o 28 721zł. Zaznaczyła, że zmianom podlegają również wydatki działu 851 – ochrona zdrowia w rozdziale 85111 –szpitale ogólne wydatki zwiększają się o355 656zł, w rozdziale 85195 – pozostała działalność wydatki zwiększą się o 100 000zł. Powiedziała, że zmiany w dziale 852 – pomoc społeczna będą wyglądać następująco: rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze plan wydatków zwiększa się o 30 000zł, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej wydatki zwiększa się o 100 000zł, rozdział 85204 – rodziny zastępcze wydatki ulegają zmniejszeniu o 5 000zł, rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki zwiększą się o 15 080zł. W dziele 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawiła następujące zmiany: rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki zwiększą się o 769zł, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki zwiększą się o 30 910zł, rozdział 85395 – pozostała działalność plan wydatków zwiększa się o kwotę 211 043zł. Przedstawiła również zmiany dotyczące działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza: rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydatki zwiększa się o 1000zł, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne wydatki zmniejszą się o 213zł oraz działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki zwiększa się o 70 000zł. Nadmieniła, że zmianom ulegają zadania inwestycyjne w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna”. Dodała, że równocześnie należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028, które skierował na XX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekty uchwały stanowi zał. nr 5 i 6 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia/ nieudzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie - przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok. Powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu. Dodała, że przed podjęciem uchwały w tej sprawie organ stanowiący zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą w/w. sprawozdań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na rok 2011/projekt uchwały stanowi zał. 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisła

- projektu uchwały w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/ Wisłą /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji 2-leteniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że przygotowanie projektów o likwidacji poszczególnych typów szkół miało na celu dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb i aktualnego stanu prawnego (od 1 września 2012r. ustawowo został zamknięty nabór do liceów profilowanych, liceów uzupełniających i techników uzupełniających) oraz było konsekwencją podjęcia przez Radę Powiatu w Lipnie uchwał o zamiarze likwidacji tych szkół. Dodała, że przez likwidacją danej szkoły musi nastąpić przywrócenie samodzielności szkoły tj. wyłączenie jej ze struktury organizacyjnej konkretnego zespołu szkół.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą, wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą, wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą, wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie, wyłączenia Policealnego Studium Zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrzyniu n/ Wisłą, likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzyniu n/Wisłą, likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego w Dobrzyniu n/ Wisłą, likwidacji Liceum Profilowanego w Skępem, likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie, likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w Lipnie /projekty uchwał stanowią zał. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 Ustawy – Karta Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Dodała, że kompetencje w przedmiotowej sprawie należą do Rady Powiatu. Zaproponowano ustalenie 26 godzinnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, co da możliwość zwiększenia możliwości skorzystania z porad i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w czasie przebywania ucznia w szkole. Zaznaczyła, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyraziła pozytywną opinię do zaproponowanych zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /projekt uchwały stanowi zał. nr 20 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za 2011r./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie składające się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu w terminie do dnia 31 maja następnego roku budżetowego. Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego za rok 2011 /projekt uchwały stanowi zał. nr 21 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Pani Urszuli Wenderlich z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wykupu mieszkania. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Pani Anny Wencel z Lipna w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B.Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła pisma w przedstawionej sprawie. Powiedziała, że obie Panie wnioskują o rozłożenie im zadłużenia na raty motywując to niemożliwością spłaty zadłużenia jednorazowo w związku z niskimi dochodami.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z obowiązującym prawem konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy na temat sytuacji wnioskodawców, dlatego proponuje aby przedmiotowe punkty zostały omówionej na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowili pkt. 3 i 4 porządku obrad omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Pani Małgorzaty Majda w sprawie wyrażanie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla syna Kamila.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Pani Małgorzata Majda nigdy nie składała wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON ponieważ stan zdrowia syna nie pozwalał na to, zaznaczając, że obecnie stan zdrowia chłopca uległ poprawie i udział w turnusie rehabilitacyjnym byłby dla niego wskazany. Podkreślił, iż na ten temat jest opinia Kierownik PCPR, która wskazuje, że wszystkie wnioski złożone na ten cel zostały rozpatrzone i dofinansowania realizowane są na bieżąco, poza tym część osób zrezygnowała z otrzymanego dofinansowania i w związku z czym istnieją środki, które pozwalają na zrealizowanie wniosku Pani Małgorzaty Majda.

Wskazał, że w tej samej sprawie wpłynęło pismo od Państwa Marianny i Tadeusza Stępka. Dodał, że również to pismo proponuje rozpatrzyć pozytywnie w związku z tym, że są jeszcze środki na turnusy rehabilitacyjne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przez Panią Małgorzatę Maję oraz Państwo Mariannę i Tadeusza Stępka.


Ad 6. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na rzecz Społeczności Lokalnej ,,Serafin” w sprawie użyczenia lokalu na działalność Stowarzyszenia/ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że kuratorzy założyli stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Dodał, że celem stowarzyszenia będzie również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin oraz osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych i członkom ich rodzin. Nadmienił, że pierwszy projekt skierowany będzie do kobiet wychowujących małe dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że założyciele Stowarzyszenia „Serafin” byli u niego w tej sprawie i są zainteresowani jednym pomieszczeniem biurowym, w którym prowadziliby dokumentację Stowarzyszenia i salą konferencyjną, w której mogliby przeprowadzać szkolenia i spotykać się z uczestnikami projektów. Dodał, że najbardziej odpowiada im siedziba w nowym budynku Poradni przy ul. 11 Listopada. Zaznaczył, że temat ten wymaga szczegółowego rozeznania, ponieważ w pierwszej kolejności musi zostać przeniesiona Poradnia, by mieć pogląd jakimi wolnymi pomieszczeniami dysponujemy w tym budynku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie będzie możliwe dopiero po fizycznym przeprowadzeniu Poradni z dotychczasowej siedziby przy ul. Piłsudskiego do siedziby docelowej przy ul. 11 Listopada.


7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor ZST w Lipnie wystąpiła o wyrażenie zgody na zbycie maszyn, stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego podkreślając, że są to urządzenia niesprawne technicznie, nieposiadające wymaganych przepisami wyłączników bezpieczeństwa i wyłączników krańcowych i dlatego muszą zostać wyłączone z użytkowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 22 do nin. protokołu/.


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ - powiedziała, ze Dyrektor ZST w Lipnie wystąpiła o wyrażenie zgody na zbycie złomu i materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, które zalegają w pomieszczeniach budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wyłączonego z eksploatacji. Dodała, że wymienione materiały pochodzą ze zdemontowanych fragmentów orynnowania i okratowania budynków, a także z usuniętych podestów nauczycielskich oraz stelaży zniszczonych krzeseł i ławek uczniowskich. Nadmieniła, że tylko wybrane elementy tychże materiałów nadają się do ponownego użytkowania w produkcji, większość nie przedstawia żadnej wartości użytkowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowania Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 23 do nin. protokołu/.


Ad 9. Wyłonienie procedury dot. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie i Zespołu Szkół w Skępem /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w tym roku kończy się kadencja Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem. Wskazała, że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość powierzenia tym dyrektorom stanowiska na kolejne lata bez konieczności ogłaszania konkursu, ale należy uzyskać w tym zakresie pozytywne opinie Rady Pedagogicznej szkoły i uzgodnienie Kuratora Oświaty lub ogłosić konkursy na te stanowiska.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że współpraca z Dyrektor ZSS w Lipnie przez całe 5 lat układała się wzorowo. Dodał, że również z Dyrektorem Zespołu Szkół w Skępem po pewnych, początkowych zawirowaniach współpraca układała się dobrze. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z Wicestarostąm Naczelnik Wydziału Oświaty i Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie, którzy stoją na stanowisku, że należy powierzyć dotychczasowym Dyrektorom Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie i Zespołu Szkół w Skępem stanowiska na kolejne 5 lat.

K. Kwiatkowski powiedział, że najwięcej do powiedzenia w zakresie współpracy z dyrektorami jednostek mają Starostowie i Naczelnicy poszczególnych wydziałów, dlatego ich zdanie powinno być tu brane przede wszystkim pod uwagę. Dodał, że jeżeli Starostowie uważają, że powinno być powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat, to pozostali członkowie Zarządu powinni się do tego przychylić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury dot. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dotychczasowemu Dyrektorowi tej placówki Pani Annie Mielczarek na kolejne 5 lat i dotychczasowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem Pani Agnieszce Skoczylas na kolejne 5 lat.


10. Rozpatrzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno- Kamień Kotowy- Granica Województwa. /ref. Naczelnik Wydziału RL i P. Agata Szafrańska/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że wpłynęło pismo od Wójta Gminy Tłuchowo dotyczące podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – Granica Województwa. Dodał, że Wójt w swoim piśmie zwraca się, aby Powiat Lipnowski opracował w imieniu zainteresowanych lokalnych włodarzy stanowisko w tej sprawie. Powiedział, że jego zdaniem rozwiązaniem tej kwestii powinni zająć się Radni Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ponieważ to w ich gestii jest dokonywanie zmian w budżecie województwa, decydowanie o przeznaczeniu środków na konkretne inwestycje. W związku z powyższym zaproponował, aby wystąpić z pismem w tej sprawie do Radnych Sejmiku z terenu Powiatu Lipnowskiego, tj. Pana Jana Wadonia i Pani Barbary Kani.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o skierowaniu pisemnej interwencji dotyczącej przeznaczenia środków z budowy obwodnicy na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – Granica Województwa do Radnych Sejmiku Województwa z terenu Powiatu Lipnowskiego.


Ad 11. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w dniu dzisiejszym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przekazał pismo dotyczące wyrażenia zgody na przekazanie na złom kasy pancernej o numerze inwentarzowym EIW22/2 motywując to faktem, iż po likwidacji obsługi kasowej petentów urzędu wyżej wymieniona kasa nie jest potrzebna. Dodał, że dochody ze sprzedaży złomu zostaną przekazane na dochody Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o przekazaniu na złom w/w. kasy pancernej.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że na wniosek Zespołu Szkól w Skępem został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Zmiany te następują w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne, w którym zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie kosztów remontu magla, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy bieżące. Zaznaczyła, że jednocześnie następują zmiany w zadaniach remontowych w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania remontowe planowane do realizacji w Zespole Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 /uchwała stanowi zał. nr 18 nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w sobotę 19 maja organizowane są Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, podczas których Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokona uhonorowania najbardziej zasłużonych strażaków. Dodał, że w związku z faktem, iż Powiat Lipnowski jest współorganizatorem tych uroczystości proponuje dokonać wprowadzenia tej uroczystości do „Planu zadań promocyjnych na 2012 rok” przeznaczając na ten cel kwotę 7 000zł. Dodał, że równocześnie proponuje dokonać urealnienia zadań promocyjnych na 2012 rok poprzez wykreślenie z nich imprez, których koszt był duży, a korzyści z nich płynące nie do końca spełniały nasze oczekiwania, tj. udział w targach agroturystycznych „Lato na wsi”, Dożynki Prezydenckie, a także Lipnowską Ławeczkę – Kabarety (nie było chętnych do współpracy przy tym zadaniu, a koszty imprezy bardzo duże). Dodał, że środki z tych zadań zostały przeniesione na inne, aktualnie znajdujące się w planie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/2012 w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2012 rok” /uchwała stanowi zał. nr 24 nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się o zrobienie spisu potrzebnych rzeczy dla Poradni w nowym budynku i uruchomieniu procedur związanych z zakupem. Dodał, że na dzień 1 września planowane jest oficjalne otwarcie nowego obiektu Poradni.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie – poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się odbiór wyremontowanego oddziału wewnętrznego w lipnowskim szpitalu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 maja 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego