W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 22/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 3 sierpnia 2011 roku

Protokół Nr 22/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 3 sierpnia 2011 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Z-cę Przewodniczącego Zarządu Jarosława Poliwko.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

 4. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 5. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 6. Artur Redmerski- inspektor w Wydziale Geodezji.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.00 Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Poliwko witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. /ref. I. Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa/

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

 4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasta Lipna za okres roku 2009-2010. /ref. E. Rudewicz- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska/

 5. Rozpatrzenie pism Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawach:

     -zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na bieżące prace remontowe tj.        wymianę instalacji elektrycznej i remont klatek schodowych

     -wyrażenia zgody na dodatkowe prace w związku z unieważnieniem przetargu na “Wymianę        i remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie”.

/ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ/

 1. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w sprawie przekształcenia Poradni z dniem 1.09.2011r. w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. /ref. A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ”/

 2. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie w obrębie działki nr 380/18 sieci ciepłowniczej. /ref. A. Redmerski- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami/.

 3. Rozpatrzenie pisma Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie 10m² powierzchni na działce nr 380/40 w Lipnie przy ul. Sierakowskiego Panu Z. Kowalskiemu. /ref. A. Redmerski- inspektor ds. gospodarki nieruchomościami/

 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych Starostwa. /ref. A. Ofmańska/

 5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektor DPS do działania w sprawie postępowania przetargowego.

 6. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Pani Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków i zadań finansowanych oraz współfinansowanych ze środków zagranicznych. Planowane wydatki ulegają zmianom w: dziale- 750- administracja publiczna rozdział 75020- starostwa powiatowe na regulowanie opłat za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku. W dziale 801- oświata i wychowanie rozdział 80120- licea ogólnokształcące ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w budynku szkoły. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. W dziale 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdział 85395- pozostała działalność, zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie kosztów podróży uczestnikom Programu. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok .

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Pani I. Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu- powiedziała, że w dniu 21 sierpnia 2011 roku wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 130a usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należeć będzie do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Wyjaśniła, że parking będzie prowadzony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, natomiast usuwaniem pojazdów będzie się zajmować firma z Sierpca wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Rada powiatu w drodze uchwały ustala corocznie opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustawa określa maksymalne stawki tych opłat.

Pani Śmigielska powiedziała, że art. 130a ustawy wymienia obligatoryjne przesłanki usunięcia pojazdu z drogi. Są to:

 • pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

 • nieokazanie przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia

 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego

 • pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Dodała, że pojazd może być także usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 • kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, a także osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.

 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pani Śmigielska powiedziała, że w uchwale ustalono maksymalne stawki przewidziane przez ustawę, i tak np. opłata za usunięcie roweru wynosi 100 zł (firma będzie za tą usługę pobierać 80 zł), 200 zł za usunięcie motocykla (firma będzie za tą usługę pobierać 100 zł), 440 zł za usunięcie pojazdu o masie do 3,5t (firma będzie za tą usługę pobierać 246 zł). Dodała, że opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Pani Śmiegielska dodała, że trzeba liczyc się też z tym, że właściciele nie będą odbierać pojazdów. Powiedziała, że parking musi być strzeżony, gdyż mogą być w nim przechowywane np. tiry z wartrościowym załadunkiem.

Wicestarosta J. Poliwko powiedział, że dopiero w praktyce się okaże, jak to będzie funkcjonować.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że dla wszystkich powiatów jest to nowum.

Więcej uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu i skierował go pod obrady XII sesji Rady.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że w związku z dodatkowym zadaniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie związanym z prowadzeniem parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, konieczne jest uwzględnienie tego zadania w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg. Zmiana Regulaminu polegałaby więc na dodaniu do rozdziału III § 14 ust. I punktu 10- "Prowadzenie parkingu strzeżonego przeznaczonego do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Lipnowskiego"

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/Ad.4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasta Lipna za okres roku 2009-2010.

Pani E. Rudewicz- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska- powiedziała, że zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Burmistrz Miasta Lipna przedłożył sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości "Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Miasta Lipna za okres roku 2009-2010. "


Ad.5. Rozpatrzenie pism Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawach:

 • zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych na bieżące prace remontowe tj. wymianę instalacji elektrycznej i remont klatek schodowych

 • wyrażenia zgody na dodatkowe prace w związku z unieważnieniem przetargu na “Wymianę i remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie”.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ Starostwa- powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie złożył pismo o zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych na bieżące prace remontowe tj. wymianę instalacji elektrycznej i remont klatek schodowych. Jednakże firma, która wygrała przetarg na wykonanie zadania "Wymiana i remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie" najpierw zwróciła się o przesunięcie terminu podpisania umowy, a następnie w ogóle nie przystapiła do jej podpisania. Natomiast oferta drugiej firmy była znacznie droższa. Wobec tego Dyrektor złożył drugie pismo, w którym prosi o wyrażenie zgody na realizację tego zadania w 2012 roku oraz wyrażenie zgody na realizację innych zadań, tj.: monitoring boiska "ORLIK 2012", zakup i wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasowych i sanitarnych oraz demontaż i montaż nowego ogrodzenia od ul. Traugutta.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż wyraża zgodę na realizację wymienionych w piśmie zadań, tj.:

 • monitoring boiska “ORLIK 2012” (koszt ok. 11 000 zł)

 • zakup i wymiana 50 szt. drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasowych i sanitarnych (koszt ok. 30 tys. zł)

 • demontaz i montaż nowego ogrodzenia od ulicy Traugutta (koszt 20 tys. zł)

Jednakże Zarząd Powiatu w Lipnie pozostawia do rozważenia kwestię, czy nie należałoby przynajmniej w części zrealizować inwestycji wymiany i remontu instalacji elektrycznej.
Ad.6. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w sprawie przekształcenia Poradni z dniem 1.09.2011r. w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Pani A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie stara się rozszerzyć działalność o osoby niedosłyszące. Do chwili obecnej dzieci z naszego powiatu korzystają z usług Poradni we Włocławku. Poradnia w Lipnie jest przygotowana do rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży wynikających z niepełnosprawności związanej z wadami słuchu. Poradnia dysponuje wykwalifikowaną kadrą w zakresie surdopedagogiki, co umozliwia przeprowadzanie specjalistycznych diagnoz oraz dysponuje metodami i narzędziami badawczymi, za pomocą których będzie można diagnozować dzieci niesłyszące i słabo słyszące.

Dyrektor Poradni wnioskuje o przekształcenie jednostki w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z dniem 1 września 2011 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu, mając na uwadze potrzeby lokalnego społeczeństwa, ułatwienie rodzicom, dzieciom i nauczycielom dostęp do specjalistycznej diagnozy, konsultacji i terapii, postanowił wyrazić zgodę na przekształcenie z dniem 1 września 2011 roku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie w obrębie działki nr 380/18 sieci ciepłowniczej.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie zwróciło się o wyrażenie zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce 380/18, w obrębie której planuje wybudowanie sieci ciepłowniczej biegnącej do kotłowni przy szpitalu.

A. Redmerski- inspektor w Wydziale Geodezji- wyjaśnił, że działka 380/18 znajduje się w połowie drogi biegnącej wzdłuż rzeki do kotłowni przy szpitalu. Dodał, że od chwili złożenia wniosku zmienił się stan prawny, w związku z wydaną w dniu 13 lipca 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Włocławskiego, dotyczącej m.in. komunalizacji kotłowni.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu postanowił udzielić odpowiedzi, iż Powiat Lipnowski jest w trakcie regulowania spraw majątkowych związanych z nieruchomościami przejętymi po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie i na tym etapie nie jest możliwe wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 380/18.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie 10m² powierzchni na działce nr 380/40 w Lipnie przy ul. Sierakowskiego Panu Z. Kowalskiemu.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Pan Kowalski zwrócił się o wydzierżawienie na okres 1 roku 10 m² na działce nr 380/40 z przeznaczeniem na prowadzenie straganu warzywnego. Wyjaśnił, że jest to działka przy ul. Sierakowskiego, przejęta po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, w pobliżu znajdują się garaże.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu wyraził zgodę na wydzierżawienie Panu Zbigniewowi Kowalskiemu 10 m² powierzchni na działce nr 380/40 położonej w Lipnie, obręb 11, przy ul. Sierakowskiego na okres 1 roku, ustalając stawkę dzierżawy 50 zł (brutto) za miesiąc.


Ad.9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych Starostwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął następujące decyzje odnośnie wskazanych w piśmie kwestii:

 1. Ustalił tryb przetargu nieograniczonego na zadanie pn. “Wykonanie aktualizacji w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolnicznych dla gminy Skępe poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy” oraz powołał komisję przetargową w składzie:

1. Henryka Segień- Przewodnicząca Komisji

2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

3. Ewa Antoszewska- członek Komisji

 1. Wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany dzierżawiony przez Pana A. Śmigielskiego do dnia 31 sierpnia 2011 roku.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektor DPS do działania w sprawie postępowania przetargowego.

Z- Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwrócił się o udzielenie pełnomocnictwa dla Pani Marioli Ejdowskiej Dyrektor DPS do działania w sprawie postępowania przetargowego na wykonanie zadania "Wymiana 2 pionów i remont 5 łazienek w budynku B w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Marioli Ejdowskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.11. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pismo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 452 z dnia 13 lipca 2011 roku oraz wezwania na rozprawy adminitracyjne.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 3 sierpnia 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Powiadom znajomego