W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 26/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2011r.

Protokół Nr 26/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 26 września 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

  3. Grzegorz Ziemiński- współwłaściciel firmy MIGBUD Lipno

  4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

  5. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty

  6. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

  7. Aneta Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 września 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Spotkanie z wykonawcą inwestycji ,,Rozbudowa i remont Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie”

2. Przyjęcie i przekazanie na XIII sesję Rady powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo/ ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia i realizacji programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”

3. Podjecie uchwały w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Insp. E. Zielińska/.

6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali sportowej, siłowni i boisk sportowych Klubu Sportowego ,,Błękitni Skępe” /ref. Insp. E. Zielińska/.

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców F.H.U. Linkowski. /ref. Insp. E. Zielińska/.

8. Podjecie decyzji w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod poszerzenie drogi powiatowej Ciełuchowo- Sikórz. /ref. Insp. A. Radmerski/.

9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik A. Linkowski/.

10. Ustalenie trybu przetargu oraz powołanie komisji przetargowej na zadanie „Aktualizacja klasoużytków dla gmin: Dobrzyń n/W, Chrostowo, Lipno. /ref. Kierownik A. Linkowski/.

11. Rozpatrzenie pism ZS w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie elementów ogrodzenia szkoły oraz wyrażenia zgody na sprzedaż niepełnowymiarowej siatki i słupków wymontowanych z ogrodzenia byłego kortu tenisowego. /ref. Insp. E. Zielińska/.

12. Sprawy rożne


Przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Spotkanie z wykonawcą inwestycji ,,Rozbudowa i remont Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie”

Przewodniczący Zarządu- powitał wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie Pana Grzegorza Ziemińskiego z firmy MIGBUD. Wskazał, że pojawiła się konieczność dokonania pewnych zmian, takich jak rozbiórka jednego z garaży, zmiana kotłowni z olejowej na ekogroszek, rozbiórka daszku. Zaznaczył, że w przedmiocie zamówienia te rzeczy nie zostały ujęte, ale specyfikacja szczególnych warunków zamówienia przewiduje możliwość dokonywania prac zamiennych oraz robót dodatkowych. Wskazał, że w trakcie realizacji remontu okazało się, że do jednego z trzech stojących obok budynku Poradni garażu nie ma dojazdu, wobec tego konieczna jest jego rozbiórka. Ponadto w zamówieniu zaplanowana została kotłownia olejowa, ale z uwagi na duże koszty oleju rozważamy zamianę kotłowni na ekogroszek, który jest znacznie ekonomiczniejszy.

Zwrócił się do wykonawcy o przedstawienie uwag związanych z realizowaną inwestycją.

G. Ziemiński- powiedział, że po wejściu na teren budowy okazało się, że w inny sposób trzeba będzie rozwiązać kwestie opadania wód opadowych poprzez zmianę konstrukcyjną dachu. Zaznaczył również, że pojawiły się rysy wewnątrz ścian, które należy zlikwidować oraz pojawiła się konieczność wzmocnienia filarów międzyokiennych. Wskazał, że w ramach robót zamiennych zostanie wykonana zmiana kotłowni z olejowej na ekogroszek oraz zmiana konstrukcji dachu, natomiast w ramach robót dodatkowych konieczne jest wyburzenie jednego garażu, ponieważ do jednego z garażu nie ma dojazdu, więc garaż ten nie spełnia swojej funkcji, wzmocnienie filarów międzyokiennych, likwidacja pęknięć konstrukcyjnych wewnątrz ścian oraz wykonanie systemowego zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi. Dodał, że koszt robót dodatkowych kształtować się będzie na poziomie 32 000 zł + VAT.

Obiecał, że piec do kotłowni będzie spełniał najlepsze standardy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie robót zamiennych i prac dodatkowych wskazanych przez wykonawcę inwestycji ,,Rozbudowa i remont Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie” oraz postanowił zabezpieczyć na ten cel kwotę 32 000 zł + VAT.


Ad.2. Przyjęcie i przekazanie na XIII sesję Rady powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 116 197 zł i zamkną się kwotą 64 380 927 zł. Wskazała, ze zmiany nastąpią w dz. 710 działalność usługowa, w rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne. Dodała, że również po stronie wydatków nastąpi zwiększenie o kwotę 116 197zł. Zaznaczyła, że zmiany proponowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej; w dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85204- rodziny zastępcze, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, w którym plan ulega zwiększeniu o kwotę 112 000 zł na realizację programu zakładającego pomoc osobom bezrobotnym poprzez organizacje ok. 50 staży.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.i skierował na XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo/ ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że na mocy projektu uchwały Powiat Lipnowski udzieli pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł z budżetu powiatu z 2012r. na zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania łączącego się z drogą powiatową w miejscowości Tłuchowo, ponieważ w ten sposób zwiększy szanse Gminy Tłuchowo na otrzymanie dofinansowania w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój’.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo i skierował na XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z obietnicą daną strażakom ochotnikom o przekazaniu im nieodpłatnie działki ozn. nr 2238/19 i 2238/21 o łącznej pow. 0,0571 ha na ul. Żeromskiego w celu pobudowania nowej strażnicy, został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Dodał, że zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość darowanej nieruchomości wynosi 29 623 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne i skierował na XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia i realizacji programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż zostały wstrzymane wszystkie środki Funduszu Pracy i licznymi, nieustannymi zapytaniami dotyczącymi organizacji staży, robót interwencyjnych czy przyznania dotacji na organizację działalności gospodarczej z budżetu powiatu udało się wygospodarować kwotę 150 000 zł na organizację dwóch programów kierowanych dla osób bezrobotnych. Dodał, że z tych środków zostaną udzielone dwie dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 48 osób do 30 roku życia zostanie skierowanych do odbycia staży zawodowych na okres 3 miesięcy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia i realizacji programu ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz ,,Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia” i skierował na XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjecie uchwały w sprawie: określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- powiedziała, że zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2012 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2012. Nadmieniła, że w oparciu o przedłożone założenia dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, naczelnicy wydziałów i pracownicy stanowisk samodzielnych opracowują materiały niezbędne do opracowania projektu budżetu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby w projekcie budżetu na 2012r. zawrzeć 0 % wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, ponieważ czasy są niepewne, a jeżeli będą sprzyjające okoliczności, to Zarząd Powiatu w trakcie realizacji roku budżetowego zawsze może podjąć decyzje o podwyżce wynagrodzenia pracowników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok z 0% wskaźnikiem wzrostu wynagrodzenia. /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej./ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- powiedziała, że zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu należy również uwzględnić wytyczne do opracowania materiałów do wieloletniej prognozy finansowej, którą to samorządy opracowują po raz drugi. Dodała, że wieloletnia prognoza finansowa w swoich założeniach powinna przedstawiać wielkość dochodów i wydatków oraz przychody i rozchody budżetu i kwotę długu samorządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Insp. E. Zielińska/.

E. Zielińska- powiedziała, że w związku z wejściem w życie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów można przyznać na nowych zasadach stypendia dla uczniów Zespołu Szkól Specjalnych w Lipnie, to jest łącznie 4 stypendia po dwa dla uczniów szkoły podstawnej i po dwa dla uczniów gimnazjum po 100 zł miesięcznie. Zaznaczyła, że ze stosownym wnioskiem wystąpiła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali sportowej, siłowni i boisk sportowych Klubu Sportowego ,,Błękitni Skępe” /ref. Insp. E. Zielińska/.

E. Zielińska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu przypomniał, iż na poprzednim posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z boisk sportowych Zespołu Szkół w Skępem przez mieszkańców gminy Skępego, w tym również członkowie Klubu ,,Błękitni Skępe” mogą z nich bezpłatnie korzystać. Dodał natomiast, że kwestia korzystania z sali sportowej i siłowni wygląda inaczej ponieważ wiąże się z pewnymi kosztami ponoszonymi przez szkołę i dlatego wymaga pewnej rozwagi. Podkreślił, że uczniowie Zespołu Szkół w Skępem korzystają z sali sportowej i siłowni w czasie zajęć wychowania fizycznego i SKSó-w, natomiast udostępnienie sali podmiotom zewnętrznym, w tym również członkom Klubu Sportowego ,,Błękitni Skępe” odbywać się powinno zgodnie z ustaloną odpłatnością.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, ze członkowie Klubu Błękitni Skępe mogą korzystać z sali sportowej i siłowni Zespołu Szkół w Skępem zgodnie z ustaloną odpłatnością.


Ad 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców F.H.U. Linkowski. /ref. Insp. E. Zielińska/.

E. Zielińska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze, iż przeszkolenie młodzieży przez ośrodek szkoleniowy jest znacznie tańsze niż zatrudnienie nauczyciela nauki jazdy i prowadzenie kursów przez szkołę jak również dobrą współpracę ze wskazanym ośrodkiem, wyraził zgodę na zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców F.H.U. Linkowski.


Ad 8. Podjecie decyzji w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod poszerzenie drogi powiatowej Ciełuchowo- Sikórz. /ref. Insp. A. Radmerski/.

A. Redmerski- wskazał, że podstawie zarządzenia Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego z 2002r. zostały zawarte akty notarialne z właścicielami gruntów, które przekazywali nieodpłatnie pod poszerzenie drogi powiatowej Ciełuchowo- Sikórz. Wskazał, że powiat lipnowski pokrywał wówczas jedynie koszty aktów notarialnych. Zaznaczył, że w ówczesnym czasie do aktu nie przystąpił Pan Leszek Krażewski, który miał nieuregulowane sprawy własnościowe i dopiero teraz zamierza uregulować stan prawny tych nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że należy spotkać się z tym Panem, by porozmawiać o warunkach uregulowania w/w sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmowy z Panem Leszkiem Krażewskim na temat sprecyzowania warunków związanych z uregulowaniem stanu prawnego tych gruntów.


Ad 9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Lipnowskiego w postaci plotera OCE 5150 oraz telefonów komórkowych oraz powołał komisję przetargową na to zadanie. /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

2. postanowił o przedłużeniu do 3 miesięcy umowy dzierżawy 2 zalegalizowanych garaży przez Pana Janusza Dobrosia i Panią Ewę Adamowicz znajdujących się na działce nr 442/31 na os. Korczaka oraz o sprawdzeniu możliwości uruchomienia procedury zmierzającej do wyłączenia organu z postępowania administracyjnego z powodu niezastosowania zasady bezstronności.

3. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy gruntów pod garaże blaszane na os. Korczaka z poszczególnymi dzierżawcami do czasu zawarcia przez nich aktów notarialnych.

4. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy garaży murowanych znajdujących się przy ul. Sierakowskiego z poszczególnymi dzierżawcami do czasu zawarcia przez nich aktów notarialnych.


Ad 10. Ustalenie trybu przetargu oraz powołanie komisji przetargowej na zadanie „Aktualizacja klasoużytków dla gmin: Dobrzyń n/W, Chrostowo, Lipno. /ref. Kierownik A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu zwrócił się o ustalenie trybu przetargu i powołanie komisji przetargowej na zadanie ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gmin: Dobrzyń n/W, Chrostowo, Lipno poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb nieograniczony oraz powołał komisje przetargową dla przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla gmin: Dobrzyń n/W, Chrostowo, Lipno poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy” w następującym składzie:

1. Henryka Segień- Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

3. Agata Szafrańska- Członek Komisji

4. Maria Zalewska- Członek Komisji

5. Piotr Cieślakiewicz- Członek Komisji


Ad 11. Rozpatrzenie pism ZS w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie elementów ogrodzenia szkoły oraz wyrażenia zgody na sprzedaż niepełnowymiarowej siatki i słupków wymontowanych z ogrodzenia byłego kortu tenisowego. /ref. Insp. E. Zielińska/.

E. Zielińska- Inspektor- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o wykorzystaniu na potrzeby zabezpieczenia działki przy Starostwie Powiatowym w Lipnie siatki i słupków wymontowanych z ogrodzenia byłego kortu tenisowego Zespołu Szkól w Lipnie oraz wyraził zgodę na złomowanie pozostałych elementów ogrodzenia szkoły.


Ad 12. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż na dzień 29 września 2011r. został zaplanowany akt notarialny na nabycie sąsiadującej ze Starostwem nieruchomości przy ul. Sierakowskiego, tej w której mieściła się siedziba hurtowni Ruch-u.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 września 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego