W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 24/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r.

Protokół Nr 24/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 sierpnia 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie i przekazanie na XII sesję Rady powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania czterech członków Komisji ds. dopłat do czesnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych prze Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski dodatku funkcyjnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 6. Rozpatrzenie pisma w sprawie wyrażenia zgody na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 7. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela matematyki. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 8. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku suszarni owoców

 9. Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku

 10. Rozpatrzenie pism w sprawie ustanowienia w drodze uchwały zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 11. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pozyskanego w związku z wycinką drzewa- drewna. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

 12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 13. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XII sesję Rady powiatu w Lipnie:

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie zwrócił się o referowanie kolejno projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 471 zł i zamkną się kwotą 63 515 346 zł.. Dodała, że zmiany następują w dz. 020- leśnictwo rozdz. 02001- gospodarka leśna, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz.. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, w dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w rozdz. 80196- pozostałą działalność. Nadto wskazała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 471 zł i zamknie się kwotą 63 515 345 zł. Nadmieniła, że zmian dokonano w dz.020- leśnictwo rozdz. 02001- gospodarka leśna, w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 630- turystyka rozdz. 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne w dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92195- pozostała działalność. Dodała, że zmiany następują również w zadaniach remontowych oraz zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z przekazaniem Gminie Wielgie odcinka drogi powiatowej Suszewo- Czarne – Jasień- Kamień Kmiecy zachodzi koniczność ustalenia przebiegu pozostałych odcinków tej drogi pozostających w kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała że w związku z zamiarem sprzedaży gruntów pod garaże ich dotychczasowym najemcom zachodzi konieczność ustanowienia służebności na działce nr 442/36 stanowiącej własność powiatu lipnowskiego, by w pełni korzystali z działek które kupują.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu /i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazał, że w związku z opuszczeniem przez Spółkę ,,Ruch” budynku, przy ul. Sierakowskiego 10A istnieje możliwość dokonania zakupu w/w nieruchomości wraz z parkingiem. Dodał, że do tego budynku mogłyby zostać przeniesione niektóre wydziały Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu /i skierował na XII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2.Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedział, że w związku z powstaniem nowego związku zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Skępem zaszła konieczność dokonania zmian w składzie komisji ds. dopłat do czesnego poprzez zwiększenie do czterech ilości członków organu prowadzącego do składu komisji. Zaznaczyła, że inne zapisy regulaminu nie ulegają zmianom.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania czterech członków Komisji ds. dopłat do czesnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- wskazał, że w związku z rozszerzeniem składu komisji ds. dopłat do czesnego zachodzi konieczność ustalenia składu osobowego członków komisji ze strony organu prowadzącego.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by dotychczasowi członkowie komisji nadal uczestniczyli w pracach komisji ds. dopłat do czesnego i jako czwartego członka komisji zaproponował panią Edytę Zielińska – pracownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania czterech członków Komisji ds. dopłat do czesnego w następującym składzie: Jarosław Poliwko- Przewodniczący Komisji, Anna Smużewska- członek komisji, Barbara Małkiewicz- członek komisji, Edyta Zielińska- członek komisji /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby dyrektorzy szkól i placówek oświatowych otrzymali 20% dodatku motywacyjnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości 20%. /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski dodatku funkcyjnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby dyrektorom szkół przyznać maksymalne stawki dodatku funkcyjnego uwarunkowane od ilości oddziałów, ponieważ wkładają dużo pracy, by dzieci i młodzież mogły zdobywać wiedzę w dobrych warunkach, by mogły rozwijać swoje talenty i pasje.

J. Poliwko- powiedział, że dyrektorzy wkładają dużo starań, by prowadzone przez nich szkoły miały możliwości i były konkurencją dla innych szkół.

K. Kwiatkowski- powiedział, że Starosta i Wicestarosta najlepiej wiedzą jaką wysokość dodatku funkcyjnego powinni otrzymać dyrektorzy ponieważ najbliżej z nimi współpracują., tym bardziej, jeżeli budżet powiatu stać na taki wzrost.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski dodatku funkcyjnego w następujących wysokościach:

1. Ewa Juszczyk 1.100 zł miesięcznie

2. Leszek Statkiewicz 1.000 zł miesięcznie

3. Agnieszka Skoczylas 850 zł miesięcznie

4. Paweł Śliwiński 700 zł miesięcznie

5. Anna Mielczarek 600 zł miesięcznie

6. Jolanta Lewandowska 500 zł miesięcznie

/uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że Dyrektor ZS w Lipnie wystawił o wyrażenie zgody na złomowanie balustrad pochodzących z demontażu na klatach schodowych w budynku szkoły.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na demontaż, gdyż środki z tego tytułu zasilą dochody budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma w sprawie wyrażenia zgody na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ-zwróciła się o wyrażenie zgody na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących w Zespole Szkól w Lipnie 28 godzin tygodniowo, w Zespole Szkół w Skępem 4 godziny tygodniowo. Podkreśliła, że koszt 10 tygodni zajęć pozalekcyjnych wyniesie około 13 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na organizację godzin zajęć pozalekcyjnych przedmiotów maturalnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo na 1 oddział w okresie od 3 października do 16 grudnia 2011r. (przez 10 tygodni) tj.:

w Zespole Szkół w Lipnie- LO; 28 godzin tygodniowo,

w Zespół Szkół w Skępem- LO: 4 godziny tygodniowo

oraz postanowił zabezpieczyć na ten cel właściwe środki finansowe.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela matematyki. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze emerytowany nauczyciel matematyki jest chory i lekcje z uczniami traktuje jako terapie. Powiedziała, że Dyrektor zwraca się o przydzielenie temu nauczycielowi emerytowi 2 godzin tygodniowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków ze względu na szczegółową sytuację jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pana Leszka Wróblewskiego – emerytowanego nauczyciela matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo na okres I semestru roku szkolnego 2011/2012.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku suszarni owoców

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie z załączonym orzeczeniem technicznym tego obiektu sporządzonym przez architekta, nadaje się on jedynie do rozbiórki ponieważ zagraża mieszkańcom DPS w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozbiórkę budynku suszarni owoców oraz upoważnił Dyrektor DPS w Nowej Wsi do wykonania tegoż zadania.


Ad.10 Rozpatrzenie pisma Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania remizy strażackiej w Tłuchówku

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że należy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii czy możliwe jest przekazanie środków finansowych dla konkretnej jednostki OSP jeżeli środki na ten cel zostały już wydatkowane.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do wystąpienia o opinie na ten temat możliwości przekazania środków finansowych dla OSP do Regionalnej Izby Obrachunkowej i dopiero wówczas rozpatrzy przedmiotowe pismo.


Ad.11. Rozpatrzenie pism w sprawie ustanowienia w drodze uchwały zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, iż wpłynęło pismo od Gospodarstwa Rybackiego we Włocławku i Wójta Gminy Wielgie dotyczącego ustanowienia przez Radę Powiatu w Lipnie zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na wskazanych jeziorach powiatu lipnowskiego. Wskazał, że temat ten był już przedmiotem obrad Rady Powiatu w Lipnie, ale wówczas nie było większości pozwalającej ustanowić przedmiotowy zakaz.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przedmiotowe pismo skierować do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz do Komisji Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Lipnie, by wypracowały opinie w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił skierować do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz do Komisji Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Lipnie pisma dotyczące ustanowienia strefy ciszy na wybranych jeziorach powiatu lipnowskiego.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pozyskanego w związku z wycinką drzewa- drewna. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż pozyskanego w związku z wycinką drzewa – drewna osobom zatrudnionym przez Szpital Lipno sp. zo.o. za cenę ustaloną na podstawie stawek stosowanych przez właściwe miejscowo nadleśnictwo. Nadto wyraził zgodę, by wpływy ze sprzedaży drewna zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wycinki oraz wykonanie obowiązku nowych nasadzeń.


Ad.13. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – powiedział, że został rozstrzygnięty przetarg na remont sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym lipnowskiego szpitala, który wygrała firma ,, Matiko”z Włocławka z ceną 1.146.013,94zł brutto. Dodał, że w budżecie powiatu na ten cel została zabezpieczona kwota 850.000,00zł. Zwrócił się o zabezpieczenie brakujących środków finansowych na ten cel.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zadanie remontu oddziału wewnętrznego planowane jest w przeciągu dwóch lat i w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone brakujące środki finansowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał się do zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie brakującej kwoty potrzebnej do zrealizowania w całości zadania remontu sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym lipnowskiego szpitala.

A. Linkowski- Kierownik Referatu - powiedział, że planowana inwestycja remontu oddziału wewnętrznego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a także powołania inspektora nadzoru budowlanego, który będzie nadzorował realizację prac.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o wyłonieniu inspektora nadzoru budowlanego do inwestycji remontu sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym lipnowskiego szpitala.


Ad.14. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by na następne posiedzenie Zarządu został zaproszony pan Grzegorz Zieliński współwłaściciel firmy budowlanej MIGBUD z Lipna, która wygrała przetarg na remont budynku Poradni przy ul. 11 Listopada w Lipnie, by porozmawiać z nim na temat realizowanej inwestycji w tym o planowanych zmianach tj. zmiana kotłowni z olejowej na ekogroszek, czy rozbiórka garaży.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że wpłynęło pismo od Księdza Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy podczas ,,Dnia Papieskiego 2011” na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze wyjątkowy charakter ,,Dnia Papieskiego” jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach Dnia Papieskiego na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 sierpnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego