W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 50/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

5. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

6. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

7. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

8. Jozef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:10 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 marca 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Ustalenie terminu i porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014 /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

-przyjęcia regulaminu określającego rodzaju świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczyli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

2. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie /ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wskazania kierunku prac nad realnym źródłem finansowania projektu modernizacji szpitala. /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

4. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

6. Rozpatrzenie pism dot. odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty należności przez Powiat Lipnowski

- Państwa Czarneckich w sprawie przełożenia wpłaty II raty w kwocie 10 000 zł na poczet zakupu nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 2238/10 położonej w Lipnie obrębie ewidencyjny nr 9 przy ul. 11 –go Listopada w Lipnie

- Pana J. Szewczyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości w spłacie czynszu za garaż

- Pani K. Szuby w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od składek ZUS.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn.,, Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałania z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

12. Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego na Wicedyrektora Zespołu Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

13.Analiza jednostek oświatowych z uwzględnieniem liczby kadry pedagogicznej, nauczycieli i uczniów i kosztów przypadających na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

14. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2012/2013 /ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

15. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Ustalenie terminu i porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 4 kwietnia o godz. 12,00 w Zespole Szkół w Skępem.

Zwrócił się do Kierownik PCPR w Lipnie o przedstawienie projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014 /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014. Powiedziała, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Dodała, że w/w ustawa narzuca na samorząd powiatowy obowiązek opracowania i realizacji trzyletnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej zawierających m.in. coroczny limit zastępczych rodzin zawodowych, który zastał ustalony na tym samym poziomie co dotychczas, z uwagi na fakt braku chętnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2012-2014., który skierował pod obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Dodała, że w projekcie uchwały zaproponowano, iż na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można umorzyć w całości lub w części opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jeżeli: min. dochód na osobę w gospodarstwie domowym osoby zainteresowanej nie przekracza kwoty 100% minimalnego wynagrodzenia odpowiednio na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą. Zaznaczyła, że jest to przecież propozycja, którą można zmienić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, który skierował pod obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie i na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na ten rok zostało powiatowi przyznane więcej środków finansowych niż w roku poprzednim, to jest dokładnie 1 236 365 zł na zadanie realizowane w ramach PFRON.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku. Dodała, że kwota która została przyznana powiatowi pozwoli na zabezpieczenie prawie wszystkich złożonych wniosków. Zaproponowała następujący podział przyznanych środków : 75 000zł na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 50 000 zł na zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, 443 880 zł na zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie, 148 801 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 278 000 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 58 800 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i 181 884 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby 25 000 zł pozostawić na zobowiązaniach dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, zaś 25 000 zł przeznaczyć na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, zaś pozostałe propozycje pozostawić bez zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku ze zmiana zaproponowaną przez Przewodniczącego Zarządu, który skierował pod obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim. Wskazała, że zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej i taka ocena została przez PCPR w Lipnie przygotowana i przedłożona.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Lipnowskim, który skierował pod obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie /ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie o umotywowanie dokonywanych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Lipnie i jak wyglądają regulaminy organizacyjne w innych urzędach pracy.

M. Rojek – Dyrektor PUP w Lipnie- poinformował, iż ostatnia zmiana Regulaminu Organizacyjnego nastąpiła w grudniu 2009r. w związku z ówczesnymi wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki, by instrumenty rynku pracy zostały wyłączone z Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Nadmienił, że obecnie Ministerstwo zmieniło stanowisko i chce by w CAZ-ach realizowane były wszystkie zadania z zakresu usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, dlatego ponownie do CAZ włączane są instrumenty rynku pracy. Zaznaczył, że w różnych urzędach pracy funkcjonują różne regulaminy organizacyjne zależnie od wielkości, liczy pracowników, jednakże większość dostosowuje się do wskazanych przez Ministerstwo zmian. Ponadto dodał, że zlikwidowano samodzielne stanowisko ds. administratora sieci komputerowej i statystyk, które zostało przeniesione do działu organizacji, nadzoru i administracji, w celu podwójnego nadzoru i lepszej kontroli.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem dotyczącym faktu nie posiadania w PUP w Lipnie stanowiska Z-cy dyrektora. Dodał, że w życiu są różne sytuacje, dlatego chciałby uzyskać informacje, czy kondycja, forma dyrektora pozwala na samodzielne kierowanie PUP

w Lipnie.

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- powiedział, że zdrowie i choroba nie wybiera. Dodał, że na chwilę obecną czuje się dobrze i nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Poinformował, że w razie jego nieobecności jego zastępstwo ma Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Administracji, która jednak nie ma upoważnienia do podpisywania decyzji. Zaznaczył, że w związku z ograniczonymi środkami finansowymi nie widzi potrzeby tworzenia stanowiska z-cy dyrektora. Dodał, że w PUP nie planuje na ten rok żadnych zwolnień ale również żadnych przyjęć pracowników, ale nie wyklucza, że w przyszłości jakieś zmiany kadrowe będą musiały nastąpić.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że pracownik, który przygotowuje wynagrodzenia nie może ich podpisać.

M. Rojek- Dyrektor PUP w Lipnie- powiedział, że w PUP w Lipnie jest opracowana instrukcja obiegu dokumentów finansowo- księgowych.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wobec dużego zainteresowania powiatowymi urzędami pracy prosi, by w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie był właściwy nadzór nad polityką finansową.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby pozostać w tematyce regulaminów organizacyjnych, dlatego w kolejności zasugerował omówić pkt. 4 porządku obrad.


Ad 4. Podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zaproponowane zmiany w regulaminie organizacyjnym DPS nastąpiły w związku z ostatnimi wydarzeniami w DPS w Nowej Wsi, które były szeroko opisywane w lokalnej prasie. Dodał, że kontrola Sanepidu w DPS w Nowej Wsi wykazała uchybienia w zakresie czystości i porządku w kuchni i zostały nałożone mandaty. Zaznaczył, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały nałożone kary porządkowe na Dyrektora i pracowników DPS w Nowej Wsi, w tym jeden pracownik otrzymał wypowiedzenie. Wobec zaistniałych okoliczności zostały zaproponowane zmiany mające na celu niedopuszczenie nigdy więcej do takich zdarzeń. O ich sprecyzowanie poprosił Dyrektor DPS w Nowej Wsi.

M. Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi- poinformowała, że planowana jest likwidacja stanowiska Kierownika Działu Żywienia, który zawiódł na całej linii. Dodała, że pracownik ten dostał wypowiedzenie. Wskazała, że według nowego schematu organizacyjnego kierownik Działu Techniczno- Gospodarczego odpowiada za zespół ds. żywienia, w tym również za szefa kuchni, który odpowiada bezpośrednio za kuchnię. Dodała, że zaistniała sytuacja pokazała rozmywanie się odpowiedzialności, a teraz będzie wiadomo od kto i co egzekwować. Zaznaczyła jednak, że w zbiorowym żywieniu rożne rzeczy mogą się pojawić.

K. Kwiatkowski- powiedziała, że według niego przedstawiony schemat organizacyjny jest wciąż systemem rozbudowanym, nad którym traci się kontrolę, jednakże uważa, że należy mu dać szansą w praktyce. Zaznaczył, że najlepsze schematy nie pomogą jeżeli nie zmieni się mentalności pracowników.

M. Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi- wskazała, że do regulaminu organizacyjnego został wpisany radca prawy na 3/8 etatu i kapelan na ½ etatu. Dodała, że kapelan od zawsze pracował w DPS w Nowej Wsi, ale nigdy nie był umieszczany w strukturze domu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w takiej dużej jednostce jaką jest DPS w Nowej Wsi musi być zatrudniony radca prawny, ponieważ są rożne sytuacje wymagające konsultacji radcy prawnego. Zaproponował, aby przyjąć przygotowane zmiany do Regulaminu Organizacyjnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. nin. protokołu/.


Ad 3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wskazania kierunku prac nad realnym źródłem finansowania projektu modernizacji szpitala. /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, iż po Świętach Wielkanocnych planuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z planowaną nową umową Spółki i nowym Statutem wynikającym ze zmian ustawy o działalności leczniczej. Dodał, że planowane jest powstanie 3 przedsiębiorstw, co spowoduje inne podporządkowanie i w rezultacie zmniejszy liczbę kierownictwa w szpitalu.

Podkreślił, że Spółka radzi sobie dobrze w sprawach medycznych, z zakupami i kredytami, ale trafia na bariery w NFZ, co powoduje, że cały czas musi zbijać koszty.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z artykułami prasowymi dot. zwolnień w szpitalu prosi o przedstawienie ruchów kadrowych w szpitalu.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że 10 pracownikom z grupy sprzątającej zatrudnionym na czas określony już po utworzeniu spółki nie zostały przedłużone umowy, 4 pracowników z grupy sprzątającej odejdzie na świadczenie przedemerytalne, 3 kierowców odchodzi na emeryturę, natomiast 4 kierowców zostało zwolnionych ponieważ mimo propozycji przekwalifikowania na ratowników medycznych nie dokonało tego i obecnie nie posiadają stosownych uprawnień i 16 pracowników zostało zwolnionych z kontaktów zawartych już po utworzeniu Spółki w związku z wysokimi standardami opieki nad chorymi, a obecnie szpitala nie stać na tak wysoki standard. Zaznaczył, że 4 pracowników z oczyszczalni przeszło pod PUK i tak samo stanie się z kolejnymi 11 pracownikami po 1 października. Podkreślił, że pracownicy, którzy przeszli z SP ZOZ w Lipnie do Spółki na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy nadal pracują. Wskazał, że związki zawodowe przedstawione zmiany kadrowe milcząco zatwierdziły. Powiedział, że jest również pozytywna informacja, że 0,5 mln zł zostało przekazane na podwyżki dla pracowników szpitala (oprócz lekarzy) i zostały one podzielone według propozycji związkowych. Powiedział, że wypłata wraz z podwyżką nastąpi 5 kwietnia br.

Zaznaczył natomiast, że martwi go słabe tempo rozwoju Spółki, dlatego należy poważnie zastanowić się nad wizją rozwoju Spółki. Wskazał, że niezakontraktowanie SOR-u z powodu nieosiągnięcia standardów i radykalna postawa Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dot. modernizacji apteki powoduje, że należy jak najszybciej podjąć decyzję o wyborze źródeł finansowania Spółki. Podkreślił, że w pierwszej kolejności należy wymienić wszystkie okna w szpitalu, wyremontować dach, wykonać modernizację apteki szpitalnej i modernizację wjazdu dla karetek i w dalszej kolejności dokończyć prace na oddziale ginekologii, bloku pooperacyjnym, a potem na wszystkich oddziałach. Wskazał, że w sytuacji, kiedy NFZ płaci coraz mniej a majątek szpitala jest majątkiem powiatu, Spółki nie stać na samodzielne finansowanie inwestycji. Dodał, że Spółka może jedynie finansować zakup sprzętu. Dodał, że jakby 200 tys. zł zostało przeznaczone na wymianę okien w szpitalu wówczas dzięki pożyczce z WFOS i GW udałoby się wymienić wszystkie okna w szpitalu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż przekształcenie jest wspólnym dziełem, samorząd powiatowy w miarę możliwości finansowych będzie pomagał, gdyż wszystkim nam zależy na prężnym, dobrze leczącym i doskonale wyposażonym szpitalu. Dodał, że po I półroczu br.będzie można wskazać, ile środków finansowych można przeznaczyć dla szpitala na wymianę okien i modernizację apteki szpitalnej. Zaznaczył, że w dniu dzisiejszym żadna wizja dot. rozwoju Spółki nie zostanie wypracowana ponieważ to wszystko musi być przedmiotem głębokiej analizy. Zaproponował powołanie zespołu, którego celem będzie dokonanie analizy i przedstawienie Zarządowi konkretnych propozycji dotyczących rozwoju Spółki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił powołać zespół, którego celem będzie dokonanie analizy i przedstawienie Zarządowi konkretnych propozycji dotyczących rozwoju Spółki, w skład którego weszli: Wicestarosta J. Poliwko- jako Przewodniczący Zespołu, jako członkowie: Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski, Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia A. Smużewska, pracownik ds. zdrowia K. Kwiatkowska i Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko oraz Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej P. Gęsicki i Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego St. Jagielski.


- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 99 000 zł i zamkną się kwotą 57 585 694 zł Powiedziała, że zmiany po stronie dochodów następują w dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu realizacji projektu ,,Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w związku z dalszą jego realizacją. Nadmieniła, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 99 000 zł i po tej zmianie wydatki zamkną się kwotą 57 585 694 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków proponuje dokonać w dz. 600- transport i łączność, w rozdz.60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 710- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 700 w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami , w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405-komendy powiatowe Policji, w rozdz. 75411-komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w rozdz. 75412- ochotnicze straże pożarne, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność. Nadto wskazała, że zmiany następują w zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012., który skierował na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


-przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczyli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczyli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Dodała, że zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania i taki regulamin został przygotowany. Wskazała, iż w budżecie naszego powiatu środki na ten cel są zabezpieczone.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczyli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, który skierował na XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad 5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

A. Linkowski – Kierownik Referatu – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- wyraził zgodę na zakup przez Państwo Justynę i Krzysztofa Laskowskich 2 m3 drewna opałowego należącego do powiatu za cenę 100 zł za 1 m3

- wyraził zgodę na zakup przez Pana Stanisława Lendziona 3 m3 drewna opałowego należącego do powiatu za cenę 100 zł za 1 m3

- wyraził zgodę na sprzedaż złomu należącego do powiatu po dokonaniu jego segregacji.

- wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy do 31 grudnia 2012r. dwóch zalegalizowanych garaży przez Panią Ewę Adamowicz i Pana Janusza Dobrosia.


Ad 6. Rozpatrzenie pism dot. odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty należności przez Powiat Lipnowski

- Państwa Czarneckich w sprawie przełożenia wpłaty II raty w kwocie 10 000 zł na poczet zakupu nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 2238/10 położonej w Lipnie obrębie ewidencyjny nr 9 przy ul. 11 –go Listopada w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po otrzymaniu pozytywnej opinii na temat przedłożonej prośby przedstawionej przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyraził zgodę na uregulowanie przez Państwo Czerneckich z Lipna w miesiącu kwietniu II raty w wysokości 10 tys. zł na poczet zakupu działki nr 2238/10 położonej na Pl. 11 Listopada w Lipnie.


- Pana J. Szewczyńskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości w spłacie czynszu za garaż

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do zainteresowanego o udokumentowanie sytuacji finansowo- rodzinnej rodziny i przedłożenia niezbędnych dokumentów do Wydziału Budżetu i Finansów celem ponownego przeanalizowania Pana prośby.

- Pani K. Szuby w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od składek ZUS.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po otrzymaniu negatywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie na temat przedłożonej prośby, jednogłośnie nie wyraził zgody na umorzenie Pani K. Szubie odsetek z tytułu składki ZUS i jednocześnie przypomniał o terminowych ich spłatach.


Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że chodzi o nieruchomość położoną w Dobrzyniu n/W przy ul. Zduńskiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1073 o pow. 0694 ha, zapisany w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej WL1L/00024523/2. Dodał, że nieruchomość służyłaby wykonywaniu zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie edukacji jako baza dydaktyczna Technikum Żywienia w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego/ uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Wskazała, że dochody powiatu za 2011r. zostały zrealizowane w 92,81%, a wydatki w 88,4%. Powiedziała, że na niższe wykonanie dochodów wpłynęło co najmniej kilka czynników m.in. niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu, nieterminowe przesyłanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za realizowane projekty. Wskazała, że na koniec 2011r. wypracowano wynik finansowy na poziomie + 556 985,28 zł przy planowanym deficycie 2 558 665 z wynikającym ze zmniejszenia wydajności źródeł dochodu, w związku z sytuacją gospodarki polskiej. Podkreśliła, że wielkość spłaconych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosła 1 337 769 zł i przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem. Wskazała, że wydatki inwestycyjne w 2011 roku zostały wykonane na poziomie 1 775 413,46 zł, zakupy inwestycyjne na poziomie 2 456 472,21 zł. Zaznaczyła, że powiat posiada zobowiązania na poziomie 31 162 801,99 zł, co stanowi 52,21 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem, a zadłużenie wraz z odsetkami po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie w 2011r. zostało spłacone w kwocie ponad 3 mln zł. Podkreśliła, że na dzień 31 grudnia 2011r. zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamyka się kwotą 12 078 070,39 zł. Zaznaczyła, że na bardzo niskim poziomie zrealizowano wydatki majątkowe, a najistotniejsza przyczyna takiego stanu rzeczy jest fakt, iż płatności faktur za przebudowę drogi Sumin- Jankowo- Lipno ustalono na miesiąc styczeń 2012r. Jednakże zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe wpłynęły na poprawę infrastruktury zarówno drogowej jak i lokalowej. W roku 2011 zwiększono udział powiatu w spółce zo.o. ,,Szpital Lipno”. Kończąc powiedziała, że realizację budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2011r. należy ocenić pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok przekazując sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn.,, Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałania z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z faktem, iż zostały ogłoszone konkursy na realizację dwóch zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, związki sportowe zachodzi konieczność powołania komisji do rozpatrzenia ofert, które wpłynęły.

Przewodniczący Zarządu Powiatu- zaproponował, aby powołać komisje w takim samym składzie do rozpatrzenia ofert w obydwu konkursach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn.,, Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałania z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/ oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego pn. ,,Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/ w składzie: Przewodniczący Komisji: Jarosław Poliwko, Sekretarz Komisji: Janusz Czapiewski, Członek Komisji: Marlena Chojnicka.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” Sp. cyw. Anna Radzka – Krystyna Warzyńska na najem pomieszczeń w ZST w Lipnie do roku 2013, więc na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby przedłużać umowy.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem o koszty wynajmu uiszczane przez w/w Ośrodek.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że na chwilę obecną nie posiada wiedzy na ten temat i zobowiązała się do sprawdzenia tego zagadnienia do następnego posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przesunąć ten punkt porządku obrad do następnego posiedzenia Zarządu.


Ad. 12. Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego na Wicedyrektora Zespołu Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z faktem, iż wicedyrektor M. Sentkowski ponad 3 miesiące zastępuje dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w związku z chorobą dyrektora zgodnie, z Uchwałą Rady Powiatu powinien otrzymać dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyznać wicedyrektorowi Zespołu Szkól w Lipnie M. Sentkowskiemu począwszy od dnia 01 kwietnia 2012r. dodatek funkcyjny w wysokości 1000 zł


Ad. 13.Analiza jednostek oświatowych z uwzględnieniem liczby kadry pedagogicznej, nauczycieli i uczniów i kosztów przypadających na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku ze zróżnicowanym nazewnictwem stanowisk w szkołach i placówkach oświatowych zachodzi konieczność ujednolicenia tego tematu. Wskazał, że proponuje następujący wykaz stanowisk w szkołach i placówkach oświatowych: dyrektor, wicedyrektor, sekretarz szkoły, referent ds. płacowo- kadrowych, referent ds. finansowych (w dużych jednostkach), kierownik gospodarczy, dozorca, konserwator, kierowca, sprzątaczka, palacz. Zaznaczył, że trzeba będzie przemyśleć temat bhp w szkołach. Wskazał, że po przekształceniu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji konieczne będzie podjęcie działań na rzecz zwiększenia wydajności Poradni, gdyż Poradnie w innych miejscowościach obsługują znacznie więcej klientów. Dodał, że aby ograniczyć koszty w szkołach i placówkach oświatowych rozważane będzie podłączenie ich do ciepłociągu miejskiego.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że istnieje możliwość podwyższenia pensum dla logopedy, pedagoga, psychologa w szkołach, natomiast w Poradni psycholog, pedagog i logopeda mają ustawowo ustalone pensum na 20 godzin.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił ujednolicić wykaz stanowisk w szkołach i placówkach oświatowych.


Ad. 14. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2012/2013 /ref.Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że temat zadań rzeczowych dla szkół był szczegółowo omawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że należy zwrócić uwagę, że od 1 września 2012r. do szkół ponadgimnazjalnych wkracza nowa podstawa programowa, w związku z którą należy opracować szkolne plany nauczania, ujmując je w organizacji pracy szkoły, ewentualne godziny dyrektorskie można wziąć po uwagę w klasach programowo starszych, po rozpoznaniu zainteresowania i potrzeb uczniów.


Ad.15. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby 4 kwietnia przez planowaną sesją o godz. 11,00 w Zespole Szkól w Skępem odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 marca 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego