W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 20/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 lipca 2011r.

Protokół Nr 20/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 14 lipca 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji

 4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

 5. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.3./2011/ ref. Naczelnik A. Szafrańska/.

 3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie wyrażenia opinii o wybudowaniu dwóch masztów dla sieci WINax./ref. Kierownik A. Linkowski, Naczelnik D. Kapuściński/.

 4. Podjęcie decyzji w sprawie kosztów planowanych inwestycji związanych z remontem oddziału wewnętrznego szpitala oraz rozbudowie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. /ref. Kierownik A. Linkowski

 5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Wielgiem w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień-Kamień Kmiecy do kat. dróg gminnych.

 6. Podjecie uchwały w sprawie przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno w drodze wniesienie aportu.

 7. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 600 zl i zamkną się kwotą 62 901 804 zł. Wskazała, że zmiany nastąpią w dz. 600- transport i łączność w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe. Dodała, że również po stronie wydatków planowane są zmiany, ponieważ wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 168 600 zł i zamkną się kwotą 62 901 804 zł. Wskazała, że zmian dokonano w dz. 600 –transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe oraz w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.3./2011/ ref. Naczelnik A. Szafrańska/.

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji- powiedziała, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpiła do Zarządu o udzielenie upoważnienia do realizacji projektu ,,KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI- warsztaty w zakresie miękkich umiejętności psychologicznych gwarantem aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych” ogłoszonym przez ROPS w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.3./2011. Zaznaczyła, że na realizację w/w projektu nie jest wymagany wkład własny, a można pozyskać 50 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia zadań Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w zakresie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącego odpowiedź na konkurs zamknięty nr: 1/POKL/7.3./2011/ uchwała stanowi zał nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie wyrażenia opinii o wybudowaniu dwóch masztów dla sieci WINax./ref. Kierownik A. Linkowski, Naczelnik D. Kapuściński/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administarcyjnego – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował inwestycję “Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”, którego inwestorem jest samorząd województwa Kujawsko –Pomorskiego, w lokalizacjach miasto Lipno; Mokowo gmina Dobrzyń nad Wisłą.Ad. 4. Podjęcie decyzji w sprawie kosztów planowanych inwestycji związanych z remontem oddziału wewnętrznego szpitala oraz rozbudowie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. /ref. Kierownik A. Linkowski

A. Linkowski- Kierownik Referatu – wskazał, że został złożony już kosztorys inwestorski na roboty budowlane związane z remontem sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym szpitala, który opiewa na kwotę 1.643.074,64 zł brutto, zaś w budżecie powiatu na ten cel przeznaczona jest kwota 850 000 zł. Dodał, że przedstawiona wartość tej inwestycji jest kosztorysowa, a wartość przetargowa może być znacznie niższa. Nadto poinformował, że zostało rozstrzygnięte już postępowanie przetargowe na zadanie ,,Remont i rozbudowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. 11 Listopada w Lipnie”, które wygrała firma ,,Migbud” z Lipna, składając najkorzystniejsza spośród 7 ofert, ofertę opiewającą na kwotę 817.287,65zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na inwestycję ,,Remont sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6 - Oddział Wewnętrzny, by ocenić, jakie rzeczywiście koszty są potrzebne do wykonania zadania, a wówczas dopiero podejmie decyzje o zabezpieczeniu brakujących na ten cel środków, oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie:

1. Zbigniew Chmielewski- Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska - Sekretarz Komisji

3. Stefan Worek- Członek Komisji

4. Dariusz Kapuściński- Członek Komisji

5. Arkadiusz Linkowski- Członek Komisji

oraz postanowił o zabezpieczeniu brakujących środków do kwoty oferty, która wygrała postępowanie przetargowe na zadanie ,,Remont i rozbudowa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy pl. 11 Listopada 9 w Lipnie” oraz na zapewnienie nadzoru budowlanego tej inwestycji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że została dokonana kradzież grzejników z budynku byłego szpitala psychiatrycznego, przy ul. 11 Listopada w Lipnie. Wskazał, że Policja wykryła sprawców kradzieży, którymi okazali się: pan, który był na przygotowaniu zawodowym i pilnował tego obiektu oraz pracownik szpitala. Dodał, że została zakończona współpraca z panem, który był na przygotowaniu zawodowym. Zwrócił się do Kierownika Referatu, by przygotował informację do Prezesa Spółki Szpital Lipno o zaistniałym fakcie oraz by podjął stosowane kroki wobec pracownika, który dopuścił się kradzieży.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy w Wielgiem w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień-Kamień Kmiecy do kat. dróg gminnych.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że Gmina Wielgie chce dopełnić procedur zwianych z przekazaniem jej odcinka drogi Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy, dlatego wystąpiła o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka od km 3+586 (w miejscowości Czarne) do km 11+287 (granica gminy Wielgie) dotychczasowej drogi powiatowej Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy.


Ad.6. Podjecie uchwały w sprawie przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno w drodze wniesienie aportu.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ|- powiedziała, że Rada Powiatu w Lipnie na sesji w dniu 4 lipca 2011 r. Rada Powiatu w Linie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski. Dodała, że kapitał miał zostać podwyższony o kwotę  2 064 000,00 zł, a środki te miały zostać pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1 070 000,00 zł zabezpieczonym na ten cel w Uchwale budżetowej Nr IX/48/2011 z dnia 12.05.2011 roku oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu majątku ruchomego obejmującego sprzęt medyczny i wyposażenie szpitala na kwotę 994 000,00 zł. Zaznaczyła, że przygotowany projekt uchwały jest realizacją tej uchwały oraz programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przekazania kapitału zakładowego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno w drodze wniesienie aportu./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.7. Sprawy rożne

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że wpłynęły środki z MEN w wysokości ok. 500 tys. zł w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,60% rezerwy w roku 2011 z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Dodała że środki te zostaną przeznaczone na remont budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 14 lipca 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna ŚliwińskaPowiadom znajomego