W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 maja 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkieiwcz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Jarosław Skrzyniarz- Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 kwietnia 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

  2. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wniosku od Pana ST. Kwiatkowskiego oraz Pana G. Zasowskiego na dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

  3. Informacja na temat prowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości nr 2238/12 o pow. 1,4884 ha

  4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont sal lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

  5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur związanych z zamianą paliwa z oleju na pelet dla dwóch spośród czterech kotłów grzewczych.

  6. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przestawia projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

Powiedziała, że zmian dokonano w dziale 754- bezpieczeństwo publiczne w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz w dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz w zadaniach remontowych planowanych do realizacji w KP PSP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wniosku od Pana St. Kwiatkowskiego oraz Pana G. Zasowskiego na dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło pismo od Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dot. wyrażenia zgody na przyjęcie wniosków od Pana Stanisława Kwiatkowskiego i Pana Grzegorza Zasowskiego na dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się. Zaznaczył, że są to osoby niewidzące o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dodał, że osoby te zwracają się o dofinansowanie do psa przewodnika. Podkreślił, że fakt niezłożenia wniosku w terminie wynikał z faktu, iż te osoby były przekonane, że termin złożenia wniosków upływał w dniu 15 kwietnia, tak jak to było w roku poprzednim. Wskazał, że jego zdaniem w/w wniosku z uwagi na w/w okoliczności należy rozpatrzeć pozytywnie.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przyjęcie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. likwidacji barier w komunikowaniu się od Pana Stanisława Kwiatkowskiego i Pana Grzegorza Zasowskiego ze Skępego.


Ad. 3. Informacja na temat prowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości nr 2238/12 o pow. 1,4884 ha

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- Przewodniczący Komisji Przetargowej – powiedział, że na dzień dzisiejszy zostały zaplanowane rokowania na zbycie nieruchomości o nr. 2238/12o pow. 1,4884 ha położonej w Lipnie przy ul. Żeromskiego. Poinformował, że wpłynęła jedna oferta od firmy WISBUD z Lipna, która zawiera następujące warunki zakupu tj. 500 tys. zł + obowiązująca stawka podatku VAT, z tym, że 300 tys. zł firma wpłaci do końca czerwca 2012r. zaś pozostałą kwotę do końca 2012r. Zaznaczył, że po przeprowadzonej analizie komisja stwierdziła, że oferta spełnia wszystkie wymogi. Wskazał, że minimalną kwotą za którą mogłaby być sprzedana ta działka to 316 tys. zł + obowiązującą stawka VAT. Nadmienił, że zaproponowana przez firmę WIKSBUD kwota stanowi 63% ceny wywoławczej ustalonej przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz prawie 52% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Dodał, że do ustalenia pozostaje kto ponosi koszty aktu u notariusza. Wskazał, że zwyczajowo przyjęte jest, ze koszty aktu płaci nabywca, a jeżeli strony nie ustalą inaczej to zgodnie z prawem ponoszą koszty po połowie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w czasie, kiedy na rynku nieruchomości jest zastój to uważa, że ta oferta jest do zaakceptowania. Zaznaczył, że trzeba rozstrzygnąć, czy ogłosić kolejny przetarg i w związku z tym ponosić kolejne koszty nie znając wyniku, czy zaakceptować przedłożoną ofertę.

K. Kwiatkowski- powiedział, że firma, która przystąpiła do rokowań jest firmą miejscową, która ma zapewne jakiś pomysł na tę nieruchomość i na tym terenie zamierza inwestować, co jest pomyślnym znakiem na przyszłość. Dodał, że firma mogła przystąpić do rokowań ze znacznie mniejszą kwotą, ale tego nie zrobiła. Wskazał, że powiat ma do sprzedaży jeszcze działkę z budynkiem starego szpitala. Dodał, że można by negocjować z nim np. by uregulował kwotę w całości lub by dorzucił coś do tej kwoty.

P. Wojciechowski- - podzielił pogląd K. Kwiatkowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że negocjacjom podlegają wszystkie warunki oferty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie upoważnił komisję przetargową do negocjacji warunków oferty.

Posiedzenie Zarządu opuścił Przewodniczący Komisji Przetargowej Z. Chmielewski- udając się na negocjacje z Prezesem Firmy WIKSBUD.

Po 10 minutowej przerwie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-poinformował, że Prezes firmy WIKSBUD Pan Wiktor Sieradzki przedstawił swoje stanowisko, które jest następujące, że przedłożona przez firmę oferta jest jedyna i ostateczna. Poinformował, że firma WIKSBUD ma pewne plany wobec tej nieruchomości. Zaznaczył, że firma potraktowała rokowania poważnie dając cenę realną w czasach zastoju. Podkreślił, że Prezes Sieradzki nie przystał na zwiększenie ceny ani na uregulowanie płatności jednorazowo, tłumacząc to koniecznością załatwienia formalności kredytowych. Dodał, że Prezes WIKSBUDU zobowiązał się do pokrycia kosztów aktu notarialnego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Zarząd poznał ostateczne stanowisko firmy Wiskud co do warunków zakupu nieruchomości o nr. 2238/12o pow. 1,4884 ha, zawarte w przedłożonej ofercie, które poddał pod głosowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zaakceptował wszystkie warunki zakupu nieruchomości o nr. 2238/12o pow. 1,4884 ha przedstawione w ofercie firmy WIKSBUD.

Ad.4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont sal lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Sanepid postanowił o remoncie 3 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Lipnie i nie ma innego wyjścia jak dokonać prac remontowych tych obiektów. Zaznaczył, że ZS w Lipnie wnioskuje na ten cel o kwotę 16.580.00zł. Dodał, że proponuje wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie przesunięcie środków na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie na najbliższej sesji stosownych przesunięć w budżecie Powiatu, by zabezpieczyć środki na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Lipnie.Ad.5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur związanych z zamianą paliwa z oleju na pelet dla dwóch spośród czterech kotłów grzewczych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rozeznała się w kwestii zmiany ogrzewania i okazało się, że korzystniejszym finansowo rozwiązaniem będzie zmiana ogrzewania na pelet niż podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodał, że proponuje wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie przesunięć 100 tys. zł na zmianę palników na pelet oraz 20 tys. zł na położenie kostki brukowej wokół szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur związanych z zamianą paliwa z oleju na pelet oraz postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie na najbliższej sesji stosownych przesunięć w budżecie Powiatu, by zabezpieczyć 100 tys. zł na wskazane przedsięwzięcie i 20 tys. zł na ułożenie kostki brukowej wokół szkoły, jednakże ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawy rożne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 7 maja 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego