W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 28/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2011r

Protokół Nr 28/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 6 października 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,05 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zwrotu kosztów wymiany systemu sterowania dźwigu szpitalnego nr fabryczny A.10048. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  5. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała, że budżet powiatu lipnowskiego wzrasta o kwotę 73 776 zł i zamknie się kwotą 64 454 703 zł.

Wskazała, że zmiany po stronie dochodów następują w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazała, że zmiany te następują w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27 września 2011r.. Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 73 776 zł i zamkną się kwotą 64 454 703 zł.. Wskazała, że zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w rozdz. 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż wpłynęły pisma ze Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę części nieruchomości przy ul. Nieszawskiej 6 na okres 3 lat na rzecz: Adrich Verding International sp. zo.o. z siedzibą w Ciechanowie- powierzchni ściennych w celu instalacji automatów do sprzedaży ochraniaczy na obuwie, na rzecz PHU Delta Warszawa- powierzchni w celu postanowienia dystrybutora automatycznego do napojów, na rzecz Pana Ireneusza Deręgowskiego zam. w Lipnie – placu w celu parkowania koparko- spycharki ,,Ostrówek, na rzecz Polkomtel sp. zo.o. – części powierzchni dachu w celu budowy, rozbudowy i eksploatacji i instalacji telekomunikacyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ-powiedziała, że Spółka Szpital Lipno wystąpiła z prośbą dotycząca wyrażenia zgody na poddzierżawienie Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej na okres 3 lat placu parkingowego położonego na ul. Nieszawskiej 6 na przystanek autobusowy.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zwrotu kosztów wymiany systemu sterowania dźwigu szpitalnego nr fabryczny A.10048. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu wskazał, że w ostatnim czasie samorząd powiatowy koncentrował się przede wszystkim na sprawach szpitala, przeznaczając na ten cel znaczne środki finansowe min. na podwyższenie kapitału zakładowego i zwrot kosztów poniesionych przez Spółkę, a jak zaznaczył zadania własne powiatu dotyczą wielu dziedzin życia publicznego, nie tylko ochrony zdrowia i w związku z powyższym powyższe pismo proponuje rozpatrzyć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do pisma Spółki Szpital Lipno dotyczącego zwrotu kosztów wymiany systemu sterowania dźwigu szpitalnego.Ad.5. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu wskazał, że w dniu dzisiejszym o godz. 12,00 odbędzie się przejęcie nowozakupionego budynku ,,Ruchu” przy ul. Sierakowskiego. Dodał, by jak najszybciej ogłosić dzierżawę na lokal na parterze w/w budynku.

Zaznaczył, że w ostatnim czasie wygasł trwały zarząd na budynek, w którym mieści się posterunek Policji w Dobrzyniu nad Wisłą i obecnie jest on własnością Skarbu Państwa. Podkreślił, że rozważana jest sprzedaż tego budynku przez Skarb Państwa albo komunalizacja budynku na cele edukacyjne.

Dodał, że systematyczne zawierane są akty notarialne na sprzedaż garaży po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Z Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że nastąpiła pomyłka w redakcji Gazety Nowości i ukazało się niekompletne ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Lipnowskiego położonych przy ul. Okrzei w Lipnie. W związku z powyższym należy ponownie ogłosić przetarg na sprzedaż dwóch działek nie ujętych w/w ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu w Lipie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o ogłoszeniu ponownego przetargu na sprzedaż działek o numerach 1876/16 i 1876/17 przy ul. Okrzei w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 6 października 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego