W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 49/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 marca 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 marca 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli beneficjenta oraz partnera w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

 5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców DPS w Nowej Wsi w sprawie uwzględnia budowy ścieżki drogowej oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 558 na odcinku od Wielgie do linii lasu w Nowej Wsi.

 6. Rozpatrzenie prośby mieszkańców miejscowości Wioska w sprawie wykonania i oświetlenia odcinka drogi powiatowej Nr 274 C od miejscowości Wioska do Józefowa.

 7. Zapoznanie się z wyjaśnieniami ZDP w Lipnie na temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej ,,za żądanie” na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. Dworcową w Skępem

 8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 9. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

 10. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty zabezpieczonej na wykonanie zadania pod nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

 11. Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

 12. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przekazania kwoty 12.640,00 zł na zakup mebli do Posterunku Policji w Kikole.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 16. Rozpatrzenie pisma ZS w Skępem w sprawie przedłużenia umowy na wynajem pow. użytkowej określenia stawki za wynajem na rzecz ,,Klubu Malucha”. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 17. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w sprawie rozszerzenia działalności i nadania uprawnień do wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 18. Analiza jednostek oświatowych z uwzględnieniem liczby kadry pedagogicznej, nauczycieli i uczniów i kosztów przypadających na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 19. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2012/2013/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 20. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w związku z obecnością Kierownika Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w pierwszej kolejności omówić sprawy przedłożone właśnie przez Referat.


Ad.9. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się do Zarządu o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na wynajęcie lokalu znajdującego się w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A (dotychczasowy budynek Ruchu) Pani Wioletcie Ostrowskiej, ustalając kwotę wynajmu na 16 zł + VAT za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

2. wyraził zgodę na sprzedaż wyciętego drewna z placu Zespołu Szkół w Lipnie za cenę 100 zł za 1 m3. .

3. wyraził zgodę na zlecenie podziału działki nr 1874/6 położonej przy ul. Okrzei w Lipnie w celu wydzielenia działki ( na około 11 pojazdów) przeznaczonej pod parking na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie na prośbę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

4. wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych przez firmę MATIKO Karolina Majstrenko realizującej remont oddziału wewnętrznego w lipnowskim szpitalu do 20 kwietnia 2012r.

5. wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu pod garaż blaszany położonego na os. Korczaka Panu Krystianowi Gęsickiemu do 30 czerwca 2013r., wskazując, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

6. wyraził zgodę na wynajem garaży murowanych przy ul. Plac 11-go Listopada w Lipnie Panom Grzegorzowi Deduńskiemu i Zygmuntowi Deduńskiemu na 4 miesiące br., wskazując, że szczegóły wynajmu określi stosowna umowa.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty zabezpieczonej na wykonanie zadania pod nazwą ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” ref. Kierownik Referatu A.Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż w dniu 8 marca 2012 r. odbył się przetarg na dostawę energii elektrycznej i jedyną ofertę przedłożyła Energa Obrót S.A. z Gdańska proponując stawkę ok. 0,31 zł za 1 kWh, a dotychczas było ok. 0,38 zł za 1 KWh. Dodał, że kwota jaką zabezpieczono w budżecie Powiatu na to zadanie wynosi 581.675,21 zł brutto, natomiast Energa zaproponowała kwotę 1 195.850,74 zł na 24 miesiące tj. 597.925,37 zł na rok., tj. brakuje ok. 16 tys. zł na rok w stosunku do przełożonej oferty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zabezpieczyć brakujące środki do kwoty wskazanej przez oferenta zadania pn.: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz postanowił zawrzeć stosowną umowę w tym zakresie.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. Poinformowała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 98 779 zł i zamkną się kwotą 57.486.694 zł. i nastąpi to w dz. 758- różne rozliczenia w rozdz. 75862 zł , w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: ,,Kadra dla rynku pracy w powiecie lipnowskim”. Dodała, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 98 779 zł i po tym zwiększeniu wydatki kształtować się będą na poziomie 57 486 694 zł. Zaznaczyła, że po stronie wydatków zmiany następują w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz.80130- szkoły zawodowe i 80195- pozostała działalność, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne. Dodała, że do zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych wprowadza się zadanie ,,Kadra dla rynku pracy w powiecie lipnowskim”. Zaznaczyła, że projekt ten będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012./ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Rada Powiatu w Lipnie w uchwale budżetowej na rok 2012 upoważniła Zarząd Powiatu w Lipnie do zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 mln. zł. Dodał, iż w lutym br. Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę o zaciągnięciu kredytu na kwotę 1 250 000 zł i teraz proponuje zaciągnąć kredyt w wysokości 750 000 zł w ramach udzielonego upoważnienia. Podkreślił, że konieczność zaciągnięcia kredytu związana jest z faktem opóźnień z przekazywaniu środków przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, który ma do zwrotu powiatowi około 2 mln zł. Zaznaczył, że jego zdaniem korzystniejsze jest w tej chwili posiłkowaniem się kredytem, by mieć jakieś wolne środki w zapasie, a jak przyjdą środki z Urzędu Marszałkowskiego wówczas dokonać spłaty kredytów. Dodał, że ten kredyt należy spłacić do 15 grudnia 2012r.. Podkreślił, że w dniu wczorajszym została spłacona ostatnia należność z największej faktury- tj. kwota 480 tys. zł na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie. Dodał, że po scentralizowaniu gospodarki finansowej w tej chwili powiat jest na bieżących płatnościach.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- wskazała, że powiat lipnowski uregulował już wszystkie zaległe faktury, które opiewały na kwotę około 3 mln zł Dodała, że obecnie jesteśmy na bieżących płatnościach , a każda jednostka w każdy poniedziałek przedstawia faktury z terminem płatności.

K. Kwiatkowski- powiedział, że skoro takie jest zdanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika, którzy na bieżąco gospodarują budżetem powiatu to nie ma wyjścia jak wyrazić zgodę na zaciągniecie kredytu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/. oraz ustalił komisję przetargową na to zadanie w składzie: Ewa. Antoszewska- Przewodnicząca Komisji, Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji. Zbigniew Chmielewski- Członek Komisji, Marlena Chojnicka- Członek Komisji.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w związku z dokonaniem przez Radę Powiatu w Lipnie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie konieczne jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym jednostki polegających na dostosowaniu jej do nowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli beneficjenta oraz partnera w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że został przygotowany projekt uchwały powierzający pełnienie roli beneficjenta oraz partnera w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tak jak w przypadku projektu ,,Kadra dla rynku pracy w powiecie lipnowskim” Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie i jednocześnie upoważnia Dyrektora PUP w Lipnie do podejmowanych wszelkich czynności w zakresie realizacji na terenie powiatu tych projektów w ramach posiadanych kompetencji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli beneficjenta oraz partnera w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/

Ad.5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców DPS w Nowej Wsi w sprawie uwzględnia budowy ścieżki drogowej oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 558 na odcinku od Wielgie do linii lasu w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przygotował opinie na temat złożonej prośby wyjaśniając, iż przedmiotowa droga jest drogą wojewódzką i bezpośredni nadzór nad jej rozbudową i utrzymaniem leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż rozumie inicjatywę i starania społeczności lokalnej dążące do przebudowy drogi nr 558, a tym samym do poprawy jej bezpieczeństwa, jednakże prośby te winne być kierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako właściwego adresata.


Ad.6. Rozpatrzenie prośby mieszkańców miejscowości Wioska w sprawie wykonania i oświetlenia odcinka drogi powiatowej Nr 274 C od miejscowości Wioska do Józefkowa.

  Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie przygotował opinie na temat złożonej prośby wyjaśniając, że art. 109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie nakłada na samorząd powiatowy obowiązku oświetlenia tego rodzaju drogi, zaś oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy należy do zadań własnych gminy. Dodał, ze wobec takiego stanowiska ZDP w Lipnie nie powinniśmy czuć się zobligowani do wykonania jako Powiat Lipnowski oświetlenia wskazanego odcinka drogi powiatowej.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że Powiat Lipnowski nie czuje się zobligowany do wykonania oświetlenia wskazanego odcinka drogi powiatowej.


Ad. 7. Zapoznanie się z wyjaśnieniami ZDP w Lipnie na temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej ,,za żądanie” na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. Dworcową w Skępem

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że ZDP w Lipnie na temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej ,,za żądanie” na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. Dworcową w Skępem wyjaśnia, iż w/w skrzyżowanie znajduje się na prostym odcinku drogi, jest prawidłowo oznakowany, a dodatkowo zatrudniona jest na nim tzw,,Agatka”,. Podkreślił, że z danych Komendy Powiatowej Policji wynika, że na omawianym skrzyżowaniu w ostatnich trzech latach odnotowano następujące zdarzenia drogowe: wypadek drogowy-0, kolizja drogowa -4, zabici-0, ranni-0, udział pieszych-0. Zaznaczył, że zdaniem ZDP i moim w/w skrzyżowanie dróg na chwilę obecną jest oznakowane i zabezpieczone prawidłowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedstawionymi wyjaśnieniami ZDP w Lipnie na temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej ,,za żądanie” na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 1-go Maja z ul. Dworcową w Skępem.


Ad. 8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami j. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- wskazał, że z pismem zwrócili się Państwo Czarneccy dot. przełożenia wpłaty II raty w kwocie 10 000 zł na poczet zakupu nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 2238/10 położonej w Lipnie obrębie ewidencyjny nr 9 przy ul. 11 –go Listopada w Lipnie oraz Pan Daniel Witkowski z prośbą dot. wyrażenia zgody na wydzierżawienie z możliwością zakupu gruntu pod garaż położonego na działce nr 442/34 na os. Korczaka w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w pierwszym wypadku ponieważ zobowiązanie przekracza kwotę 5 tys. zł konieczna jest opinia Komisji Budżetu i Finansów i wobec powyższego przedmiotowe pismo zaproponował skierować pod obrady Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wystąpił do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie o wydanie opinii na temat przełożenia wpłaty II raty w kwocie 10 000 zł na poczet zakupu nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 2238/10 położonej w Lipnie obrębie ewidencyjny nr 9 przy ul. 11 –go Listopada w Lipnie (podanie Państwa Czarneckich ) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XII/70/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. oraz wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 442/34 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 11 miasta Lipna na os. Korczaka Panu Danielowi Witkowskiemu do 31 grudnia 2013r., wskazując, ze szczegóły wynajmu określi stosowna umowa dzierżawy.


Ad.11. Rozpatrzenie wniosków OSP o dofinansowanie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, iż wpłynęło 21 wniosków z Ochotniczych Straży Pożarnych o dofinansowanie działalności. Zaznaczył, że na ten cel Rada Powiatu w Lipnie zabezpieczyła w budżecie powiatu kwotę 20 000 zł. Dodał, że jego zdaniem należy chociaż drobną kwotą dofinansować wszystkie jednostki, które złożyły podania, dlatego zaproponował, aby trzy ostatnie wnioski, które wpłynęły rozpatrzyć po najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie, gdyż konieczne będzie zwiększenie na ten cel o kwotę 2 000 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować w/w jednostki następującymi kwotami:

OSP Rachcin - 1 200 zł

OSP Łochocin -1000 zł

OSP Chlebowo - 800 zł

OSP Wichowo -1000 zł

OSP Ostrowite - 1200 zł

OSP Mokowo - 1100 zł

OSP Złotopole - 1500 zł

OSP Tłuchówek - 1000 zł

OSP Popowo -1000 zł

OSP Wildno -800 zł

OSP Zaduszniki -800 zł

OSP Makowiec- 1500 zł

OSP Kikół- 1200 zł

OSP Stalmierz -800 zł

OSP Józefowo-1500 zł

OSP Moszczone -1000 zł

OSP Chrostkowo -1000 zł

OSP Wierzbick -800 zł


Ad.12 Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przekazania kwoty 12.640,00 zł na zakup mebli do Posterunku Policji w Kikole.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie stosownych zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. polegających na utworzeniu paragrafu dotyczącego zakupu wyposażenia, a zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na Fundusz Wsparcia Policji, która również przeznaczona jest na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Dopiero po uchwaleniu w/w zmian możliwe jest dokonanie zakupu mebli na potrzeby Posterunku Policji w Kikole.


Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smuzewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że nie ma zastrzeżeń do pracy dyrektorów, jednakże z uwagi na sytuację finansową proponuje wszystkim dyrektorom przyznać po 15 % dodatku motywacyjnego. Dodała, że wszyscy dyrektorzy są nauczycielami dyplomowanymi. Przypomniała, że dodatek przyznawany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w związku ze zmniejszoną subwencję oświatową i maksymalną wysokością dodatku funkcyjnego, jaki mają ustaleni dyrektorzy proponuje każdemu z nich przyznać 12% dodatku motywacyjnego.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski przyznając każdemu z nich dodatek motywacyjny w wysokości 12 %. /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że od 4 lat nie była dokonywana zmiana stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach ZS w Skępem i wynosiła 2,50 +VAT za 1 m2.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z rosnącymi kosztami zachodzi konieczność dokonania podwyżki stawki i proponuje ustalić ją na poziomie 3,20 + VAT i nie zmienić przez kolejnych kilka lat.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, ustalając ją na poziomie 3,20 +VAT. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie tj. sali dydaktycznej do nauki przepisów ruchu drogowego oraz placu manewrowego do nauki jazdy samochodem osobowym do 31 marca 2013 roku Panu Stanisławowi Okonkowskiemu oraz ustalił stawkę czynszu za wynajmowaną salę dydaktyczną na 35 zł + VAT oraz za wynajmowany plac manewrowy na 350 zł + VAT. /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma ZS w Skępem w sprawie przedłużenia umowy na wynajem pow. użytkowej określenia stawki za wynajem na rzecz ,,Klubu Malucha”. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem na rzecz ,,Klubu Malucha” do 31 marca 2013r. oraz zaproponował utrzymać stawkę czynszu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni na poziomie 16 zł + VAT. /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie rozszerzenia działalności i nadania uprawnień do wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozszerzenie działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z dniem 01 kwietnia br. o prowadzenie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, natomiast z dniem 01 września do diagnozy dzieci niewidomych i słabo widzących,


Ad.18. Analiza jednostek oświatowych z uwzględnieniem liczby kadry pedagogicznej, nauczycieli i uczniów i kosztów przypadających na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Wydział Oświaty dokonał analizy jednostek oświatowych pod rożnymi aspektami. Wskazała, że pierwsza z przygotowanych analiz pokazuje liczbę kadry kierowniczej, liczbę uczniów, liczbę oddziałów i liczbę nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych. (tabela nr 1). Dodała, że z tej analizy wynika, iż w związku ze zmniejszającą się liczbą oddziałów w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/W w oraz sugerując się uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXII/214/2009 z dnia 29 maja 2009 roku możliwa jest likwidacja stanowiska wicedyrektora.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że mając na uwadze racjonalizację kosztów i zmniejszającą się liczbę oddziałów proponuje zobowiązać kierowników jednostek oświatowych, w których kadra kierownicza składa się z większej liczby stanowisk kierowniczych o redukcję jednego stanowiska.

A. Smużewska- następnie przedstawiła analizę dot. nauczycieli, którzy nabywają uprawnienia emerytalne lub kompensacyjne w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski (tabela nr 2), informując, iż w Zespole Szkół Technicznych takie uprawnienia nabywa 6 nauczycieli, w Zespole Szkół w Lipnie 3 nauczycieli, w Zespole Szkół w Skępem 3 nauczycieli, w Zespole Szkół w Dobrzyniu- 1 nauczyciel, w Zespole Szkół Specjalnych- 1 nauczyciel, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- 1 pedagog, co daje łącznie 15 osób. Zaznaczyła, że są to nauczyciele dyplomowani i mianowani, posiadający możliwość skorzystania ze swoich uprawnień.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy rozmawiać z dyrektorami, by zachęcali nauczycieli, którzy mają uprawnienia emerytalne lub kompensacyjne aby z nich skorzystali, a powiat gotowy jest wypłacić tym nauczycielom 6+3 –miesięczne odprawy. Dodał, że dyrektorzy muszą kategorycznie występować do Zarządu o zgodę na zatrudnienie nauczycieli emerytów.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła analizę dot. pracowników administracji i obsługi w szkołach i poradni (tabela nr 3).

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zauważalny jest przerost administracji i obsługi w stosunku do liczby uczniów, oddziałów i otrzymywanej subwencji dlatego zaproponował zmniejszenie o 1 etat administracji w każdej jednostce oświatowej. Zaznaczył, że równocześnie zauważalne jest duże zróżnicowanie w nazewnictwie stanowisk, dlatego należy dokonać jego ujednolicenia.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie po dokonaniu analizy jednostek oświatowych z uwzględnieniem liczby kadry pedagogicznej, nauczycieli i uczniów i kosztów przypadających na 1 ucznia w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski wypracował następujące wnioski dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych:

 1. w organizacji nie wykazywać nauczycieli emerytów jak i nauczycieli zatrudnionych w szkołach nie będących jednostkami powiatowymi. Zatrudnienie tych nauczycieli możliwe w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego i uwzględnione w aneksie.

 2. występujące w organizacji nadgodziny wykazać na wakat, godziny te mogą być przydzielone zatrudnionym w szkole nauczycielom po zapewnieniu pełnych etatów wszystkim nauczycielom uczącym danego przedmiotu, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski - co może być odzwierciedleniem w aneksie do organizacji.

 3. ze względu na ewentualność nie dokonania zaplanowanego naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013 dyrektorzy zobowiązani do dnia 31 maja powiadomić nauczycieli, którym w związku z mniejszą niż planowaną liczbą klas pierwszych , może brakować godzin dla zapewnienia pełnego etatu.

 4. w szkołach, w których kadra kierownicza składa się z większej liczby stanowisk kierowniczych należy dokonać redukcji jednego stanowiska.

 5. Dążyć do zmniejszenia zatrudnienia administracji i obsługi.

Nadto Zarząd Powiatu Lipnie zobowiązał Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do przygotowania na następne posiedzenie propozycji ujednolicenia stanowisk administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Ad.19. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2012/2013/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że do zagospodarowania jest 600 gimnazjalistów, a szkoły prowadzące przez Powiat Lipnowski zaproponowały łącznie 28 oddziałów, co biorąc pod uwagę przynajmniej 27 uczniów w klasie daje liczbę około 800 uczniów. Wskazała, że Zespół Szkół w Lipnie zaproponował - 7 oddziałów, Zespół Szkół Technicznych w Lipnie -12 oddziałów, Zespół Szkół w Skępem -5 oddziałów, a Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W- 4 oddziały. Zaznaczyła, że Wydział Oświaty stoi na stanowisku, aby nie ograniczać szkołom proponowanych zawodów, ponieważ w ten sposób nie da się uczniom możliwości wyboru.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy realnie patrzeć na dokonanie naboru do szkół prowadzących przez Powiat Lipnowski, ponieważ część gimnazjalistów zdecyduje się kształcić w większych ośrodkach . Zaznaczył, że po zrobieniu realnej analizy możliwe jest uruchomienie w Zespole Szkół w Lipnie -6 oddziałów, w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie -12 oddziałów, w Zespole Szkół w Skępem- 5 oddziałów, w Zespole Szkół w Dobrzyniu – 2 oddziałów. Dodał, że równocześnie w każdym oddziale musi być co najmniej 27 uczniów, gdyż inaczej nie będzie zgody na jego uruchomienie.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie po dokonaniu analizy związanej z realnymi możliwościami naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski wypracował następujące wnioski:

1) Oddziały klas pierwszych należy tworzyć dla minimum 27 uczniów – w szczególnych przypadkach dla mniejszej liczby uczniów za zgodą organu prowadzącego,- w zaocznych 25 słuchaczy.

2) Podziału na grupy (z języków obcych, technologii informatycznej, w-f) dokonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

3) planować 6 oddziałów w Zespole Szkół w Lipnie, 12 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 4 oddziały w Zespole Szkół w Skępem, 2 oddziały w Zespole Szkół w Dobrzyniu n.W, z możliwościami uruchomienia kolejnego oddziału w każdej szkole w przypadku pełnego składu osobowego (27 uczniów).


Ad.20 Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby w związku z planowaną na dzień 4 kwietnia br. sesją Rady Powiatu w Lipnie przedsesyjne posiedzenie Zarządu odbyło się 27 marca o godz. 10,00.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 marca 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego