W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 54/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 kwietnia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Artur Radmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 5. Jarosław Skrzyniarz- Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:45 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 kwietnia 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjecie decyzji w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2012 roku.

 2. Podjecie uchwały w sprawie wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”, ogłoszonego Uchwałą Nr 106/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 lutego 2012r.

 4. Podjecie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 5. Rozpatrzenie pisma Pana ST. Ziółkowskiego w sprawie umorzenia należności składek ZUS po zmarłej Reginie Ziółkowskiej

 6. Rozpatrzenie pisma Janusza Szewczyńskiego w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszu za garaż.

 7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości

 8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień Publicznych.

 9. Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont sal lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

 11. Rozpatrzenie pisma Janusza Maliszewskiego z Dobrzynia w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 12. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele inwestycyjne (Dz. Nr 380/18)

 13. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1.Podjęcie decyzji w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2012 roku.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2012r. Powiedziała, że dochody powiatu za I kwartał br. zostały wykonane w kwocie 15 206 954,76 zł tj. 26,45% planu, zaś wydatki w kwocie 14 953 716,50 zł, co stanowi 26,01 % planu. Dodała, że za okres I kwartału udało się wypracować nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 263 238,26 zł.

Wskazała, że na dzień dzisiejszy stan konta wynosi ok. 1 mln 400 tys. zł. Zaznaczyła, że z tych środków zostaną zapłacone raty kredytów do BRE Banku, Banku Spółdzielczego i innych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za I kwartał 2012r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że do końca kwietnia należy podać do publicznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011r. Zaznaczyła, że dane za poprzedni rok budżetowy są znane, ale należy podać do publicznej wiadomości te informacje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2011 rok. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjecie uchwały w sprawie wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

A. Radmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że przymierzamy się do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego tj. działek położonych na terenie gminy Kikół, które stanowią drogi publiczne zaliczane do kategorii dróg powiatowych, a zapisane w jednej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej o numerze KW 31059.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /uchwala stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”, ogłoszonego Uchwałą Nr 106/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 lutego 2012r.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w dniu 19 marca br. upłynął termin składania ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego organizacji Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzanie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego. Wskazała, że w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, która nie spełniała wymogów formalnych ponieważ nie został dołączony aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i w związku z powyższym komisja wnioskuje o unieważnienie konkursu i ponowne ogłoszenie konkursu na wykonanie w/w zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”, ogłoszonego Uchwałą Nr 106/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 lutego 2012r. /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjecie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Zarząd uchwały dot. unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego”, ogłoszonego Uchwałą Nr 106/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 lutego 2012r. zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia konkursu na realizację w/w zadania, wskazując ponownie termin składania ofert. Dodała, że zgodnie z wszystkimi wyliczeniami termin składania ofert musi upływać najwcześniej w dniu 1 czerwca 2012r o godz. 15,30. .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana ST. Ziółkowskiego w sprawie umorzenia należności składek ZUS po zmarłej Reginie Ziółkowskiej

B. Małkiewicz- przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie. Przedstawiła sytuacje finansowo- rodzinną wnioskodawcy, informując, iż Pan St. Ziółkowski ma na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne, na którego leczenie przeznacza znaczną część wynagrodzenia. Dodała, że rodzina Ziółkowskich nie korzysta z pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu. Zaznaczyła, że stan finansowy rodziny się poprawił ponieważ wzrósł dochód brutto w/w St. Ziółkowskiego i zdaniem Wydziału może spłacać zadłużenie w ratach.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż uważa, że sytuacja rodziny Pana St. Ziółkowskiego nie jest najgorsza, ponieważ Pan Stanisław osiąga dochód i to niemały a syn ma rentę po mamie, dlatego zaproponował, by należności po zmarłej żonie spłacał w 18 ratach tj. 17 rat po 188,60 zł i jedna rata w wysokości 188,67zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne po zmarłej Reginie Ziółkowskiej /uchwała stanowi zał. 7 do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Janusza Szewczyńskiego w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszu za garaż.

B. Małkiewicz- przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie. Przedstawiła sytuacje finansowo- rodzinną wnioskodawcy, informując, iż Pan Szewczyński jest jedynym żywicielem rodziny mającym na utrzymaniu bezrobotną żoną i syna, dlatego proponuje umożliwić wnioskodawcy spłacanie zadłużenia w ratach.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje przychylić się do prośby wnioskodawcy i umożliwić mu spłatę zadłużenia w ratach tj. na 10 rat tj. 9 rat po 204 zł i jedna rata po 204,04 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozłożenie na raty należności pieniężnych z tytułu opłaty za najem lokalu mieszkalnego i korzystanie z garażu/uchwała stanowi zał. 8 do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości

J. Skrzyniarz - Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- wyraził zgodę na przeniesienie praw do decyzji nr WGK/RG.6730.73.2011 z dnia 18.10.2011r. o ustaleniu warunków zabudowy na budowę 15 szt. garaży w zabudowie szeregowej na działce nr 442/34 położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna na rzecz Państwa Daniela i Magdaleny Witkowskich oraz Państwa Andrzeja i Renaty Pączkowskich oraz na zrzeczenie się roszczeń związanych z kosztami poniesionymi na wydanie tej decyzji.

- powierzył dotychczasowej komisji przetargowej przeprowadzenie rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego położonych w Lipnie obręb nr 9 ozn. geodezyjnie jako działki nr 2238/12 o pow. 1,4884 ha oraz działki nr 2238/20 o pow. 0,5152 ha .


Ad.8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień Publicznych.

A. Linkowski- Kierownik Referatu - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na wydzierżawienie do 31.12.2012r. gruntu pod dwa garaże blaszane położone na os. Korczaka Panu Jerzemu Szymańskiemu. Szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

2. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany z Panem Przemysławem Łabiszewskim z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

3. wyraził zgodę na zakup ładowacza cyklopa przez Pana Waldemara Kulińskiego z uwagi na złożenie przez niego korzystniejszej oferty.

4. wyraził zgodę na wynajęcie do 31.12.2012r. pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A Lipnowskiemu Klubowi Kyokushin Karate na organizację zajęć sportowych, proponując stawkę 700 zł brutto. Szczegóły wynajmu określi stosowna umowa.

5. postanowił unieważnić przetarg na zadanie ,,ubezpieczenie mienie Powiatu Lipnowskiego” oraz ponowne ogłoszenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na to zadanie powołując komisję przetargową w takim samym składzie. Równocześnie postanowił przedłużyć o miesiąc umowę na ubezpieczenie mienia powiatu lipnowskiego z dotychczasową firma ubezpieczeniową.


Ad.9. Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że do końca I kwartału br. złożyły wnioski o dofinansowanie jeszcze trzy jednostki OSP i po dokonaniu przez Radę Powiatu w Lipnie stosownych przesunięć na ostatniej sesji istnieje możliwość przyznania im dofinansowania. Dodał natomiast, iż 2 kwietnia br. wpłynął do Starostwa wniosek o dofinansowanie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, który w związku z tym, iż wpłynął po I kwartale proponuje rozpatrzyć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować w/w jednostki następującymi kwotami:

0SP Dobrzyń n/Wisłą- 1200 zł,

OSP Jankowo- 800 zł,

OSP Chojno- 800 zł.

OSP Nowa Wieś- rozpatrzono negatywnie.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie przyznania środków finansowych na remont sal lekcyjnych w okresie wakacyjnym.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- - przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował, aby przedmiotowe pismo przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu z uwagi na wyjaśnienie tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przełożyć omówienie tego punktu do kolejnego posiedzenia Zarządu.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Janusza Maliszewskiego z Dobrzynia w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Poinformował, że Pan J. Maliszewski nie złożył w terminie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON ponieważ w okresie od 20 września 2011r. do 17.03.2012 przybywał w szpitalach. Dodał, że jest to człowiek niepełnosprawny z koniecznością stałej i długotrwałej opieki, całkowicie niezdolny do pracy i prosi o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele inwestycyjne (Dz. Nr 380/18)

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że PUK w związku z prowadzoną inwestycją ,,Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego Etap II- zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie” zwraca się o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem (Dz. nr 380/18) na cele inwestycyjne. Zaznaczył, że taka zgoda jest konsekwencją podpisanego porozumienia przed notariuszem dot. przekazania przez Powiat Lipnowski Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie kotłowni położonej na działce nr 364/9 w Lipnie wraz z siecią ciepłowniczą i składnikami mienia i regulowaniem tych kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie na dysponowanie gruntem (Dz. Nr 380/18) w zakresie realizowanej inwestycji p.n. ,,Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego Etap II- zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych do kotłowni przy ul. Ekologicznej w Lipnie


Ad.13. Sprawy rożne

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż wpłynęło pismo od Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali komputerowej i zorganizowanie usługi cateringowej dla Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w związku ze szkoleniem dla rolników. Dodała, że załącznikiem do tego pisma jest oferta przysłana przez Kujawsko- Pomorską Izbę Rolniczą przedstawiająca stawki cenowe, które są dla nas bardzo korzystne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W szkolenia pod nazwą ,,Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym” na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, akceptując zaproponowane przez w/w instytucję stawki za wynajem sali komputerowej oraz za wyżywienie uczestników szkolenia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Dyrektor ZST w Lipnie rozeznała się w kwestii zmiany ogrzewania i okazało się, że korzystniejszym finansowo rozwiązaniem będzie zmiana ogrzewania na pelet niż podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W związku z powyższym ma zwrócić się z oficjalnym pismem w tej sprawie. Zaznaczył, że do tego tematu przymierza się również Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza i Zespół Szkół w Skępem.

Poinformował, że następne posiedzenie Zarządu planowane jest na dzień 7 maja 2012r. na godz. 10,15, zaś sesja absolutoryjna na dzień 25 maja br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 kwietnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego