W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 19/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011r.

Protokół Nr 19/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 4 lipca 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  4. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

  5. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 czerwca 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i przekazanie na XI sesję Rady Powiatu następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

- projektu uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

- projektu uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego

2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi./ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

3. Rozpatrzenie pisma Pana Tomasza Kępczyńskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu droga powiatową nr 2707C (Wioska- Chodorążek) /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W.Jańczak/

4.Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na rozprowadzenie instalacji i montaż monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w szkole noclegów i wyżywienia dla uczestników regat windsurfingowych organizowanych przez DKŻ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

8. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby w pierwszej kolejności został omówiony punkt 2 i 3 porządku obrad, ponieważ obecni są dyrektorzy jednostek odpowiedzialni za przedstawienie tych punktów, by po omówieniu mogli opuścić posiedzenie i przygotowywać się do sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi./ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- wskazała, że niniejszym projektem regulaminu chciałaby wprowadzić stanowisko kontrolera wewnętrznego jako samodzielne stanowisko podlegające bezpośrednio dyrektorowi, zlikwidować stanowisko szefa kuchni a dietetyka ustanowić kierownikiem Działu Żywienia odpowiedzialnego również za pracę kuchni, by w ten sposób ustanowić jednoosobową odpowiedzialność za dział żywienia. Ponadto dodała, że chciałaby wyodrębnić stanowisko praczki brygadzistki i konserwatora brygadzisty, którzy odpowiedzialni byliby za prace pozostałych praczek i prasowaczek oraz konserwatorów i pracowników gospodarczych.

K. Kwiatkowski- powiedział, że dyrektor jednostki najlepiej wie, jakich zmian należy dokonać, by wszystko w jednostce funkcjonowało prawidłowo. Zwrócił się z pytaniem, czy te zmiany nie pociągną wzrostu kosztów wynagrodzeń. Dodał, że Zarząd nie będzie przeszkadzał dyrektorom w realizacji ich planów.

M. Ejdowska- wskazała, że faktycznie osoby pełniły już funkcję brygadzisty. Dodała, że formalnie otrzymają niewielki dodatek w wysokości 100 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi./uchwał stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.3.Rozpatrzenie pisma Pana Tomasza Kępczyńskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogą powiatową nr 2707C (Wioska- Chodorążek) /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W.Jańczak/

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem na tej drodze są powstające na skutek niedrożnych przewodów melioracyjnych zalewiska na drodze, które zimą zamarzają i powodują niebezpieczeństwo. Nadto nadmienił, że nawierzchnia w/w drogi została wyremontowana w miesiącu maju br., więc stan drogi wraz z poboczami jest zadowalający. Dodał, ze faktycznie na niektórych odcinkach drogi jest ona wąska, ale równocześnie jest to droga o stosunkowo małym ruchu komunikacyjnym, więc jej parametry są wystarczające.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpił do Gminnej Spółki Wodnej w Skępem z prośbą o udrożnienie przewodów melioracyjnych znajdujących się pod drogą nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorażek- Wioska. Dodał, by sprawa ewentualnego poszerzenia w/w drogi była omówiona przy tworzeniu projektu budżetu na 2012 rok.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Gminnej Spółki Wodnej w Skępem o dokonanie przeglądu i udrożnienia przewodów melioracyjnych znajdujących się pod drogą nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorażek- Wioska oraz udzielić odpowiedzi wnioskodawcy, że kwestia ewentualnego poszerzenia w/w drogi zostanie omówiona przy tworzeniu projektu budżetu na 2012 rok.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XI sesję Rady Powiatu następujących projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Wskazała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 225 zł i zamkną się kwotą 63 070 404 zł. Dodała, ze zmiany następują w dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne oraz w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze. Następnie poinformowała, że również plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 255 zł i zamknie się kwotą 63 070 404 zł. Dodała, że po stronie wydatków zmian dokonano w dz. 710- pozostała działalność, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, w rozdz. 75019- rady powiatów, w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe, w rozdz. 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 75495- pozostała działalność, dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, w rozdz. 85204- rodziny zastępcze, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85333- powiatowe urzędy pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na dzisiejsze sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ autopoprawki stanowią zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Naczelnik Wydziału Oświaty o przedstawienie wyniku elektronicznego naboru do szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat lipnowski.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że można wstępnie ocenić nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Wskazała, że na dzień dzisiejszy nabór jest niższy o 60 osób. Wskazała, że najmniej kandydatów zgłosiło się do Technikum o specjalności Rolnik, które funkcjonuje w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/W. Zaznaczyła, że w Zespole Szkól w Lipnie powstanie 7 oddziałów- czyli tyle, ile funkcjonuje dotychczas, o dwa oddziały mniej będzie w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie, natomiast tyle samo co dotychczas powstanie w Zespole Szkól w Skępem, a jeżeli jednak podjęta zostanie decyzja o uruchomieniu kierunku Technik Rolnik w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, to wówczas ilość oddziałów zostanie utrzymana na takim samym poziomie jak dotychczas.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na konkretne decyzje przyjdzie czas, ale już dziś wiadomo, że przyszły rok będzie trudniejszy. Dodał, ze najprawdopodobniej pojawi się konieczność wprowadzenia programu oszczędnościowego w oświacie. Podkreślił, że związki zawodowe nauczycieli mają duże oczekiwania, a największym z nich powinno być utrzymanie zatrudnienia.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze spadek liczby uczniów skutkować będzie mniejszą subwencją oświatową, która może być mniejsza nawet o 300 tys. zł. Dodała, że w tej sytuacji trzeba będzie przyglądać się organizacjom szkól.

Następnie przedstawiła wstępne dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Wskazała, ze najlepsza sytuacja jest w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie, w którym zdawalność wyniosła 92%, a średnia krajowa 86%. Dodała, że egzaminu maturalnego nie zdała tylko 1 osoba, a 13 osób ma możliwość poprawy egzaminu w sierpniu. Dodała, że wyniki poprawił Zespół Szkół w Skępem, w którym liceum osiągnęło wynik na poziomie 80%, a technikum na poziomie 64% a średnia krajowa w technikach wynosi 63%. Zaznaczyła, że wynik pogorszył Zespół Szkól Technicznych w Lipnie, w którym w technikum zdawalność wyniosła 42%, a w liceum profilowanym 44,5%, a średnia krajowa liceów profilowanych wynosi 50%. Wskazała, ze najgorsza sytuacja jest w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/W, gdzie w technikum zdawalność wyniosła tylko 21,43%. Dodała, że 18 absolwentów na poprawki z matematyki. Zaznaczyła, że generalnie zdecydowana większość poprawek dotyczy egzaminu z matematyki.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że drugi rok z rzędu jest tak samo słabo zdany egzamin maturalny w matematyki przez uczniów Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W, więc należy przyjrzeć się nauczycielowi tegoż przedmiotu.

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu

- projektu uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom

- projektu uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski –Sekretarz Powiatu w Lipnie - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości zajętych pod lokale użytkowe – garaże przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Wskazał, że równocześnie kolejny projekt przygotowanej uchwały daje pierwszeństwo w nabywaniu tych nieruchomości ich dotychczasowym dzierżawcom oraz następny ustanawiający służebność przejazdu i przechodu na działce 380/40 będącej własnością powiatu lipnowskiego na rzecz dzierżawców w/w garaży.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na dzisiejsze sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu, projekt uchwały w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod garaże ich dotychczasowym dzierżawcom oraz projekt uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 380/40 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego / projekty uchwał stanowią zał. nr 4,5,6 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że zgodnie w decyzją Zarządu z dnia 21 czerwca br. został przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na wydzierżawienie Spółce Szpital Lipno nieruchomości gruntowe położone w Lipnie przy ul. Nieszawskiej i Sierakowskiego w związku z zamiarem złożenia przez Spółkę wniosku o dofinansowania zadania pt.,, Zakup aparatów i urządzeń medycznych oraz sprzętów terapeutycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na dzisiejsze sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2009 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i najem majątku trwałego nieruchomego, pozostałego po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w likwidacji. /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, iż ideą powstania związku jest łatwiejsza realizacji i współpraca powiatów województwa kujawsko- pomorskiego, także przy pozyskiwaniu środków na programy związane z geodezją i kartografią

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na dzisiejsze sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że 9 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski złożyło wnioski o przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Poinformowała, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, 1 przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły, w której pracuje dany nauczyciel, 2 ekspertów oraz przedstawiciel związku zawodowego, do którego przynależy nauczyciel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla następujących nauczycieli: Beaty Ireny Błaszkiewicz, Grzegorza Majdy, Michała Ostrowskiego, Kamili Rymarowicz, Anny Ziółkowskiej, Elżbiety Kłonowskiej, Marty Najman, Marcina Nejmana, Adriany Lewalskiej /uchwały stanowią zał. nr 9,10,11,12,13,14,15,16,17 do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na rozprowadzenie instalacji i montaż monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ-przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, Dyrektor ZS w Dobrzyniu n/W przy okazji realizowanego przedsięwzięcia jakim jest wymiana i remont instalacji elektrycznej chciałby wykonać inwestycję rozprowadzenia instalacji i montażu monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego, ponieważ fakt powiązania tych prac wiązałby się ze zmniejszeniem kosztów inwestycji. Dodała, ze równocześnie istnieje możliwość rozłożenie płatności na raty: pierwsza po wykonaniu instalacji w wysokości 15 tys. zł, druga pod koniec roku. Zaznaczyła, że Rada Rodziców szkoły wykazała gotowość dofinansowania tej inwestycji. Dodała, że jeżeli będzie zgoda Zarządu na realizację zadania to został przygotowany projekt uchwały udzielający stosowanego upoważnienia Dyrektorowi do wykonania tegoż zadania.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że jego zdaniem warto wykonać obie inwestycje w jednym czasie, ponieważ to zmniejszy koszty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na realizację przez ZS w Dobrzyniu n/W inwestycji polegającej na rozprowadzeniu instalacji i montażu monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego, oraz postanowił zabezpieczyć kwotę 15 tys. zł na pierwszy etap realizacji zadania oraz podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Śliwińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie oraz stosowane pełnomocnictwo /uchwała stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w szkole noclegów i wyżywienia dla uczestników regat windsurfingowych organizowanych przez DKŻ./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ-przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na umożliwienie noclegów i wyżywienia uczestników zawodów windsurfingowych na terenie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, zastrzegając jednak, by kalkulacja kosztów uwzględniała wypracowanie zysku, który zostanie rozdysponowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członów jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w Lipnie na pobudowanie w dwóch rzędach garaży murowanych na ciepłociągu na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/30 położonej w Lipnie przy ul. Ekologicznej z zastrzeżeniem, że w przypadku modernizacji lub awarii ciepłociągu działka ta zostanie udostępniona w celu wykonania niezbędnych prac.

2. wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy na garaże do dnia 30 września 2011r.

3. poinformował Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Wierzbiczanki”, iż nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej na dobudowę szatni przy remizie OSP w Wierzbicku, dodając natomiast, że istnieje możliwość przekazania na działalność Stowarzyszenia mebli będących własnością Powiatu Lipnowskiego.

4. wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej jako parking przy Basenie Miejskim w Lipnie położonej przy ul. Pl. 11 Listopada w Lipnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lipnie do dnia 31 grudnia 2011r.

5. przesunął na następne posiedzenie Zarządu wyrażenie opinii o wybudowaniu dwóch masztów dla sieci WINax.

6. ustalił tryb nieograniczony oraz powołał komisje przetargową dla przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienie map glebowo rolniczych dla Gminy Tłuchowo i Bobrownik poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy” w następującym składzie:

1. Henryka Segień- Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

3. Agata Szafrańska- Członek Komisji

4. Maria Zalewska- Członek Komisji

5. Piotr Cieślakiewicz- Członek Komisji


Ad.8. Sprawy rożne

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 4 lipca 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego