W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 25/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 września 2011r.

Protokół Nr 25/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 16 września 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty

  3. Anna Branecka- Referent ds. administracyjno- gospodarczych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu- przyjęcie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na tę sesję:

- Sprawozdania z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. zo.o. za 2010 rok

- Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 roku

- Analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 rok

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego

- Informacji o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010 roku

-Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

2. Podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

3. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski.

4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie umożliwienia nieodpłatnego korzystania z boisk w Zespole Szkól w Skępem przez mieszkańców gminy Skępe.

5. Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie nr 11 przy ul. Żeromskiego miasta Lipna, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2238/12.

6.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażania zgody na likwidację tomografu SIEMENS SOMATION EMOTION.

7. Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku

8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

9. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu- przyjęcie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by XIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 26 września 2011r. o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Dodał, że w planie pracy Rady Powiatu na 2011r. na miesiąc wrzesień znajdują się sprawozdania z działalności służb, inspekcji, straży. Wskazał, że wszystkie sprawozdania zostały złożone i przedłożone członkom Zarządu. Zaproponował, by kierownicy tych jednostek zostali zaproszeni na sesję w celu przedstawienia sprawozdań z jednostek, a na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd przyjął poszczególne sprawozdania i skierował na XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdania z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. zo.o. za 2010 rok

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. zo.o. za 2010r./sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 roku

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010r. ./sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- Analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 rok

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął analizę stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 rok ./analiza stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego /informacja stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

- Informacji o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010 roku

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010r./informacja stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

-Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010 ./informacja stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 749 384 z i zamkną się kwotą 64 264 730 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział. 600 – transport i łączność rozdz. 60095- pozostała działalność, w dz. 851- leśnictwo rozdz.85111- gospodarka leśna. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 749 384zł i zamkną się kwotą 64 264 730 zł. Podkreśliła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 020- leśnictwo rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, w dz.600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz.700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75019- rady powiatów w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, 75075- promocje jednostek samorządu terytorialnego, 75095- pozostała działalność, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowej państwowej straży pożarowej, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w rozdz. 85333- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Dodała, że zmiany nastąpią zadaniach remontowych i w zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025. Wskazała, ze w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2011. Dodała, że w załączniku przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 wprowadzono nowy projekt pn,, Powiat Lipnowski –PL- zdobyć więcej” przewidywany do realizacji w latach 2012-2013.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno. Dodała, że w tym roku upłynął termin porozumienia na przekazanie Gminie Miejskiej Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej i w tym projekcie uchwały wyraża się zgodę na przekazanie tegoż zadania gminie Miejskiej Lipno na kolejne dwa lata. Zaznaczyła, że w budżecie powiatu na prowadzenie biblioteki zostały zabezpieczone środki w wysokości 10 tys. zł, które zostaną przekazane w formie dotacji samorządowi miejskiemu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno /projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując stosowane materiały i projekty uchwał.


Ad 2. Podjecie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lipnie

E. Zielińska- powiedziała, że Spółka Szpital Lipno wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy pomieszczeń w szpitalu o łącznej pow. 213,40 m2 na rzecz PWM sp.zo.o. reprezentowanej przez dra Macieja Koszałkowskiego na cele prowadzenia dziennego oddziału konsultacyjno- zabiegowego okulistycznego do 31.12.2014. Zaznaczyła, że Spółka PWM w ramach zawartego kontraktu wykonywałaby zabiegi usuwania zaćmy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Ad 3. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski.

E. Zielińska- powiedziała, że w dniu 31 sierpnia 2011r. odbyło się posiedzenie komisji ds. dopłat do czesnego, która rozpatrzyła 11 wniosków dokształcających się nauczycieli i jeden z nich rozpatrzyła negatywnie, ponieważ nauczyciel, który złożył wniosek zrezygnował z pracy w szkole prowadzonej przez powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zatwierdził dopłaty do czesnego dla 10 dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski zgodnie ze stanowiskiem komisji ds. dopłat do czesnego.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie umożliwienia nieodpłatnego korzystania z boisk w Zespole Szkól w Skępem przez mieszkańców gminy Skępe.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z boisk sportowych Zespołu Szkół w Skępem przez mieszkańców gminy Skępe o ile nie będzie to zakłócać prowadzonych w szkole zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Równocześnie zaznaczył, że samorząd Skępego odpowiada w tym czasie za zachowanie porządku i stanu boisk, a w razie jakichkolwiek szkód odpowiada za nie.


Ad 5. Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie nr 11 przy ul. Żeromskiego miasta Lipna, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2238/12.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w dniu 6 września odbył się przetarg na sprzedaż działki o nr 2238/12 o pow. 1,4884 ha położonej przy ul. Żeromskiego, który zakończył się wynikiem negatywnym. Dodał, że zgodnie z obowiązującym prawem organem może obniżyć cenę wywoławczą można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia przy ul. Żeromskiego w Lipnie działka nr 2238/12 o pow. 1,4884 ha do kwoty 790 000,00 + VAT oraz postanowił o uruchomieniu procedury przetargowej na w/w nieruchomość.


Ad 6.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażania zgody na likwidację tomografu SIEMENS SOMATION EMOTION.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że tomograf, który został zakupiony w czasie kadencji 2002-2006 jest tomografem starej generacji (jednorzędowy), do tego ulega ciągłym uszkodzeniom, a jego naprawy są nieopłacalne. Zaznaczył, że koszt likwidacji tomografu wyniesione około 16 tys. zł. Zaproponował, by Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie likwidacji tomografu komputerowego SIEMENS SOMATOIN EMOTION poprzez zamieszczenie przez Spółkę w specyfikacji przetargowej dot. zakupu nowego tomografu zobowiązania potencjalnego dostawcy do utylizacji obecnie użytkowanego tomografu w rozliczeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na przeprowadzenie likwidacji tomografu komputerowego SIEMENS SOMATION EMOTION poprzez zamieszczenie w specyfikacji przetargowej dot. zakupu nowego tomografu zobowiązania potencjalnego dostawcy do utylizacji obecnie użytkowanego tomografu w rozliczeniu.


Ad 7. Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze zgodnie z poleceniem Zarządu konsultowała się w tej sprawie z Regionalnej Izbą Obrachunkową, która stoi na stanowisku, że powiat nie ma możliwości przekazania środków na remont sanitariatów w remizie OSP, ponieważ nie jest to zadanie własne powiatu, lecz jest zadaniem własnym gminy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z takim stanowiskiem RIO pismo OSP w Tłuchówku musi zostać rozpatrzone negatywnie, ale równocześnie można wskazać im, by na początku przyszłego roku złożyli wniosek o przyznanie dotacji na poprawę gotowości bojowej OSP w Tłuchówku, który zostanie rozpatrzony.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze stanowisko RIO jednogłośnie negatywnie ustosunkował do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad 8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

A. Branecka- Referent ds. administracyjno- gospodarczych – zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie: pisma Pana Jana Orzechowskiego dotyczącego wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. 11-go Listopada, dwóch zalegalizowanych garaży przez Pana Janusza Dobrosia i Panią Ewę Adamowicz znajdujących na działce nr 442/31 na oś. Korczaka, przedłużenia umów na dzierżawę gruntów pod garaże blaszane na os. Korczaka i ul. Sierakowskiego oraz przedłużenia umów na najem garaży murowanych na ul. Sierakowskiego.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Referat wraz Wydziałem Geodezji przedstawili propozycje rozwiązania spraw przedłożonych w piśmie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o omówieniu tego punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad 9. Sprawy rożne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z wezwaniem na rozprawę administracyjną dot. ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Czarnem oraz pismem Wydziału Geodezji do Wydziału Budżetu i Finansów.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 września 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego